Procedure : 2011/2838(RSO)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B7-0619/2011

Ingediende teksten :

B7-0619/2011

Debatten :

Stemmingen :

PV 14/12/2011 - 7.5
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0570

ONTWERPBESLUIT
PDF 111kWORD 47k
7.12.2011
PE472.842v01-00
 
B7-0619/2011

ingediend overeenkomstig artikel 183 van het Reglement


over het aantal leden van de vaste commissies (2011/2838(RSO)


Conferentie van voorzitters

Ontwerpbesluit van het Europees Parlement over het aantal leden van de vaste commissies (2011/2838(RSO)    
B7‑0619/2011

Het Europees Parlement,

–   gezien artikel 183 van zijn Reglement,

–   gezien zijn besluit van 15 juli 2009 over het aantal leden van de vaste commissies,

A. overwegende dat er behoefte is aan continuïteit van zijn werkzaamheden,

B.  overwegende dat de nieuwe lidstaten krachtens de inwerkingtreding van Protocol 36 bij het Verdrag van Lissabon, met volledige rechten zitting mogen nemen in het Europees Parlement en zijn organen,

1.  besluit het aantal leden van de vaste commissies als volgt te wijzigen:

     C01.    Commissie buitenlandse zaken: 76 leden

     C02.     Commissie ontwikkelingssamenwerking: 30 leden

     C03.     Commissie internationale handel: 29 leden

     C04.     Begrotingscommissie: 44 leden

     C05.     Commissie begrotingscontrole: 30 leden

     C06.     Commissie economische en monetaire zaken: 48 leden

     C07.     Commissie werkgelegenheid en sociale zaken: 51 leden

     C08.     Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid: 68 leden

     C09.     Commissie industrie, onderzoek en energie: 60 leden

     C10.     Commissie interne markt en consumentenbescherming: 41 leden

     C11.     Commissie vervoer en toerisme: 46 leden

     C12.     Commissie regionale ontwikkeling: 50 leden

     C13.     Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling: 44 leden

     C14.     Commissie visserij: 24 leden

     C15.     Commissie cultuur en onderwijs: 32 leden

     C16.     Commissie juridische zaken: 25 leden

     C17.     Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken: 60 leden

     C18.     Commissie constitutionele zaken: 25 leden

     C19.     Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid: 35 leden

     C20.     Commissie verzoekschriften: 35 leden

     en het aantal leden van de parlementaire subcommissies als volgt te wijzigen:

     SC01A.               Subcommissie mensenrechten: 31 leden

     SC01B.     Subcommissie veiligheid en defensie: 31 leden

2.  besluit onder verwijzing naar het besluit van de Conferentie van voorzitters van 9 juli 2009 inzake de samenstelling van het bureau van de parlementaire commissies, dat het bureau van de commissies mag bestaan uit vier ondervoorzitters;

3.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie ter informatie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

 

Juridische mededeling - Privacybeleid