Resolutsiooni ettepanek - B7-0620/2011Resolutsiooni ettepanek
B7-0620/2011

ETTEPANEK VÕTTA VASTU OTSUS Parlamentidevaheliste delegatsioonide, parlamentaarsetes ühiskomisjonides osalevate delegatsioonide ning parlamentaarsetes koostöökomisjonides ja mitmepoolsetes parlamentaarsetes assambleedes osalevate delegatsioonide liikmete arv (2011/2839(RSO))

7.12.2011

vastavalt kodukorra artiklile 198
Esimeeste konverents

Menetlus : 2011/2839(RSO)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B7-0620/2011
Esitatud tekstid :
B7-0620/2011
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B7‑0620/2011

Euroopa Parlamendi otsus parlamentidevaheliste delegatsioonide, parlamentaarsetes ühiskomisjonides osalevate delegatsioonide ning parlamentaarsetes koostöökomisjonides ja mitmepoolsetes parlamentaarsetes assambleedes osalevate delegatsioonide liikmete arvu kohta (2011/2839(RSO))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse esimeeste konverentsi ettepanekut,

–   võttes arvesse oma 14. septembri 2009. aasta otsust parlamentidevaheliste delegatsioonide, parlamentaarsetes ühiskomisjonides osalevate delegatsioonide ning parlamentaarsetes koostöökomisjonides ja mitmepoolsete parlamentaarsetes assambleedes osalevate delegatsioonide liikmete arvu kohta,

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 198,

 

A. arvestades vajadust tagada oma tegevuse järjepidevus;

B.  arvestades, et Lissaboni lepingu juurde kuuluva protokolli nr 36 jõustumisest tulenevalt on uutel liikmetel õigus täieõiguslikult osaleda Euroopa Parlamendi ja selle organite tegevuses;

 

1.  otsustab muuta parlamentidevaheliste delegatsioonide liikmete arvu järgmiselt:

 

D13 – delegatsioon Araabia poolsaare riikidega suhtlemiseks                               (18 liiget)

 

D23 – delegatsioon Indiaga suhtlemiseks                                                           (28 liiget)

 

D27 – delegatsioon Korea poolsaare riikidega suhtlemiseks                       (17 liiget)

 

D29 – delegatsioon Lõuna-Aafrika Vabariigiga suhtlemiseks                                 (17 liiget)

 

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus teavitamise eesmärgil nõukogule ja komisjonile.