Resolutsiooni ettepanek - B7-0691/2011Resolutsiooni ettepanek
B7-0691/2011

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Tulevane protokoll, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelises kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (2011/2949(RSP))

12.12.2011

suuliselt vastatava küsimuse B7‑0671/2011 alusel
vastavalt kodukorra artikli 115 lõikele 5

Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, François Alfonsi fraktsiooni Verts/ALE nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0691/2011

Menetlus : 2011/2949(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B7-0691/2011
Esitatud tekstid :
B7-0691/2011
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B7‑0691/2011

Euroopa Parlamendi resolutsioon tulevase protokolli kohta, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelises kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (2011/2949(RSP))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Ühenduse ja Maroko Kuningriigi vahelist kalandusalast partnerluslepingut (22. mai 2006. aasta nõukogu määrus (EÜ) nr 764/2006[1]),

–   võttes arvesse praegust protokolli, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelises kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (0000/2011),

–   võttes arvesse nõusolekumenetlust vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 43 lõike 2 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a (C7-0000/2011) sätetele,

–   võttes arvesse arengukomisjoni ja eelarvekomisjoni arvamusi (A7-0000/2011 ja A7-0000/2011),

–   võttes arvesse eelmise, 2007.–2011. aastal kehtinud lepingu protokolli välist järelhindamist,

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi õigustalituse 14. juuli 2009. aasta arvamust Euroopa Ühenduse ja Maroko Kuningriigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu kohta (SJ-0269/09, D(2009)37828),

–   võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5 ja artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et Euroopa Komisjoni tellitud välise järelhindamise aruande kohaselt oli eelmine protokoll selgelt mitterahuldav; arvestades, et selle kulude-tulude suhe oli teiste ELi kahepoolsete lepingutega võrreldes kõige madalam, see soodustas peaaegu ammendatud kalavarude püüki ning ei toetanud Maroko kalandussektori arengut;

B.  arvestades, et lisaks pakuvad nii eelmine kui ka praegune protokoll ELi kalalaevadele kalapüügivõimalusi okupeeritud Lääne-Sahara vetes, mis on mitme juhtiva õiguseksperdi ning Euroopa Parlamendi õigustalituse arvamuse kohaselt rahvusvahelise õigusega vastuolus, kuna mitte ükski riik ei ole tunnustanud Maroko nõuet selle ala suhtes ning ei ole leitud ühtegi tõendit, mis näitaks, et kõnealune kalandusleping vastab Lääne-Sahara elanike soovidele või huvidele;

C. arvestades, et Euroopa Parlamendi õigustalituse arvamuses märgitakse, et kui saharawi rahva rahvusvahelisest õigusest tulenevaid õigusi ei austata, peaks EL kaaluma lepingu kohaldamise peatamist selle artikli 15 ja protokolli artikli 9 kohaselt või kohaldama lepingut nii, et ELi lipu all sõitvad laevad ei tegeleks kalapüügiga Lääne-Sahara vetes;

D. arvestades, et ühendus ei tohiks ennast teadlikult asetada olukorda, kus tema üle võib rahvusvahelise õiguse rikkumise eest Rahvusvahelises Kohtus õigust mõista;

E.  arvestades, et kõikides tulevastes protokollides, mille üle komisjon läbirääkimisi peab, tuleb parandada eelmistes ja praegustes protokollides tuvastatud tõsised vead;

1.  nõuab, et kõikides tulevastes protokollides jäetaks kohaldamisalast selgesõnaliselt välja okupeeritud Lääne-Sahara veed, mis asuvad põhja pool 27o 40’ põhjalaiust;

2.  nõuab, et kõik tulevased protokollid hõlmaksid vaid selliseid kalavarusid või muid mereliike, mis on teaduslike tõendite järgi ülemäärased ning mida Maroko kalalaevastik ei suuda ära püüda, nagu nõutakse ÜRO mereõiguse konventsioonis;

3.  kutsub komisjoni üles tagama, et kõik tulevased protokollid toetaksid Maroko kalandussektori korraldamise arengut (sealhulgas kontroll ja järelevalve, teadusuuringud, kohalike laevastike areng, koolitus jne);

4.  tunneb muret asjaolu pärast, et järelhindamise kohaselt võib kalavarude ja muude mere ressursside praegune olukord Maroko vetes olla nii kehv, et alates 28. veebruarist 2012. aastal ei ole võimalik ühtegi protokolli kehtestada, kui järgida tingimust, mille kohaselt tohib püüda vaid ülemääraseid kalavarusid;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Euroopa Komisjonile, liikmesriikidele, Maroko valitsusele ning Rahvusvahelise Atlandi Tuunikala Kaitse Komisjonile.