Procedūra : 2011/2949(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B7-0691/2011

Iesniegtie teksti :

B7-0691/2011

Debates :

Balsojumi :

PV 14/12/2011 - 7.8
CRE 14/12/2011 - 7.8
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :


REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 130kWORD 79k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B7-0691/2011
12.12.2011
PE479.390v01-00
 
B7-0691/2011

iesniegts, pamatojoties uz jautājumu B7-0671/2011, uz kuru jāsniedz mutiska atbilde,

saskaņā ar Reglamenta 115. panta 5. punktu


par jauno protokolu, kurā noteiktas Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti paredzētās zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums (2011/2949(RSP))


Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, François Alfonsi Verts/ALE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par jauno protokolu, kurā noteiktas Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti paredzētās zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums (2011/2949(RSP))  
B7‑0691/2011

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti (Padomes 2006. gada 22. maija Regula (EK) Nr. 764/2006(1)),

–   ņemot vērā pašreizējo protokolu, kurā noteiktas Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti paredzētās zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums (0000/2011),

–   ņemot vērā piekrišanas procedūru atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 43. panta 2. punktam un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunktam (C7-0000/2011),

–   ņemot vērā Attīstības komitejas un Budžeta komitejas atzinumus (A7-0000/2011 un A7-0000/2011),

–   ņemot vērā ārējo ex-post novērtējumu par iepriekšējo protokolu nolīgumam, kas bija spēkā 2007.–2011. gadā,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta Juridiskā dienesta 2009. gada 14. jūlija juridisko atzinumu par Partnerības nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Marokas Karalisti (SJ-0269/09, D(2009)37828),

–   ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu un 110. panta 2. punktu,

A. tā kā Eiropas Komisijas vārdā veiktais ārējais ex-post novērtējums skaidri liecina, ka iepriekšējais protokols bijis neapmierinošs; tā kā tam bija no visiem ES divpusējiem nolīgumiem viszemākā izmaksu un ieguvuma attiecība, tas veicināja daudzu noplicināto krājumu zveju un nesniedza ieguldījumu Marokas zivsaimniecības nozares attīstībā;

B.  tā kā turklāt gan iepriekšējais, gan pašreizējais protokols paredz ES kuģu zvejas iespējas okupētās Rietumsahāras teritorijas piekrastes ūdeņos, kas pēc daudzu vadošo tiesību ekspertu un Eiropas Parlamenta Juridiskā dienesta atzinuma ir pretrunā starptautisko tiesību aktiem, jo neviena valsts nav atzinusi Marokas teritoriālās pretenzijas un nav atrasti pierādījumi tam, ka šis zivsaimniecības nolīgums atbilst Rietumsahāras iedzīvotāju vajadzībām un vēlmēm;

C. tā kā Eiropas Parlamenta Juridiskā dienesta juridiskajā atzinumā ir norādīts, ka gadījumā, ja nav ievērotas Rietumsahāras iedzīvotāju tiesības, kas izriet no starptautisko tiesību aktiem, Kopienai ir vai nu jāparedz nolīguma atcelšana saskaņā ar protokola 15. un 9. pantu, vai arī šis nolīgums jāpiemēro tā, lai ES karoga kuģiem nebūtu tiesības zvejot Rietumsahāras ūdeņos;

D. tā kā Kopienai nebūtu sevi tīši jānostāda situācijā, kad to var iesūdzēt Starptautiskajā tiesā par starptautisko tiesību aktu pārkāpšanu;

E.  tā kā jebkurā jaunajā Komisijas noslēgtajā protokolā ir jānovērš iepriekšējā un pašreizējā protokolā atklātās nopietnās problēmas,

1.  uzstāj, ka jebkurā jaunajā protokolā no zvejas apvidus ir skaidri jāizslēdz okupētās Rietumsahāras teritorijas piekrastes ūdeņi, t.i., zveja ir jāatļauj vienīgi ūdeņos uz ziemeļiem no 27o 40’ N paralēles;

2.  uzstāj, ka jebkurā jaunajā protokolā būtu jāiekļauj vienīgi tādas zivis vai citas jūras sugas, kurām ir zinātniski pierādīti virsnormas krājumi, kas pārsniedz Marokas flotes zvejas spēju;

3.  aicina Komisiju nodrošināt, lai jebkurš jaunais protokols sniegtu ieguldījumu Marokas zivsaimniecības pārvaldes sistēmas attīstībā, tostarp attiecībā uz kontroli un uzraudzību, zinātnisko pētniecību, vietējo flotu attīstību, apmācību u.c.);

4.  pauž bažas, ka ex-post novērtējumā minētais Marokas ūdeņu zivju krājumu un citu jūras resursu pašreizējais stāvoklis var būt tik slikts, ka nebūtu iespējams noslēgt protokolu par laikposmu no 2012. gada 28. februāra un vienlaikus ievērot nosacījumu izmantot vienīgi virsnormas krājumus;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijai, dalībvalstīm, Marokas valdībai un Starptautiskajai Atlantijas tunzivju saglabāšanas komisijai.

 

(1)

OV L 141, 29.5.2006., 1. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika