Menetlus : 2011/2949(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0692/2011

Esitatud tekstid :

B7-0692/2011

Arutelud :

Hääletused :

PV 14/12/2011 - 7.8
CRE 14/12/2011 - 7.8

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0573

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 111kWORD 61k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0692/2011
12.12.2011
PE479.391v01-00
 
B7-0692/2011

suuliselt vastatava küsimuse B7‑0671/2011 alusel

vastavalt kodukorra artikli 115 lõikele 5


Tulevane protokoll, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelises kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (2011/2949(RSP))


Carl Haglund fraktsiooni ALDE nimel
Carmen Fraga Estévez fraktsiooni PPE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon tulevase protokolli kohta, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelises kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (2011/2949(RSP))  
B7‑0692/2011

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Ühenduse ja Maroko Kuningriigi vahelist kalandusalast partnerluslepingut (22. mai 2006. aasta nõukogu määrus (EÜ) nr 764/2006(1)),

–   võttes arvesse tulevast protokolli, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelises kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (0000/2011),

–   võttes arvesse nõusoleku menetlust vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 43 lõikele 2 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a (C7-0000/2011),

–   võttes arvesse arengukomisjoni ja eelarvekomisjoni arvamusi (A7-0000/2011 ja A7-0000/2011),

–   võttes arvesse kalanduskomisjoni soovituse seletuskirja (A7-394/2011), milles tuuakse üldjoontes esile üheks aastaks sõlmitud kehtiva protokolli puudused,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5 ja artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et komisjoni tellitud sõltumatu järelhindamise aruande kohaselt on kehtiva protokolli tulude ja kulude suhe selgelt mitterahuldav, sest kokkulepitud kalapüügivõimaluste kasutamise tase on madal ning ökoloogilisi ja sotsiaalseid küsimusi ei ole arvesse võetud;

B.  arvestades, et uus protokoll, mille üle komisjon läbirääkimisi peab ja mille kehtivusaeg on üks aasta alates 28. veebruarist 2012, peaks võtma arvesse alltoodud aspekte;

1.  palub komisjonil teha uut protokolli käsitlevatel läbirääkimistel edusamme, et välistada olukord, kus protokoll tuleb kohaldada ajutiselt, kuna parlament ei ole veel andnud oma nõusolekut;

2.  palub komisjonil tagada, et uus protokoll oleks majanduslikult, ökoloogiliselt ja sotsiaalselt jätkusuutlik ning vastastikku kasulik;

3.  palub komisjonil tagada, et üksnes ülemääraste varude põhimõttel ELi laevadele kalastamisõiguse andmine lisataks kõikidesse järgmistesse protokollidesse;

4.  palub komisjonil tagada, et tulevases protokollis viidaks kalapüügivõimalused kooskõlla teaduslike nõuannete ja kalavarude hinnangutega ning kalandussektorite vajadustega; nõuab samuti, et tehnilised meetmed ja kalapüügivõimalused peavad olema kooskõlas teaduslike nõuannetega;

5.  palub komisjonil tagada, et sektorile antavaid toetusi kasutataks tõhusamalt ja järelevalve toimiks tulemuslikumalt;

6.  palub komisjonil teha kõik endast oleneva, et saada protokolli rakendamise kohta vajalikud andmed ja muuta seadusandlik menetlus seeläbi võimalikult läbipaistvaks;

7.  palub komisjonil tagada, et tulevane protokoll avaldaks positiivset mõju kohalikule elanikkonnale;

8.  palub komisjonil võtta samuti arvesse institutsioonidevahelist raamistikku ja Lissaboni lepingust tulenevat parlamendi rolli;

9.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile.

(1)

ELT L 141, 29.5.2006, lk 1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika