Процедура : 2011/2948(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0693/2011

Внесени текстове :

B7-0693/2011

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/12/2011 - 7.10
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0575

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 161kWORD 107k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0693/2011
12.12.2011
PE479.392v01-00
 
B7-0693/2011

за приключване на разискванията по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността


относно срещата на високо равнище ЕС–Русия (2011/2948(RSP))


Rebecca Harms, Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Tarja Cronberg, Raül Romeva i Rueda, Indrek Tarand, Rui Tavares, Ulrike Lunacek от името на групата Verts/ALE

Резолюция на Европейския парламент относно срещата на високо равнище ЕС-Русия (2011/2948(RSP))  
B7‑0693/2011

Европейският парламент,

–   като взе предвид своите предходни резолюции относно Русия, по-специално резолюцията относно заключенията от срещата на високо равнище между ЕС и Русия в Нижни Новгород на 9 и 10 юни 2011 г., резолюцията от 7 юли 2011 г. относно подготовката на изборите за Държавна дума в Русия през декември 2011 г. и резолюцията от 17 февруари 2011 г. относно принципите на правовата държава в Русия,

–   като взе предвид Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и Руската федерация, което влезе в сила през 1997 г. и чийто срок на действие беше удължен до замяната му с ново споразумение,

–   като взе предвид текущите преговори, започнати през 2008 г., за ново споразумение, което да осигури нова всеобхватна рамка за отношенията между ЕС и Русия, както и преговорите за „Партньорство за модернизация“, започнати през 2010 г.,

–   като взе предвид консултациите между ЕС и Русия относно правата на човека и по-специално последната среща, проведена в Брюксел на 29 ноември 2011 г.,

–   като взе предвид резолюция 1728 на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа от 29 април 2010 г. относно дискриминацията, основана на сексуална ориентация и полова идентичност, и препоръката на Комитета на министрите CM/Rec(2010)5 от 31 март 2010 г. относно мерките за борба срещу дискриминацията, основана на сексуална ориентация или полова идентичност,

–   като взе предвид окончателното изявление и препоръките, представени при закриването на четиринадесетото заседание на Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС–Русия, което се състоя на 19–20 септември 2011 г. във Варшава,

–   като взе предвид срещата на високо равнище на Форума на гражданското общество ЕС–Русия, проведена във Варшава на 1–2 декември 2011 г.,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че постигнатото наскоро споразумение между Грузия и Руската федерация проправя пътя за присъединяване на Русия към Световната търговска организация и премахва основната пречка за задълбочаването на икономическите и търговските отношения между ЕС и Русия; като има предвид, че въпреки нарастващата търговска и икономическа взаимозависимост в политическите отношения не се отбелязва напредък поради недоразумения и липса на доверие по отношение на основни въпроси, които попречиха на страните да изградят истинско стратегическо партньорство;

Б.  като има предвид, че засиленото сътрудничество и добросъседските отношения между ЕС и Русия са от ключово значение за стабилността, сигурността и просперитета на Европа; като има предвид, че развитието на стратегическо партньорство между ЕС и Руската федерация може да се основава единствено на споделени общи ценности; като има предвид, че е изключително важно да се засили сътрудничеството между двамата партньори на международно равнище във всички институции, организации и форуми с цел подобряване на глобалното управление и преодоляване на общите предизвикателства;

В.  като има предвид, че на 27 ноември конгресът на партия „Единна Русия“ издигна официално кандидатурата на бившия президент Путин за президентските избори, насрочени за март 2012 г.; като има предвид, че по време на речта си настоящият министър-председател Путин предупреди западните държави да не се намесват в изборите в Русия и да прекратят предоставянето на финансова помощ на НПО и критиците на Кремъл;

Г.  като има предвид, че честността на изборите, проведени на 4 декември, бе поставена под сериозен въпрос, тъй като не бяха спазени някои от основните условия за провеждане на избори като обществен дебат, свободна преса и равни условия за всички политически сили в страната и освен това бяха регистрирани някои сериозни пречки по отношение на издигането на делегати и регистрирането на партии, както и липса на равни възможности за водене на предизборна кампания;

Д. като има предвид, че на 1 декември 2011 г. прокуратурата в Москва заведе административно дело и глоби Асоциация „Голос“, руската организация с най-голям опит в наблюдението на избори, с обвинението, че е нарушила закона за изборите, като е създала интернет страница за регистриране на изборни измами и нарушения;

Е.  като има предвид, че що се отнася до изборния ден, ОССЕ/БДИПЧ заяви, че „качеството на процеса се е влошило значително по време на преброяването на бюлетините, като се е отличавало с чести процедурни нарушения и отделни случаи на явна манипулация, включително няколко сериозни признака за добавяне на предварително попълнени бюлетини“; като има предвид, че полицията задържа стотици опозиционни активисти, опитали се да проведат демонстрации на 4 декември и през следващите дни в Москва, Санкт Петербург и други руски градове, за да протестират срещу провеждането на изборите;

Ж. като има предвид, че на 10 декември най-малко 50 000 души излязоха на демонстрация на площад Болотная в Москва – най-големият протест от падането на Съветския съюз досега, призоваващ за анулиране на резултатите от изборите на 4 декември, нови избори, оставка на ръководителя на избирателната комисия Владимир Чуров, разследване на твърденията за изборни измами и незабавно освобождаване на задържаните участници в протестите; като има предвид, че подобни демонстрации бяха проведени и в други руски градове;

З.  като има предвид, че през юни 2010 г. ЕС и Русия приеха съвместна декларация относно приоритетите на новото партньорство за модернизация, което има за цел модернизиране на икономиките и обществата на двете страни; като има предвид във връзка с това, че по някои части от работната програма, съдържащи конкретни предложения и проекти за сътрудничество и помощ в областта на правата на човека и принципите на правовата държава, бяха осъществени малко значими последващи действия;

И. като има предвид, че енергетиката представлява ключов инструмент на руската външна политика и продължава да играе основна и стратегическа роля в отношенията между ЕС и Русия; като има предвид, че силната зависимост на ЕС от изкопаеми горива подкопава развитието на балансиран, последователен и основан на ценности европейски подход по отношение на Русия; като има предвид, че конкуренцията между ЕС и Русия в областта на енергетиката се засилва в районите от общ интерес, като например Южен Кавказ и Централна Азия; като има предвид, че е от изключително значение ЕС да заеме единна позиция и да прояви силна вътрешна солидарност;

Й. като има предвид, че понастоящем се пренебрегват няколко области на сътрудничество от взаимна полза между ЕС и Русия в областта на енергетиката, например енергийната ефективност или изследванията в областта на технологиите за възобновяема енергия;

К. като има предвид, че свободата на изразяване на мнение и свободата на събранията и сдруженията в Русия все още са застрашени, а инициативите и дейностите на защитниците на правата на човека, независимите организации на гражданското общество, представителите на политическата опозиция, независимите медии и обикновените граждани често се сблъскват с ограничения или пречки и предизвикват особена загриженост, що се отнася до Северен Кавказ и други части от Руската федерация,

Л. като има предвид, че в резолюцията на Европейския парламент от 21 октомври 2010 г. относно правата на човека в света през 2009 г. и политиката на ЕС по въпроса се отправя призив към Съвета на ЕС да обмисли забрана за влизане и замразяване на активите на онези руски длъжностни лица, които са замесени в смъртта на Сергей Магнитский,

М. като има предвид, че като член на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и на Съвета на Европа Руската федерация е поела ангажимент да зачита демократичните принципи и правата на човека, по-специално по отношение на свободата на словото и свободата на събранията,

Н. като има предвид, че добросъседските отношения, мирът и стабилността в общите за тях съседни държави е в интерес както на Русия, така и на ЕС; като има предвид, че следва да се проведе открит, откровен и насочен към резултатите диалог относно кризите в тези държави, по-специално що се отнася до „замразените“ конфликти, с цел укрепване на сигурността и стабилността, подпомагане на териториалната цялост на засегнатите държави и разработване на съвместни механизми за управление на кризи,

О. като има предвид, че сигурността в Европа е все още твърде чувствителен въпрос, който поражда много разногласия, и че ЕС и Русия не следва да пестят усилия, за да се преодолеят съществуващите различия и различни мнения и да се засили диалогът и сътрудничеството в тази област;

1.  счита, че срещата на високо равнище в Брюксел би могла да създаде импулс за значително подобрение на отношенията между ЕС и Русия в съответствие с амбициите на двете страни само при пълно зачитане на принципите на правовата държава и демократичните ценности и поставянето им в центъра на тези отношения; подчертава, че новото споразумение, по което в момента страните водят преговори, следва да бъде правно обвързващо и да обхваща цялостно всички аспекти на тези отношения; отново заявява, че демокрацията и правата на човека трябва да бъдат неразделна част от това споразумение, по-специално с оглед на определянето и включването на ефективна и действаща клауза за правата на човека;

2.  осъжда действията на полицията срещу мирните демонстрации в протест срещу изборните нарушения и измами, докладвани от международните наблюдатели и документирани с видеозаписи от обикновени граждани; призовава руските органи да зачитат изцяло свободата на събранията и свободата на словото и да разследват задълбочено всички случаи на изборни нарушения с цел санкциониране на служителите, участвали в тях, както и да проведат повторно гласуване там, където са отбелязани нарушения; призовава за незабавното освобождаване на всички демонстранти;

3.  призовава председателя на Съвета, председателя на Комисията, ВП/ЗП и председателството на ЕС да поставят категорично въпроса за изборите от 4 декември на срещата на върха, като настояват Русия да спазва своите международни задължения, произтичащи по-специално от нейното членство в Съвета на Европа и в ОССЕ; призовава за задълбочен преглед на изборния процес с оглед поставяне на основа за действително свободни и честни президентски избори през март 2012 г.;

4.  посочва, че общите предизвикателства, пред които са изправени ЕС и Русия, като например икономическият и финансов срив, ефективните многостранни институции, въпросите, свързани с енергетиката и сигурността на енергийните доставки, демократичния преход в арабския свят и „замразените“ конфликти в общите за тях съседни държави, изискват засилени съвместни действия и по-добро сътрудничество при управлението на кризи; във връзка с това призовава Русия да ратифицира Римския статут на Международния наказателен съд;

5.  счита, че партньорството за модернизация не може да се ограничава до икономическото сътрудничество и технологичните иновации, а трябва да се придружава от амбициозен процес на реформи на национално равнище, които да включват консолидирането на демократичните институции и на една надеждна правна система, зачитането на принципите на правовата държава и невъзпрепятстваното развитие на истинско гражданско общество; във връзка с това призовава Комисията и правителството на Русия да определят необходимите мерки, които трябва да бъдат предприети за постигането на тези цели;

6.  изтъква, че Форумът на гражданското общество ЕС–Русия би могъл да бъде основен фактор за подкрепа на партньорството за модернизация в областта на правата на човека и гражданските права, на борбата срещу корупцията, на принципите на правовата държава, във връзка с това приветства конструктивния дух и работната атмосфера на проведената във Варшава среща на високо равнище, както и приетите препоръки;

7.  подчертава, че понастоящем взаимоотношенията с Русия могат да бъдат само от прагматично естество; приветства споразумението, постигнато между Грузия и Руската федерация относно присъединяването на Русия към СТО и очаква бъдещото членство на Русия в тази организация да ускори разговорите относно новото споразумение за партньорство;

8.  приветства финализирането на списъка на общи мерки за безвизови краткосрочни пътувания на граждани на Русия и на ЕС и се надява, че тяхното изпълнение ще проправи пътя за преговори за споразумение за отмяна на визовия режим; въпреки това посочва, че облекчаването и либерализацията на визовия режим с Руската федерация не следва по никакъв начин да дава предимство на притежателите на руски паспорти, живеещи в региони на „замразени“ конфликти, за сметка на гражданите на Молдова и Грузия;

9.  посочва, че енергийното сътрудничество, и по-специално енергийният диалог, представлява един от основните елементи на отношенията между ЕС и Русия; подчертава необходимостта ЕС да намали зависимостта си от изкопаеми горива в съответствие със своите цели; подчертава, че принципите на взаимозависимост, прозрачност и зачитане на законите на ЕС следва да бъдат в основата на това сътрудничество, заедно с равен достъп до пазари, инфраструктура, инвестиции и надеждна правна рамка; с интерес очаква определянето на дългосрочна пътна карта, която има за цел обсъждането на ролята на енергийните ресурси на Русия за енергийния микс на ЕС до 2050 г.;

10. призовава Съвета и Комисията да гарантират включването на принципите на Договора за Енергийната харта и Транзитния протокол към него в новото споразумение за партньорство между ЕС и Русия;

11. подчертава, че диверсификацията на енергийните източници и маршрути за доставка е стратегически елемент на политиката на ЕС за енергийна сигурност; във връзка с това изразява съжаление относно възраженията, повдигнати от Русия по отношение на предстоящите преговори между ЕС, Азербайджан и Туркменистан за изграждането на транскаспийски тръбопровод;

12. настоятелно призовава Руската федерация да увеличи своя принос за овладяването на изменението на климата чрез намаления на емисиите на парникови газове на национално равнище и чрез участието си в международните преговори за всеобхватна рамка за политиката в областта на климата след 2012 г. съгласно Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК) и Протокола от Киото; в този контекст подчертава, че за да се постигнат до 2020 г. необходимите намаления спрямо емисиите от 1990 г. за страните от приложение I , всички индустриализирани държави трябва да поемат ангажимент за цели, които представляват значително намаление спрямо сегашните равнища на емисиите, и да увеличат улавянето на въглероден диоксид в горите;

13. подчертава, че ЕС трябва да разшири сътрудничеството си с Русия в областта на енергетиката и в други области от взаимна полза, като например енергийната ефективност или научни изследвания в сферата на технологиите за възобновяема енергия; напомня, че междуправителствените споразумения, както и търговските споразумения в областта на енергетиката между руски и европейски организации трябва да бъдат в съответствие със законите и подзаконовите актове на двете страни;

14. припомня, че в непосредствена близост до границите на ЕС все още има ядрени реактори от чернобилски тип, както и други ядрени реактори от първо поколение и призовава Русия да ги затвори незабавно; настоятелно призовава ЕС и неговите държави-членки да наложат междувременно забрана на вноса на ядрена енергия, чието производство не отговаря на най-високите стандарти за ядрена сигурност и безопасност;

15. изразява дълбоката си загриженост във връзка с проекти за ядрени електроцентрали в Калининградска област и Сосновый Бор; във връзка с това призовава Русия да ратифицира конвенцията от Еспоо на ИКЕ на ООН и да пристъпи незабавно към спазването й и напомня за руския ангажимент за разработване на единни стандарти за оценка на въздействието върху околната среда на трансгранични проекти;

16. изразява дълбоко съжаление по повод на по-нататъшното влошаване на цялостното положение по отношение на правата на човека в Русия и липсата на какъвто и да било напредък в условията на консултациите между ЕС и Русия относно правата на човека; изразява своята загриженост по отношение на този диалог, който се превърна по-скоро в процес, вместо в средство за постигане на измерими и осезаеми резултати; подчертава още веднъж необходимостта от включване в тези консултации за правата на човека на публични показатели за напредък, от подобряване на условията за диалога, като например промяна на мястото на провеждане на консултациите, на взаимодействието между руските неправителствени организации и руските органи в този процес и на състава на руската делегация, както и от издаване на публични оценки на напредъка при срещи на върха между ЕС и Русия и след заседанията на съвета за партньорство;

17. изразява съжаление във връзка с това, че Русия продължава да се противопоставя на участието на други министерства и агенции освен Министерство на външните работи (като например на омбудсмана), на провеждането на консултациите последователно в Русия и в ЕС и на срещи с руски и международни НПО;

18. призовава председателя на Съвета и Комисията да подчертаят загрижеността на ЕС относно постоянно враждебния климат в Русия по отношение на правата на човека и преди всичко по повод на необходимостта от пространство за гражданското общество, за да може то да функционира без неоправдани ограничения, по повод на безопасността на защитниците на правата на човека и на спешната необходимост от справяне с ширещата се безнаказаност за продължаващите мъчения, насилствени изчезвания и други сериозни злоупотреби в Северен Кавказ; подчертава освен това значението на пълното прилагане от страна на Русия на решенията на Европейския съд по правата на човека като средство за справяне с тези злоупотреби;

19. осъжда неотдавнашните законодателни предложения за инкриминиране на публичната информация относно сексуалната ориентация и половата идентичност в Санкт Петербург; изразява също така съжаление във връзка със съществуващите подобни разпоредби в Архангелска и Рязанска област, както и евентуални предложения в бъдеще в Москва и на федерално равнище; призовава всички политически власти в Русия да се въздържат от ограничаване на свободата на изразяване и да преустановят отъждествяването на понятията сексуална ориентация и полова идентичност с педофилия; призовава Европейската служба за външна дейност да отбележи категоричното противопоставяне на ЕС на тези предложения;

20. напомня на Руската федерация задълженията й, поети в рамките на Европейската конвенция за защита на правата на човека, да отстоява правата на човека на лесбийки, гейове, бисексуални и транссексуални лица (ЛГБТ); призовава Русия да последва препоръката на Комитета на министрите относно мерките за борба с дискриминацията на основата на сексуална ориентация или полова идентичност и да защитава правото на свобода на изразяване и правото на свобода на събранията на лесбийки, гейове, бисексуални и транссексуални лица;

21. счита, че липсата на независимост на съдебните институции стои в основата на безнаказаността в Русия и изразява загриженост относно докладите за политически мотивирани процеси, несправедливи процедури и провал при разследването на тежки престъпления, като например убийства, тормоз и други нарушения;

22. изразява съжаление по повод на факта, че две години след смъртта на Сергей Магнитский обещаното от руските органи разследване не беше приключено до края на ноември и срокът беше продължен до 2012 г.; отбелязва доклада, публикуван през юли 2011 г. от Съвета по правата на човека на президента Медведев, който предоставя доказателства, че арестуването на Сергей Магнитский е било противозаконно и че по време на задържането му той е бил подложен на побои и изтезания с цел извличане на признание за вина;

23. отбелязва, че в резултат на бездействието на руските органи Държавният департамент на САЩ и Министерството на външните работи на Великобритания решиха през 2011 г. да наложат визови забрани на около 60 руски длъжностни лица, за които се предполага, че са свързани със смъртта на Сергей Магнитский; предвид на липсата на положително развитие в разследването по случая на Сергей Магнитский призовава още веднъж Съвета да настоява руските органи да изправят виновните пред съда и същевременно настоятелно призовава Съвета да наложи незабавно във всички държави-членки на ЕС визови забрани и замразяване на активите на руските държавни служители, замесени в данъчната измама, както и на тези, изиграли роля при фалшивия арест на Магнитский , изтезанията му, отказа да му бъдат предоставени медицински грижи и убийството му в ареста, както и за прикриването на престъплението;

24. изразява съжаление относно отказа на Русия да подкрепи резолюция на Съвета за сигурност на ООН, осъждаща бруталните репресии в Сирия, като по този начин се спъват възможностите на международната общественост за оказване на необходимия политически и икономически натиск върху режима на Асад, така че да се избегне по-нататъшното използване на насилие и военната ескалация;

25. приветства готовността на Русия за преминаване към рамково споразумение в областта на операциите за управление на кризи; във връзка с това призовава руските органи да бъдат последователни и съответно да позволят на Мисията на ЕС за наблюдение в Грузия достъп до отцепническите територии на Абхазия и Южна Осетия в съответствие със споразумението за прекратяване на огъня;

26. призовава руските органи да увеличат усилията си за постигане на конкретен напредък по отношение на уреждането на конфликта в Приднестровието и във връзка с това да подновят официалните преговори във формата „5+2“ с цел намиране на решение в най-близко бъдеще;

27. изразява съжаление по повод на факта, че не е постигнат напредък за разрешаване на конфликта в Нагорни Карабах; изразява загрижеността си по повод на продължаващото съсредоточаване на военни сили в района и настоятелно призовава правителството на Русия да спре всички доставки на оръжие на враждуващите страни, за да се намали напрежението и да се проправи пътя за постигане на трайно и цялостно решение;

28. изразява съжаление относно неотдавнашното разполагане на радар за ранно предупреждение за ядрени ракети в Калининград и неотдавнашните изявления на руското ръководство относно евентуално оттегляне на Русия от Договора за съкращаване на стратегическите оръжия (СТАРТ) в отговор на проекта на САЩ за противоракетен щит; призовава за конструктивен ангажимент между САЩ, НАТО и Русия по въпросите на сигурността, включително обмена на данни и обмена на информация;

29. припомня решаващата роля на ОССЕ за постигането на сигурност в Европа; призовава за съживяване на процеса за ограничаване на конвенционалните въоръжения и за разоръжаване в рамките на ОССЕ; застъпва се за започване на преговори относно по-нататъшни действия за намаляване на въоръжените сили и въоръженията (ДОВСЕ II); призовава правителството на Руската федерация да анулира прекратяването на своите задължения за спазване на първоначалния ДОВСЕ и също така да съблюдава ангажиментите от Истанбул; призовава държавите-членки на НАТО да ратифицират и започнат да прилагат незабавно адаптирания ДОВСЕ;

30. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите-членки, на ОССЕ, на Съвета на Европа и на президента, правителството и парламента на Руската федерация.

Правна информация - Политика за поверителност