Resolutsiooni ettepanek - B7-0693/2011Resolutsiooni ettepanek
B7-0693/2011

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK ELi ja Venemaa tippkohtumine (2011/2948(RSP))

12.12.2011

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2

Rebecca Harms, Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Tarja Cronberg, Raül Romeva i Rueda, Indrek Tarand, Rui Tavares, Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0693/2011

Menetlus : 2011/2948(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B7-0693/2011
Esitatud tekstid :
B7-0693/2011
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B7‑0693/2011

Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi ja Venemaa tippkohtumise kohta (2011/2948(RSP))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Venemaa kohta, eriti 9. juuni 2011. aasta resolutsiooni ELi ja Venemaa tippkohtumise kohta, 7. juuli 2011. aasta resolutsiooni detsembris 2011 toimuvate Venemaa riigiduuma valimiste ettevalmistuste kohta ja 17. veebruari 2011. aasta resolutsiooni õigusriigi põhimõtete järgimise kohta Venemaal,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu ja Venemaa Föderatsiooni vahelist partnerlus- ja koostöölepingut, mis jõustus 1997. aastal ja mida on pikendatud kuni selle asendamiseni uue lepinguga,

–   võttes arvesse 2008. aastal alustatud käimasolevaid läbirääkimisi uue lepingu üle, mis annab uue tervikraamistiku ELi ja Venemaa vahelisteks suheteks, ja 2010. aastal algatatud moderniseerimispartnerlust,

–   võttes arvesse ELi ja Venemaa inimõigustealaseid konsultatsioone ja eelkõige seni viimast 29. novembril 2011 Brüsselis toimunud kohtumist,

–   võttes arvesse Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee 29. aprilli 2010. aasta resolutsiooni nr 1728 seksuaalse sättumuse ja soolise identiteedi alusel diskrimineerimise kohta ning ministrite komitee 31. märtsi 2010. aasta soovitust CM/Rec(2010)5 seksuaalse sättumuse ja soolise identiteedi alusel toimuva diskrimineerimise vastaste meetmete kohta,

–   võttes arvesse 19.–20. septembril 2011 Varssavis toimunud ELi ja Venemaa parlamentaarse koostöökomisjoni 14. kohtumise lõpus esitatud lõppavaldust ja soovitusi,

–   võttes arvesse 1.–2. detsembril 2011 Varssavis toimunud ELi ja Venemaa kodanikuühiskonna foorumi koosolekut,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et hiljuti Gruusia ja Venemaa Föderatsiooni vahel saavutatud kokkulepe sillutab teed Venemaa ühinemisele Maailma Kaubandusorganisatsiooniga ning kõrvaldab peamise takistuse ELi ja Venemaa vaheliste majandus- ja kaubandussuhete süvendamise teelt; arvestades, et vaatamata suurenenud kaubavahetusele ja vastastikusele majanduslikule sõltuvusele ei edene poliitilised suhted erinevate arusaamade ja usaldamatuse tõttu põhimõttelistes küsimustes, mis on takistanud osapooltel tõelise strateegilise partnerluse loomist;

B.  arvestades, et ELi ja Venemaa tõhustatud koostöö ja heanaaberlikud suhted on kogu Euroopa stabiilsuse, julgeoleku ja heaolu seisukohast otsustava tähtsusega; arvestades, et ELi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise strateegilise partnerluse arendamise aluseks saavad olla ainult ühised jagatud väärtused; arvestades, et on äärmiselt oluline kiirendada koostööd rahvusvahelisel tasandil nende kahe partneri vahel kõikides institutsioonides, organisatsioonides ja foorumitel, et parandada globaalset valitsemistava ja lahendada ühised probleemid;

C. arvestades, et 27. novembril 2011 toetas Ühinenud Venemaa parteikongress ametlikult endise presidendi Putini kandidatuuri 2012. aasta märtsis toimuvatel presidendivalimistel; arvestades, et oma kõnes hoiatas praegune peaminister Putin, et lääneriigid ei tohiks sekkuda Venemaa valimistesse ja peaksid lõpetama valitsusväliste organisatsioonide ja Kremli kriitikute rahalise toetamise;

D. arvestades, et 4. detsembril toimunud valimiste ausus seati tõsiselt kahtluse alla, sest kinni ei peetud mõnedest valimiste korraldamise põhitingimustest, nagu avalik arutelu, vaba meediakajastus ja võrdsed tingimused riigi kõigile poliitilistele jõududele, lisaks registreeriti tõsiseid takistusi delegaatide nimetamisel ja parteide registreerimisel ning puudusid võrdsed võimalused valimiskampaania läbiviimiseks;

E.  arvestades, et 1. detsembril 2011 algatas Moskva prokuratuur haldusasja ja trahvis Venemaa kõige kogenumat valimisvaatlusrühma, ühendust Golos süüdistuse alusel, mille kohaselt organisatsioon olevat valimispettuste ja eeskirjade eiramise registreerimiseks eriveebisaiti luues rikkunud valmisseadusi;

F.  arvestades, et valimispäeva kohta märkis OSCE demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroo (OSCE/ODIHR), et protsessi kvaliteet langes märkimisväärselt häältelugemise ajal, mida iseloomustas sage menetluskorra rikkumine ja ilmne manipuleerimine, sealhulgas mitu tõsist viidet pettusega hääletussedelite lisamise juhtumitele; arvestades, et politsei pidas kinni sadu opositsiooniaktiviste, kes püüdsid 4. detsembril ja järgnevatel päevadel Moskvas, Peterburis ja muudes Venemaa linnades kogunemisi korraldada, et avaldada protesti valimiste läbiviimise korra vastu;

G. arvestades, et 10. detsembril kogunes Moskvas vähemalt 50 000 inimest Bolotnaja väljakule, pärast Nõukogude Liidu lagunemist toimunud suurimale meeleavaldusele, et nõuda 4. detsembri valimistulemuste tühistamist, uusi valimisi, valimiskomisjoni esimehe Vladimir Tšurovi tagasiastumist, väidetavate valimispettuste uurimist ja kinnipeetud meeleavaldajate viivitamatut vabastamist; arvestades, et samasugused meeleavaldused toimusid ka teistes Venemaa linnades;

H. arvestades, et EL ja Venemaa võtsid 1. juunil 2010 vastu ühise avalduse mõlema poole majanduse ja ühiskonna kaasajastamisele suunatud uue moderniseerimispartnerluse prioriteetide kohta; arvestades, et nendes töökava osades, mis sisaldasid konkreetseid ettepanekuid ja projekte koostöö ja abi kohta inimõiguste ja õigusriigi põhimõtete järgimise valdkonnas, on järgnenud vähe põhjalikke järelmeetmeid;

I.   arvestades, et energia on Venemaa välispoliitika oluline vahend, millel on ka edaspidi ELi ja Venemaa suhetes keskne ja strateegiline roll; arvestades, et ELi suur sõltuvus fossiilkütustest kahjustab Euroopa tasakaalustatud, järjekindla ja väärtustel põhineva lähenemisviisi arendamist Venemaa suhtes; arvestades, et ELi ja Venemaa vaheline konkurents energeetikaküsimustes kasvab ühist huvi pakkuvates piirkondades, nagu Lõuna-Kaukaasia ja Kesk-Aasia; arvestades, et ELi jaoks on ülimalt tähtis rääkida ühel häälel ja näidata üles tugevat sisemist solidaarsust;

J.   arvestades, et mitmed energeetika-alased vastastikust kasu pakkuvad koostöövaldkonnad ELi ja Venemaa vahel on praegu tähelepanuta jäetud, nagu energiatõhusus või taastuvenergia tehnoloogiate uuringud;

K. arvestades, et sõna-, ühinemis- ja kogunemisvabadus on Venemaal endiselt ohustatud ning inimõiguste kaitsjate, sõltumatute kodanikuorganisatsioonide, poliitiliste opositsionääride, sõltumatu meedia ja tavakodanike algatusi ja tegevust sageli piiratakse või takistatakse, eelkõige Põhja-Kaukaasias ja teistes Venemaa Föderatsiooni piirkondades;

L.  arvestades, et Euroopa Parlamendi 21. oktoobri 2010. aasta resolutsioonis, mis käsitleb inimõigusi maailmas 2009. aastal ja Euroopa Liidu poliitikat selle kohta, kutsuti ELi nõukogu üles kaaluma Sergei Magnitski surmaga seotud Venemaa ametnikele ELi sisenemise keelu kehtestamist ja nende vara külmutamist;

M. arvestades, et Venemaa Föderatsioon on Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni ning Euroopa Nõukogu liikmena võtnud endale kohustuse järgida demokraatia põhimõtteid ja austada inimõigusi eriti seoses sõna- ja kogunemisvabadusega;

N. arvestades, et ühistes naaberriikides valitsevad heanaaberlikud suhted, rahu ja stabiilsus on nii Venemaa kui ka ELi huvides; arvestades, et arenema peaks avatud, avameelne ja tulemustele orienteeritud dialoog nende riikide kriiside osas, eelkõige seoses pikaajaliste lahendamata konfliktidega, et tugevdada julgeolekut ja stabiilsust, toetada asjaomaste riikide territoriaalset terviklikkust ja töötada välja ühised kriisiohjamise mehhanismid;

O. arvestades, et Euroopa julgeolek on ikka veel väga tundlik ja erimeelsusi tekitav küsimus ning EL ja Venemaa peaksid tegema kõik, et ületada praegused erimeelsused ja lahknevad seisukohad ning tugevdada dialoogi ja koostööd selles valdkonnas,

1.  on seisukohal, et Brüsseli tippkohtumine saab kujuneda kummagi poole püüdlustele vastavaks ning ELi ja Venemaa suhteid parandavaks kohtumiseks ainult siis, kui järgitakse täielikult õigusriigi põhimõtteid ja demokraatlikke väärtusi ning seatakse need suhetes kesksele kohale; rõhutab, et uus leping, mille üle pooled praegu läbirääkimisi peavad, peaks olema õiguslikult siduv ning hõlmama terviklikult suhete kõiki aspekte; kordab oma seisukohta, et demokraatia ja inimõigused peavad olema uue lepingu lahutamatu osa, ning et eelkõige tuleb määratleda ja lepingusse lisada tõhus ja toimiv inimõiguste klausel;

2.  mõistab hukka politsei vägivallatsemise rahumeelsete meeleavaldajatega, kes avaldasid protesti valimispettuste ja eeskirjade eiramise vastu, millest teatasid rahvusvahelised vaatlejad ja mida tõendavad tavakodanike videosalvestused; kutsub Venemaa ametivõime üles täielikult austama kogunemis- ja sõnavabadust ning uurima põhjalikult kõiki valimisrikkumisi, et karistada neid toime pannud ametnikke ja korraldada uus hääletus kohtades, kus eeskirju eirati; nõuab kõikide meeleavaldajate viivitamatut vabastamist;

3.  kutsub nõukogu eesistujat, komisjoni presidenti, kõrget esindajat ja asepresidenti ning ELi eesistujariiki üles tõstatama tippkohtumisel kindlalt 4. detsembri valimiste küsimust ning nõudma, et Venemaa täidaks oma rahvusvahelisi kohustusi, mis tulenevad eelkõige asjaolust, et Venemaa on Euroopa Nõukogu ja OSCE liige; nõuab valimisprotsessi põhjalikku läbivaatamist, et rajada teed tõeliselt vabadele ja ausatele presidendivalimistele 2012. aasta märtsis;

4.  rõhutab, et nii ELi kui ka Venemaa ees seisvad ühised väljakutsed, nagu järsk majandus- ja finantslangus, tõhusad mitmepoolsed institutsioonid, energeetika ja energiajulgeolekuga seotud küsimused, demokraatiale üleminek araabia maades ning pikaajalised lahendamata konfliktid ühistes naaberriikides, nõuavad ühiseid tõhusamaid koostöömeetmeid ja paremat koostööd kriisiohjamises; palub Venemaal ratifitseerida Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuut;

5.  on seisukohal, et moderniseerimispartnerlus ei saa piirduda majanduskoostöö ja tehnoloogilise innovatsiooniga, vaid peab kaasa minema riiklike reformide ambitsioonika protsessiga, mis hõlmab demokraatlike institutsioonide ja usaldusväärse õigussüsteemi tugevdamist, õigusriigi põhimõtete järgimist ja tõelise kodanikuühiskonna takistamatut arendamist; palub sellega seoses komisjonil ja Venemaa valitsusel kindlaks määrata konkreetsed meetmed nende eesmärkide saavutamiseks;

6.  juhib tähelepanu sellele, et ELi ja Venemaa kodanikuühiskonna foorum võiks võtta keskse rolli moderniseerimispartnerluse hoogustamisel inim- ja kodanikuõiguste, korruptsiooni vastu võitlemise ja õigusriigi põhimõtete järgimise valdkonnas, ning väljendab sellega seoses heameelt Varssavi koosolekul valitsenud konstruktiivse vaimu ja tööõhkkonna ning vastu võetud soovituste üle;

7.  rõhutab, et praegu saavad suhted Venemaaga olla vaid pragmaatilised; väljendab heameelt asjaolu üle, et Gruusia ja Venemaa Föderatsioon on saavutanud kokkuleppe Venemaa WTO liikmeks astumise osas, ning loodab, et Venemaa tulevane WTO-liikmelisus kiirendab uue partnerluslepingu alaseid läbirääkimisi;

8.  avaldab heameelt ühiste meetmete loetelu väljatöötamise üle viisanõude kaotamiseks Venemaa ja ELi kodanike lühiajaliste reiside puhul ning loodab, et nimetatud meetmete rakendamine aitab valmistuda läbirääkimisteks viisanõude kaotamise lepingu üle; osutab siiski sellele, et viisarežiimi lihtsustamine ja liberaliseerimine Venemaa Föderatsiooniga ei tohiks mingil viisil anda eelisõigust pikaajaliste lahendamata konfliktide piirkonnas elavatele Venemaa passi omanikele Moldova ja Gruusia elanike ees;

9.  rõhutab, et energiakoostöö ja eelkõige energiadialoog on ELi ja Venemaa suhete üks kõige tähtsamatest aspektidest; rõhutab, et EL peab vähendama oma sõltuvust fossiilkütustest kooskõlas oma eesmärkidega; rõhutab, et sellise koostöö aluseks peaksid olema vastastikuse sõltuvuse, läbipaistvuse ja ELi õigusaktide järgimise põhimõtted ning samuti võrdne juurdepääs turgudele, infrastruktuurile ja investeeringutele ning usaldusväärne õigusraamistik; ootab pikaajalise tegevuskava kindlaksmääramist, et arutada Venemaa energiaressursside osa ELi energiaallikate jaotuses 2050. aastani;

10. kutsub nõukogu ja komisjoni üles tagama, et energiaharta lepingu ning sellele lisatud transiidiprotokolli põhimõtted lisatakse uude ELi ja Venemaa vahelisse partnerluslepingusse;

11. rõhutab, et energiaallikate ja varustusteede mitmekesistamine on ELi energiajulgeolekupoliitika strateegiline koostisosa; peab sellega seoses kahetsusväärseks Venemaa vastuväiteid ELi, Aserbaidžaani ja Türkmenistani peatselt algavatele läbirääkimistele Kaspia mere gaasijuhtmesüsteemi ehitamise üle;

12. soovitab tungivalt Venemaa Föderatsioonil kiiremini suurendada oma osa kliimamuutuse leevendamisel ja vähendada selleks kasvuhoonegaaside heidet riigis ning osaleda rahvusvahelistel läbirääkimistel 2012. aasta järgse tervikliku kliimapoliitika raamistiku üle, mis põhineb Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsioonil ja Kyoto protokollil; rõhutab seoses sellega, et I lisas nimetatud riikides vajaliku heitkoguste vähendamise saavutamiseks 2020. aastaks võrreldes 1990. aasta heitega peavad kõik tööstusriigid võtma endale eesmärgiks tunduvalt vähendada praeguseid heitkoguseid ja suurendada süsiniku sidumist metsades;

13. rõhutab, et EL peaks laiendama energeetika-alast koostööd Venemaaga muudesse vastastikku kasulikesse valdkondadesse, nagu energiatõhusus või taastuvenergia tehnoloogiate uuringud; tuletab meelde, et energeetika-alased valitsustevahelised ja kaubanduskokkulepped Venemaa ja ELi vahel peavad olema kooskõlas mõlema poole seaduste ja eeskirjadega;

14. tuletab meelde, et ELi piiride lähistel paiknevad endiselt Tšernobõli tüüpi ja muud esimese põlvkonna tuumareaktorid, ja kutsub Venemaad üles neid viivitamatult sulgema; soovitab tungivalt selle ajani ELil ja liikmesriikidel keelata sellise tuumaenergia importimine, mis ei vasta kõige rangematele tuumajulgeoleku ja -ohutuse normidele;

15. väljendab sügavat muret Kaliningradi ja Sosnovõi Bori tuumajaamaprojektide pärast; kutsub Venemaad üles viivitamata ratifitseerima ja täitma ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni (Espoo) konventsiooni ning tuletab Venemaale meelde kohustust välja töötada ühtlustatud standardid piiriüleste projektide keskkonnamõju hindamiseks;

16. peab äärmiselt kahetsusväärseks inimõiguste üldise olukorra jätkuvat halvenemist Venemaal ning igasuguse arengu puudumist ELi ja Venemaa inimõigustealaste konsultatsioonide korra osas; tunneb muret kõnealuse dialoogi pärast, mis on muutunud protsessiks ega ole mõõdetavate ja käegakatsutavate tulemuste saavutamise vahend; rõhutab uuesti, et inimõigustealastesse konsultatsioonidesse tuleb kaasata avalikud edunäitajad, ning parandada tuleb dialoogi toimumise korda, sh konsultatsioonide toimumiskohtade vahetumine, Venemaa valitsusväliste organisatsioonide ja ametivõimude vastastikused suhted seoses kõnealuse protsessiga ja Venemaa delegatsiooni koosseis, ning anda ELi ja Venemaa tippkohtumiste kohta ja pärast partnerlusnõukogu kohtumisi avalikke eduhinnanguid;

17. peab kahetsusväärseks, et Venemaa on endiselt vastu muude (nt ombudsman) kui välisministeeriumi ministrite ja asutuste kaasamisele, konsultatsioonide korraldamisele vahelduvalt Venemaal ja ELis ning Venemaa ja rahvusvaheliste valitsusväliste organisatsioonide kohtumistele;

18. kutsub nõukogu eesistujat ja komisjoni presidenti üles rõhutama ELi muret Venemaal püsiva inimõigustevaenuliku õhkkonna pärast, pidades eelkõige silmas kodanikuühiskonna võimaluste puudumist toimida tarbetute piiranguteta, inimõiguste kaitsjate ohutust ja kiireloomulist vajadust lõpetada vohav karistamatus Põhja-Kaukaasias, kus jätkub piinamine, toimuvad sunniviisilised kadumised ja pannakse toime muid tõsiseid rikkumisi; rõhutab lisaks, kui oluline on see, et Venemaa rakendaks täielikult Euroopa Inimõiguste Kohtu otsuseid kui vahendit nimetatud rikkumistega tegelemiseks;

19. mõistab hukka hiljuti Peterburis tehtud seadusandlikud ettepanekud kriminaalkaristuse kehtestamiseks seksuaalset sättumust ja soolist identiteeti puudutava teabe avaliku edastamise eest; peab kahetsusväärseks Arhangelskis ja Rjazani piirkonnas kehtivaid samalaadseid õigussätteid, ning võimalikke tulevasi seadusandlikke ettepanekuid Moskvas ja föderaaltasandil; kutsub Venemaa ametivõime üles hoiduma sõnavabaduse piiramisest ning lõpetama seksuaalse sättumuse ja soolise identiteedi samastamist pedofiiliaga; kutsub välisteenistust üles väljendama ELi kindlat vastuseisu nimetatud ettepanekutele;

20. tuletab Venemaa Föderatsioonile meelde tema Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonist tulenevat kohustust austada homo-, bi- ja transseksuaalide inimõigusi; kutsub Venemaad üles järgima Euroopa Nõukogu ministrite komitee soovitust seksuaalse sättumuse ja soolise identiteedi alusel toimuva diskrimineerimise vastaste meetmete kohta, ning kaitsma homo-, bi- ja transseksuaalide õigust sõna- ja kogunemisvabadusele;

21. on seisukohal, et õigusasutuste sõltumatuse puudumine on karistamatuse peamine põhjus Venemaal ja väljendab muret teadete pärast poliitiliselt motiveeritud kohtuprotsesside ja ebaõiglaste menetluste kohta ning suutmatuse pärast uurida raskeid kuritegusid nagu tapmised, ahistamised ja muu vägivald;

22. taunib asjaolu, et kaks aastat pärast Sergei Magnitski surma ei ole Venemaa ametivõimude lubatud uurimist novembri lõpuks ikka lõpetatud ning uurimistähtaega on pikendatud 2012. aastani, võtab teadmiseks president Medvedevi juures tegutseva inimõiguste nõukogu 2011. aasta juulis avaldatud aruande, kus esitatakse tõendid selle kohta, et Sergei Magnitski vahistamine oli seadusvastane ning teda peksti ja piinati vangistuse ajal, et sundida teda süüd omaks võtma;

23. märgib, et USA välisministeerium ja Ühendkuningriigi välisministeerium otsustasid Venemaa ametivõimude tegevusetuse tõttu kehtestada 2011. aastal viisakeelu ligikaudu 60-le Venemaa ametnikule, keda peetakse Sergei Magnitski surmaga seotuks; arvestades edasimineku puudumist Sergei Magnitski surmajuhtumi uurimise osas, kutsub uuesti nõukogu üles rõhutama asjaolu, et Venemaa ametivõimud peavad vastutavad isikud kohtu ette tooma, ning nõuab samal ajal tungivalt, et nõukogu kehtestaks viivitamata kõikides ELi liikmesriikides viisakeelu nende Venemaa valitsusametnike suhtes, kes olid segatud Magnitski põhjendamatusse vahistamisse, piinamisse, arstiabi andmisest keeldumisse ja mõrvamisse tema kinnipidamise ajal ning selle kuriteo varjamisse, ning külmutaks kõigi nende isikute varad liikmesriikides;

24. peab kahetsusväärseks, et Venemaa keeldub toetamast ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni Süürias jätkuvate jõhkrate repressioonide hukkamõistmiseks ning ei võimalda seetõttu rahvusvahelisel üldsusel avaldada Assadi režiimile poliitilist ja majanduslikku survet, et hoida ära vägivalla jätkumine ja sõjategevuse eskaleerumine;

25. tunneb heameelt Venemaa valmisoleku üle jätkata tööd raamlepinguga kriisiohjamisoperatsioonide valdkonnas; kutsub sellega seoses Venemaa ametivõime üles olema järjekindel ja andma ELi vaatlusmissioonile Gruusias juurdepääs Lõuna-Osseetia ja Abhaasia separatistlikele territooriumidele vastavalt 2008. aasta relvarahukokkuleppele;

26. kutsub Venemaad üles tõhustama meetmeid konkreetse edu saavutamiseks Transnistria konflikti lahendamisel ning väljendab sellega seoses heameelt otsuse üle jätkata ametlikke 5+2 läbirääkimisi tervikliku lahenduse leidmiseks lähitulevikus;

27. peab kahetsusväärseks, et Mägi-Karabahhi konflikti lahendamisel ei ole edusamme tehtud; väljendab muret sõjaväe jätkuva piirkonda koondamise pärast ning nõuab Venemaa valitsuselt tungivalt igasuguste relvatarnete lõpetamist konflikti osapooltele, et leevendada pinget ja sillutada teed konflikti püsivale ja terviklikule lahendamisele;

28. peab kahetsusväärseks tuumarakettide vastase varajase hoiatuse radari hiljutist kasutuselevõttu Kaliningradis ning Venemaa juhtkonna hiljutisi avaldusi Venemaa võimaliku taganemise kohta strateegilise relvastuse vähendamise lepingust (START) vastuseks USA raketikilbi projektile; nõuab USA, NATO ja Venemaa konstruktiivset osalemist julgeolekuküsimustes, mis hõlmavad muu hulgas andmete jagamist ja teabevahetust;

29. tuletab meelde OSCE olulist rolli Euroopa julgeoleku edendamisel; nõuab tavarelvastuse piiramise ja desarmeerimise protsessi taaselustamist OSCEs; pooldab läbirääkimiste alustamist relvajõudude ja relvastuse edasise vähendamise üle (CFE II); nõuab tungivalt, et Venemaa Föderatsiooni valitsus tühistaks otsuse peatada oma kohustuste täitmine Euroopa tavarelvastuse piiramise algse lepingu alusel ning täidaks ka 1999. aasta Istanbuli kohustusi; nõuab tungivalt, et NATO liikmesriigid ratifitseeriksid Euroopa tavarelvastuse piiramise kohandatud lepingu ja rakendaksid seda viivitamata;

30. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, OSCE-le, Euroopa Nõukogule ning Venemaa Föderatsiooni presidendile, valitsusele ja parlamendile.