Procedura : 2011/2948(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0693/2011

Teksty złożone :

B7-0693/2011

Debaty :

Głosowanie :

PV 14/12/2011 - 7.10
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0575

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 150kWORD 117k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B7-0693/2011
12.12.2011
PE479.392v01-00
 
B7-0693/2011

zamykającej debatę na temat oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu


w sprawie szczytu UE-Rosja (2011/2948(RSP))


Rebecca Harms, Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Tarja Cronberg, Raül Romeva i Rueda, Indrek Tarand, Rui Tavares, Ulrike Lunacek w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie szczytu UE-Rosja (2011/2948(RSP))  
B7‑0693/2011

Parlament Europejski,

–   uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie Rosji, w szczególności rezolucję w sprawie konkluzji ze szczytu UE-Rosja, który odbył się w Niżnym Nowogrodzie w dniach 9 i 10 czerwca 2011 r., rezolucję z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie przygotowań do wyborów do rosyjskiej Dumy Państwowej w grudniu 2011 r. oraz rezolucję z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie rządów prawa w Rosji,

–   uwzględniając umowę o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską a Federacją Rosyjską, która weszła w życie w 1997 r., a następnie została przedłużona do czasu zastąpienia jej przez nową umowę,

–   uwzględniając rozpoczęte w 2008 r. i trwające do tej pory negocjacje w sprawie nowej umowy, określającej nowe, kompleksowe ramy stosunków UE-Rosja, a także uwzględniając partnerstwo na rzecz modernizacji zainicjowane w 2010 r.,

–   uwzględniając konsultacje między UE a Rosją dotyczące praw człowieka, a w szczególności ostatnie posiedzenie, które odbyło się w Brukseli w dniu 29 listopada 2011 r.,

–   uwzględniając rezolucję Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy nr 1728 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową, a także zalecenie Komitetu Ministrów CM/Rec(2010)5 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie środków zwalczania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową,

–   uwzględniając oświadczenie końcowe oraz zalecenia wydane na zakończenie XIV posiedzenia komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja, które odbyło się w Warszawie w dniu 19 i 20 września 2011 r.,

–   uwzględniając posiedzenie forum społeczeństwa obywatelskiego UE-Rosja, które odbyło się w Warszawie w dniu 1 i 2 grudnia 2011 r.,

–   uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że porozumienie osiągnięte niedawno między Gruzją a Federacją Rosyjską otwiera Rosji drogę do wstąpienia Rosji do Światowej Organizacji Handlu i likwiduje główną przeszkodę w pogłębianiu stosunków gospodarczych i handlowych między UE a Rosją; mając na uwadze, że mimo coraz silniejszych wzajemnych zależności handlowych i gospodarczych stosunki polityczne nie rozwijają się ze względu na nieporozumienia i nieufność w podstawowych kwestiach, co uniemożliwia stronom tworzenie prawdziwego partnerstwa strategicznego;

B.  mając na uwadze, że ściślejsza współpraca i dobrosąsiedzkie stosunki między UE a Rosją mają kluczowe znaczenie dla stabilności, bezpieczeństwa i dobrobytu w Europie; mając na uwadze, że tworzenie strategicznego partnerstwa między UE a Federacją Rosyjską może się opierać tylko na wspólnych wartościach; mając na uwadze, że kwestią najwyższej wagi jest zacieśnienie współpracy między oboma partnerami na szczeblu międzynarodowym we wszystkich instytucjach i organizacjach oraz na wszystkich forach z myślą o lepszym światowym ładzie i o podejmowaniu wspólnych wyzwań;

C. mając na uwadze, że na kongresie partii Jedna Rosja, który odbył się w dniu 27 listopada, formalnie zatwierdzono kandydaturę byłego prezydenta W. Putina w wyborach prezydenckich zaplanowanych na marzec 2012 r.; mając na uwadze, że w swoim wystąpieniu obecny premier W. Putin przestrzegł państwa zachodnie, by nie mieszały się do wyborów w Rosji i zaprzestały świadczenia pomocy finansowej organizacjom pozarządowym i podmiotom krytykującym politykę Kremla;

D. mając na uwadze, że poważnie zakwestionowano uczciwość wyborów przeprowadzonych w dniu 4 grudnia, gdyż nie zostały spełnione niektóre podstawowe warunki organizacji wyborów, np. debata publiczna, wolność prasy i jednakowe warunki dla wszystkich sił politycznych w kraju, a ponadto odnotowano poważne przeszkody przy mianowaniu delegatów i rejestrowaniu partii, a także brak równych szans w prowadzeniu kampanii;

E.  mając na uwadze, że w dniu 1 grudnia 2011 r. moskiewska prokuratura wszczęła postępowanie administracyjne i nałożyła grzywnę na stowarzyszenie Gołos, najbardziej doświadczoną rosyjską grupę obserwacji wyborów, zarzucając tej organizacji, że złamała ordynację wyborczą, tworząc stronę internetową, na której można zgłaszać fałszerstwa i nieprawidłowości wyborcze;

F.  mając na uwadze, że Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka stwierdziły w odniesieniu do dnia wyborów, że „jakość procesu wyborczego zdecydowanie się pogorszyła w czasie liczenia głosów, które charakteryzowało częste łamanie procedur oraz przypadki jawnej manipulacji – są między innymi poważne przesłanki, że do urn podrzucano fałszywe karty do głosowania”; mając na uwadze, że policja zatrzymała setki działaczy opozycji, którzy w dniu 4 grudnia i w dniach kolejnych próbowali gromadzić się w Moskwie, Petersburgu i innych rosyjskich miastach, by zaprotestować przeciwko sposobowi przeprowadzenia wyborów;

G. mając na uwadze, że w dniu 10 grudnia co najmniej 50 000 osób zebrało się na Placu Bołotnym w Moskwie w największym proteście od czasu upadku Związku Radzieckiego, domagając się unieważnienia wyników wyborów z dnia 4 grudnia, powtórzenia wyborów, dymisji szefa komisji wyborczej Władimira Czurowa, przeprowadzenia dochodzenia w sprawie zarzutów dotyczących fałszowania wyborów oraz natychmiastowego zwolnienia aresztowanych manifestantów; mając na uwadze, że podobne demonstracje miały miejsce w innych rosyjskich miastach;

H. mając na uwadze, że w czerwcu 2010 r. UE i Rosja przyjęły wspólne oświadczenie w sprawie priorytetów nowego partnerstwa na rzecz modernizacji, mającego na celu unowocześnianie gospodarki i społeczeństw obu stron; mając w związku z tym na uwadze, że elementy planu działań zawierające konkretne propozycje i projekty współpracy i wsparcia w dziedzinie praw człowieka i praworządności nie przyniosły istotnych następstw praktycznych;

I.   mając na uwadze, że energia stanowi kluczowe narzędzie polityki zagranicznej Rosji, a przy tym nadal odgrywa centralną i strategiczną rolę w stosunkach między UE a Rosją; mając na uwadze, że silne uzależnienie UE od paliw kopalnych utrudnia przyjęcie wyważonego, spójnego i opartego na wartościach europejskiego podejścia wobec Rosji; mając na uwadze rosnącą rywalizację w dziedzinie energii między UE a Rosją na obszarach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, takich jak Kaukaz Południowy i Azja Środkowa; mając na uwadze, że niebywale ważne jest, by UE mówiła jednym głosem i wykazywała silną solidarność wewnętrzną;

J.   mając na uwadze, że obecnie zaniedbuje się niektóre obszary współpracy energetycznej między UE a Rosją, które przyniosłyby obopólne korzyści, np. obszar wydajności energetycznej czy badań nad odnawialnymi źródłami energii;

K. mając na uwadze, że w Rosji nadal zagrożona jest wolność słowa, stowarzyszeń i zgromadzeń, a inicjatywy i działania obrońców praw człowieka, niezależnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego, oponentów politycznych, niezależnych mediów i zwykłych obywateli są często ograniczane lub utrudniane, co przybiera szczególnie niepokojące formy w regionie Kaukazu Północnego i innych częściach Federacji Rosyjskiej;

L.  mając na uwadze, że w rezolucji z dnia 21 października 2010 r. dotyczącej praw człowieka na świecie w 2009 r. oraz polityki UE w tej dziedzinie Parlament Europejski wezwał Radę UE, by rozważyła wprowadzenie zakazu wjazdu rosyjskich urzędników zamieszanych w śmierć Siergieja Magnickiego oraz zamrożenia ich aktywów;

M. mając na uwadze, że będąc członkiem Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz Rady Europy, Federacja Rosyjska jest zobowiązana przestrzegać zasad demokracji oraz praw człowieka, zwłaszcza jeśli chodzi o wolność słowa i zgromadzeń;

N. mając na uwadze, że stosunki dobrosąsiedzkie, pokój i stabilność w państwach sąsiednich leżą w interesie zarówno Rosji, jak i UE; mając na uwadze, że należy nawiązać otwarty, szczery i nastawiony na konkretne wyniki dialog na temat sytuacji kryzysowych w tych państwach, ze szczególnym uwzględnieniem zamrożonych konfliktów, aby podnieść bezpieczeństwo i stabilność, wesprzeć integralność terytorialną danych państw oraz opracować wspólne mechanizmy zarządzania kryzysowego;

O. mając na uwadze, że bezpieczeństwo w Europie to nadal bardzo delikatna kwestia prowadząca do podziałów, a UE i Rosja nie powinny szczędzić wysiłków, aby przezwyciężyć różnice i odmienne poglądy oraz zintensyfikować dialog i współpracę w tej dziedzinie;

1.  jest zdania, że szczyt w Brukseli może dać impuls do znacznej poprawy w stosunkach między UE a Rosją, odpowiadającej ambicjom obu stron, tylko pod warunkiem pełnego przestrzegania zasad praworządności i demokratycznych wartości oraz uczynienia z nich centralnego elementu tych stosunków; podkreśla, że negocjowana obecnie przez strony nowa umowa powinna być prawnie wiążąca i kompleksowo obejmować wszystkie aspekty stosunków między nimi; ponownie wyraża przekonanie, że demokracja i prawa człowieka muszą być nieodłącznym elementem nowej umowy, zwłaszcza jeśli chodzi o sformułowanie i włączenie do umowy autentycznej i operacyjnej klauzuli dotyczącej praw człowieka;

2.  potępia rozproszenie przez policję pokojowych protestów przeciwko nieprawidłowościom i fałszerstwom wyborczym, o czym donoszą międzynarodowi obserwatorzy i czego dowodzą nagrania wideo zarejestrowane przez zwykłych obywateli; wzywa rosyjskie władze, by w pełni przestrzegały wolności zgromadzeń i wolności wypowiedzi oraz by dogłębnie zbadały wszelkie przypadki naruszeń prawa wyborczego w celu ukarania urzędników zamieszanych w nieprawidłowości oraz by ponownie przeprowadziły głosowanie tam, gdzie doszło do nieprawidłowości; wzywa do natychmiastowego uwolnienia wszystkich demonstrantów;

3.  wzywa przewodniczącego Rady, przewodniczącego Komisji, wysoką przedstawiciel/ wiceprzewodniczącą Komisji oraz prezydencję UE, by w czasie szczytu zdecydowanie postawiły sprawę wyborów z dnia 4 grudnia, domagając się od Rosji poszanowania jej międzynarodowych zobowiązań, wynikających w szczególności z członkostwa Rosji w Radzie Europy i w OBWE; wzywa do przeprowadzenia dogłębnego przeglądu procesu wyborczego w celu przygotowania wolnych i uczciwych wyborów prezydenckich w marcu 2012 r.;

4.  zaznacza, że wspólne wyzwania stojące zarówno przed UE, jak i Rosją, np. zastój gospodarczy i finansowy, skuteczne instytucje wielostronne, kwestie energii i bezpieczeństwa energetycznego, przemiany demokratyczne w świecie arabskim i zamrożone konflikty we wspólnym sąsiedztwie, wymagają ściślejszej współpracy i lepszego wspólnego zarządzania kryzysowego; w związku z tym wzywa Rosję do ratyfikacji Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego;

5.  jest zdania, że partnerstwa na rzecz modernizacji nie można ograniczać do współpracy gospodarczej i innowacji technologicznych, lecz musi mu towarzyszyć ambitny proces reform wewnętrznych obejmujących umocnienie instytucji demokratycznych i niezawodnego systemu prawnego, poszanowanie zasad praworządności i nieskrępowany rozwój autentycznego społeczeństwa obywatelskiego; w związku z tym wzywa Komisję i rosyjski rząd do określenia działań niezbędnych do osiągnięcia tych celów;

6.  zaznacza, że forum społeczeństwa obywatelskiego UE-Rosja może odegrać kluczową rolę, stymulując partnerstwo na rzecz modernizacji w dziedzinie praw człowieka i praw obywatelskich, zwalczania korupcji i przestrzegania zasad państwa prawa, a ponadto w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje konstruktywnego ducha i atmosferę wytężonej pracy panującą na szczycie w Warszawie, a także przyjęte zalecenia;

7.  podkreśla, że w chwili obecnej stosunki z Rosją mogą przybierać wyłącznie pragmatyczny charakter; z zadowoleniem przyjmuje porozumienie między Gruzją a Federacją Rosyjską w sprawie przystąpienia Rosji do WTO oraz oczekuje, że przyszłe członkostwo Rosji w tej organizacji przyspieszy rozmowy w sprawie nowej umowy o partnerstwie;

8.  z zadowoleniem przyjmuje ukończenie prac nad listą wspólnych działań zmierzających do wprowadzenia ruchu bezwizowego w przypadku krótkotrwałych podróży obywateli rosyjskich i obywateli UE, a także wyraża nadzieję, że wdrożenie tego systemu przygotuje pole do negocjacji nad porozumieniem w sprawie zniesienia wiz; podkreśla jednak, że ułatwienia wizowe i liberalizacja systemu wizowego z Federacją Rosyjską nie powinny dawać żadnych przywilejów posiadaczom paszportów rosyjskich mieszkającym w regionach zamrożonych konfliktów ze szkodą dla obywateli Mołdowy czy Gruzji;

9.  wskazuje, że współpraca w dziedzinie energetyki, w szczególności dialog na tematy dotyczące energii, należą do podstawowych elementów w stosunkach UE-Rosja; podkreśla, że UE musi zmniejszyć swoje uzależnienie od paliw kopalnych zgodnie z ustalonymi przez siebie celami; podkreśla, że podstawą takiej współpracy powinna być zasada współzależności, przejrzystości i poszanowania prawa UE, a także równy dostęp do rynków, infrastruktury, inwestycji i wiarygodnych ram prawnych; oczekuje opracowania długoterminowego planu działań w celu omówienia znaczenia rosyjskich zasobów energii dla koszyka energetycznego UE do 2050 r.;

10. wzywa Radę i Komisję, by zagwarantowały włączenie zasad Traktatu Karty energetycznej oraz załączonego doń protokołu tranzytowego do nowej umowy o partnerstwie między UE a Rosją;

11. podkreśla, że zróżnicowanie źródeł energii i kierunków dostaw to strategiczny element polityki UE w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego; ubolewa w związku z tym z powodu zastrzeżeń podniesionych przez Rosję w kwestii mających się wkrótce rozpocząć negocjacji między UE, Azerbejdżanem i Turkmenistanem w sprawie budowy systemu rurociągów prowadzących przez Morze Kaspijskie;

12. wzywa Federację Rosyjską do aktywniejszego udziału w rozwiązywaniu problemu zmian klimatu przez obniżenie poziomu krajowych emisji gazów cieplarnianych oraz uczestnictwo w międzynarodowych negocjacjach dotyczących kompleksowych ram polityki klimatycznej na okres po 2012 r. na mocy ramowej konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) i protokołu z Kioto; w związku z tym podkreśla, że aby uzyskać do 2020 r. niezbędną redukcję emisji w stosunku do poziomu z 1990 r. w krajach ujętych w załączniku I, wszystkie kraje uprzemysłowione muszą się zobowiązać do realizacji celów w postaci znacznego obniżenia obecnych poziomów emisji i podniesienia poziomów wychwytywania dwutlenku węgla w lasach;

13. podkreśla, że UE powinna rozszerzyć współpracę z Rosją w dziedzinie energetyki na inne obszary, które przyniosłyby obopólne korzyści, np. na wydajność energetyczną czy badania nad odnawialnymi źródłami energii; przypomina, że umowy międzyrządowe oraz porozumienia handlowe w sektorze energetyki zawarte między podmiotami rosyjskimi i europejskimi muszą być zgodne z prawodawstwem i regulacjami obu stron;

14. przypomina, że w pobliżu granic UE wciąż znajdują się reaktory jądrowe tego samego typu, co w Czarnobylu, a także inne reaktory jądrowe pierwszej generacji, oraz wzywa Rosję do ich natychmiastowego zamknięcia; wzywa UE i państwa członkowskie, by do tego czasu zakazały importu energii jądrowej, która nie spełnia najwyższych standardów bezpieczeństwa jądrowego;

15. wyraża głębokie zaniepokojenie z powodu projektów budowy elektrowni jądrowych w obwodzie kaliningradzkim i w Sosnowym Borze; w związku z tym wzywa Rosję do ratyfikowania i natychmiastowego wypełnienia konwencji z Espoo (konwencja Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ), a także przypomina, że Rosja zobowiązała się do opracowania ujednoliconych norm oceny oddziaływania na środowisko w przedsięwzięciach transgranicznych;

16. wyraża głębokie ubolewanie z powodu dalszego pogorszenia ogólnego stanu poszanowania praw człowieka w Rosji oraz z powodu braku jakichkolwiek zmian w trybie konsultacji między UE a Rosją dotyczących praw człowieka; wyraża zaniepokojenie faktem, że dialog ten stał się procesem, zamiast być środkiem do osiągania mierzalnych i namacalnych wyników; po raz kolejny z naciskiem podkreśla konieczność włączenia do tych konsultacji w sprawie praw człowieka publicznych wskaźników postępów, by poprawić warunki prowadzenia dialogu, np. przez prowadzenie konsultacji na przemian w Rosji i w UE, interakcję rosyjskich organizacji pozarządowych i władz rosyjskich w ramach tego procesu oraz w kwestii składu delegacji rosyjskiej, a także konieczność publikowania ocen postępów przy okazji szczytów UE-Rosja i po posiedzeniach Rady Partnerstwa;

17. ubolewa z powodu utrzymującego się sprzeciwu strony rosyjskiej na zaangażowanie ministerstw i agencji innych niż ministerstwo spraw zagranicznych (np. rzecznika praw obywatelskich), prowadzenie konsultacji na przemian w Rosji i w UE oraz odbywanie posiedzeń z rosyjskimi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi;

18. wzywa przewodniczących Rady i Komisji, by podkreślali zaniepokojenie UE utrzymującym się w Rosji klimatem wrogości w kwestii praw człowieka, zwłaszcza jeśli chodzi o potrzebę dania społeczeństwu obywatelskiemu odpowiedniej przestrzeni, by mogło ono funkcjonować bez niestosownych ograniczeń, a także o bezpieczeństwo obrońców praw człowieka i pilną konieczność stawienia czoła powszechnej bezkarności osób dopuszczających się tortur, wymuszonych zaginięć i innych poważnych nadużyć w regionie Północnego Kaukazu; podkreśla ponadto znaczenie pełnego wykonania przez Rosję wyroków Trybunału Praw Człowieka w celu położenia kresu tym nadużyciom;

19. potępia niedawne projekty wprowadzenia w Petersburgu przepisów uznających za przestępstwo publiczne informowanie o orientacji seksualnej i tożsamości płciowej; ubolewa również z powodu podobnych przepisów obowiązujących w obwodzie archangielskim i riazańskim, a także z powodu możliwych przyszłych propozycji tego rodzaju w Moskwie i na szczeblu federacji; wzywa wszystkie organy władzy politycznej w Rosji, by powstrzymały się od ograniczania wolności wypowiedzi i zaprzestały łączenia orientacji seksualnej i tożsamości płciowej z pedofilią; wzywa Europejską Służbę Działań Zewnętrznych, by podkreślała zdecydowany sprzeciw UE wobec tego rodzaju propozycji;

20. przypomina Federacji Rosyjskiej o obowiązkach, jakie nakłada na nią europejska Konwencja o ochronie praw człowieka, dotyczących stania na straży praw człowieka przynależnych lesbijkom, gejom, biseksualistom i osobom transgenderowym (LGBT); wzywa Rosję, by zastosowała się do zalecenia Komitetu Ministrów w sprawie środków zwalczania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową oraz by chroniła przynależną LGBT wolność słowa i wolność zgromadzeń;

21. uważa, że brak niezawisłości instytucji sądowych jest podstawową przyczyną bezkarności w Rosji, oraz wyraża zaniepokojenie z powodu doniesień o politycznie motywowanych procesach, nieuczciwych postępowaniach i niewszczynaniu dochodzeń w sprawie poważnych zbrodni, takich jak zabójstwa, nękanie i inne akty przemocy;

22. ubolewa, że w dwa lata po śmierci Siergieja Magnickiego władze rosyjskie nie zakończyły śledztwa do końca listopada, jak zapowiadano, i po raz kolejny przedłużyły je na 2012 r.; odnotowuje sprawozdanie opublikowane w lipcu 2011 r. przez Radę Praw Człowieka powołaną przez prezydenta Miedwiediewa, w którym przedstawiono dowody na to, że aresztowanie Siergieja Magnickiego było niezgodne z prawem, a w trakcie przetrzymywania stosowano bicie i tortury, aby wymusić przyznanie się do winy;

23. zauważa, że departament stanu USA i ministerstwo spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii podjęły w 2011 r. decyzję o wprowadzeniu zakazu wydawania wiz około 60 rosyjskim urzędnikom uważanym za zamieszanych w śmierć Siergieja Magnickiego w wyniku bezczynności rosyjskich władz; wobec braku konstruktywnych działań w kwestii śledztwa w sprawie Siergieja Magnickiego ponownie wzywa Radę, by domagała się od władz rosyjskich postawienia winnych przed wymiarem sprawiedliwości, a równocześnie apeluje do Rady, by natychmiast wprowadziła we wszystkich państwach członkowskich UE zakaz wydawania wiz oraz zamroziła aktywa urzędników rządu rosyjskiego zamieszanych w oszustwa podatkowe oraz uczestniczących w bezpodstawnym aresztowaniu Siergieja Magnickiego, torturowaniu go, odmowie udzielenia pomocy lekarskiej i zabójstwie w areszcie oraz w ukrywaniu prawdy o tej zbrodni;

24. ubolewa, że Rosja odmówiła poparcia rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ potępiającej trwające brutalne represje w Syrii, co uniemożliwiło społeczności międzynarodowej wywarcie niezbędnej presji politycznej i gospodarczej na reżim prezydenta Assada oraz uniknięcie dalszej przemocy i eskalacji działań wojskowych;

25. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Rosja wyraża gotowość pracy nad porozumieniem ramowym w dziedzinie operacji zarządzania kryzysowego; wzywa w związku z tym władze Rosji do konsekwencji, a tym samym do umożliwienia misji obserwacji wyborów UE w Gruzji wjazdu na oderwane terytoria Abchazji i Osetii Południowej, zgodnie z postanowieniami zawieszenia broni z 2008 r.;

26. wzywa władze rosyjskie, żeby wzmogły wysiłki zmierzające do konkretnych postępów w rozwiązywaniu konfliktu wokół Naddniestrza, i z zadowoleniem przyjmuje w związku z tym decyzję o podjęciu oficjalnych negocjacji w formacie 5+2 mających na celu znalezienie w najbliższej przyszłości kompleksowego rozwiązania;

27. ubolewa z powodu braku postępów w rozwiązywaniu konfliktu w Górskim Karabachu; wyraża zaniepokojenie z powodu trwającej koncentracji sił wojskowych w regionie i apeluje do rządu Rosji o wstrzymanie wszelkich dostaw broni dla stron konfliktu, by rozładować napięcie oraz przygotować trwałe i kompleksowe porozumienie;

28. ubolewa z powodu niedawnego umieszczenia w Kaliningradzie radaru wczesnego ostrzegania przed rakietami atomowymi oraz z powodu niedawnych oświadczeń rosyjskich przywódców, które dotyczyły możliwości wycofania się Rosji z układu o redukcji zbrojeń strategicznych (START) w odpowiedzi na amerykański projekt tarczy rakietowej; wzywa do konstruktywnego zaangażowania USA, NATO i Rosji w sprawy dotyczące bezpieczeństwa, co obejmuje wymianę danych i informacji;

29. przypomina o kluczowej roli OBWE w sprzyjaniu bezpieczeństwu w Europie; wzywa do wznowienia w OBWE procesu rozbrojenia i redukcji broni konwencjonalnej; opowiada się za otwartymi negocjacjami w sprawie dalszych działań zmierzających do ograniczenia sił zbrojnych i uzbrojenia (drugi traktat o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie – CFE II); wzywa rząd Federacji Rosyjskiej, by unieważnił zawieszenie przestrzegania zobowiązań wynikających z pierwotnego traktatu CFE, a także by wywiązał się ze zobowiązań podjętych w 1999 r. w Stambule; apeluje do państw członkowskich NATO, by bez dalszej zwłoki ratyfikowały i wdrożyły adaptowany traktat CFE;

30. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich, OBWE, Radzie Europy oraz prezydentowi, rządowi i parlamentowi Federacji Rosyjskiej.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności