Postup : 2011/2948(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0694/2011

Predkladané texty :

B7-0694/2011

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/12/2011 - 7.10

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0575

NÁVRH UZNESENIA
PDF 139kWORD 86k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0693/2011
12.12.2011
PE479.393v01-00
 
B7-0694/2011

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku


o samite EÚ – Rusko v Bruseli (15. decembra 2011)(2011/2948(RSP))


Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Knut Fleckenstein, Kristian Vigenin, Boris Zala, Mitro Repo v mene skupiny S&D

Uznesenie Európskeho parlamentu o samite EÚ – Rusko v Bruseli (15. decembra 2011)(2011/2948(RSP))  
B7‑0694/2011

Európsky parlament,

–   so zreteľom na dohodu o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou, ktorá nadobudla platnosť v roku 1997 a ktorej platnosť sa predlžuje dovtedy, kým ju nenahradí nová dohoda,

–   so zreteľom na prebiehajúce rokovania o novej dohode, ktorá stanoví nový komplexný rámec pre vzťahy medzi EÚ a Ruskom, a na partnerstvo pre modernizáciu, ktoré sa začalo v roku 2010,

–   so zreteľom na cieľ EÚ a Ruska stanovený v spoločnom vyhlásení po 11. samite EÚ – Rusko konanom 31. marca 2003 v Petrohrade, ktorým je vytvorenie spoločného hospodárskeho priestoru, spoločného priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, spoločného priestoru spolupráce v oblasti vonkajšej bezpečnosti a spoločného priestoru výskumu a vzdelávania vrátane kultúrnych aspektov,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce správy a uznesenia o Rusku a o vzťahoch medzi EÚ a Ruskom, najmä na uznesenie o samite EÚ – Rusko v Nižnom Novgorode z júna 2011 a na uznesenie o prípravách na voľby do Štátnej Dumy z júla 2011,

–   so zreteľom na spoločné záverečné vyhlásenie a odporúčania zo zasadnutia Výboru pre parlamentnú spoluprácu medzi EÚ a Ruskom, ktoré sa uskutočnilo 19. – 20. septembra 2011 vo Varšave,

–   so zreteľom na konzultácie medzi EÚ a Ruskom o ľudských právach,

–   so zreteľom na program samitu EÚ – Rusko, ktorý sa uskutoční 15. decembra 2011 v Bruseli,

–   so zreteľom na výsledok volieb do ruskej Štátnej Dumy zo 4. decembra 2011,

–   so zreteľom na vyhlásenie vysokej predstaviteľky EÚ Catherine Ashtonovej o voľbách do Dumy v Ruskej federácii zo 6. decembra 2011,

–   so zreteľom na Vyhlásenie o predbežných nálezoch a záveroch (5. decembra 2011) – výsledok monitorovania Úradom OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (OBSE /ODIHR), Parlamentným zhromaždením OBSE (OBSE PA) a Parlamentným zhromaždením Rady Európy (PACE),

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže vzťahy medzi EÚ a Ruskom sa za posledné desaťročia napriek nepriaznivému vplyvu hospodárskej krízy stabilne vyvíjajú smerom k hlbšej a komplexnejšej hospodárskej integrácii a previazanosti, ktorá sa má v budúcnosti ešte zintenzívniť;

B.  keďže uzavretie Dohody o strategickom partnerstve medzi EÚ a Ruskou federáciou má naďalej zásadný význam pre ďalší vývoj a zintenzívnenie spolupráce medzi oboma partnermi;

C. keďže vstup Ruskej federácie do Svetovej obchodnej organizácie v decembri je významným príspevkom k ďalšiemu zlepšovaniu hospodárskych vzťahov medzi Ruskom a Európskou úniou a bude stimulovať investície;

D. keďže bezpečnosť dodávok energie je jednou z najväčších výziev pre Európu a jednou z najdôležitejších oblastí spolupráce s Ruskom; keďže je nutné spoločné úsilie na úplné a účinné využívanie energie a systémov na prepravu energie, a to tak už existujúcich, ako aj tých, ktoré budú vyvinuté v budúcnosti;

E.  keďže je dôležité, aby EÚ vystupovala jednotne, prejavila solidaritu a ukázala jednotnosť v rámci jej vzťahov s Ruskou federáciou, a aby tieto vzťahy zakladala na spoločných záujmoch a hodnotách;

F.  keďže pretrvávajú obavy v súvislosti s vývojom v Ruskej federácii, pokiaľ ide o dodržiavanie a ochranu ľudských práv a rešpektovanie spoločne dohodnutých demokratických zásad, pravidiel a postupov; keďže Ruská federácia je plnoprávny člen Rady Európy a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a preto sa zaviazala dodržiavať demokratické zásady a ľudské práva;

G. keďže EÚ a Rusko by mohli a mali by spolu hrať dôležitú úlohu pri budovaní mieru a stability na globálnej úrovni a v Európe, najmä v spoločnom susedstve (Zakaukazsko a Moldavská republika), v severnej Afrike a na Blízkom Východe, a spolupracovať na dosiahnutí mierového riešenia zdĺhavých konfliktov v týchto regiónoch v súlade s medzinárodným právom;

H. keďže politická pluralita je základom demokracie a modernej spoločnosti a zdrojom politickej legitimity; keďže voľby do Štátnej Dumy by sa mali zakladať na uplatňovaní volebných pravidiel stanovených Radou Európy a OBSE;

1.  opätovne potvrdzuje svoje presvedčenie, že Rusko zostáva jedným z najdôležitejších partnerov Európskej únie pri budovaní strategickej spolupráce, s ktorým má EÚ spoločné nielen hospodárske a obchodné záujmy, ale aj cieľ úzkej spolupráce v rámci spoločného susedstva i na celosvetovej úrovni;

2.  konštatuje, že samit v Bruseli sa bude sústrediť na spoločné otázky, ktorým čelia EÚ i Rusko (napr. hospodárska a finančná kríza, Partnerstvo pre modernizáciu, dôsledky vstupu Ruska do WTO, problematika energetiky a energetickej bezpečnosti, mobilita, dialóg o bezvízovom styku medzi EÚ a Ruskom, migrácia, medzinárodné a regionálne otázky, spolupráca pri riadení kríz);

3.  víta uzatvorenie rokovaní o vstupe Ruska do WTO a teší sa na jednomyseľnú politickú podporu vstupu Ruska do WTO na 8. ministerskej konferencii WTO 15. – 17. decembra 2011; vyjadruje presvedčenie, že členstvo Ruska vo WTO bude tiež dôležitým krokom na prehĺbenie bilaterálnej hospodárskej integrácie vrátane prostredníctvom uzatvorenia prebiehajúcich rokovaní o novej dohode;

4.  zdôrazňuje význam ďalšieho prehĺbenia hospodárskej a obchodnej spolupráce medzi EÚ a Ruskom, ktorú uľahčujú nástroje ako G20; konštatuje, že program posledného samitu G20 v Cannes sa zaoberal otázkami, ktoré majú význam pre všetky naše ekonomiky: sociálne dôsledky globalizácie, transparentnosť trhov s energiou, volatilita cien poľnohospodárskych výrobkov, rozvoj najchudobnejších krajín, boj proti korupcii, zmena klímy;

5.  vyjadruje podporu myšlienke, aby sa budúce vzťahy s Ruskom rozvíjali s pozornosťou sústredenou naďalej na uzatvorenie novej dohody medzi EÚ a Ruskom v náležitom čase, a so zameraním sa na konkrétnu praktickú spoluprácu, spoločné projekty a plnenie záväzkov a dohôd, ktoré boli doteraz prijaté; berie na vedomie vývoj v predchádzajúcich kolách rozhovorov o novej dohode medzi EÚ a Ruskom a vyzýva zúčastnené strany, aby prijali prístup založený na rovnakých hodnotách a záujmoch, ktoré majú naozaj spoločné;

6.  zdôrazňuje, že Partnerstvo pre modernizáciu môže podnietiť reformy a podnietiť nové zintenzívnenie vzťahov EÚ – Rusko, rozvinúť vzájomnú lukratívnu spoluprácu v obchode, hospodárstve a energetickej bezpečnosti a zároveň prispieť k zotaveniu globálnej ekonomiky; vyzýva ruské orgány, aby prijali stabilný a spravodlivý právny rámec na riadnu reguláciu podnikateľských činností; zdôrazňuje dôležitosť dobre vybudovaného súdneho systému a boja proti korupcii ako kľúčových prvkov na modernizáciu štátu;

7.  víta veľmi dobrý pokrok, ktorý sa dosiahol v oblasti politiky migrácie a mobility zriadením dialógu o migrácii medzi EÚ a Ruskom a stanovením spoločných krokov v rámci dialógu o liberalizácii víz; opakuje svoj záväzok k dlhodobému cieľu v oblasti bezvízového styku medzi EÚ a Ruskom, založenému na prístupe postupných krokov, ktorý sa zameriava na podstatu a praktický pokrok;

8.  berie na vedomie otvorenie plynovodu Severný prúd a domnieva sa, že takéto projekty posilňujú vzťahy medzi Ruskom a členskými štátmi EÚ; zdôrazňuje význam spolupráce v oblasti energetiky Ruska a EÚ pre obe strany, ktorá predstavuje príležitosť pre ďalšiu spoluprácu v oblasti obchodu a hospodárstva, v otvorenom, transparentnom trhu a s plným pochopením potreby diverzifikácie spôsobov prepravy a dodávateľov energie na strane EÚ; zdôrazňuje, že zásady vzájomnej závislosti a transparentnosti by mali byť základom takejto spolupráce, spolu s rovným prístupom k trhom, infraštruktúre a investíciám; pripomína záujem EÚ o vyvážené trojstranné riešenie EÚ – Rusko – Ukrajina týkajúce sa dodávok zemného plynu do EÚ v budúcnosti;

9.  vyzýva Radu a Komisiu, aby zabezpečili, že sa do novej dohody o partnerstve medzi EÚ a Ruskom začlenia zásady Zmluvy o energetickej charte a Protokolu o tranzite, ktorý je jej prílohou; víta podpísanie aktualizovaného mechanizmu včasného varovania vo februári 2011 s cieľom naďalej zlepšovať koordináciu v prípade naliehavých situácií v súvislosti s dodávkami alebo dopytom;

10. vyzýva na diskusie o zmene klímy, o konkrétnej spolupráci na opatreniach na znižovanie emisií skleníkových plynov, zlepšovaní energetickej efektívnosti a udržateľnom rozvoji energetiky; zdôrazňuje potrebu konsenzu v otázke pokračovania medzinárodného procesu rokovaní o zmene klímy;

11. so záujmom konštatuje, že prezidenti Ruska, Bieloruska a Kazachstanu podpísali dohodu o zriadení ústredného integračného orgánu pre tieto tri krajiny, t. j. Eurázijskej hospodárskej komisie, 18. novembra 2011, čo je krokom k vytvoreniu spoločného hospodárskeho priestoru nazývaného tiež Eurázijská hospodárska únia;

12. vyzýva ruské orgány, aby s pridali k medzinárodnému spoločenstvu pri sprísňovaní opatrení voči režimu sýrskeho prezidenta Baššára al-Asada, najmä teraz, keď Rada OSN pre ľudské práva dôrazne odsúdila „pokračujúce rozšírené, systematické a hrubé porušovanie ľudských práv“ v Sýrii, kde vláda už deviaty mesiac pokračuje v krvavom potláčaní protestujúcich za demokraciu;

13. vyzýva Ruskú federáciu, aby hrala konštruktívnu úlohu v rámci OSN v globálnom úsilí o zablokovanie pokusov Iránu o obohacovanie uránu a ďalšie jadrové činnosti s cieľom výroby jadrových zbraní; vyzýva ruské orgány, aby sa pripojili k medzinárodným sankciám voči iránskym subjektom v reakcii na útok na britské veľvyslanectvo v Teheráne;

14. vyzýva predsedníctvo, Radu a Komisiu, aby spolu s ruskou vládou uskutočňovali spoločné iniciatívy zamerané na posilnenie bezpečnosti a stability v spoločnom susedstve, najmä prostredníctvom spoločných činností na riešenie mimoriadnych otázok v Zakaukazsku vrátane splnenia všetkých skorších záväzkov, a konfliktu v Moldavskej republike, kde boli nedávno obnovené rokovania vo formáte 5+2 (Moldavsko, Podnestersko, Rusko, Ukrajina a OBSE spolu s EÚ a USA ako pozorovateľmi) ;

15. zdôrazňuje význam neustálej výmeny názorov o ľudských právach s Ruskom v rámci konzultácií EÚ a Ruska o ľudských právach, vďaka ktorej sa môže konsolidovať naša súčinnosť vo všetkých oblastiach spolupráce, a žiada, aby sa zlepšila štruktúra týchto stretnutí s cieľom dosiahnuť ich efektívnosť, pričom by sa osobitná pozornosť venovala spoločným opatreniam zameraným proti rasizmu a xenofóbii, ako aj s cieľom otvoriť tento proces účinným príspevkom Európskeho parlamentu, Štátnej Dumy a MVO činných v oblasti ľudských práv bez ohľadu na to, či sa dialóg uskutočňuje v Rusku alebo v niektorom členskom štáte EÚ;

16. berie na vedomie výsledky volieb do Štátnej Dumy v Ruskej federácii a skutočnosť, že voľby boli podľa predbežných záverov medzinárodných pozorovateľov z OBSE/ODIHR technicky dobre pripravené a zrealizované; vyjadruje vážne znepokojenie v súvislosti so správami o porušeniach postupov, ako napríklad o nedostatočnej nestrannosti médií, nedostatočnom oddelení strany a štátu a narúšaní pokusov o nezávisle pozorovanie;

17. so znepokojením berie na vedomie informácie organizácie na pozorovanie volieb Golos, ktorá informovala o početných nezrovnalostiach vo voľbách, pričom jej internetová stránka čelila po ich uverejnení spolu s inými stránkami rozhlasových staníc a novín počítačovým útokom; so znepokojením berie na vedomie udalosti, ktoré nasledovali po voľbách: zadržiavanie desiatok protestujúcich opozičných aktivistov, novinárov a obťažovanie nezávislých MVO; vyzýva na okamžité a úplné vyšetrenie všetkých správ o manipulácii a zastrašovaní, a na potrestanie zodpovedných osôb;

18. podnecuje ruské orgány, aby venovali maximálnu pozornosť s cieľom zlepšiť postupy v demokratických voľbách, predbežným a budúcim záverečným správam OBSE/ODIHR, ako aj správam pozorovateľov zastupujúcich parlamentné zhromaždenia OBSE a Rady Európy, spolu s nálezmi miestnych pozorovateľov;

19. žiada ruské orgány, aby v súlade so štandardmi, ktoré Rusko uznáva ako člen Rady Európy a OBSE, zaručili slobodný a spravodlivý priebeh prezidentských volieb v marci 2012 s cieľom zabezpečiť, aby mali opoziční kandidáti možnosť účasti na týchto voľbách a vedenia súťaživej volebnej kampane a zároveň sa plne rešpektovala zásada slobody prejavu; vyzýva Rusko, aby vytvorilo možnosti na dostatočné a efektívne pozorovanie volieb v súlade s normami OBSE/ODIHR a RE;

20. domnieva sa, že výsledok volieb do Dumy a následné prejavy aktivizmu bežných občanov, organizácií občianskej spoločnosti a politických strán, sú dôležitým medzníkom vo vývoji Ruska a svedčia o politickej zrelosti a vyspelosti verejnej sféry; domnieva sa, že tieto udalosti zdôrazňujú potrebu a možnosť, aby orgány začali široký program reforiem na riešenie politických, hospodárskych a sociálnych otázok; pripomína odhodlanie EÚ a jej členských štátov podporovať takýto proces aj v rámci Partnerstva pre modernizáciu;

21. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, OBSE, Rade Európy a prezidentovi, vláde a parlamentu Ruskej federácie.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia