Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0695/2011Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0695/2011

  ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az EU–Oroszország csúcstalálkozóról (2011/2948(RSP))

  12.12.2011

  benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően
  az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján

  Kristiina Ojuland, Guy Verhofstadt, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson az ALDE képviselőcsoport nevében

  Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0693/2011

  Eljárás : 2011/2948(RSP)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  B7-0695/2011
  Előterjesztett szövegek :
  B7-0695/2011
  Viták :
  Elfogadott szövegek :

  B7‑0695/2011

  Az Európai Parlament állásfoglalása az EU–Oroszország csúcstalálkozóról (2011/2948(RSP))

  Az Európai Parlament,

  –   tekintettel az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Orosz Föderáció közötti jelenlegi partnerségi és együttműködési megállapodásra (PEM), valamint az EU és Oroszország közötti új megállapodásról 2008-ban megkezdett tárgyalásokra és a 2010-ben kezdeményezett modernizációs partnerségre,

  –   tekintettel Oroszországról és az EU és Oroszország közötti kapcsolatokról szóló korábbi jelentéseire, különösen az Orosz Állami Duma decemberi választására való felkészülésről szóló 2011. július 5-én elfogadott állásfoglalására,

  –   tekintettel az EU és Oroszország közötti emberi jogi konzultációkra és az e tárgyban tartott legutóbbi, 2011. november 29-i ülésre,

  –   tekintettel az orosz Igazságügyi Minisztérium 2011. június 22-i határozatára, amelyben elutasította a Népi Szabadság Pártja (Parnasz) hivatalos bejegyzés iránti kérelmét, aminek következtében a párt nem állíthatott jelölteket és nem indulhatott az Állami Duma decemberi választásán, illetve valószínűleg a 2012 márciusára tervezett orosz elnökválasztáson sem indulhat,

  –   tekintettel a demokratikus elvek fenntartásának kötelezettségére, amely Oroszország Európa Tanácsban való tagságából és az Európai Emberi Jogi Egyezmény Oroszország általi aláírásából következik,

  –   tekintettel Sikorski és Westerwelle külügyminiszter urak főképviselőhöz intézett, az EU és Oroszország közötti stratégiai kapcsolatról szóló 2011. november 8-i levelére,

  –   tekintettel Catherine Ashton főképviselő 2011. december 6-i és 7-i nyilatkozataira,

  –   tekintettel az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala (EBESZ/ODIHR), az EBESZ Parlamenti Közgyűlése és az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése által levont előzetes következtetésekre, amelyeket azt követően fogalmaztak meg, hogy a nemzetközi választási megfigyelő küldöttség jelen volt az Állami Duma 2011. december 4-i választásán,

  –   tekintettel a 2011. december 15-én, Brüsszelben megrendezésre kerülő EU–Oroszország csúcstalálkozóra,

  –   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

  A. mivel az Európai Unió továbbra is elkötelezett aziránt, hogy tovább mélyítse és fejlessze az Európai Unió és Oroszország közötti kapcsolatokat, amit az is alátámaszt, hogy az EU elkötelezett az EU és Oroszország közötti kapcsolatok további fejlesztésére vonatkozó új keretmegállapodásról szóló tárgyalásokon való aktív részvétel iránt, és mivel az Európai Unió és Oroszország között mély és átfogó kapcsolat jött létre, különösen az energiaágazatban, valamint a gazdaság és az üzleti élet területén, melynek következtében a világgazdaságban összefonódtak és kölcsönösen függenek egymástól;

  B.  mivel az Európai Uniónak és tagállamainak éberen kell őrködniük, hogy megvédjék a demokratikus alapelveket és a jogállamiságot az egész világon és különösen egy olyan fontos szomszédos államban, mint Oroszország, amely az Európa Tanács tagjaként vállalta a demokratikus alapelvek, a jogállamiság és az alapvető értékek tiszteletének elismerését és érvényesítését;

  C. mivel hasonló kötelezettségek és kötelességek erednek Oroszország EBESZ-tagságából, és mivel Oroszország WTO-hoz való csatlakozása azon a feltételezésen alapul, hogy az országban érvényesül a jogállamiság;

  D. mivel az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) súlyos emberi jogi visszaélések miatt számos esetben elítélte az Orosz Föderációt, és mivel az EJEB-ítéletek végrehajtása továbbra sem megfelelő;

  E.  mivel az Európai Parlament és más uniós intézmények, illetve magas rangú tisztviselők többször is bírálták Oroszországot a demokratikus normák súlyos megsértése, emberi jogi jogsértések, valamint a jogállamiság érvényesítésének elmulasztása miatt;

  F.  mivel kezdettől fogva aláásta az Állami Duma megválasztásának jogszerűségét az, hogy nem minden ellenzéki párt jegyeztethette be magát és vehetett részt a választáson, valamint az orosz polgárok körében támadt gyanú, hogy a kampányt a Kreml vezényelte le;

  G. mivel az (EBESZ/ODIHR), az EBESZ Parlamenti Közgyűlése és az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése választási megfigyelői küldöttségének előzetes megállapításai megerősítik ezeket a véleményeket, és bőséges bizonyítékkal szolgálnak a választási folyamat gyenge pontjaira vonatkozóan;

  H. mivel az emberi jogok 2009-es globális helyzetéről, valamint az ezzel kapcsolatos uniós politikáról szóló 2010. október 21-i európai parlamenti állásfoglalás felszólította az EU Tanácsát, hogy vegye fontolóra a Szergej Magnyickij halálában érintett hivatalnokok beutazási tilalmát és pénzeszközeik befagyasztását;

  1.  hangsúlyozza, hogy az EU és Oroszország közötti kapcsolatok jövőbeni alakulása a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok tiszteletének Oroszországon belüli megerősítésére irányuló erőfeszítésektől függ; hangsúlyozza, hogy Oroszországban a közép- és hosszú távú politikai és gazdasági stabilitás és fejlődés a valódi demokratikus választás érvényre jutásától függ;

  2.  reméli, hogy a soron következő 2011. december 15-i EU–Oroszország csúcstalálkozó elsősorban az oroszországi demokráciával és jogállamisággal kapcsolatos kérdésekre, valamint Oroszország e téren vállalt nemzetközi kötelezettségeinek teljesítésére koncentrál;

  3.  aggodalommal veszi tudomásul az Állami Duma 2011. december 4-i választásáról szóló jelentéseket, amelyek szerint egyazon szavazatot többszöri leadtak, a szavazatokat manipulálták és nem volt lehetőség a pluralista választásra; felszólítja az orosz hatóságokat, hogy maradéktalanul vizsgálják ki a választási csalásokról szóló valamennyi hiteles bejelentést; megjegyzi, hogy az orosz szavazók még ezek között a körülmények között is világosan kifejezésre juttatták elégedetlenségüket a kormányon lévő párttal szemben, amelynek támogatottsága jelentősen lecsökkent;

  4.  hangsúlyozza, hogy az Állami Duma legitim működése érdekében a hatóságoknak komolyan meg kell fontolniuk az Állami Duma 2011. december 4-i választásának érvénytelenné nyilvánítására való legutóbbi felhívásokat, együtt a választási törvény Európa Tanács Velencei Bizottságával szoros együttműködésben történő felülvizsgálatára vonatkozó követelésekkel, továbbá az új Duma-választás megtartásával kapcsolatos követelést;

  5.  felszólít minden olyan személy azonnali és feltétel nélküli szabadlábra helyezésére, aki az Állami Duma vitatott megválasztása után békésen tüntetett; felhívja az orosz hatóságokat, hogy tartsák tiszteletben a gyülekezési szabadságot;

  6.  úgy véli, hogy a Népi Szabadság Pártja és több másik párt bejegyzésének elutasítása komolyan aláásta a politikai pluralizmus és az egyesülés szabadsága elvét, amelyek a valódi demokrácia nélkülözhetetlen alkotóelemei;

  7.  elégedetlenségének ad hangot, amiért az ellenzéki pártok nincsenek bejegyezve, a polgárok jogait és szabadságait nem tartják tiszteletben, és a médiát behódolásra kényszerítik; felszólít a december 4-i választások méltányos nemzetközi értékelésére abból kiindulva, hogy lebonyolításuk nem felelt meg a demokratikus normáknak és az orosz alkotmánynak, következésképpen nem tekinthetők szabadnak vagy tisztességesnek;

  8.  aggodalmának ad hangot az ellenzéki honlapok és webnaplók széles körű cenzúrája miatt, elítéli a bloggerek és online újságírók letartóztatását és fogva tartását, és felszólít azonnali és feltétel nélküli szabadlábra helyezésükre;

  9.  külön aggodalmát fejezi ki az oroszországi jogállamisággal kapcsolatban, és az ország igazságügyi rendszerének nyilvánvaló gyengeségei miatt; megismétli az oroszországi igazságügyi rendszerben tapasztalható számos hiányossággal kapcsolatos, gyakran hangoztatott aggályát, és felszólítja az orosz hatóságokat, hogy vezessenek be igazságügyi és közigazgatási reformokat az oroszországi jogállamiság megerősítése és a bíróságokra gyakorolt politikai nyomás megszüntetése érdekében;

  10. bátorítja az Európa Tanácsot, vizsgálja meg, hogy a 2011. december 4-i parlamenti választások során bejelentett súlyos jogsértések, amelyeket számos korábbi, az egyesülési és politikai véleménynyilvánítási szabadságot korlátozó határozat előzött meg, összeegyeztethetők-e az abból fakadó kötelezettségekkel, hogy Oroszország tagja az Európa Tanácsnak; emlékeztet arra, hogy az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése fenntartja a jogot, hogy megtagadja az európai normákat sértőnek tekintett választásokon megválasztott képviselők mandátumának ratifikálását; az Európai Parlamentnek parlamentközi együttműködési testületei tekintetében hasonlóképpen újra kell gondolnia az Állami Dumával fennálló munkakapcsolatokat;

  11. hangsúlyozza, hogy az Európai Unió új partnerségi és együttműködési megállapodás kidolgozásával kapcsolatos tárgyalási álláspontjában tükröződnie kell annak, hogy Oroszország szisztematikusan megsérti a demokratikus alapelveket, a jogállamiságot és az alapvető jogokat; ismételten hangsúlyozza, hogy támogatja egy olyan átfogó, jogilag kötelező érvényű megállapodás létrejöttét, amely politikai, gazdasági és társadalmi kérdéseket érint és felöleli a demokráciához, a jogállamisághoz és az emberi jogok és különösen az alapvető jogok tiszteletben tartásához kapcsolódó valamennyi területet, feltéve, hogy Oroszország kész arra, hogy lépéseket tegyen a jogállamiság megerősítése és az emberi jogok fokozottabb tiszteletben tartása érdekében;

  12. hangsúlyozza, hogy az offline és online szólásszabadság alapvető tényező a szabad és demokratikus társadalomban, valamint a többi jog védelme és előmozdítása tekintetében; hangsúlyozza, hogy az információhoz és a kommunikációhoz való korlátlan hozzáférés és a cenzúramentes internethozzáférés (az internet szabadsága) egyetemes jogok, amelyek nélkülözhetetlenek a közéletben megvalósuló átláthatóság és elszámoltathatóság biztosításához;

  13. ugyancsak megerősíti, hogy támogatja a modernizációs partnerséget, de azt is hangsúlyozza, hogy az Európai Unióval folytatott, megerősített és fokozottabb együttműködés alapjaként Oroszországnak tiszteletben kell tartania és érvényesítenie kell a demokrácia alapelveit, a jogállamiságot, az emberi jogokat és a médiaszabadságot; felszólítja Oroszországot, hogy tegyen konkrét lépéseket emberi jogi helyzetének javítására, és védje meg az újságírókat, az emberi jogokért fellépő aktivistákat, a kisebbségeket és az ellenzék képviselőit az erőszaktól és a megfélemlítéstől;

  14. felszólítja a Bizottságot, a Tanácsot és az EKSZ-t, hogy csak azt követően folytassa az Oroszországgal kötendő megállapodásról szóló tárgyalásokat, hogy a főképviselő 2012 első felében elkészíti az új EU–Oroszország stratégiát, amelyet röviddel a 2012 márciusában tartandó orosz elnökválasztás után kell elfogadni; támogatja Sikorski és Westerwelle külügyminiszter urak legutóbbi kezdeményezését, amelyben felszólítanak arra, hogy az EU és Oroszország közötti kapcsolatok a konstruktív elkötelezettség és az elszámoltathatóság elvére épüljenek;

  15. hangsúlyozza, hogy az új EU–Oroszország stratégiának és az EU és Oroszország közötti, jelenleg tárgyalt partnerségi és együttműködési megállapodásnak jobban kellene tükröznie az Oroszországon belüli valóságot, és külön figyelmet kellene fordítania a demokráciára és a jogállamiságra; a jelenlegi körülmények között nem tartja lehetségesnek azt, hogy Oroszország számára felajánlják az Európai Unió stratégiai partnere státuszt;

  16. felszólítja az Európa Tanácsot és az EBESZ-t, hogy értékeljék, mennyire teljesíti Oroszország az e szervezetekben vállalt tagságából adódó kötelezettségeit;

  17. úgy véli, hogy az Oroszország vezetői felé irányuló új politikát az emberek egymás közötti, erősödő kapcsolatainak, az orosz civil társadalom iránti elkötelezettségnek és az oroszországi demokráciát és jogállamiságot biztosító egyéb intézkedéseknek kell kiegészíteniük, továbbá hogy az orosz vezetéssel való együttműködésnek és kötelezettségvállalásnak pragmatikusnak kell lennie és attól kell függnie, hogyan alakul Oroszország belső helyzete az olyan döntő fontosságú területeken, mint a demokrácia és a jogállamiság tiszteletben tartása;

  18. üdvözli az orosz állampolgárok és az uniós polgárok rövid távú tartózkodás céljából történő vízummentes beutazását célzó közös intézkedések jegyzékének véglegesítését, és reméli, hogy végrehajtásuk megkönnyíti a vízummentességi megállapodásra irányuló tárgyalásokat;

  19. úgy véli, hogy az EU és Oroszország közötti jelenleg érvényes vízumrendszer szükségtelen akadályokat gördít az emberek egymás közötti kapcsolatainak javítása elé; támogatja a vízumliberalizáció folyamatát, amely kölcsönös, és a polgárokra koncentrál, miközben nyomást gyakorol a hatóságokra, hogy teljesítsék nemzetközi kötelezettségeiket;

  20. hangsúlyozza, hogy az energiaforrások és ellátási útvonalak diverzifikálása az EU energiabiztonsági politikájának stratégiai eleme; e tekintetben sajnálja, hogy Oroszország kifogásolta az EU és Azerbajdzsán, illetve Türkmenisztán között küszöbön álló, a Kaszpi-tengeri vezeték megépítéséről szóló tárgyalásokat;

  21. felhívja a Tanácsot és a Bizottságot annak biztosítására, hogy az Energia Charta Egyezmény és az ahhoz csatolt, tranzitról szóló jegyzőkönyv alapelvei kerüljenek be az EU és Oroszország között létrejövő új megállapodásba;

  22. tudomásul veszi a Medvegyev elnök emberi jogi tanácsa által 2011 júliusában közzétett jelentést, amely bizonyítékkal szolgált arra, hogy Szergej Magnyitszkij letartóztatása jogszerűtlen volt, és fogva tartása során bántalmazták és kínozták, hogy bűnösnek vallja magát; üdvözli a határozatot, amelyet az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság külügyminisztériuma, valamint a holland parlament hozott, és amely szerint feketelistát állítanak össze azokról az orosz tisztviselőkről, akikről feltételezhető, hogy közük volt Szergej Magnyitszkij halálához; úgy véli, az Európai Unió egészének hasonló intézkedéseket kell bevezetnie, és reméli, hogy az orosz hatóságok felelősségre vonják azokat, akik szerepet játszottak Magnyitszkij törvénytelen letartóztatásában, kínzásában, abban, hogy megtagadták tőle az orvosi ellátást és fogságban meggyilkolták, valamint eltussolták a bűncselekményt;

  23. elítéli a szexuális irányultsággal és a nemi hovatartozással kapcsolatos nyilvános tájékoztatás kriminalizálására néhány orosz régióban és szövetségi szinten tett legutóbbi javaslatokat; emlékezteti az orosz hatóságokat a szólásszabadság és az LMBT személyek jogainak tiszteletben tartására vonatkozó kötelezettségeikre; felszólítja a Külügyi Szolgálatot, jelezze az Unió e javaslatokkal szembeni határozott ellenállását az EU és Oroszország között 2011. december 15-én sorra kerülő csúcstalálkozón;

  24. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az Oroszországi Föderáció kormányának és parlamentjének, az Európa Tanácsnak, valamint az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetnek.