Postup : 2011/2948(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0695/2011

Predkladané texty :

B7-0695/2011

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/12/2011 - 7.10

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0575

NÁVRH UZNESENIA
PDF 147kWORD 86k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0693/2011
12.12.2011
PE479.394v01-00
 
B7-0695/2011

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku


o samite EÚ – Rusko (2011/2948(RSP))


Kristiina Ojuland, Guy Verhofstadt, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson v mene skupiny ALDE

Uznesenie Európskeho parlamentu o samite EÚ – Rusko (2011/2948(RSP))  
B7‑0695/2011

Európsky parlament,

–   so zreteľom na platnú Dohodu o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Ruskou federáciou na druhej strane a na rokovania o novej dohode medzi EÚ a Ruskom, ktoré sa začali v roku 2008, ako aj na Partnerstvo pre modernizáciu, ktoré sa začalo v roku 2010,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Rusku a o vzťahoch medzi EÚ a Ruskom, najmä uznesenie o prípravách na voľby do ruskej Štátnej Dumy z 5. júla 2011,

–   so zreteľom na konzultácie medzi EÚ a Ruskom o ľudských právach a na posledné stretnutie, ktoré sa v tejto súvislosti uskutočnilo 29. novembra 2011,

–   so zreteľom na rozhodnutie ruského ministerstva spravodlivosti z 22. júna 2011 odmietnuť žiadosť o oficiálnu registráciu Ľudovej strany slobody (PARNAS), ktorým bolo tejto strane znemožnené postaviť kandidátov a zúčastniť sa decembrových volieb do Štátnej dumy a ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou zabráni jej účasti v ruských prezidentských voľbách v marci 2012,

–   so zreteľom na povinnosť dodržiavať demokratické zásady, ktorá vyplýva zo skutočnosti, že Rusko je členom Rady Európy a signatárom Európskeho dohovoru o ľudských právach,

–   so zreteľom na list ministrov zahraničných vecí Sikorského a Westerwellea vysokej predstaviteľke EÚ o strategickom partnerstve medzi EÚ a Ruskom z 8. novembra 2011,

–   so zreteľom na vyhlásenia vysokej predstaviteľky Catherine Ashtonovej zo 6. a 7. decembra 2011,

–   so zreteľom na predbežné závery predložené Organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe/Úradom pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (OBSE /ODIHR), Parlamentným zhromaždením OBSE (OBSE PA) a Parlamentným zhromaždením Rady Európy (PACE) po medzinárodnej volebnej pozorovateľskej misii volieb do Štátnej Dumy 4. decembra 2011,

–   so zreteľom na nadchádzajúci samit EÚ – Rusko, ktorý sa uskutoční v Bruseli 15. decembra 2011,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže Európska únia je naďalej odhodlaná pokračovať v prehlbovaní a rozvíjaní vzťahov medzi EÚ a Ruskom, čo sa preukazuje záväzkom Únie zapojiť sa s vážnosťou do rokovaní o novej rámcovej dohode pre ďalší rozvoj vzťahov medzi EÚ a Ruskom, a keďže Európska únia a Rusko vytvorili hlboké a komplexné vzťahy, a to najmä v oblasti energetiky, ekonomickej a obchodnej oblasti, a stali sa prepojenými a navzájom závislými svetovými ekonomikami;

B.  keďže Európska únia a jej členské štáty musia naďalej pozorne sledovať ochranu demokratických zásad a právneho štátu vo svete, a to najmä vo významných susediacich krajinách ako je Rusko, ktoré sa prostredníctvom svojho členstva v Rade Európy zaviazalo zdieľať a dodržiavať demokratické zásady, zásady právneho štátu a rešpektovať základné hodnoty;

C. keďže podobné záväzky a povinnosti vyplývajú z členstva Ruska v OBSE, a keďže pristúpenie Ruska k WTO vychádza z predpokladu, že sa v tejto krajine dodržiavajú zásady právneho štátu;

D. keďže Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) odsúdil Ruskú federáciu v mnohých prípadoch a rozsudkoch za vážne porušovanie ľudských práv, a keďže vykonávanie rozsudkov ESĽP je stále nedostatočné;

E.  keďže Európsky parlament, ďalšie inštitúcie EÚ a vysokopostavení úradníci opakovane kritizovali Rusko za niekoľko závažných porušení demokratických štandardov, porušovanie ľudských práv a nedostatky pri dodržiavaní zásad právneho štátu;

F.  keďže legitimita volieb do Štátnej Dumy bola od začiatku spochybnená zamietnutím registrácie a zapojenia všetkých opozičných strán a rozsiahlym podozrením ruskými občanmi, že kampaň bola zinscenovaná Kremľom;

G. keďže predbežné zistenia volebnej pozorovateľskej misie OBSE/ODIHR, OBSE PA a PACE potvrdzujú tieto názory a poskytujú dostatok dôkazov o nedostatkoch vo volebnom procese;

H. keďže v uznesení Európskeho parlamentu o ľudských právach vo svete v roku 2009 a politike EÚ v tejto oblasti z 21. októbra 2010 bola Rada EÚ vyzvaná, aby zvážila zákaz vstupu a zmrazenie aktív ruských úradníkov zapletených do prípadu úmrtia Sergeja Magnického;

1.  zdôrazňuje, že budúci vývoj vzťahov medzi EÚ a Ruskom bude závisieť od úsilia o posilnenie demokracie, právneho štátu a dodržiavanie základných práv v Rusku; poukazuje na skutočnosť, že politická a ekonomická stabilita a rozvoj v Rusku v strednodobom a dlhodobom horizonte závisia od vzniku možnosti skutočnej demokratickej voľby;

2.  očakáva, že nadchádzajúci summit EÚ – Rusko 15.decembra 2011 bude zameraný predovšetkým na otázky týkajúce sa demokracie a právneho štátu v Rusku a dodržiavanie medzinárodných záväzkov Ruskom v tejto oblasti;

3.  so znepokojením berie na vedomie správy o viacnásobnom hlasovaní, zmanipulovaní volieb a nedostatočnej možnosti pluralitného výberu vo voľbách do Štátnej Dumy 4. decembra 2011; vyzýva ruské úrady, aby vykonali dôkladné vyšetrenie všetkých dôveryhodných správ o volebných podvodoch; konštatuje, že napriek týmto okolnostiam ruskí voliči vyslali jasný signál o nespokojnosti s vládnucou stranou, ktorá zaznamenala veľký pokles podpory;

4.  zdôrazňuje, že v záujme legitímneho fungovania Štátnej Dumy by orgány mali vážne vziať do úvahy nedávne výzvy na zrušenie volieb do Štátnej Dumy zo 4. decembra 2011 spolu s požiadavkami na prehodnotenie volebného zákona v úzkej spolupráci s Benátskou komisiou Rady Európy a požiadavkou uskutočniť nové voľby do Štátnej Dumy;

5.  vyzýva na okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých pokojne protestujúcich osôb v nadväznosti na sporné voľby do Štátnej Dumy; vyzýva orgány Ruska, aby rešpektovali slobodu zhromažďovania;

6.  domnieva sa, že zamietnutie registrácie Ľudovej strany slobody, ako aj niekoľkých ďalších strán, vážne naštrbilo zásadu politického pluralizmu a slobody združovania, ktoré sú nevyhnutnými prvkami skutočnej demokracie;

7.  vyjadruje svoju nespokojnosť nad tým, že opozičné strany nie sú registrované, že práva a slobody občanov sú porušované, a že médiá sú nútené podriaďovať sa; vyzýva na spravodlivé medzinárodné hodnotenie volieb zo 4. decembra vychádzajúc z toho, že neboli uskutočnené v súlade s demokratickými štandardmi a samotnou ruskou ústavu, a preto ich nie je možné považovať za slobodné a spravodlivé;

8.  vyjadruje svoje znepokojenie nad rozsiahlou cenzúrou opozičných webových stránok a blogov, odsudzuje zatknutie a zadržiavanie bloggerov a online novinárov a žiada, aby boli okamžite a bezpodmienečne prepustení;

9.  vyjadruje znepokojenie najmä v súvislosti s dodržiavaním zásad právneho štátu v Rusku a jednoznačnými nedostatkami v súdnictve v tejto krajine; opätovne zdôrazňuje svoje často opakované obavy z mnohých nedostatkov v súdnictve v Rusku a vyzýva ruské orgány, aby začali uskutočňovať súdne a správne reformy s cieľom posilniť právny štát v Rusku a ukončiť politické zasahovanie do súdnictva;

10. vyzýva Radu Európy, aby zvážila, či vážne porušenia hlásené počas parlamentných volieb 4. decembra 2011, ktoré nasledovali po súbore predchádzajúcich rozhodnutí obmedzujúcich slobodu zhromažďovania a politického prejavu, sú v súlade so záväzkami Ruska ako člena Rady Európy; pripomína, že Parlamentné zhromaždenie Rady Európy má právo odoprieť schválenie osvedčenia o zvolení poslancom zvolených vo voľbách, o ktorých existuje domnienka, že nespĺňajú európske normy; Európsky parlament by mal obdobne prehodnotiť svoje pracovné kontakty so Štátnou Dumou, pokiaľ ide o medziparlamentnú spoluprácu orgánov;

11. zdôrazňuje, že systematické zlyhanie Ruska v dodržiavaní demokratických zásad, právneho štátu a základných práv sa musí odzrkadliť vo vyjednávacej pozícii Európskej únie, pokiaľ ide o prácu na novej dohode o partnerstve a spolupráci; zdôrazňuje svoju podporu pre komplexnú, právne záväznú dohodu, ktorá zahŕňa politické, ekonomické a sociálne otázky a ktorej súčasťou sú všetky oblasti týkajúce sa demokracie, právneho štátu a dodržiavania ľudských práv, najmä základných práv, za predpokladu pripravenosti Ruska prijať opatrenia na posilnenie právneho štátu a dodržiavanie ľudských práv;

12. zdôrazňuje, že právo na slobodu prejavu, a to online aj offline, je nevyhnutným predpokladom slobodnej a demokratickej spoločnosti, ako aj ochrany a podpory iných práv; zdôrazňuje, že neobmedzený prístup k informáciám a ku komunikácii a necenzurovaný prístup k internetu (internetová sloboda) sú všeobecnými právami a sú nevyhnutné na zabezpečenie transparentnosti a zodpovednosti vo verejnom živote;

13. znovu tiež zdôrazňuje svoju podporu pre Partnerstvo pre modernizáciu, ale zdôrazňuje, že Rusko musí dodržiavať a uplatňovať základné zásady demokracie, právneho štátu, ľudských práv a slobody médií ako predpoklad posilnenej a užšej spolupráce s Európskou úniou; vyzýva Rusko, aby podniklo konkrétne kroky na zlepšenie stavu v oblasti ľudských práv a na ochranu novinárov, aktivistov za ľudské práva, menšín a zástupcov opozície pred násilím a zastrašovaním;

14. vyzýva Komisiu, Radu a ESVČ, aby pokračovali v rokovaniach o novej dohode s Ruskom až po tom, ako vysoká predstaviteľka vypracuje novú stratégiu EÚ – Rusko v prvej polovici roku 2012, ktorá by sa mala prijať krátko po ruských prezidentských voľbách v marci 2012; podporuje nedávnu iniciatívu ministrov zahraničných vecí Sikorského a Westerwellea, v ktorej sa vyzýva, aby sa vzťahy EÚ a Ruska zakladali na zásadách konštruktívnej angažovanosti a zodpovednosti;

15. zdôrazňuje, že nová stratégia EÚ – Rusko a dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Ruskom, ktoré sú vo fáze rokovania, by mali lepšie odrážať realitu v Rusku a venovať osobitnú pozornosť demokracii a dodržiavaniu zásad právneho štátu; nepovažuje za možné, aby sa Rusku za súčasných okolností ponúkol štatút tzv. strategického partnera Európskej únie;

16. vyzýva Radu Európy a OBSE, aby uskutočnili hodnotenie dodržiavania povinností Ruska vyplývajúcich z jeho členstva v týchto organizáciách;

17. domnieva sa, že nová politika voči ruským vládnucim predstaviteľom by mala byť doplnená užšími vzájomnými kontaktmi ľudí, spoluprácou s ruskou občianskou spoločnosťou a ďalšími opatreniami na zabezpečenie demokracie a právneho štátu v Rusku, a že spolupráca s ruskými vedúcimi predstaviteľmi a ich zapájanie by mali byť pragmatické a podmienené vnútorným vývojom v Rusku v kľúčových oblastiach, ako sú dodržiavanie demokracie a zásad právneho štátu;

18. víta dokončenie zoznamu spoločných krokov smerom k bezvízovému styku v prípade krátkodobého cestovania pre občanov Ruska a EÚ a očakáva, že ich uskutočnenie pripraví pôdu pre rokovania o dohode o bezvízovom styku;

19. domnieva sa, že súčasný vízový režim medzi Ruskom a EÚ kladie zbytočné prekážky intenzívnejším medziľudským kontaktom; podporuje liberalizáciu vízového procesu, ktorá je recipročná a zameraná na občanov, a zároveň pokračovanie v tlaku na orgány, aby dodržiavali svoje medzinárodné záväzky;

20. zdôrazňuje, že diverzifikácia energetických zdrojov a dodávateľských trás je strategickým prvkom politiky EÚ v oblasti energetickej bezpečnosti; v tejto súvislosti vyjadruje poľutovanie nad námietkami zo strany Ruska k blížiacim sa rokovaniam medzi EÚ, Azerbajdžanom a Turkménskom o výstavbe Transkaspického plynovodného systému;

21. vyzýva Radu a Komisiu, aby zabezpečili, že sa do novej dohody medzi EÚ a Ruskom začlenia zásady Zmluvy o energetickej charte a Protokol o tranzite, ktorý je jej prílohou;

22. berie na vedomie správu Rady prezidenta Medvedeva pre ľudské práva vydanú v júli 2011, ktorá poskytla dôkazy, že zatknutie Sergeja Magnického bolo nezákonné a že jeho zadržiavanie bolo sprevádzané bitím a mučením s cieľom docieliť priznanie viny; víta rozhodnutie amerického ministerstva zahraničných vecí, britského ministerstva zahraničných vecí a holandského parlamentu vytvoriť čiernu listinu ruských úradníkov, ktorí sa považujú za prepojených so smrťou Sergeja Magnického; domnieva sa, že Európska únia ako celok by mala zaviesť podobné opatrenia, a očakáva, že ruské orgány predvedú pred súd tých, ktorí zohrali úlohu v nezákonnom zatknutí Magnického, jeho mučení, odopretí lekárskej starostlivosti a vraždy vo väzbe, rovnako ako v krytí tohto trestného činu;

23. odsudzuje nedávne návrhy kriminalizovať verejné informácie o sexuálnej orientácii a rodovej identite v rôznych ruských regiónoch a na federálnej úrovni; pripomína ruským orgánom ich povinnosti zabezpečiť slobodu prejavu a práva LGBT a vyzýva službu pre vonkajšiu činnosť, aby počas samitu EÚ – Rusko 15. decembra 2011 vyjadrila dôrazné odsúdenie týchto návrhov zo strany EÚ;

24. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, vláde a parlamentu Ruskej federácie, Rade Európy a Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia