Menetlus : 2011/2948(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0697/2011

Esitatud tekstid :

B7-0697/2011

Arutelud :

Hääletused :

PV 14/12/2011 - 7.10

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0575

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 129kWORD 74k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0693/2011
12.12.2011
PE479.396v01-00
 
B7-0697/2011

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2


ELi ja Venemaa tippkohtumine (2011/2948(RSP))


Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski, Geoffrey Van Orden, Michał Tomasz Kamiński, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Janusz Wojciechowski, Konrad Szymański, Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi ja Venemaa tippkohtumise kohta (2011/2948(RSP))  
B7‑0697/2011

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning Venemaa Föderatsiooni vahelist kehtivat partnerlus- ja koostöölepingut(1) ning 2008. aastal alustatud läbirääkimisi ELi ja Venemaa vahelise uue lepingu sõlmimiseks,

–   võttes arvesse oma varasemaid raporteid ja resolutsioone Venemaa ning ELi ja Venemaa suhete kohta,

–   võttes arvesse ELi ja Venemaa inimõigustealaseid konsultatsioone,

–   võttes arvesse ELi ja Venemaa vabadust, julgeolekut ja õigust käsitleva alalise partnerlusnõukogu 11. oktoobril 2011. aastal Varssavis tehtud ühisavaldust,

–   võttes arvesse 9.-10. juunil 2011. aastal Nižni Novgorodis toimunud ELi ja Venemaa 27. tippkohtumise ühisavaldusi,

–   võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 6. detsembri 2011. aasta avaldust Venemaa Föderatsiooni riigiduuma valimiste kohta,

–   võttes arvesse ELi ja Venemaa 15. detsembri 2011. aasta tippkohtumise päevakorda,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et Venemaa 4. detsembri 2011. aasta parlamendivalimistega seoses on ilmnenud palju olulisi valimiseeskirjade eiramisi;

B.  arvestades, et kandidaate lubati esitada vaid seitsmel erakonnal, samal ajal kui peamistel opositsioonirühmitustel, sealhulgas Rahva Vabaduse Parteil, ei lubatud end registreerida ega valimiskampaaniat korraldada;

C. arvestades, et valimiste päeval teatati paljudest eeskirjade eiramistest, sealhulgas mitmekordsest hääletamisest (valijate ühest jaoskonnast teise toimetamiseks kasutati bussi), erakondade vaatlejate takistamisest ja valimiskasti ebaseaduslikust täitmisest hääletussedelitega; arvestades, et OSCE/ODIHRi hinnangul oli häälte lugemine „halb või väga halb” vaadeldud 115 valimisjaoskonnast 34 jaoskonnas;

D. arvestades, et ametiasutused on ahistanud valimiste vaatlemise ühendust Golos, määrates talle 1000 USA dollari suuruse trahvi valimisseaduse väidetava rikkumise eest ja pidades Golosi direktorit Lilia Šibanovat Moskva lennujaamas 3. detsembril 12 tundi kinni; arvestades, et valimiste päeval ründasid mitmeid sõltumatuid ja opositsiooni meediaportaale häkkerid;

E.  arvestades, et valimiste järgselt algasid Moskvas, Peterburis ja muudes linnades rahumeelsed meeleavaldused ja politsei on sadu inimesi kinni pidanud;

F.  arvestades, et enne valimisi avaldasid riigiametnikud ja kohalike omavalitsuste esindajad avalikele teenistujatele, õpetajatele, pensionäridele ja üliõpilastele survet ja ähvardasid neid, et kindlustada nii nende toetus Ühinenud Venemaa erakonnale;

G. arvestades, et Euroopa Nõukogu ning Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) liikmena ning ÜRO deklaratsioonidega ühinenud riigina on Venemaa võtnud endale kohustuse kaitsta ja edendada inimõigusi, põhivabadusi ja õigusriigi põhimõtteid;

H. arvestades, et EL ja Venemaa teevad ühiste kohustuste ja huvide alusel koostööd paljude kahepoolsete ja ülemaailmsete probleemide vallas;

I.   arvestades, et suhetes Venemaa Föderatsiooniga on oluline, et EL räägiks ühel häälel ning väljendaks oma solidaarsust ja ühtsust;

J.   arvestades, et moderniseerimispartnerluse ühisavalduses väitsid nii EL kui ka Venemaa, et nende arenev suhe rajaneb demokraatia põhimõtete, põhi- ja inimõiguste ning õigusriigi põhimõtete sügaval austamisel; arvestades, et moderniseerimispartnerlus peaks olema uue partnerlus- ja koostöölepingu lahutamatu osa;

K. arvestades, et energia etendab ELi ja Venemaa suhetes väga suurt rolli ja jääb ka edaspidi Venemaa majandus- ja välispoliitika peamiseks vahendiks;

L.  arvestades, et president Medvedev on teinud avalduse selle kohta, et Venemaal on vaja kiiresti lahendada ulatusliku korruptsiooni probleem, lubanud avalikult tugevdada Venemaal õigusriigi põhimõtteid ja väljendanud muret Venemaa kohtu- ja õigussüsteemi sõltumatuse pärast;

M. arvestades, et president Medvedevi inimõiguste nõukogu jõudis järeldusele, et kõik Venemaa riigiorganid on takistanud aktiivselt Sergei Magnitski avastatud korruptsioonijuhtumi uurimist, ning esitas tõendid Magnitski õiguste jämeda rikkumise kohta, mille tõttu ta lõpuks suri;

N. arvestades, et Sergei Magnitski surma asjaolude uuesti algatatud uurimist on määratud läbi viima samad siseministeeriumi ametnikud, kes Magnitski vahistasid ja teda hiljem piinasid;

1.  kutsub ELi ja Venemaad üles intensiivistama läbirääkimisi uue täiemahulise ja õiguslikult siduva partnerlus- ja koostöölepingu üle, mis hõlmab kõiki omavaheliste suhete aspekte, sealhulgas peatükki inimõiguste ja demokraatia kohta; toonitab sellega seoses, et Euroopa Liidu läbirääkimisseisukohas uue partnerlus- ja koostöölepingu kohta tuleb kajastada asjaolu, et Venemaa eirab süstemaatiliselt demokraatia ja õigusriigi põhimõtteid ja põhiõigusi;

2.  väljendab sügavat pettumust 4. detsembri valimiste läbiviimise üle, mida varjutasid paljud eeskirjade eiramised; kutsub nõukogu eesistujat, komisjoni presidenti, kõrget esindajat ja asepresidenti ning ELi eesistujariiki Poolat üles tõstatama tippkohtumisel 4. detsembri valimiste küsimust, millega saadetakse selge sõnum, et ELi on valimiste läbiviimise käigu üle mures, ja nõutakse tungivalt, et Venemaa tagaks 2012. aasta märtsis toimuvateks presidendivalimisteks võitlusliku, vaba ja õiglase valimiskampaania;

3.  väljendab sügavat kahetsust selle üle, et ühelgi uuel erakonnal, sealhulgas Rahva Vabaduse Parteil, ei lubatud enne valimisi end registreerida, ning on arvamusel, et Venemaa ametivõimude selline suhtumine õõnestab tugevalt poliitilise pluralismi ja ühinemisvabaduse põhimõtet, mis on tõelise demokraatia nurgakivid;

4.  kordab, et ajast, mil Venemaal tuli võimule peaminister Vladimir Putin, ei ole selles riigis toimunud valimisi tunnistanud vabaks ja demokraatlikuks ükski Lääne vaatleja;

5.  mõistab jõuliselt hukka meetmed, mida Venemaa ametivõimud võtsid Golosi vastu pärast seda, kui Golos seadis sisse eriveebisaidi valimispettuste ja eeskirjade eiramise registreerimiseks;

6.  kutsub kõrget esindajat ja asepresidenti ning ELi eesistujariiki Poolat üles tõstatama küsimust rahumeelsete meeleavaldajate, sealhulgas ühe Venemaa kõige tuntuma blogikirjutaja Aleksei Navalnõi kinnipidamise kohta Moskvas, Peterburis ja muudes linnades toimunud meeleavalduste käigus; mõistab jõuliselt hukka massilised vahistamised ja peksmised politsei poolt ja nõuab kõikide kinnipeetud isikute viivitamatut vabastamist;

7.  kordab oma üleskutset kõrgele esindajale ja asepresidendile ning komisjonile, et nad tagaksid, et inimõiguste teemalisi küsimusi ei arutataks mitte ainult kaks korda aastas toimuvatel inimõigustealastel konsultatsioonidel, vaid ka kõikidel tasanditel toimuvatel muudel kohtumistel; kordab oma üleskutset Venemaa valitsusele, et ta tagaks, et konsultatsioonidel ei esindaks teda mitte ainult välisministeeriumi diplomaadid, vaid ka muude asjaomaste institutsioonide, sealhulgas justiits- ja siseministeeriumi ametnikud;

8.  kutsub Venemaa ametivõime üles saavutama tõelist edu Venemaal sageli esinevate Euroopa inimõiguste konventsiooni rikkumistega võitlemisel ja nende vältimisel, pidades seejuures silmas mitte ainult neid rikkumisi, mille puhul Euroopa Inimõiguste Kohus on langetanud Venemaa suhtes süüdimõistva otsuse, vaid ka süstemaatilisi ja pidevaid rikkumisi, mis ajendasid president Dmitri Medvedevit tegema üleskutset riiki laastava õigusliku nihilismi vastaste meetmete võtmiseks;

9.  kutsub ELi üles kiitma heaks välisasjade nõukogu järeldusi inimõiguste olukorra kohta Venemaal, et rõhutada ELi muret jätkuvalt vaenuliku õhkkonna pärast suhtumises inimõigustesse, sealhulgas kodanikuühiskonna võimaluste puudumise pärast toimida tarbetute piiranguteta ja inimõiguste kaitsjate ohutuse pärast; samuti vohava karistamatuse pärast Põhja-Kaukaasias, kus jätkub piinamine, toimuvad sunniviisilised kadumised ja pannakse toime muid tõsiseid rikkumisi, ning rõhutab, kui oluline on see, et Venemaa rakendaks täielikult Euroopa Inimõiguste Kohtu otsuseid kui vahendit nimetatud rikkumistega tegelemiseks;

10. kordab oma üleskutset Euroopa Liidu Nõukogule kehtestada viivitamata viisakeeld maksupettusega seotud Venemaa valitsuse ametnikele ja neile Venemaa ametnikele, kes olid segatud Magnitski põhjendamatusse vahistamisse, piinamisse, arstiabi andmisest keeldumisse ja mõrvamisse tema kinnipidamise ajal ning selle kuriteo varjamisse, ning külmutada kõigi nende isikute pangakontod ja muu vara; julgustab ELi õiguskaitseasutusi tegema selles valdkonnas koostööd ja märgib, et USA ja Ühendkuningriigi poolt kehtestatud sanktsioonid on juba aidanud võtta vastutusele mitmeid Venemaa ametnikke, kellel usutakse olevat seos Sergei Magnitski surmaga;

11. väljendab heameelt Venemaa valitsusega saavutatud kokkuleppe üle kaotada järkjärgult üle Siberi kulgevatelt lendudelt võetavad tasud;

12. väljendab heameelt asjaolu üle, et Gruusia ja Venemaa on saavutanud Venemaa WTO liikmeks astumisega seotud ja veel lahendamist vajavate kahepoolsete küsimuste osas kokkuleppe, mis avab Venemaale võimaluse selle organisatsiooniga liituda, mille tulemusena lihtsustub kaubandus ja luuakse võrdsed võimalused ettevõtetele; tuletab siiski meelde, et selleks peab Venemaa ületama suured takistused, mis on seotud tööstussubsiidiumide, bürokraatia, välisinvesteeringutele kehtestatud piirangute ning rahvatervise ebapiisava tasemega;

13. kutsub Venemaa ametivõime üles hoiduma majandusliku ja poliitilise surve avaldamisest ELi ja Venemaa ühistele naaberriikidele; rõhutab, kui oluline on ELi ja Venemaa vaheline koostöö ühiste naaberriikide tugevdamiseks, eeskätt inimõiguste ja õigusriigi põhimõtete valdkonnas; kutsub Venemaad üles tunnustama seda, et Gruusia, Moldova ja Ukraina on valinud Euroopa suuna;

14. kutsub Venemaad üles aitama aktiivselt kaasa oma naabruskonna „külmutatud konfliktide” lahendamisele; kordab, et Venemaa peab täielikult rakendama kuuepunktilist vaherahukokkulepet ning austama Gruusia suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust; toetab Minski rühma tema saavutustes Mägi-Karabahhia konflikti lahendamisel ja väljendab heameelt Venemaa hiljutiste algatuste üle anda rahuläbirääkimistele uus hoog; tunneb heameelt 5+2 vormis läbirääkimiste taasalustamise üle seoses Transnistria konfliktiga ja märgib, et 1. detsembril 2011 toimus esimene ametlik kohtumine, mis loodetavalt on konflikti lahendamise lähtepunktiks;

15. kutsub Venemaad üles osalema aktiivsemalt rahvusvahelisel tasandil, et jõuda ühisele seisukohale eeskätt seoses demokraatlike muutustega Põhja-Aafrikas ja Lähis-Idas; märgib, et vetoõiguse kasutamine Venemaa poolt ÜRO Julgeolekunõukogus võib teha lõpu rahvusvahelistele pingutustele saavutada Süürias rahumeelne lahendus, ning kutsub Venemaad üles osalema kooskõlastatud lähenemises Assadi režiimile;

16. rõhutab, et praeguse olukorra ning Iraani ja tema tuumaprogrammi arendamisega seoses on vaja, et rahvusvaheline üldsus kasutaks otsustavat ja kooskõlastatud lähenemisviisi, milles aktiivselt osaleb ka Venemaa;

17. rõhutab, kui tähtis on koostöö Venemaaga energia valdkonnas; kordab ühtlasi, et edusammudega tihedamate suhete loomisel peab kaasnema õigusriigi põhimõtte ja demokraatianormide parandamine Venemaal; kutsub nõukogu ja komisjoni üles tagama, et energiaharta lepingu põhimõtted saaksid uue partnerlus- ja koostöölepingu lahutamatuks osaks; märgib, et EL peaks pidama energiaressursside mitmekesistamist oma peamiseks prioriteediks ja tegema kõik jõupingutused selliste projektide nagu Nabucco ja AGRI lõpuleviimiseks; tuletab sellega seoses meelde, et mitmekesistamine tähendab alternatiivsete energiaallikate leidmist nafta ja gaasi kõrval ja mitte alternatiivsete teede leidmist nende transportimiseks Venemaalt;

18. märgib, et moderniseerimispartnerlus peaks hõlmama mitte ainult majandus- ja tehnoloogilisi küsimusi ja probleeme, vaid see peab ka rajanema laialdasel koostööl, eelkõige õigusriigi põhimõtte, inimõiguste kaitse ja usaldusväärse õigussüsteemi arendamise vallas;

19. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Venemaa valitsusele ja parlamendile, Gruusia valitsusele ja parlamendile, Euroopa Nõukogule ning Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioonile.

(1)

EÜT L 327, 28.11.1997, lk 1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika