Projekt rezolucji - B7-0697/2011Projekt rezolucji
B7-0697/2011

  PROJEKT REZOLUCJI w sprawie szczytu UE-Rosja (2011/2948(RSP))

  12.12.2011

  zamykającej debatę na temat oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
  złożony zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu

  Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski, Geoffrey Van Orden, Michał Tomasz Kamiński, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Janusz Wojciechowski, Konrad Szymański, Adam Bielan w imieniu grupy politycznej ECR

  Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B7-0693/2011

  Procedura : 2011/2948(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  B7-0697/2011
  Teksty złożone :
  B7-0697/2011
  Debaty :
  Teksty przyjęte :

  B7‑0697/2011

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie szczytu UE-Rosja (2011/2948(RSP))

  Parlament Europejski,

  –   uwzględniając obecnie obowiązującą umowę o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi a Federacją Rosyjską[1], a także rozpoczęte w 2008 r. negocjacje w sprawie nowej umowy UE-Rosja,

  –   uwzględniając swoje wcześniejsze sprawozdania i rezolucje w sprawie Rosji i stosunków EU-Rosja,

  –   uwzględniając prowadzone między UE a Rosją konsultacje dotyczące praw człowieka,

  –   uwzględniając wspólne oświadczenie Stałej Rady Partnerstwa Rosja-UE ds. Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości, która zebrała się w dniu 11 października 2011 r. w Warszawie,

  –   uwzględniając wspólne oświadczenia wydane podczas 27. szczytu UE-Rosja, który odbył się w dniach 9-10 czerwca 2011 r. w Niżnym Nowogrodzie,

  –   uwzględniając oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie wyborów do Dumy Federacji Rosyjskiej,

  –   uwzględniając program szczytu UE-Rosja w dniu 15 grudnia 2011 r.,

  –   uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

  A. mając na uwadze, że podczas wyborów parlamentarnych w Rosji w dniu 4 grudnia 2011 r. doszło do szeregu istotnych nieprawidłowości wyborczych,

  B.  mając na uwadze, że tylko siedmiu partiom pozwolono na wystawienie kandydatów, natomiast głównym grupom opozycyjnym, w tym Partii Wolności Narodowej, odmówiono rejestracji i zakazano prowadzenia kampanii,

  C. mając na uwadze, że w dniu wyborów donoszono o licznych nieprawidłowościach, w tym o głosowaniu wielokrotnym (tzw. „karuzele”), utrudnianiu pracy obserwatorów partyjnych oraz dosypywaniu kart wyborczych; mając na uwadze, że OBWE/ODIHR oceniły liczenie głosów jako „złe lub bardzo złe” w 34 z 115 obserwowanych lokali wyborczych,

  D. mając na uwadze, że zajmującą się monitorowaniem wyborów grupę „Gołos” spotkały szykany ze strony władz, w tym grzywna w wysokości 1000 USD z powodu rzekomego naruszenia ordynacji wyborczej oraz 12-godzinne zatrzymanie dyrektor „Gołosu” Lilii Szybanowej na lotnisku w Moskwie w dniu 3 grudnia; mając na uwadze, że w dniu wyborów niezależne lub opozycyjne portale medialne stały się celem hakerów,

  E.  mając na uwadze, że w Moskwie, Sankt Petersburgu i innych miastach po zakończeniu wyborów rozpoczęły się pokojowe protesty, a policja zatrzymała setki osób,

  F.  mając na uwadze, że przed wyborami przedstawiciele administracji rządowej i władz lokalnych wywierali naciski i używali gróźb wobec urzędników państwowych, nauczycieli, emerytów i studentów w celu zagwarantowania ich poparcia dla Zjednoczonej Rosji,

  G. mając na uwadze, że jako członek Rady Europy oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), a także jako sygnatariusz deklaracji ONZ Rosja zobowiązała się do ochrony i wspierania praw człowieka, podstawowych wolności i praworządności,

  H. mając na uwadze współpracę UE i Rosji przy podejmowaniu licznych dwustronnych i globalnych wyzwań, opartą na wspólnych zobowiązaniach i podzielanych interesach,

  I.   mając na uwadze, że ważne jest, aby UE wypowiadała się jednym głosem, wykazywała się solidarnością i demonstrowała jedność w stosunkach z Federacją Rosyjską,

  J.   mając na uwadze, że we wspólnym oświadczeniu w sprawie partnerstwa na rzecz modernizacji UE i Rosja ogłosiły, że ich rozwijające się stosunki opierają się na głębokim przywiązaniu do zasad demokratycznych, praw podstawowych i praw człowieka oraz praworządności; mając na uwadze, że partnerstwo na rzecz modernizacji powinno stanowić integralną część nowej umowy o partnerstwie i współpracy,

  K. mając na uwadze, że energia odgrywa istotną rolę w stosunkach UE-Rosja i nadal jest kluczowym instrumentem rosyjskiej polityki gospodarczej i zagranicznej,

  L.  mając na uwadze, że prezydent Miedwiediew oświadczył, iż istnieje pilna potrzeba zwalczenia szeroko rozpowszechnionej korupcji w Rosji, oraz publicznie zobowiązał się do wzmocnienia praworządności w Rosji i do podniesienia kwestii niezależności rosyjskiego systemu sądowniczego i prawnego,

  M. mając na uwadze, że Rada Praw Człowieka pod przewodnictwem prezydenta Miedwiediewa stwierdziła, że wszystkie rosyjskie organy państwowe czynnie utrudniały śledztwo w sprawie przypadku korupcji wykrytego przez Siergieja Magnitskiego, oraz przedstawiła dowody drastycznego naruszenia jego praw, które ostatecznie doprowadziło do jego śmierci,

  N. mając na uwadze, że urzędnicy, którym powierzono prowadzenie wznowionego śledztwa w sprawie śmierci Siergieja Magnitskiego, to ci sami urzędnicy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, którzy go aresztowali, a następnie torturowali,

  1.  wzywa UE i Rosję do zintensyfikowania negocjacji nad nową wszechstronną i prawnie wiążącą umową o partnerstwie i współpracy, obejmującą wszystkie aspekty stosunków, w tym zawierającą rozdział dotyczący praw człowieka i demokracji; w związku z tym podkreśla, że w swoim stanowisku negocjacyjnym dotyczącym prac nad nową umową o partnerstwie i współpracy Unia Europejska musi wziąć pod uwagę, że Rosja systematycznie narusza zasady demokracji i praworządności oraz prawa podstawowe;

  2.  wyraża głębokie rozczarowanie przebiegiem wyborów w dniu 4 grudnia, podczas których doszło do licznych nieprawidłowości; wzywa przewodniczącego Rady, przewodniczącego Komisji, wysoką przedstawiciel/ wiceprzewodniczącą oraz polską prezydencję UE, aby podczas szczytu poruszono kwestię wyborów z dnia 4 grudnia, wyraźnie sygnalizując zaniepokojenie UE przebiegiem wyborów oraz apelując do Rosji o umożliwienie pluralistycznej, wolnej i uczciwej kampanii wyborczej w wyborach prezydenckich w marcu 2012 r.;

  3.  głęboko ubolewa, że żadnym nowym partiom politycznym, w tym Partii Wolności Narodowej, nie zezwolono na rejestrację przed wyborami, oraz jest zdania, że takie nastawienie władz rosyjskich poważnie narusza zasadę pluralizmu politycznego i wolności zgromadzeń, które to zasady stanowią podstawę rzeczywistej demokracji;

  4.  ponownie zwraca uwagę, że żadne wybory, które odbyły się w Rosji od czasu objęcia rządów przez premiera Władimira Putina, nie zostały uznane przez zachodnich obserwatorów za wolne i demokratyczne;

  5.  stanowczo potępia działania podjęte przez władze rosyjskie przeciw grupie „Gołos” po utworzeniu przez nią specjalnej strony internetowej służącej rejestrowaniu oszustw i nieprawidłowości wyborczych;

  6.  wzywa wysoką przedstawiciel/ wiceprzewodniczącą oraz prezydencję polską do poruszenia kwestii zatrzymania – w czasie demonstracji w Moskwie, Sankt Petersburgu i innych rosyjskich miastach – pokojowych manifestantów, w tym jednego z najbardziej znanych rosyjskich blogerów Aleksieja Nawalnego; stanowczo potępia masowe aresztowania i pobicia przez policję oraz wzywa do natychmiastowego uwolnienia osób zatrzymanych;

  7.  ponownie wzywa wysoką przedstawiciel/ wiceprzewodniczącą oraz Komisję do zadbania, aby dyskusje na temat zagadnień dotyczących praw człowieka nie ograniczały się wyłącznie do odbywających się dwa razy do roku konsultacji na temat praw człowieka, ale były podejmowane podczas innych spotkań na wszystkich szczeblach; ponownie wzywa rząd rosyjski do zadbania, aby w czasie konsultacji reprezentowali go nie tylko dyplomaci z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, lecz również urzędnicy z innych odpowiednich instytucji, w tym Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;

  8.  wzywa władze rosyjskie do dokonania rzeczywistego postępu w naprawianiu skutków powszechnych naruszeń Europejskiej konwencji praw człowieka oraz zapobieganiu tym naruszeniom, przy czym dotyczy to nie tylko naruszeń, co do których Europejski Trybunał Praw Człowieka rozstrzygnął na niekorzyść Rosji, ale również systematycznych i utrzymujących się naruszeń, w związku z którymi prezydent Dmitrij Miedwiediew zaapelował o podjęcie działania przeciwko „prawnemu nihilizmowi” kraju;

  9.  wzywa UE do przyjęcia konkluzji Rady do Spraw Zagranicznych w sprawie praw człowieka w Rosji, co zwróciłoby uwagę na zaniepokojenie UE utrzymującym się klimatem wrogości w stosunku do praw człowieka, w tym kwestie takie jak funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego bez zbędnych ograniczeń i bezpieczeństwo obrońców praw człowieka, a także szerząca się bezkarność w przypadku tortur, wymuszonych zaginięć i innych poważnych nadużyć, do których dochodzi obecnie w Kaukazie Północnym, oraz pełne wykonanie przez Rosję wyroków Trybunału Praw Człowieka w celu położenia kresu tym nadużyciom;

  10. ponownie wzywa Radę UE do natychmiastowego nałożenia sankcji wizowych na przedstawicieli rosyjskiej administracji rządowej zamieszanych w oszustwa podatkowe i do zamrożenia ich rachunków bankowych i innych aktywów, jak również do zastosowania podobnych sankcji wobec osób, które odegrały rolę w aresztowaniu Siergieja Magnitskiego pod fałszywym pretekstem, torturowaniu go, pozbawieniu opieki medycznej oraz zamordowaniu w areszcie, a także brały udział w tuszowaniu tej zbrodni; zachęca organy ścigania UE do współpracy w tych sprawach i zauważa, że sankcje już nałożone przez USA i Wielką Brytanię przyczyniły się do wszczęcia postępowania przeciw niektórym rosyjskim urzędnikom, o których sądzi się, że są związani ze sprawą śmierci Siergieja Magnitskiego ;

  11. z zadowoleniem przyjmuje zawarte z rządem rosyjskim porozumienie co do stopniowego znoszenia opłat za przeloty nad Syberią;

  12. z zadowoleniem zauważa, że Gruzja i Rosja osiągnęły porozumienie co do kwestii dotyczących przystąpienia Rosji do WTO, otwierając szanse na wejście Rosji do tej organizacji, co ułatwi handel i stworzy równe szanse dla biznesu; przypomina jednak, że aby to osiągnąć, Rosja musi przezwyciężyć różnorodne przeszkody, jak subsydia dla przemysłu, biurokracja, ograniczenia dla inwestycji zagranicznych i niewłaściwe normy zdrowia publicznego;

  13. wzywa władze rosyjskie do powstrzymania się od wywierania gospodarczego i politycznego nacisku na kraje we wspólnym sąsiedztwie UE-Rosji; podkreśla potrzebę współpracy między UE a Rosją na rzecz wzmocnienia krajów należących do wspólnego sąsiedztwa, szczególnie w zakresie praw człowieka i rządów prawa; wzywa Rosję do uznania proeuropejskiego wyboru Gruzji, Mołdowy i Ukrainy;

  14. wzywa Rosję, aby aktywnie przyczyniała się do rozwiązywania „zamrożonych konfliktów” w swoim sąsiedztwie; ponownie przypomina, że Rosja powinna w pełni wdrożyć sześciopunktowe porozumienie o zawieszeniu broni, obejmujące respektowanie suwerenności i integralności terytorialnej Gruzji; wyraża poparcie dla Grupy Mińskiej w związku jej postępami dotyczącymi konfliktu w Górskim Karabachu i z zadowoleniem przyjmuje niedawne rosyjskie inicjatywy mające na celu nadanie nowej dynamiki rozmowom pokojowym; z zadowoleniem przyjmuje wznowienie negocjacji w formacie 5+2 w sprawie konfliktu naddniestrzańskiego i odnotowuje pierwsze oficjalne posiedzenie w dniu 1 grudnia 2011 r., które można postrzegać z nadzieją jako zapowiedź rozwiązania konfliktu;

  15. wzywa Rosję, aby bardziej zaangażowała się w wypracowanie wspólnego stanowiska na szczeblu międzynarodowym, w szczególności w odniesieniu do przemian demokratycznych w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie; oświadcza, że weto Rosji w Radzie Bezpieczeństwa ONZ mogłoby zastopować wysiłki międzynarodowe na rzecz pokojowych rozwiązań w Syrii, i wzywa Rosję do uczestnictwa w skoordynowanym podejściu do reżimu Assada;

  16. podkreśla, że obecna sytuacja w Iranie oraz rozwój jego programu jądrowego wymagają zdecydowanego i skoordynowanego podejścia społeczności międzynarodowej przy aktywnym udziale Rosji;

  17. podkreśla znaczenie współpracy z Rosją w dziedzinie energii; jednocześnie ponownie zauważa, że postępom w zacieśnianiu stosunków powinna towarzyszyć poprawa standardów w zakresie praworządności i demokracji w Rosji; wzywa Radę i Komisję do zadbania, aby Traktat karty energetycznej stał się integralną częścią nowej umowy o partnerstwie i współpracy; wskazuje, że UE powinna traktować dywersyfikację źródeł energii jako główny priorytet i dołożyć wszelkich starań w celu finalizacji projektów takich jak Nabucco lub AGRI; w związku z tym przypomina, że dywersyfikacja oznacza znalezienie alternatywnych źródeł ropy i gazu, a nie alternatywnych dróg ich transportu z Rosji;

  18. zauważa, że partnerstwo na rzecz modernizacji powinno obejmować nie tylko kwestie i wyzwania gospodarcze i technologiczne, lecz także musi opierać się na szerokiej współpracy, zwłaszcza w dziedzinach takich jak praworządność, ochrona praw człowieka i rozwój wiarygodnego systemu prawnego;

  19. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich, rządowi i parlamentowi Federacji Rosyjskiej, rządowi i parlamentowi Gruzji, Radzie Europy oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.