Procedura : 2011/2948(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0699/2011

Teksty złożone :

B7-0699/2011

Debaty :

Głosowanie :

PV 14/12/2011 - 7.10

Teksty przyjęte :


PROJEKT REZOLUCJI
PDF 139kWORD 92k
12.12.2011
PE479.398v01-00
 
B7-0699/2011

zamykającej debatę na temat oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

złożony zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu


w sprawie szczytu UE-Rosja (2011/2948(RSP))


Helmut Scholz w imieniu grupy politycznej GUE/NGL

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie szczytu UE-Rosja (2011/2948(RSP))  
B7‑0699/2011

Parlament Europejski,

–   uwzględniając obecną umowę o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi a Federacją Rosyjską(1) oraz negocjacje rozpoczęte w roku 2008 w sprawie nowej umowy UE-Rosja, a także „Partnerstwo na rzecz modernizacji” zainicjowane w 2010 r.,

–   uwzględniając komunikaty Komisji z dnia 11 marca 2003 r. pt. „Rozszerzona Europa – sąsiedztwo: nowe ramy stosunków z naszymi wschodnimi i południowymi sąsiadami” (COM(2003)0104) oraz z dnia 12 maja 2004 r. pt.„Europejska polityka sąsiedztwa – dokument strategiczny” (COM(2004)373),

–   mając na uwadze wyniki wyborów do Dumyz dnia 4 grudnia oraz oświadczenie w sprawie wstępnych ustaleń i wniosków przedstawione przez międzynarodową misję obserwacji wyborów OBWE dnia 5 grudnia,

–   uwzględniając swoje wcześniejsze sprawozdania i rezolucje w sprawie Rosji i stosunków między UE a Rosją, w szczególności rezolucję w sprawie konkluzji ze szczytu UE-Rosja, który odbył się w Niżnym Nowogrodzie w dniach 9 i 10 czerwca 2011 r.,

–   uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że Rosja jest strategicznym sąsiadem UE oraz ważnym graczem politycznym i gospodarczym w regionie oraz na arenie międzynarodowej;

B.  mając na uwadze, że w ostatnim dziesięcioleciu stosunki gospodarcze i handlowe pomiędzy UE i jej państwami członkowskimi a Rosją stale się rozwijały, prowadząc do głębokiej i kompleksowej współpracy gospodarczej oraz wzajemnej zależności; mając na uwadze, że z drugiej strony stosunki polityczne pozostawały wciąż napięte;

C. mając na uwadze, że przed Unią Europejską i jej państwami członkowskimi oraz Rosją stoi wyzwanie związane z przezwyciężaniem braku zaufania i utrzymywaniem konstruktywnych stosunków, między innymi poprzez pozytywne zakończenie negocjacji w sprawie umowy o partnerstwie strategicznym zawartej pomiędzy UE a Federacją Rosyjską, którym należy nadać nowy impuls; mając na uwadze poszanowanie zasad praworządności, praw człowieka i zasad demokracji;

D.  mając na uwadze, że międzynarodowa misja obserwacji wyborów OBWE stwierdziła, że:

§ wybory do Dumy Państwowej z dnia 4 grudnia były przeprowadzone poprawnie z technicznego punktu widzenia, natomiast charakteryzowały się one konwergencją państwa z partią rządzącą;

§ pomimo braku równych reguł gry podczas procesu wyborczego wyborcy mogli skorzystać z prawa do wyrażenia własnego wyboru;

§ pomimo, że do wyborów stanęło 7 partii, wcześniejsza odmowa rejestracji niektórych partii politycznych spowodowała zawężenie konkurencji politycznej;

§ również kontekst przemawiał na korzyść partii rządzącej, czego dowodem jest brak niezależności administracji wyborczej, stronniczość większości mediów oraz nieuzasadniona ingerencja ze strony władz państwowych na różnych poziomach;

§ jakość procesu wyborczego zdecydowanie się pogorszyła w czasie liczenia głosów, które charakteryzowało częste łamanie procedur oraz przypadki jawnej manipulacji, w tym kilka poważnych sygnałów o podrzucaniu kart do głosowania do urn;

§ podczas ostatnich wyborów do Dumy nie stworzono warunków pozwalających na sprawiedliwą konkurencję wyborczą;

1.  potwierdza przekonanie, że Rosja jest nadal jednym z najważniejszych partnerów Unii Europejskiej w zakresie nawiązywania strategicznej współpracy, który nie tylko ma takie same interesy gospodarcze i handlowe, ale także ten sam cel, jakim jest współpraca na rzecz pokoju i bezpieczeństwa w Europie oraz na szczeblu światowym;

2.  potwierdza, że zawarcie porozumienia o partnerstwie strategicznym pomiędzy UE i Federacją Rosyjską ma podstawowe znaczenie dla dalszego rozwoju i zacieśniania współpracy między obydwoma partnerami; wyraża nadzieję, że szczyt przyśpieszy postępy w negocjacjach;

3.  ponawia swoje poparcie dla partnerstwa na rzecz modernizacji, stanowiącego nowy impuls dla rozwoju stosunków strategicznych; ubolewa nad faktem, że w realizacji tego projektu dotychczas zostały osiągnięte jedynie nikłe wyniki;

4.  podkreśla, że zarówno Rosja, jak i państwa członkowskie UE są członkami Rady Europy i zobowiązały się do przestrzegania i wdrażania zasad demokracji, poszanowania praw człowieka i rządów prawa; wzywa obydwie strony do ścisłego przestrzegania podjętych zobowiązań w tych obszarach;

5.  wyraża ubolewanie z powodu stosunkowo ograniczonych wyników dialogu dotyczącego praw człowieka między UE a Rosją; uważa, że udział parlamentów oraz podmiotów społeczeństwa obywatelskiego stanowiłby istotny impuls dla tego dialogu;

6.  ubolewa, że wyniki wyborów pozostają kontrowersyjne; wyraża głębokie zaniepokojenie doniesieniami na temat manipulacji podczas liczenia głosów; zwraca uwagę na trwające protesty obywateli rosyjskich, którzy wzywają do przejrzystego dochodzenia w sprawie zarzutów fałszerstw; wzywa prezydenta Miedwiediewa do spełnienia tych żądań, co obiecał w swoim oświadczeniu; oczekuje, że dochodzenie to będzie miało przejrzysty charakter;

7.  wzywa władze rosyjskie, aby stworzyły odpowiednie warunki do przeprowadzenia wolnych i sprawiedliwych wyborów prezydenckich w marcu 2012 r.;

8.  wzywa władze rosyjskie do pełnego poszanowania wolności zgromadzeń, zgodnie z Konstytucją Federacji Rosyjskiej i zobowiązaniami międzynarodowymi Rosji;

9.  wyraża głębokie zaniepokojenie cyberatakami na niezależne serwisy informacyjne i inne strony internetowe; wzywa władze rosyjskie do zagwarantowania wolności słowa i wolności mediów oraz do zaprzestania działań państwa przeciwko krytycznym mediom i forum internetowym;

10. wyraża zaniepokojenie z powodu niedawnego ogłoszenia możliwości uchwalenia przez zgromadzenie ustawodawcze miasta Sankt Petersburga homofobicznej ustawy regionalnej zakazującej „reklamowania homoseksualizmu” i prowadzącej do mylenia przez społeczeństwo pojęć homoseksualizmu i pedofilii, a także z powodu dalszych wypowiedzi niektórych postaci znanych w moskiewskich kręgach politycznych, jakie miały miejsce podczas dyskusji na temat możliwości wprowadzenia takiej ustawy na szczeblu federalnym;

11. potępia rozszerzenie NATO oraz rozmieszczenie nowych systemów rakiet balistycznych i systemów obrony przeciwrakietowej w Europie; uważa, że niedawna decyzja dotycząca wzięcia odwetu i rozmieszczenia nowych systemów broni w Kaliningradzie przyniesie odwrotny skutek do zamierzonego; wyraża głębokie zaniepokojenie zagrożeniem nowego wyścigu zbrojeń w Europie;

12. przypomina, że Europejczycy są stanowczo przeciwni rozmieszczaniu takich systemów w Europie; wzywa te państwa członkowskie UE, które wyraziły zgodę na rozmieszczenie elementów nowego systemu antyrakietowego na swoim terytorium, do cofnięcia tej decyzji i likwidacji tych systemów wojskowych; głęboko ubolewa nad niepowodzeniem rozmów między NATO i Rosją w celu rozwiązania tych kontrowersji dotyczących obrony przeciwrakietowej; wzywa do rozpoczęcia negocjacji nastawionych na konkretne wyniki, zgodne ze stanowiskiem obywateli Unii Europejskiej; pilnie wzywa UE, aby w dialogu z USA i Rosją potraktowała priorytetowo kwestię rozwiązania sporu dotyczącego systemu obrony przeciwrakietowej w celu uniknięcia nowego wyścigu zbrojeń w Europie;

13. przypomina, że partnerstwo opiera się na wspólnym bezpieczeństwie; wzywa do zaprzestania wszelkich działań na kontynencie europejskim w celu zrealizowania jednostronnych interesów bezpieczeństwa na kontynencie europejskim oraz przerwania przyspieszenia zbrojeń i związanych z nim środków zaradczych; wzywa państwa członkowskie UE, aby przestały ignorować propozycję prezydenta Miedwiediewa w sprawie zawarcia wspólnego ogólnoeuropejskiego traktatu dotyczącego bezpieczeństwa, który miałby zostać przedyskutowany w ramach OBWE;

14. wzywa do ścisłej współpracy między UE i Rosją w odniesieniu do międzynarodowych negocjacji w sprawie kompleksowych ram polityki w zakresie klimatu po roku 2012 w ramach UNFCCC i protokołu z Kioto; wzywa Federację Rosyjską, żeby zwiększyła swój udział w rozwiązywaniu problemu zmiany klimatu przez obniżenie poziomu krajowej emisji gazów cieplarnianych, a zwłaszcza poprawę wydajności energetycznej;

15. potwierdza swoje poparcie dla odnawialnych źródeł energii i wzywa do bezpiecznej likwidacji reaktorów jądrowych pierwszej generacji w Rosji, które stanowią zagrożenie dla życia zarówno obywateli rosyjskich, jak i krajów ościennych; wzywa Komisję Europejską do finansowania programów współpracy naukowej w tym zakresie;

16. odnotowuje porozumienie osiągnięte między Gruzją a Federacją Rosyjską w sprawie przystąpienia Rosji do WTO, zauważa, że przystąpienie Rosji do WTO będzie miało poważne konsekwencje dla gospodarczego i społecznego rozwoju Rosji;

17. zwraca uwagę na fakt, że współpraca UE i Rosji w sektorze energetycznym może być korzystna dla obu stron, jeżeli stosunki między nimi będą oparte na zasadach obopólnego poszanowania interesów, przejrzystości i wzajemności; wzywa obie strony do poświęcenia większej uwagi wydajności energetycznej, oszczędności energii i odnawialnym źródłom energii; podkreśla, że energię należy uznawać za dobro publiczne;

18. odnotowuje wyniki pierwszych posiedzeń forum społeczeństwa obywatelskiego; wzywa obydwie strony do podejmowania dalszych inicjatyw promujących kontakty międzyludzkie, w szczególności wymianę studentów i naukowców; nawołuje do zwiększenia możliwości korzystania z unijnych programów wymiany przez rosyjskich studentów i pracowników naukowych;

19. potwierdza zaangażowanie na rzecz długoterminowego celu, jakim jest ruch bezwizowy między UE a Rosją; odnotowuje wyniki negocjacji w sprawie ułatwień wizowych, podkreśla jednak konieczność podjęcia bardziej ambitnych negocjacji w sprawie ułatwień wizowych;

20. popiera porozumienie między UE a Rosją w sprawie poszerzenia strefy przygranicznego wolnego obszaru celnego między Polską a obwodem kaliningradzkim z 30 km do 105 km;

21. wzywa UE i Rosję do rozpoczęcia negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą, przy pełnym uczestnictwie ludności rdzennej tego regionu, międzynarodowego traktatu dotyczącego ochrony Arktyki, zgodnie z postulatami obecnie obowiązującego układu w sprawie Antarktyki, by obszar ten stał się strefą pokoju, współpracy i wyłącznie pokojowych działań; biorąc pod uwagę wrażliwość środowiska arktycznego podkreśla w pierwszej kolejności pilną potrzebę przyjęcia pięćdziesięcioletniego moratorium na wszelkie badania i wydobycie złóż mineralnych w tym regionie, zawierającego porozumienie w sprawie rekompensat dla najsłabiej rozwiniętych krajów;

22. wzywa obu partnerów, członków kwartetu bliskowschodniego, do wywierania nacisku na Izrael, by wstrzymał wszelkie formy osadnictwa a także do rzeczywistego podjęcia negocjacji zmierzających do znalezienia dwupaństwowego rozwiązania konfliktu na Bliskim Wschodzie, które opierałoby się na przywróceniu granic z 1967 r., uznaniu Jerozolimy stolicą obu państw i życiu obok siebie w pokoju i bezpieczeństwie państwa Izrael oraz niezależnego, demokratycznego, przyległego i zdolnego do samodzielnego funkcjonowania państwa palestyńskiego;

23. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich, rządowi i parlamentowi Federacji Rosyjskiej, Radzie Europy oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

(1)

Dz.U. L 327 z 28.11.1997, s. 1.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności