Postup : 2011/2948(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0700/2011

Předložené texty :

B7-0700/2011

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/12/2011 - 7.10

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0575

NÁVRH USNESENÍ
PDF 139kWORD 87k
Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0693/2011
12. 12. 2011
PE479.399v01-00
 
B7-0700/2011

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu


o nadcházejícím summitu EU-Rusko konaném dne 15. prosince 2011 a výsledcích voleb do Státní dumy, které proběhly dne 4. prosince 2011 (2011/2948(RSP))


Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Ioannis Kasoulides, Alojz Peterle, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Lena Kolarska-Bobińska, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Arnaud Danjean, Nadezhda Neynsky, Mario Mauro, Joachim Zeller, Traian Ungureanu za skupinu PPE

Usnesení Evropského parlamentu o nadcházejícím summitu EU-Rusko konaném dne 15. prosince 2011 a výsledcích voleb do Státní dumy, které proběhly dne 4. prosince 2011 (2011/2948(RSP))  
B7‑0700/2011

Evropský parlament,

–   s ohledem na své předchozí zprávy a usnesení o Rusku, zejména na usnesení ze dne 9. června 2011(1) o summitu EU−Rusko konaném dne 9. až 10. června 2011, ze dne 17. června 2010 o summitu EU−Rusko a na usnesení ze dne 12. listopadu 2009(2) přijatém před summitem EU-Rusko konaném ve Stockholmu dne 18. listopadu 2009,

–   s ohledem na své předchozí zprávy a usnesení týkající se vztahů mezi EU a Ruskem, včetně usnesení ze dne 7. července 2011(3) o přípravách na volby do ruské Státní dumy v prosinci 2011, ze dne 17. února 2011(4) o právním státě v Rusku, ze dne 17. září 2009 o vraždách obránců lidských práv v Rusku(5) a usnesení ze dne 17. září 2009 o vnějších aspektech energetické bezpečnosti(6) a na svou zprávu ze dne 16. prosince 2010 o výroční zprávě o stavu lidských práv ve světě v roce 2009 a politice EU v této oblasti(7),

–   s ohledem na dohodu o partnerství a spolupráci mezi EU a Ruskou federací(8), na jednání o nové dohodě mezi EU a Ruskem zahájená v roce 2008 a na partnerství pro modernizaci zahájené v roce 2010,

–   s ohledem na společné cíle EU a Ruska, stanovené ve společném prohlášení vydaném po 11. summitu EU-Rusko, jenž se konal dne 31. května 2003 v Petrohradě, které se týkají vytvoření společného hospodářského prostoru, společného prostoru svobody, bezpečnosti a práva, společného prostoru spolupráce v oblasti vnější bezpečnosti a společného prostoru pro výzkum a vzdělávání, včetně kulturních aspektů (tzv. čtyři společné prostory spolupráce),

–   s ohledem na společné prohlášení Rady pro stálé partnerství EU–Rusko, která se sešla ze dne 11. října 2011 ve Varšavě, týkající se svobody, bezpečnosti a práva,

–   s ohledem na poznámky vysoké představitelky Catherine Ashtonové, které vyslovila na 8. zasedání Rady pro stálé partnerství EU–Rusko dne 17. listopadu 2011 v Moskvě,

–   s ohledem na poslední dialog o lidských právech mezi EU a Ruskem, který proběhl dne 28. listopadu 2011,

–   s ohledem na prohlášení vysoké představitelky EU Catherine Ashtonové ze dne 6. prosince 2011 ohledně voleb do Státní dumy, které proběhly v Ruské federaci,

–   s ohledem na pořad jednání summitu EU-Rusko konaného dne 15. prosince 2011,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že EU a Rusko jsou na sobě vzájemně závislé, a to jak hospodářsky, tak politicky; vzhledem k tomu, že posílená spolupráce a dobré sousedské vztahy mezi EU a Ruskem mají zásadní význam pro stabilitu, bezpečnost a prosperitu Evropy i zbytku světa; vzhledem k tomu, že Evropská unie je i nadále odhodlána prohlubovat a rozvíjet vztahy mezi EU a Ruskem, a vycházet přitom z pevného závazku k dodržování zásad demokracie;

B.  vzhledem k tomu, že Rusko sdílí jako člen Rady bezpečnosti OSN spolu s ostatními členy odpovědnost za zachování celosvětové stability; vzhledem k tomu, že mnohé mezinárodní problémy, zejména pokud jde o Sýrii, Blízký východ, Irán, terorismus, energetickou bezpečnost, změnu klimatu a finanční krizi, lze vyřešit pouze za použití koordinovaného přístupu zahrnujícího Rusko;

C. vzhledem k tomu, že Ruská federace je právoplatným členem Rady Evropy a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, z čehož pro ni vyplývá závazek, že se bude řídit zásadami demokracie a dodržovat základní práva; vzhledem k tomu, že i nadále přetrvávají obavy, pokud jde o situaci v oblasti lidských práv, právní stát, nezávislost soudnictví a represivní opatření namířená proti novinářům a opozici;

D.  vzhledem k tomu, že dne 12. dubna 2011 se Evropský soud pro lidská práva kriticky vyjádřil o zdlouhavých postupech pro registraci politických stran v Rusku, které odporují volebním standardům stanoveným Radou Evropy a OBSE; vzhledem k tomu, že i nadále přetrvávají velké obavy v souvislosti s potížemi, kterým čelí politické strany účastnící se voleb a které omezují politickou soutěž a pluralismus v Rusku;

E.  vzhledem k tomu, že od doby, kdy Evropský parlament vyzval Radu, „aby v případě, že příslušné ruské orgány nevykročí pozitivním směrem a nezačnou spolupracovat a vyšetřovat případ Sergeje Magnického, trvala na tom, aby ruské orgány postavily odpovědné osoby před soud, a zvážila uvalení zákazu vstupu do EU pro ruské úředníky zapojené do tohoto případu“, uplynul jeden rok; vzhledem k tomu, že rovněž vyzval „úřady EU činné v trestním řízení, aby spolupracovaly s cílem obstavit bankovní účty a další majetek těchto ruských úředníků ve všech členských státech EU“(9);

1.  vyzývá EU a Rusko, aby využily příležitost, kterou představuje nadcházející summit, a zintenzívnily jednání o nové dohodě o partnerství a spolupráci, v rámci nichž je třeba dosáhnout vyváženějšího pokroku; vyzývá, aby větší úsilí bylo vyvinuto také s cílem dosáhnout pokroku v rámci partnerství pro modernizaci mezi EU a Ruskem; vyzývá, aby byly stanoveny konkrétní cíle a harmonogram;

2.  vítá uzavření jednání o přistoupení Ruska ke Světové obchodní organizaci (WTO), což přispěje k vytvoření skutečně rovných podmínek pro podnikatele na obou stranách a usnadní obchod v rámci celosvětového hospodářství a umožní jeho liberalizaci; zdůrazňuje, že přistoupením vzniká Rusku právní závazek dodržovat pravidla WTO, včetně zrušení ochranářských opatření; vyjadřuje v této souvislosti své obavy ohledně celní unie mezi Ruskem, Kazachstánem a Běloruskem, která přinesla vyšší společné celní sazby;

3.  zdůrazňuje význam posílení energetického partnerství s Ruskem; opětovně připomíná, že dodávek přírodních zdrojů nelze využít jako politický nástroj; zdůrazňuje, že je třeba vytvořit právně závazný energetický rámec, který zaručí spolehlivé dodávky energie a jejich bezpečnost, přičemž se musí vycházet z rovnocenných standardů ve všech členských státech EU;

4. bere na vědomí společné závěry ze dne 11. října 2011, v nichž bylo vyhlášeno dokončení seznamu společných kroků vedoucích k bezvízovému režimu, a podporuje jeho oficiální schválení a následné provádění; připomíná význam, který má zajištění regionální soudržnosti v rámci přístupu, který byl přijat za účelem vízové liberalizace s Ruskem a zeměmi východního partnerství; vítá uzavření jednání o změnách stávající dohody o zjednodušení vízového režimu, kterou EU a Rusko uzavřely v roce 2006; zdůrazňuje význam účinného provádění dohody o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob uzavřené mezi Ruskem a EU a zahájení dialogu o migraci; vyzývá k další spolupráci v oblasti nelegálního přistěhovalectví, k dokonalejším kontrolám na hraničních přechodech a lepší výměně informací o terorismu a organizovaném zločinu;

5.  vítá návrh na zjednodušení malého pohraničního styku v kaliningradské oblasti a tvrdí, že to přispěje k další podpoře strategického partnerství mezi EU a Ruskem, a to v souladu s prioritami stanovenými v plánu pro společný prostor svobody, bezpečnosti a práva;

6.  bere na vědomí i výsledky voleb do Státní dumy, které proběhly dne 4. prosince 2011; zdůrazňuje, že průběh voleb ukázal, že Rusko nedodržuje volební standardy stanovené OBSE; znovu opakuje, že zdlouhavý proces registrace vedl k tomu, že bylo několik opozičních stran vyloučeno z účasti, a poškodil politickou soutěž a pluralismus již v samotném počátku; vyjadřuje své obavy v souvislosti se zprávami o podvodech a s předběžnými zjištěními obsaženými ve zprávě OBSE/ODIHR ohledně porušení postupů, nedostatku nestrannosti sdělovacích prostředků, obtěžování nezávislých sledovatelů a nedostatečné separace politických stran a státu;

7.  vítá demonstrace v Rusku jako výraz touhy ruských občanů po větší demokracii; odsuzuje tvrdé zákroky proti pokojným demonstrantům, včetně hlavních představitelů opozice a novinářů, a jejich zatýkání; naléhavě vyzývá ruské orgány, aby respektovaly svobodu shromažďování a projevu a fyzicky nezakročovaly vůči pokojným demonstrantům a aby propustily osoby zatčené v souvislosti s volbami;

8.  naléhavě vyzývá ruské orgány, aby se zabývaly zjištěními zprávy, kterou v rámci pozorování voleb vypracovala OBSE/ODIHR, reformovaly volební zákony v souladu se standardy Rady Evropy a OBSE a aby tyto standardy dodržovaly v praxi, čímž se v roce 2012 zajistí svobodné a demokratické prezidentské volby, v nichž budou mít kandidáti opozice rovnocenné podmínky; vyzývá OBSE, aby pečlivě sledovala přípravy těchto voleb a prosazování volebních předpisů;

9.  opětovně připomíná, že je znepokojen situací v oblasti lidských práv v Rusku a nedostatky, pokud jde o právní stát a nezávislé soudnictví; vyjadřuje své obavy zejména v souvislosti s případem Sergeje Magnického, a se skutečností, že nebyly potrestány osoby, jimž byl prokázán podíl na jeho smrti; vyzývá vyšetřovací komisi, aby vedla komplexní a důkladné vyšetřování bez jakýchkoli omezení, předložila konkrétní závěry a aby přijala veškerá opatření, díky nimž budou odpovědné osoby postaveny před soud;

10. připomíná 20. výročí rozpadu SSSR, který představoval významný moment v dějinách Evropy; uznává přínos, jenž měly pro tyto události osoby, které se aktivně stavěly proti totalitnímu režimu a přispěly k jeho pádu;

11. vyzývá Rusko, aby aktivně přispívalo k řešení přetrvávajících konfliktů v jeho sousedství a respektovalo suverenitu a územní celistvost veškerých států zapojených do těchto konfliktů;

12. opětovně připomíná povinnost Ruska plně provést šestibodovou dohodu o příměří, včetně respektování suverenity a územní celistvosti Gruzie;

13. podporuje Minskou skupinu OBSE a jejího místopředsedu, pokud jde o její pokrok v souvislosti s konfliktem v Náhorním Karabachu;

14. vítá opětovné otevření jednání v rámci složení 5+2 týkajícího se podněsterského konfliktu a bere na vědomí první oficiální setkání konané dne 1. prosince 2011 a vyjadřuje naději, že bude počátkem řešení tohoto konfliktu;

15. prohlašuje, že Rusko, které má v Radě bezpečnosti OSN právo veta, musí dostát svým povinnostem v mezinárodních krizích; zdůrazňuje, že mezinárodní problémy, zejména pokud jde o Sýrii a Irán, nelze vyřešit bez koordinovaného přístupu zahrnujícího Rusko; vyzývá Rusko, aby zaujalo konstruktivnější přístup, zejména pokud jde o rezoluce Rady bezpečnosti OSN;

16. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, vládě a parlamentu Ruské federace, Radě Evropy a Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.

 

(1)

Přijaté texty, P7_TA(2011)0268.

(2)

Přijaté texty, P7_TA(2009)0064.

(3)

Přijaté texty, P7_TA(2011)0335.

(4)

Přijaté texty, P7_TA(2011)0066.

(5)

Přijaté texty, P7_TA(2009)0022.

(6)

Přijaté texty, P7_TA(2009)0021.

(7)

Přijaté texty, P7_TA(2010)0489

(8)

Úř. věst. L 327, 28.11.1997. s. 1.

(9)

Přijaté texty, P7_TA(2010)0489

Právní upozornění - Ochrana soukromí