Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0700/2011Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0700/2011

  PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl 2011 m. gruodžio 15 d. Briuselyje vyksiančio ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimo ir 2011 m. gruodžio 4 d. rinkimų į Valstybės Dūmą rezultatų (2011/2948(RSP))

  12.12.2011

  pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos-Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
  pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

  Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Ioannis Kasoulides, Alojz Peterle, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Lena Kolarska-Bobińska, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Arnaud Danjean, Nadezhda Neynsky, Mario Mauro, Joachim Zeller, Traian Ungureanu PPE frakcijos vardu

  Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0693/2011

  Procedūra : 2011/2948(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  B7-0700/2011
  Pateikti tekstai :
  B7-0700/2011
  Debatai :
  Priimti tekstai :

  B7‑0700/2011

  Europos Parlamento rezoliucija dėl 2011 m. gruodžio 15 d. Briuselyje vyksiančio ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimo ir 2011 m. gruodžio 4 d. rinkimų į Valstybės Dūmą rezultatų (2011/2948(RSP))

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į savo ankstesnius pranešimus ir rezoliucijas dėl Rusijos, ypač į savo 2011 m. birželio 9 d. rezoliuciją[1] dėl 2011 m. birželio 9–10 d. ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimo, į 2010 m. birželio 17 d. rezoliuciją dėl ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimo ir į 2009 m. lapkričio 12 d. rezoliuciją[2] dėl pasirengimo 2009 m. lapkričio 18 d. ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimui Stokholme,

  –   atsižvelgdamas į savo ankstesnius pranešimus ir rezoliucijas dėl ES ir Rusijos santykių, įskaitant 2011 m. liepos 7 d. rezoliuciją dėl pasirengimo Rusijos Valstybės Dūmos rinkimams, kurie vyks 2011 m. gruodžio mėnesį[3]; į 2011 m. vasario 17 d. rezoliuciją dėl įstatymo viršenybės[4], į 2009 m. rugsėjo 17 d. rezoliuciją dėl žmogaus teisių gynėjų nužudymo atvejų Rusijoje[5] ir į 2009 m. rugsėjo 17 d. rezoliuciją dėl energetinio saugumo išorės aspektų[6], taip pat į 2010 m. gruodžio 16 d. pranešimą dėl 2009 m. metinės ataskaitos dėl žmogaus teisių padėties pasaulyje ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje[7],

  –   atsižvelgdamas į esamą ES ir Rusijos Federacijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą[8] ir į 2008 m. prasidėjusias derybas dėl naujo ES ir Rusijos susitarimo, taip pat į 2010 m. inicijuotą Partnerystę siekiant modernizavimo,

  –   atsižvelgdamas į bendrame pareiškime, paskelbtame pasibaigus 2003 m. gegužės 31 d. Sankt Peterburge vykusiam 11-ajam ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimui, nurodytą bendrą ES ir Rusijos tikslą sukurti bendrą ekonominę erdvę, bendrą laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, bendrą bendradarbiavimo išorės saugumo klausimais erdvę ir bendrą mokslinių tyrimų ir švietimo, įskaitant kultūrinius aspektus, erdvę (keturios bendros erdvės),

  –   atsižvelgdamas į ES ir Rusijos nuolatinės partnerystės tarybos posėdyje laisvės, saugumo ir teisingumo klausimais 2011 m. spalio 11 d. Varšuvoje priimtą bendrą pareiškimą,

  –   atsižvelgdamas į vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton pastabas, pateiktas per 8-ąjį ES ir Rusijos nuolatinės partnerystės tarybos susitikimą, 2011 m. lapkričio 17 d. vykusį Maskvoje,

  –   atsižvelgdamas į naujausią ES ir Rusijos dialogą žmogaus teisių klausimais, vykusį 2011 m. lapkričio 28 d.,

  –   atsižvelgdamas į ES vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton 2011 m. gruodžio 6 d. pareiškimą dėl Rusijos Federacijoje vykusių rinkimų į Valstybės Dūmą,

  –   atsižvelgdamas į 2011 m. gruodžio 15 d. ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimo darbotvarkę,

  –   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

  A. kadangi ES ir Rusija priklauso viena nuo kitos tiek ekonominiu, tiek politiniu požiūriu; kadangi dėl to glaudesnis ES ir Rusijos bendradarbiavimas ir geri kaimynystės ryšiai yra labai svarbūs siekiant užtikrinti stabilumą, saugumą ir gerovę Europoje ir už jos ribų; kadangi Europos Sąjunga tebesilaiko įsipareigojimo dar labiau gilinti ir plėtoti ES ir Rusijos santykius, grindžiamus tvirtu įsipareigojimu laikytis demokratinių principų;

  B.  kadangi Rusija, kaip nuolatinė JT Saugumo Tarybos narė, kartu su kitomis narėmis yra atsakinga už stabilumo palaikymą pasaulyje; kadangi daugelio tarptautinio lygmens problemų, visų pirma susijusių su Sirija, Artimaisiais Rytais, Iranu, terorizmu, energijos tiekimo patikimumu, klimato kaita ir finansų krizėmis, gali būti išspręstos tik taikant koordinuotą metodą, kuris apima Rusiją;

  C. kadangi Rusijos Federacija yra visateisė Europos Tarybos ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos narė ir todėl yra įsipareigojusi laikytis demokratijos principų ir gerbti pagrindines teises, kadangi žmogaus teisių padėties, teisinės valstybės, teisminių institucijų nepriklausomybės ir represinių priemonių, kurių imamasi prieš žurnalistus ir opoziciją, klausimai vis dar kelia susirūpinimą;

  D. kadangi 2011 m. balandžio 12 d. Europos Žmogaus Teisių Teismas kritiškai įvertino pernelyg sudėtingą politinių partijų registravimo tvarką Rusijoje, kuri neatitinka Europos Tarybos ir ESBO nustatytų rinkimų standartų; kadangi politinių partijų, norinčių dalyvauti rinkimuose, patiriami sunkumai, kurie iš tikrųjų riboja politinę konkurenciją ir pliuralizmą Rusijoje ir sumenkina rinkimų teisėtumą, kelia didelį susirūpinimą;

  E.  kadangi praėjo vieni metai nuo to laiko, kai Europos Parlamentas paragino Tarybą tuo atveju, jei Rusijos institucijos nesiims teigiamų veiksmų siekdamos bendradarbiauti ir tirti Sergejaus Magnickio atvejį, primygtinai raginti, kad Rusijos institucijos patrauktų atsakomybėn kaltus asmenis, ir apsvarstyti galimybę taikyti draudimą atvykti į ES; taip pat ragino ES teisėsaugos institucijas bendradarbiauti įšaldant šių Rusijos pareigūnų banko sąskaitas ir kitą turtą visose ES valstybėse narėse[9];

  1.  ragina ES ir Rusiją pasinaudoti būsimo aukščiausiojo lygio susitikimo teikiama galimybe ir paspartinti derybas dėl naujojo partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, kai reikia padaryti labiau subalansuotą šių derybų pažangą; ragina dėti didesnes pastangas siekiant taip pat padaryti pažangą ES ir Rusijos partnerystės siekiant modernizavimo srityje; ragina nustatyti konkrečius tikslus ir darbotvarkę;

  2.  džiaugiasi, kad užbaigtos derybos dėl Rusijos įstojimo į PPO, nes tai padės sudaryti vienodas veiklos sąlygas abiejų šalių verslo bendruomenei ir palengvins bei liberalizuos prekybą pasaulinėje ekonomikoje; pabrėžia, kad įstojusi į PPO Rusija teisiškai įsipareigoja laikytis visų PPO taisyklių, įskaitant dėl protekcionistinių priemonių atsisakymo; taigi išreiškia susirūpinimą dėl Rusijos, Kazachstano ir Baltarusijos muitų sąjungos, dėl kurios padidėjo konsoliduoti tarifai;

  3.  pabrėžia, kad svarbu stiprinti partnerystę su Rusija energetikos srityje; pabrėžia, kad gamtinių išteklių tiekimas neturi būti naudojamas kaip politinė priemonė; pabrėžia, kad reikalinga teisiškai privaloma sistema, pagal kurią būtų užtikrinamas vienodais standartais pagrįstas patikimas ir saugus energijos tiekimas visoms ES valstybėms narėms;

  4.  pritaria 2011 m. spalio 11 d. bendroms išvadoms, kuriose skelbiamas galutinis bendrų veiksmų siekiant bevizio režimo sąrašas, ir palaiko jo oficialų patvirtinimą ir paskesnį įgyvendinimą; primena, kad svarbu užtikrinti regionų darną laikantis požiūrio į vizų liberalizavimą, vykdomą su Rusija ir Rytų kaimynystės šalimis; palankiai vertina derybų dėl esamo 2006 m. Rusijos ir ES vizų režimo supaprastinimo susitarimo pakeitimų užbaigimą; pabrėžia, kad svarbu veiksmingai įgyvendinti Rusijos ir ES readmisijos susitarimą ir užmegzti dialogą migracijos klausimais; ragina toliau bendradarbiauti neteisėtos imigracijos, pasienio kontrolės punktų veiklos gerinimo ir keitimosi informacija apie terorizmą ir organizuotą nusikalstamumą srityse;

  5.  palankiai vertina pasiūlymą supaprastinti vietinį eismą per sieną Kaliningrado srities regione ir pabrėžia, kad tai padės toliau skatinti strateginę ES ir Rusijos partnerystę pagal Bendros laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės gairėse nustatytus prioritetus;

  6.  atsižvelgia į 2011 m. gruodžio 4 d. rinkimų į Valstybės Dūmą rezultatus; pabrėžia, kad rinkimų eiga parodė, kad Rusija nesilaiko ESBO nustatytų rinkimų standartų; dar kartą teigia, kad dėl sudėtingo registracijos proceso rinkimuose negalėjo dalyvauti kelios opozicijos partijos ir tai nuo pradžių trukdė politinei konkurencijai bei pliuralizmui; išreiškia susirūpinimą dėl pranešimų apie klastojimą ir dėl preliminarių duomenų, pateikiamų Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro pranešime dėl procedūrų pažeidimų, žiniasklaidos nešališkumo trūkumo, trukdymų nepriklausomiems stebėtojams, dėl nepakankamo partijos ir valstybės atskyrimo;

  7.  palankiai vertina Rusijoje vykstančias demonstracijas kaip Rusijos gyventojų troškimo, kad šalyje būtų daugiau demokratijos, raišką; smerkia taikių protestų malšinimą ir jų dalyvių, įskaitant opozicijos lyderius ir žurnalistus, areštą; ragina Rusijos valdžios institucijas gerbti susirinkimų ir žodžio laisvę, nedaryti žalos taikiems protestuotojams ir paleisti dėl rinkimų areštuotus asmenis;

  8.  ragina Rusijos valdžios institucijas atsižvelgti ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro stebėsenos pranešime pateiktus duomenis, reformuoti rinkimų įstatymus, kad jie atitiktų ESBO ir Europos Tarybos standartus, ir šių standartų laikytis praktikoje siekiant užtikrinti laisvus ir demokratinius prezidento rinkimus 2012 m., opozicijos kandidatams suteikiant lygias galimybes; ragina ESBO atidžiai stebėti pasirengimą rinkimams ir rinkimo taisyklių vykdymą;

  9.  reiškia susirūpinimą dėl žmogaus teisių padėties Rusijoje ir teisinės valstybės bei nepriklausomų teismų stokos; išreiškia susirūpinimą ypač dėl Sergejaus Magnickio bylos, taip pat dėl to, kad nebaudžiami už jo mirtį atsakingi asmenys; ragina Tiriamąjį komitetą atlikti išsamų ir kruopštų tyrimą, nepaisant jokių tabu, tinkamai pateikti konkrečias išvadas ir imtis visų reikalingų veiksmų siekiant atsakingus asmenis patraukti baudžiamojon atsakomybėn;

  10. pripažįsta TSRS iširimo, kuris yra vienas svarbiausių Europos istorijos įvykių, 20 metų sukaktį; pripažįsta, kad prie šių įvykių prisidėjo aktyviai totalitariniam režimui priešinęsi asmenys, kurie padėjo iš jo išsilaisvinti;

  11. ragina Rusiją aktyviai prisidėti sprendžiant įšaldytus konfliktus jos kaimynystėje ir gerbti visų į įšaldytus konfliktus įsitraukusių valstybių suverenumą ir teritorinį vientisumą;

  12. pakartoja, kad Rusija yra įsipareigojusi visapusiškai įgyvendinti šešių punktų paliaubų susitarimą, taip pat gerbti Gruzijos suverenumą ir teritorinį vientisumą;

  13. palaiko ESBO Minsko grupės ir jos pirmininkų padarytą pažangą siekiant išspręsti Kalnų Karabacho konfliktą;

  14. palankiai vertina derybų dėl Padnestrės konflikto atnaujinimą dalyvaujant 5 derybų šalims ir 2 šalims stebėtojoms ir atkreipia dėmesį į 2011 m. gruodžio 1 d. įvykusį pirmą oficialų susitikimą, kuris, kaip tikimasi, paskatins pradėti spręsti konfliktą;

  15. mano, kad veto teisę JT Saugumo Taryboje turinti Rusija turi vykdyti savo įsipareigojimus tarptautinių krizių metu; pabrėžia, kad tarptautinio lygmens problemos, ypač susijusios su Sirija ir Iranu, negali būti išspręstos, jei nebus laikomasi koordinuoto požiūrio, kuris apima ir Rusiją; ragina Rusiją laikytis konstruktyvesnio požiūrio, ypač susijusio su JT Saugumo Tarybos rezoliucijomis;

  16. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Rusijos Federacijos vyriausybei ir parlamentui, Europos Tarybai ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai.