Πρόταση ψηφίσματος - B7-0727/2011Πρόταση ψηφίσματος
B7-0727/2011

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2011/2958(RSP))

14.12.2011

εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0673/2011 και B7-0674/2011
σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του Κανονισμού

Traian Ungureanu, Csaba Őry, Elena Băsescu, Iliana Ivanova, Marian-Jean Marinescu εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0727/2011

Διαδικασία : 2011/2958(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0727/2011
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0727/2011
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0727/2011

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2011/2958(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2011[1] σχετικά με την προώθηση της κινητικότητας των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 21, 45 και 47 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα άρθρα 15, 21, 29, 34 και 45 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 151 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 του Συμβουλίου περί της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων στο εσωτερικό της Κοινότητος, όπως κωδικοποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2011[2],

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Δεκεμβρίου 2007, με θέμα «Κινητικότητα, ένα μέσο για περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας: το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την κινητικότητα στην εργασία (2007-2010)» (COM(2007)0773),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 18ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με τον αντίκτυπο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων στο πλαίσιο της διεύρυνσης της ΕΕ (COM(2008)0765),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου 2010, με τίτλο «Επιβεβαίωση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων: δικαιώματα και σημαντικές εξελίξεις» (COM(2010)0373),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το μεταβατικό καθεστώς που περιορίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στις αγορές εργασίας της ΕΕ,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο σχετικά με τη λειτουργία των μεταβατικών διατάξεων για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, COM (2011)729 τελικό,

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Εντοπισμός των κυριότερων εμποδίων κινητικότητας στην εσωτερική αγορά εργασίας»,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 115 παράγραφος 5 και 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα διαμονής και εργασίας σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνιστά μία από τις θεμελιώδεις ελευθερίες της ΕΕ, κάτι που αποτελεί βασικό συστατικό της έννοιας του πολίτη της Ένωσης, όπως αναγνωρίζεται από τις Συνθήκες, αλλά ότι, ωστόσο, δύο κράτη μέλη αντιμετωπίζουν ακόμη εμπόδια όσον αφορά το δικαίωμα εργασίας στο έδαφος άλλου κράτους μέλους,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πρόσφατα στατιστικά στοιχεία, στα τέλη του 2010 οι μετακινούμενοι εργαζόμενοι από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία που διέμεναν στο έδαφος άλλου κράτους μέλους αποτελούσαν το 0,6% του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο τέλος του 2010 οι ρουμάνοι και βούλγαροι εργαζόμενοι προκάλεσαν αύξηση του ΑΕγχΠ κατά 0,3% για την ΕΕ-25 ειδικότερα δε κατά 1,7% στην Ισπανία και κατά 1,3% στην Ιταλία·

Δ.  εκτιμώντας ότι η είσοδος ρουμάνων και βούλγαρων εργαζομένων στις αγορές εργασίας άλλων κρατών μελών είχε θετικές συνέπειες για αυτά τα κράτη μέλη, καθώς κάλυπτε τομείς δραστηριότητας με ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, στην τελευταία ανακοίνωσή της, ανέφερε ότι οι ρουμάνοι και βούλγαροι εργαζόμενοι είναι πιθανότερο να βρίσκονται στην οικονομικά παραγωγική περίοδο της ζωής τους από ό,τι οι πολίτες της χώρας υποδοχής, λόγω του γεγονότος ότι οι κάτω των 35 ετών μετακινούμενοι εργαζόμενοι από τις δύο αυτές χώρες αντιπροσωπεύουν το 65% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού σε ηλικία εργασίας, σε σύγκριση με το 34% που είναι ο αντίστοιχος μέσος όρος στην ΕΕ των 15·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατα στοιχεία της Eurostat δείχνουν πως οι διακινούμενοι εργαζόμενοι από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία δεν έχουν σημαντική επίδραση στους μισθούς και τα ποσοστά της ανεργίας στις χώρες υποδοχής·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ροές κινητικότητας καθορίζονται κυρίως από τη ζήτηση εργατικού δυναμικού, και ότι σε περιόδους αναντιστοιχιών μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργατικού δυναμικού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι μεταβατικοί φραγμοί ενδέχεται να εμποδίσουν την οικονομική ανάπτυξη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και το δικαίωμα να εργάζεται κανείς και να διαμένει στο έδαφος άλλου κράτους μέλους·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων αποτελεί ένα θετικό κοινωνικοοικονομικό παράδειγμα τόσο για την ΕΕ όσο και για τα κράτη μέλη της, συνιστώντας ορόσημο για την ολοκλήρωση της ΕΕ, την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την προσωπική αναβάθμιση σε επαγγελματικό επίπεδο, ενώ μπορεί να αντιμετωπίσει τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και να προετοιμάσει καλύτερα το έδαφος για τις προκλήσεις της παγκόσμιας αλλαγής·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη εξέλιξη των κοινωνιών μας, κυρίως λόγω των βιομηχανικών μεταβολών, της παγκοσμιοποίησης, των νέων μορφών εργασίας, της δημογραφικής αλλαγής και της ανάπτυξης των μεταφορικών μέσων, επιτάσσει μεγαλύτερο βαθμό κινητικότητας μεταξύ των εργαζομένων·

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής της 11ης Νοεμβρίου 2011, οι μετακινούμενοι εργαζόμενοι από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία είχαν θετικό αντίκτυπο στις οικονομίες των κρατών μελών που υποδέχονται τους μετακινούμενους εργαζόμενους·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετανάστευση είναι ένα πολύ ευαίσθητο πολιτικό ζήτημα στην ΕΕ και ότι είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλισθεί ότι όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες έχουν τα ίδια δικαιώματα και ευθύνες·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην τελευταία ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρεται ότι οι διαταραχές στις εθνικές αγορές εργασίας είναι αποτέλεσμα διαφόρων παραγόντων, όπως η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση και τα διαρθρωτικά προβλήματα των αγορών εργασίας, και όχι συνέπεια της εισόδου ρουμάνων και βούλγαρων εργαζομένων·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ρουμάνοι και βούλγαροι εργαζόμενοι αντιπροσωπεύουν μόνον το 1% όλων των ανέργων (ηλικίας 15-64) στην ΕΕ σε σύγκριση με το 4,1% των υπηκόων τρίτων χωρών·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής ύφεσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα εμβάσματα από αποστέλλουν οι μετακινούμενοι εργαζόμενοι στις χώρες καταγωγής μπορούν να έχουν μια καθαρή θετική επίδραση στο ισοζύγιο πληρωμών των χωρών αποστολής

1.  καλεί τα κράτη μέλη να καταργήσουν τα ισχύοντα μεταβατικά μέτρα, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν πραγματικά οικονομικοί λόγοι για να περιορίζεται το δικαίωμα των Ρουμάνων και Βουλγάρων να εργάζονται και να διαμένουν στο έδαφος άλλου κράτους μέλους·

2.  καλεί το Συμβούλιο να εξετάσει διεξοδικά την τελευταία ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όταν κρίνει εάν τα μεταβατικά εμπόδια είναι ευνοϊκό και αναγκαίο μέτρο·

3.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει σαφή ορισμό για τον όρο «σοβαρές διαταραχές των αγορών εργασίας»·

4.  καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει τους δείκτες και τη μεθοδολογία με βάση οικονομικούς και κοινωνικούς δείκτες που θα αποδεικνύουν ότι υπάρχει σαφής ανάγκη να παραταθούν τα μεταβατικά εμπόδια που επιβάλλονται από τα κράτη μέλη εφόσον οι αρνητικές επιπτώσεις στις εθνικές τους αγορές εργασίας προκαλούνται από ρουμάνους και βούλγαρους εργαζόμενους·

5.  καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει με τον πιο διαφανή τρόπο τα κριτήρια βάσει των οποίων ένα κράτος μέλος έχει το δικαίωμα να διατηρεί τα μεταβατικά εμπόδια λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες μιας τέτοιας απόφασης για την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τις ερμηνείες που έχει αποδεχθεί το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν αναφέρεται στις παρεκκλίσεις από τις θεμελιώδεις ελευθερίες·

6.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τον ορισμό, τη μεθοδολογία, τους δείκτες και τα κριτήρια κατά την προετοιμασία των κοινοποιήσεων προς την Επιτροπή για να ζητήσουν την εισαγωγή ή παράταση των μεταβατικών εμποδίων·

7.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνούν για την αυστηρή εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας, ώστε να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των εργαζομένων στην ΕΕ, ο δίκαιος ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων και η πρόληψη του οικονομικού και κοινωνικού ντάμπινγκ·

 

8.  καλεί την ΕΕ των 25 να ζητήσει απαραιτήτως τη γνώμη των δύο πλευρών του κλάδου πριν αποφασίσει εάν θα θέσει τέλος ή θα παρατείνει τις μεταβατικές ρυθμίσεις που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία·

9.  καλεί τα κράτη μέλη που προτίθενται να διατηρήσουν τους περιορισμούς στην αγορά εργασίας για ρουμάνους και βούλγαρους εργαζόμενους, να παρουσιάζουν με σαφή και διαφανή τρόπο όλους τους κοινωνικοοικονομικούς δείκτες που οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι η γεωγραφική κινητικότητα δημιουργεί μια σοβαρή διαταραχή στην εθνική τους αγορά εργασίας·

10. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.