Predlog resolucije - B7-0727/2011Predlog resolucije
B7-0727/2011

PREDLOG RESOLUCIJE o prostem pretoku delavcev znotraj Evropske unije (2011/2958(RSP))

14. 12. 2011

k vprašanjema za ustni odgovor B7‑0673/2011 in B7‑0674/2011
v skladu s členom 115(5) poslovnika

Traian Ungureanu, Csaba Őry, Elena Băsescu, Ilijana Ivanova (Iliana Ivanova), Marian-Jean Marinescu v imenu skupine PPE

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0727/2011

Postopek : 2011/2958(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B7-0727/2011
Predložena besedila :
B7-0727/2011
Sprejeta besedila :

B7‑0727/2011

Resolucija Evropskega parlamenta o prostem pretoku delavcev znotraj Evropske unije (2011/2958(RSP))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. oktobra 2011[1] o spodbujanju mobilnosti delavcev v Evropski uniji,

–   ob upoštevanju členov 21, 45 in 47 Pogodbe o delovanju Evropske unije ter členov 15, 21, 29, 34 in 45 Listine o temeljnih pravicah,

–   ob upoštevanju člena 151 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1612/68 o prostem gibanju delavcev v Skupnosti, kodificirane z Uredbo (EU) št. 492/2011[2],

–   ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 6. decembra 2007 „Mobilnost, instrument za nova in boljša delovna mesta: evropski akcijski načrt za poklicno mobilnost (2007–2010)“ (KOM(2007)0773),

–   ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 18. novembra 2008 „Vpliv prostega gibanja delavcev v okviru širitve EU“ (KOM(2008)0765),

–   ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 13. julija 2010 „Ponovna potrditev prostega gibanja delavcev: pravice in pomembne spremembe“ (KOM(2010)0373),

–   ob upoštevanju predloga resolucije Evropskega parlamenta o prehodni ureditvi za omejevanje prostega pretoka delavcev na trgih delovne sile v EU,

–   ob upoštevanju poročila Komisije Svetu o delovanju prehodnih ureditev o prostem gibanju delavcev iz Bolgarije in Romunije (KOM(2011)0729),

–   ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o opredelitvi preostalih ovir za mobilnost na notranjem trgu dela,

–   ob upoštevanju člena 115(5) in člena 110(2) svojega poslovnika,

A. ker je pravica do bivanja in dela v drugih državah Unije ena od temeljnih svoboščin, temeljna sestavina državljanstva Unije, priznana v Pogodbah, a se dve državi članici še vedno soočata z ovirami glede pravice do iskanja zaposlitve na ozemlju druge države članice;

B.  ker je bil po nedavnih statistikah konec leta 2010 delež mobilnih delavcev iz Romunije in Bolgarije, ki so prebivali na ozemlju katere druge države članice, 0,6 % vsega prebivalstva EU;

C. ker so romunski in bolgarski delavci konec leta 2010 prispevali k dolgoročnemu porastu 0,3 % BDP EU-25, natančneje 1,7 % v Španiji in 1,3 % v Italiji;

D. ker je pritok romunskih in bolgarskih delavcev pozitivno vplival na trg držav gostiteljic, saj so se zaposlili v sektorjih, v katerih primanjkuje delovne sile;

E.  ker je Komisija v svojem zadnjem sporočilu navedla, da so mobilni romunski in bolgarski delavci verjetneje v produktivni starosti kot državljani držav gostiteljic, saj 65 % vseh mobilnih delavcev v aktivni delovni starosti predstavljajo delavci iz teh držav, ki so mlajši od 35 let, medtem ko je za EU-15 ta delež 34 %;

F.  ker nedavni podatki Eurostata kažejo, da migrantski delavci iz Romunije in Bolgarije ne vplivajo opazno na plače in stopnjo brezposelnosti v državah gostiteljicah;

G. ker tokove mobilnosti usmerja predvsem povpraševanje po delovni sili, ob nesorazmerju med ponudbo in povpraševanjem po delovni sili na evropski ravni pa lahko prehodne omejitve ovirajo gospodarski razvoj evropskih podjetij ter ogrozijo pravico do dela in bivanja na ozemlju druge države članice;

H. ker je prosto gibanje delavcev pozitiven družbeno-gospodarski zgled za EU in države članice, saj je temelj evropskega povezovanja, gospodarskega razvoja, socialne kohezije in posameznikove poklicne rasti, izenačuje negativne učinke gospodarske krize in ustvarja močnejšo gospodarsko silo, ki se bo pripravljena spopasti z izzivi globalnih sprememb;

I.   ker sodobni razvoj naših družb, zlasti zaradi industrijskega napredka, globalizacije, novih delovnih vzorcev, demografskih sprememb in razvoja prevoznih sredstev, od delavcev zahteva višjo stopnjo mobilnosti;

J.   ker je, kot izhaja iz sporočila Komisije z dne 11. novembra 2011, mobilnost delavcev iz Romunije in Bolgarije pozitivno vplivala na gospodarstvo držav članic, ki gostijo mobilne delavce,

K. ker je migracija v EU zelo občutljivo politično vprašanje in ker je pomembno zagotoviti, da bodo imeli vsi evropski državljani enake pravice in odgovornost;

L.  ker nedavno sporočilo Evropske komisije navaja, da so motnje na nacionalnih trgih delovne sile rezultat številnih dejavnikov, med drugim gospodarske in finančne krize ter strukturnih težav trgov delovne sile, ne pa posledica pritoka romunskih in bolgarskih delavcev;

M. ker je med brezposelnimi v EU samo 1 % romunskih in bolgarskih delavcev (starih 15–64 let), drugih državljanov tretjih držav pa 4,1 %;

N. ker utegnejo nakazila teh delavcev v matično državo v sedanjih razmerah gospodarskega upada na evropski ravni pozitivno vplivati na plačilno bilanco teh držav;

1.  poziva države članice, naj odpravijo veljavne prehodne ukrepe, saj ni dejanskih gospodarskih razlogov, da bi Romunom in Bolgarom omejevali pravico do dela in bivanja na ozemlju drugih držav članic;

2.  poziva Svet, naj pri presojanju, ali so prehodne omejitve koristen in potreben ukrep, skrbno preuči nedavno sporočilo Komisije;

3.  poziva Komisijo, naj predlaga jasno opredelitev za izraz „resne motnje na trgih dela“;

4.  poziva Komisijo, naj pojasni kazalnike in metodologijo na podlagi gospodarskih in socialnih kazalnikov, ki bi dokazovali, da vendarle obstaja potreba po podaljšanju prehodnih omejitev, ki so jih uvedle države članice, zaradi negativnega vpliva romunskih in bolgarskih delavcev na nacionalni trg delovne sile;

5.  poziva Komisijo, naj čim bolj pregledno objavi merila, po katerih je državi članici dovoljeno ohraniti prehodne ukrepe, upoštevaje učinke take odločitve na gospodarstvo Evropske unije in na tolmačenja Sodišča Evropske unije glede odstopanja od temeljnih pravic;

6.  poziva države članice, naj to opredelitev, metodologijo, kazalnike in merila upoštevajo pri pripravi obvestil za Komisijo v zvezi z uvedbo ali podaljšanjem prehodnih omejitev;

7.  poziva Komisijo in države članice, naj poskrbijo za temeljito izvajanje delovnega prava in tako zagotovijo enakopravno obravnavanje vseh delavcev EU in pošteno konkurenco med podjetji ter preprečijo socialni damping;

 

8.  poziva države EU-25, naj se pred odločitvijo o odpravi ali podaljšanju prehodne ureditve v zvezi s prostim gibanjem delavcev iz Romunije in Bolgarije posvetujejo s socialnimi partnerji;

9.  poziva države članice, ki nameravajo ohraniti omejitve na trgu delovne sile za romunske in bolgarske delavce, naj jasno in pregledno predstavijo družbeno-gospodarske kazalnike, zaradi katerih menijo, da geografska mobilnost ustvarja veliko motnjo na njihovem trgu delovne sile;

10. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje     Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.