Forslag til beslutning - B7-0728/2011Forslag til beslutning
B7-0728/2011

FORSLAG TIL BESLUTNING om restriktioner for arbejdstagernes frie bevægelighed inden for Den Europæiske Union (2011/2958(RSP))

13.12.2011

på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0673/2011 og B7-0674/2011
jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5,

Rovana Plumb, Stephen Hughes for S&D-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0727/2011

Procedure : 2011/2958(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0728/2011
Indgivne tekster :
B7-0728/2011
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B7‑0728/2011

Europa-Parlamentets beslutning om restriktioner for arbejdstagernes frie bevægelighed inden for Den Europæiske Union (2011/2958(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A7-0258/2011),

–   der henviser til artikel 21, 45 og 47 i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde og artikel 15, 21, 29, 34 og 35 i EU's charter om grundlæggende rettigheder,

–   der henviser til artikel 151 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til Rådets forordning (EØF) nr. 1612/68 om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Fællesskabet,

–   der henviser til Kommissionens meddelelse af 6. december 2007 om mobilitet, et instrument til at skabe flere og bedre job: Den europæiske handlingsplan for jobmobilitet (2007-2010) (KOM(2007)0773),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse af 18. november 2008 om konsekvenserne af arbejdskraftens frie bevægelighed som følge af udvidelsen af EU (KOM(2008)0765),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse af 13. juli 2010 om bekræftelse af arbejdstagernes fri bevægelighed: rettigheder og den vigtigste udvikling (KOM)2010)0373),

–   der henviser til Europa-Parlamentets forslag til beslutning om de overgangsordninger, som begrænser arbejdstagernes frie bevægelighed på EU's arbejdsmarkeder,

–   der henviser til beretning fra Kommissionen til Rådet om funktionsmåden for overgangsordningerne for fri bevægelighed for arbejdstagere fra Bulgarien og Rumænien (KOM(2011)0729),

–   der henviser til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om kortlægning af de resterende hindringer for mobiliteten på det indre arbejdsmarked,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5 og artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at retten til at bo og arbejde i et andet af Unionens lande er en af EU's grundlæggende frihedsrettigheder, der sikrer lige behandling og beskyttelse mod forskelsbehandling på grundlag af nationalitet, et grundlæggende element i unionsborgerskabet, der er anerkendt ved traktaterne, men på trods heraf støder to medlemsstater stadig på hindringer med hensyn til retten til at tage arbejde på en anden medlemsstats område;

B.  der henviser til, at mobile arbejdstagere fra Rumænien og Bulgarien ifølge Kommissionens meddelelse af 11. november 2011 har haft en positiv indvirkning på økonomien i de medlemsstater, der har taget imod mobile arbejdstagere;

 

C. der henviser til, at der ikke er registreret negative virkninger i de medlemsstater, der ikke har anvendt overgangsforanstaltningerne om fri bevægelighed for arbejdstagere fra de medlemsstater, der tiltrådte EU i 2004 og 2007, men at en række medlemsstater har besluttet fortsat at anvende restriktioner på deres arbejdsmarkeder for statsborgere fra Rumænien og Bulgarien, mere på grund af politisk pres end på grund af eventuelle negative virkninger for økonomien og arbejdsmarkedet;

D. der henviser til, at de mobile arbejdstagere fra Rumænien og Bulgarien med bopæl i en anden medlemsstat ifølge de seneste statistikker ved udgangen af 2010 udgør 0,6 % af den samlede befolkning i EU;

E.  der henviser til, at tilstrømningen af rumænske og bulgarske arbejdstagere havde positive virkninger for markederne i værtslandene, da de kom ind i erhverv eller sektorer med mangel på arbejdskraft;

F.  der henviser til, at Kommissionen i sin seneste meddelelse fastslog, at rumænske og bulgarske mobile arbejdstagere er mere tilbøjelige til at være i den økonomisk produktive periode af deres liv end værtslandets statsborgere, idet EU-2 mobile arbejdstagere under 35 år udgør 65 % af det samlede antal tilflyttere i den erhvervsaktive alder sammenlignet med 34 % i EU 15;

G. der henviser til, at de seneste data fra Eurostat viser, at mobile arbejdstagere fra Rumænien og Bulgarien ikke har nogen markant indvirkning på lønninger og arbejdsløshedsprocenter i værtslandene;

H. der henviser til, at mobilitetsstrømme hovedsagelig drives af efterspørgslen efter arbejdskraft, og i en tid hvor udbuddet af og efterspørgslen efter arbejdskraft ikke hænger sammen på europæisk plan, kan overgangsbarrierer hindre den økonomiske udvikling af europæiske virksomheder og undergrave retten til at arbejde og bo på en anden medlemsstats område;

I.   der henviser til, at rumænske og bulgarske arbejdstagere er konfronteret med fuldstændige eller delvise begrænsninger af deres grundlæggende ret til fri bevægelighed på grundlag af lige behandling som anerkendt ved traktaterne, samtidig med at arbejdstagernes grænseoverskridende mobilitet i forbindelse med "tjenesteydelser" (via underleverandører og mellemmænd) i stigende grad erstatter arbejdstagernes frie bevægelighed, hvilket fører til illoyal konkurrence på lønninger og arbejdsvilkår;

J.   der henviser til, at arbejdstagernes frie bevægelighed er en positiv samfundsøkonomisk faktor for både EU og medlemsstaterne og udgør en milepæl for EU-integrationen, den økonomiske udvikling, den sociale samhørighed, individets muligheder for at dygtiggøre sig fagligt, modvirker de negative følger af den økonomiske krise og skaber en stærkere økonomisk magt, der er forberedt på at håndtere de udfordringer, der er forbundet med globale ændringer;

K. der påpeger, at den udvikling, som på det seneste har fundet sted i vores samfund, bl.a. som følge af industrielle forandringer, globaliseringen, nye arbejdsmønstre, ændringerne i befolkningens sammensætning og udviklingen inden for transportmidler, nødvendiggør en højere grad af mobilitet blandt arbejdstagere;

L.  der henviser til, at mobilitet i EU er afgørende for at sikre, at alle europæiske borgere tildeles de samme rettigheder og pligter;

M. der henviser til, at den seneste meddelelse fra Kommissionen fastslår, at forstyrrelserne på de nationale arbejdsmarkeder er resultatet af en række faktorer såsom den økonomiske og finansielle krise og strukturelle arbejdsmarkedsproblemer og ikke skyldes tilstrømningen af rumænske og bulgarske arbejdstagere;

N. der henviser til, at rumænske og bulgarske arbejdstagere i 2010 kun udgjorde 1 % af alle arbejdsløse personer (i alderen 15-64) i EU, sammenlignet med 4,1 % for tredjelandsstatsborgeres vedkommende, og derfor indvirkede de ikke på arbejdsmarkedets krise i de enkelte lande;

O. der henviser til, at under den nuværende økonomiske afmatning på europæisk plan kan pengeoverførsler fra mobile arbejdstagere til deres hjemland have en positiv nettoeffekt på de afsendende landes betalingsbalance;

P.  der henviser til, at visse medlemsstater har meddelt, at de agter at bevare begrænsningerne for bulgarske og rumænske arbejdstagere indtil 2014; der henviser til, at andre medlemsstater har meddelt, at de vil åbne deres arbejdsmarkeder for alle EU-arbejdstagere;

1.  opfordrer medlemsstaterne til at fjerne alle gældende overgangsforanstaltninger, da der ikke er nogen reelle økonomiske begrundelser for at begrænse rumæneres og bulgareres ret til beskæftigelse eller ophold på en anden medlemsstats område; er af den opfattelse, at disse hindringer virker mod hensigten og udgør diskriminerende foranstaltninger over for europæiske borgere, hvilket kræver, at præferenceklausulen håndhæves effektivt i hele EU;

2.  opfordrer Rådet til fuldt ud at anerkende den seneste meddelelse fra Kommissionen og til at følge den foreslåede linje ved vurderingen af, om overgangshindringerne er en gunstig og nødvendig foranstaltning;

3.  opfordrer Kommissionen til at foreslå en klar definition af udtrykkene "alvorlige forstyrrelser på arbejdsmarkedet" eller "risiko herfor";

4.  opfordrer Kommissionen til at udarbejde en række klare indikatorer og bedre metoder, baseret på økonomiske og sociale indikatorer, på baggrund af hvilke det kan vurderes, om der er et klart behov for at forlænge de fuldstændige eller delvise begrænsninger, som medlemsstaterne har indført med hensyn til de negative forstyrrelser på deres nationale arbejdsmarkeder, der kunne skyldes rumænske og bulgarske arbejdstagere, og til ligeledes at anvende denne fremgangsmåde, når en medlemsstat anmoder om beskyttelsesklausulen;

5.  opfordrer Kommission til på fuldstændig gennemsigtig måde at offentliggøre de kriterier, ifølge hvilke en medlemsstat kan bevare overgangshindringerne under hensyntagen til en sådan beslutnings indvirkning på EU's økonomi og de fortolkninger, der er accepteret af Den Europæiske Unions Domstol med hensyn til den strenge fortolkning af undtagelser fra de grundlæggende friheder;

6.  påpeger, at medlemsstater, der bevarer begrænsninger uden en klar og gennemsigtig begrundelse for alvorlige forstyrrelser på arbejdsmarkedet i overensstemmelse med Domstolens afgørelser, krænker tiltrædelsestraktaterne; opfordrer Kommissionen til som traktaternes vogter at sikre overholdelse af tiltrædelsestraktaterne;

7.  opfordrer medlemsstaterne til at anvende definitionen, metoden, indikatorerne og kriterierne ved udarbejdelsen af underretningerne til Kommissionen med ansøgning om indførelse eller forlængelse af overgangshindringer;

8.  noterer sig, at begrænsningerne for, at bulgarske og rumænske statsborgere lovligt kan deltage på EU-25 medlemsstaternes arbejdsmarkeder, fører til mere sort arbejde, der i sidste ende resulterer i misbrug af arbejdstagernes rettigheder og en voksende sort økonomi;

9.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at ophæve de begrænsende overgangsperioder, således at bulgarske og rumænske statsborgere sikres ligebehandling som anerkendt i traktaterne, og der dermed sikres fair konkurrence mellem virksomhederne, og social og økonomisk dumping forebygges;

10. noterer sig, at overgangsforanstaltninger virker mod hensigten i bekæmpelsen af skinselvstændighed og ulovlig beskæftigelse, da arbejdstagere uden ret til frit at komme ind på det lovlige arbejdsmarked nogle gange vælger at arbejde som skinselvstændige eller ulovlige arbejdstagere uden anstændig løn og anstændige arbejdsforhold;

11. opfordrer EU-25 til at høre arbejdsmarkedets parter, inden der træffes afgørelse om, hvorvidt de fuldstændige eller delvise begrænsninger vedrørende rumænske og bulgarske arbejdstageres fri bevægelighed skal ophæves eller forlænges;

12. opfordrer de medlemsstater, der har til hensigt at bevare begrænsningerne på arbejdsmarkedet for rumænske og bulgarske arbejdstagere, til på klar og gennemsigtig vis at fremlægge en fuldstændig begrundelse med overbevisende argumenter og data, herunder alle de socioøkonomiske indikatorer, der førte til konklusionen om, at geografisk mobilitet skaber en alvorlig forstyrrelse på deres nationale arbejdsmarked;

13. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt medlemsstaternes regeringer og parlamenter.