Forslag til beslutning - B7-0729/2011Forslag til beslutning
B7-0729/2011

FORSLAG TIL BESLUTNING om fri bevægelighed for arbejdstagere inden for EU (2011/2958(RSP))

13.12.2011

på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0673/2011 og B7-0674/2011
jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5,

Marije Cornelissen for Verts/ALE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0727/2011

Procedure : 2011/2958(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0729/2011
Indgivne tekster :
B7-0729/2011
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B7‑0729/2011

Europa-Parlamentets beslutning om fri bevægelighed for arbejdstagere inden for EU (2011/2958(RSP))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A7-0258/2011),

–   der henviser til artikel 21, 45 og 47 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 15, 21, 29, 34 og 35 i EU's charter om grundlæggende rettigheder,

–   der henviser til artikel 151 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til Rådets forordning (EØF) nr. 1612/68 om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Fællesskabet,

–   der henviser til Kommissionens meddelelse af 6. december 2007 "Mobilitet, et instrument til at skabe flere og bedre job: Den europæiske handlingsplan for jobmobilitet (2007-2010)" (KOM(2007)0773),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse af 18. november 2008 "Konsekvenserne af arbejdskraftens frie bevægelighed som følge af udvidelsen af EU" (KOM(2008)0765),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse af 13. juli 2010 "Bekræftelse af arbejdstagernes fri bevægelighed: rettigheder og den vigtigste udvikling" (KOM)2010)0373),

–   der henviser til Europa-Parlamentets forslag til beslutning om de overgangsordninger, som begrænser arbejdstagernes frie bevægelighed på EU's arbejdsmarkeder,

–   der henviser til beretning fra Kommissionen til Rådet om funktionsmåden for overgangsordningerne for fri bevægelighed for arbejdstagere fra Bulgarien og Rumænien (KOM(2011)0729),

–   der henviser til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om kortlægning af de resterende hindringer for mobiliteten på det indre arbejdsmarked,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5 og artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at retten til at bo og arbejde i et andet af EU's lande er en af EU's grundlæggende frihedsrettigheder, der sikrer lige behandling og beskyttelse mod forskelsbehandling på grundlag af nationalitet, et grundlæggende element i unionsborgerskabet, der er anerkendt ved traktaterne, men på trods heraf støder to medlemsstater stadig på hindringer med hensyn til retten til at tage arbejde på en anden medlemsstats område;

B.  der henviser til, at mobile arbejdstagere fra Rumænien og Bulgarien ifølge Kommissionens meddelelse af 11. november 2011 har haft en positiv indvirkning på økonomien i de medlemsstater, der har taget imod mobile arbejdstagere;

C. der henviser til, at der ikke er registreret negative virkninger i de medlemsstater, der ikke har anvendt overgangsforanstaltningerne om fri bevægelighed for arbejdstagere fra de medlemsstater, der tiltrådte EU i 2004 og 2007, men at en række medlemsstater har besluttet fortsat at anvende restriktioner i deres arbejdsmarkeder for statsborgere fra Rumænien og Bulgarien, mere på grund af politisk pres end på grund af eventuelle negative virkninger for økonomien og arbejdsmarkedet;

D. der henviser til, at de mobile arbejdstagere fra Rumænien og Bulgarien med bopæl i en anden medlemsstat ifølge de seneste statistikker udgjorde 0,6 % af EU's samlede befolkning ved udgangen af 2010;

E.  der henviser til at tilstrømningen af rumænske og bulgarske arbejdstagere havde positive indvirkninger på modtagerlandenes markeder, da de kom ind i erhverv eller sektorer med mangel på arbejdskraft;

F.  der henviser til, at Kommissionen i sin seneste meddelelse fastslog, at rumænske og bulgarske mobile arbejdstagere er mere tilbøjelige til at være i den økonomisk produktive periode af deres liv end værtslandets statsborgere, idet EU-2 mobile arbejdstagere under 35 år udgør 65 % af det samlede antal tilflyttere i den erhvervsaktive alder sammenlignet med 34 % i EU-15;

G. der henviser til, at de seneste data fra Eurostat viser, at mobile arbejdstagere fra Rumænien og Bulgarien ikke har nogen markant indvirkning på lønninger og arbejdsløshedsprocenter i værtslandene;

H. der henviser til, at rumænske og bulgarske arbejdstagere er konfronteret med fuldstændige eller delvise begrænsninger af deres grundlæggende ret til fri bevægelighed på grundlag af lige behandling som anerkendt ved traktaterne, samtidig med at arbejdstagernes grænseoverskridende mobilitet i forbindelse med "tjenesteydelser" (via underleverandører og mellemmænd og skinselvstændighed) i stigende grad erstatter arbejdstagernes frie bevægelighed, hvilket fører til illoyal konkurrence på lønninger og arbejdsvilkår;

 

I.   der henviser til, at arbejdstagernes frie bevægelighed er en positiv samfundsøkonomisk faktor for både EU og medlemsstaterne og udgør en milepæl for EU-integrationen, den økonomiske udvikling, den sociale samhørighed, individets muligheder for at dygtiggøre sig fagligt, modvirker de negative følger af den økonomiske krise og skaber en stærkere økonomisk magt, der er forberedt på at håndtere de udfordringer, der er forbundet med globale ændringer;

J.   der henviser til, at den seneste meddelelse fra Kommissionen fastslår, at forstyrrelserne på de nationale arbejdsmarkeder er resultatet af en række faktorer såsom økonomiske og finansielle kriser og strukturelle arbejdsmarkedsproblemer, der ikke skyldes tilstrømningen af rumænske og bulgarske arbejdstagere;

K. der henviser til, at Domstolen konsekvent har fastslået, at afvigelser fra de grundlæggende frihedsrettigheder skal fortolkes strengt.

L.  der henviser til, at visse medlemsstater har meddelt, at de agter at bevare begrænsningerne for bulgarske og rumænske arbejdstagere indtil 2014; der henviser til, at andre har meddelt, at de vil åbne deres arbejdsmarkeder for alle EU-arbejdstagere;

1.  opfordrer medlemsstaterne til at fjerne alle gældende overgangsforanstaltninger, da der ikke er nogen reelle økonomiske begrundelser for at begrænse rumæneres og bulgareres ret til beskæftigelse eller ophold på en anden medlemsstats område; er af den opfattelse, at disse hindringer medfører uheldige virkninger og udgør diskriminerende foranstaltninger over for europæiske borgere og skaber et EU med ulige rettigheder;

2.  opfordrer Rådet til fuldt ud at tage hensyn til den seneste meddelelse fra Kommissionen og til at følge den foreslåede procedure ved vurderingen af, om overgangshindringerne er en gunstig og nødvendig foranstaltning;

3.  opfordrer Kommissionen til at foreslå en klar definition af terminologien "alvorlige forstyrrelser af arbejdsmarkedet";

4.  opfordrer Kommissionen til at udarbejde en række klare indikatorer og metoder, baseret på økonomiske og sociale indikatorer, på baggrund af hvilke det kan vurderes, om der er en klar begrundelse for at forlænge fuldstændige eller delvise begrænsninger, pålagt af medlemsstaterne, der beviser, at negative forstyrrelser på deres nationale arbejdsmarkeder skyldes rumænske og bulgarske arbejdstagere og ligeledes at anvende denne procedure, når en medlemsstat anmoder om beskyttelsesklausulen;

5.  opfordrer Kommission til på fuldstændig gennemsigtig måde at offentliggøre de kriterier ifølge hvilke en medlemsstat tillades at bevare overgangshindringerne under hensyntagen til en sådan beslutnings indvirkning på EU's økonomi og de fortolkninger, der er accepteret af Den Europæiske Unions Domstol med hensyn til den strenge fortolkning af undtagelser fra de grundlæggende friheder;

6.  påpeger, at medlemsstater, der bevarer begrænsninger, uden at der på klar og gennemsigtig vis er påvist forstyrrelser på arbejdsmarkedet i overensstemmelse med Domstolens afgørelser, krænker traktaterne; opfordrer Kommissionen, som traktaternes vogter, til at sikre overholdelse af traktaterne;

7.  noterer sig, at begrænsningerne for, at bulgarske og rumænske statsborgere lovligt kan deltage på EU-25 medlemsstaternes arbejdsmarkeder, kan føre til mere sort arbejde, der i sidste ende resulterer i misbrug af arbejdstagernes rettigheder, lavere skatteindtægter og en voksende sort økonomi;

8.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at ophæve de begrænsende overgangsperioder, således at bulgarske og rumænske statsborgere sikres ligebehandling som anerkendt i traktaterne og dermed at sikre borgernes rettigheder, fair konkurrence mellem virksomhederne og at forhindre enhver social og økonomisk dumping;

9.  noterer sig, at overgangsforanstaltninger virker mod hensigten i bekæmpelsen af skinselvstændighed og ulovlig beskæftigelse, da arbejdstagere uden ret til frit at deltage på det lovlige arbejdsmarked nogle gange vælger at arbejde som skinselvstændige eller ulovlige arbejdstagere uden anstændig løn og anstændige arbejdsforhold;

10. understreger, at en forlængelse af begrænsningerne betydeligt kan forsinke tilpasningsprocessen for de arbejdsmarkeder, hvor de mobile arbejdstagere befinder sig;

11. opfordrer EU-25 til at høre arbejdsmarkedets parter, inden der træffes afgørelse om, hvorvidt de fuldstændige eller delvise begrænsninger vedrørende rumænske og bulgarske arbejdstageres fri bevægelighed skal ophøre eller fortsætte;

12. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt medlemsstaternes regeringer og parlamenter.