Návrh uznesenia - B7-0730/2011Návrh uznesenia
B7-0730/2011

NÁVRH UZNESENIA o slobode pohybu pracovníkov v Európskej únii (2011/2958(RSP))

13.12.2011

predložený na základe otázok na ústne zodpovedanie B7‑0673/2011 a B7‑0674/2011
v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku

Marian Harkin, Renate Weber, Filiz Hakaeva Hyusmenova v mene skupiny ALDE

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0727/2011

Postup : 2011/2958(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0730/2011

B7‑0730/2011

Uznesenie Európskeho parlamentu o slobode pohybu pracovníkov v Európskej únii (2011/2958(RSP))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 25. októbra o podpore mobility pracovníkov v Európskej únii[1],

–   so zreteľom na články 21, 45 a 47 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a na články 15, 21, 29, 34 a 45 Charty základných práv Európskej únie,

–   so zreteľom na článok 151 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1612/68 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Spoločenstva kodifikované nariadením (EÚ) č. 492/2011[2],

 

–   so zreteľom na oznámenie Komisie zo 6. decembra 2007 nazvané Mobilita, nástroj na zvýšenie počtu pracovných miest a zlepšenie ich kvality: Európsky akčný plán pracovnej mobility (2007 – 2010) (KOM(2007)0773),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 18. novembra 2008 o vplyve voľného pohybu pracovníkov v kontexte rozšírenia EÚ (KOM(2008)0765),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 13. júla 2010 s názvom Potvrdenie významu voľného pohybu pracovníkov: práva a významné trendy (KOM(2010)0373),

–   – so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu o prechodnom režime, ktorý bráni voľnému pohybu pracovníkov na trhu práce EÚ,

–  – so zreteľom na správu Komisie Rade o uplatňovaní prechodných opatrení týkajúcich sa voľného pohybu pracovníkov z Bulharska a Rumunska (KOM(2011)0729 v konečnom znení),

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k identifikácii pretrvávajúcich prekážok mobility na vnútornom trhu práce,

–   so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže právo žiť a pracovať v inej krajine Únie je jednou zo základných slobôd EÚ, ktorá je základným prvkom občianstva Únie uznaného v zmluvách, a predsa dva členské štáty stále čelia prekážkam, pokiaľ ide o právo pracovať na území iného členského štátu;

B.  keďže podľa aktuálnych štatistických údajov na konci roku 2010 tvorili mobilní pracovníci z Rumunska Bulharska s pobytom na území iného členského štátu 0,6 % z celkového počtu obyvateľov EÚ;

C. keďže rumunskí a bulharskí pracovníci prispeli k zvýšeniu HDP EÚ-25 z dlhodobého hľadiska o 0,3 % na konci roka 2010, konkrétne o 1,7 % v prípade Španielska a 1,3 % v prípade Talianska;

D. keďže prílev rumunských a bulharských pracovníkov mal pozitívny vplyv na trhy krajín, ktoré ich prijali, pretože nastúpili na pracovné miesta alebo do odvetví s nedostatkom pracovných síl;

E.  keďže Komisia vo svojom poslednom oznámení uviedla, že je väčšia pravdepodobnosť, že rumunskí a bulharskí pracovníci sú v ekonomicky aktívnom veku, než v prípade štátnych príslušníkov hostiteľskej krajiny, na základe skutočnosti, že mobilní pracovníci z EÚ-2 vo veku nižšom než 35 rokov tvoria 65 % ekonomicky aktívneho obyvateľstva v porovnaní s 34 % pre EÚ-15;

F.  keďže nedávne údaje Eurostatu ukazujú, že migrujúci pracovníci z Rumunska a Bulharska nemajú významný vplyv na mzdy a mieru nezamestnanosti v hostiteľských krajinách;

G. keďže tok mobilných pracovníkov sa riadi najmä dopytom po pracovnej sile a v čase nerovnováhy medzi ponukou pracovnej sily a dopytom na európskej úrovni môžu prekážky pre prechod pracovníkov brzdiť rozvoj európskych podnikov a obmedzovať právo na prácu a pobyt na území iného členského štátu;

H. keďže voľný pohyb pracovníkov je pozitívnym sociálno-hospodárskym príkladom pre EÚ i členské štáty, je míľnikom v procese integrácie EÚ, hospodárskeho rozvoja, sociálnej kohézie a individuálneho rastu na profesionálnej úrovni a protiváhou negatívnych účinkov hospodárskej krízy, pričom prispieva k vytvoreniu silnejšej hospodárskej mocnosti pripravenej vyrovnať sa s naliehavými úlohami v súvislosti s globálnou zmenou;

I.   keďže moderný vývoj našej spoločnosti, pod ktorý sa podpísali najmä priemyselné zmeny, globalizácia, nové systémy práce, demografické zmeny a rozvoj dopravných prostriedkov, si vyžaduje vyšší stupeň mobility pracovníkov;

J.   keďže podľa oznámenia Komisie z 11. novembra 2011 mali mobilní pracovníci z Rumunska a Bulharska pozitívny vplyv na hospodárstva členských štátov prijímajúcich mobilných pracovníkov;

K. keďže migrácia je v EÚ veľmi citlivou politickou otázkou a je dôležité zabezpečiť, aby všetci európski občania mali rovnaké práva a zodpovednosti;

L.  keďže v najnovšom oznámení Európskej komisie sa uvádza, že narušenie vnútroštátnych trhov práce je výsledkom viacerých činiteľov, napríklad hospodárskej a finančnej krízy a štrukturálnych problémov pracovného trhu, nie prílevu rumunských a bulharských pracovníkov;

M. keďže rumunskí a bulharskí pracovníci predstavujú len 1 % všetkých nezamestnaných (vo veku 15 – 64 rokov) v EÚ v porovnaní so 4,1 % príslušníkov tretích krajín;

N. keďže v situácii súčasného hospodárskeho poklesu v Európe môžu mať finančné prostriedky, ktoré mobilní pracovníci posielajú do svojich domovských krajín, čistý pozitívny vplyv na platobnú bilanciu vysielajúcich krajín;

1.  zastáva názor, že mobilita pracovníkov v EÚ sa nemôže nikdy považovať za hrozbu pre vnútorné trhy práce;

2. vyzýva členské štáty, aby zrušili platné prechodné opatrenia, pretože neexistujú reálne hospodárske dôvody na obmedzovanie práva na prácu a pobyt Rumunov a Bulharov na území iného členského štátu;

3.  vyzýva Radu, aby pri rozhodovaní o tom, či sú prechodné prekážky pozitívnym a potrebným opatrením, dôkladne posúdila najnovšie oznámenie Európskej komisie;

4.  vyzýva Komisiu, aby navrhla jasné vymedzenie pojmu „vážne narušenie trhu práce“;

5.  vyzýva Komisiu, aby vyjasnila ukazovatele a metodiku na základe hospodárskych a sociálnych ukazovateľov, ktoré preukážu, že je skutočne potrebné predĺžiť prechodné prekážky, ktoré zaviedli členské štáty, pretože negatívny vplyv na ich vnútroštátne trhy práce majú rumunskí a bulharskí pracovníci;

6.  vyzýva Komisiu, aby čo najtransparentnejším spôsobom zverejnila kritériá, na základe ktorých sa členskému štátu umožní zachovať prechodné prekážky, so zreteľom na dôsledky takéhoto rozhodnutia na hospodárstvo Európskej únie a na interpretáciu Súdneho dvora Európskej únie, pokiaľ ide o výnimky zo základných slobôd;

7.  vyzýva členské štáty, aby pri príprave oznámení Komisii v súvislosti so žiadosťami o zavedenie alebo predĺženie prechodných prekážok uplatňovali príslušné vymedzenie, metodiku, ukazovatele a kritériá;

8.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby dbali na prísne uplatňovanie pracovného práva, aby bolo možné zabezpečiť rovnosť v zaobchádzaní so všetkými pracovníkmi z EÚ, spravodlivú konkurenciu medzi podnikmi a zabrániť hospodárskemu a sociálnemu dumpingu;

9.  vyzýva štáty EÚ-25, aby konzultovali s oboma stranami príslušného odvetvia pred rozhodnutím, či ukončia alebo predĺžia prechodné opatrenia týkajúce sa slobody pohybu pracovníkov z Rumunska a Bulharska;

10. vyzýva členské štáty, ktoré chcú zachovať obmedzenia pracovného trhu pre rumunských a bulharských pracovníkov, aby jasným a transparentným spôsobom predložili všetky sociálno-hospodárske ukazovatele, ktoré ich priviedli k záveru, že geografická mobilita spôsobuje vážne narušenie ich vnútroštátnych trhov práce;

11. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.