Πρόταση ψηφίσματος - B7-0004/2012Πρόταση ψηφίσματος
B7-0004/2012

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 8ης και 9ης Δεκεμβρίου 2011 (2011/2546(RSP))

16.1.2012

εν συνεχεία δηλώσεως του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Roberto Gualtieri, Stephen Hughes, Enrique Guerrero Salom, Udo Bullmann εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0003/2012

Διαδικασία : 2011/2546(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0004/2012
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0004/2012
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0004/2012

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 8ης και 9ης Δεκεμβρίου 2011 (2011/2546(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 8ης και 9ης Δεκεμβρίου 2011,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωζώνης της 9ης Δεκεμβρίου 2011,

–   έχοντας υπόψη την «εξάδα» και τις δύο προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με την περαιτέρω ενίσχυση της δημοσιονομικής πειθαρχίας[1],

–   έχοντας υπόψη την πορεία των διαπραγματεύσεων όσον αφορά το σχέδιο διεθνούς συμφωνίας για μια ενισχυμένη οικονομική ένωση,

–   έχοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που υπέβαλαν εκ μέρους του Κοινοβουλίου οι εκπρόσωποί του στην ad hoc ομάδα εργασίας,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

1.  εκφράζει τις αμφιβολίες του σχετικά με την ανάγκη να συναφθεί μια τέτοια διακυβερνητική συμφωνία για να δοθεί μια σταθερή, επείγουσα και βιώσιμη απάντηση στην τρέχουσα χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση που αντιμετωπίζουν πολλά κράτη μέλη της ΕΕ, δεδομένου ότι οι περισσότεροι από τους κύριους στόχους της μπορούν να επιτευχθούν με καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο μέσω της νομοθεσίας της ΕΕ· παραμένει ωστόσο διατεθειμένο να εργαστεί για την επίτευξη εποικοδομητικής λύσης·

2.  επιβεβαιώνει την στήριξή του στις παρατηρήσεις που διατύπωσαν στην ad hoc ομάδα εργασίας οι βουλευτές που ορίστηκαν από τη Διάσκεψη των Προέδρων για να εκπροσωπήσουν το Κοινοβούλιο· εκφράζει τη λύπη του που οι προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν αντανακλώνται έως τώρα στο σχέδιο της διεθνούς συμφωνίας της 10ης Ιανουαρίου 2012 και λαμβάνει υπόψη του την υποστήριξη αρκετών κρατών μελών όσον αφορά ορισμένες από τις προτάσεις του και θα εξετάσει τη θέση του αφού παραλάβει το τελικό σχέδιο που αναμένεται να λάβει στις 18 Ιανουαρίου 2012·

3.  είναι πεπεισμένο ότι η νομισματική ένωση μπορεί να εξελιχθεί σε πραγματική οικονομική και δημοσιονομική ένωση μόνο μέσω της κοινοτικής μεθόδου· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ είναι ένα πολιτικό σχέδιο που βασίζεται σε ισχυρά κοινά θεσμικά όργανα και στον σεβασμό κοινών κανόνων·

4.  επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του για μια Ένωση σταθερότητας και βιώσιμης ανάπτυξης· πιστεύει ότι η δημοσιονομική πειθαρχία, παρόλο που αποτελεί τη βάση για τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν θα επιφέρει την ανάκαμψη και ότι η συμφωνία θα πρέπει να αποστέλλει σαφώς το μήνυμα ότι οι ηγέτες της Ευρώπης θα αναλάβουν σθεναρή δράση και στα δύο μέτωπα· εμμένει ως εκ τούτου στο γεγονός ότι η συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει δέσμευση των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τη λήψη μέτρων για να προωθήσουν μεγαλύτερη σύγκλιση και ανταγωνιστικότητα όπως και προτάσεις για ένα ταμείο απόσβεσης, για ομόλογα έργου, για έναν νόμο περί φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών εντός της ΕΕ και, με ταυτόχρονη διασφάλιση της δημοσιονομικής πειθαρχίας, για έναν οδικό χάρτη σχετικά με ομόλογα σταθερότητας·

5.  εμμένει επίσης συγκεκριμένα στο ότι:

–    στη νέα συμφωνία αναγνωρίζεται ρητά ότι το δίκαιο της ΕΕ υπερισχύει των διατάξεών της·

–    όλα τα μέτρα για την υλοποίηση της συμφωνίας λαμβάνονται σύμφωνα με τις σχετικές διαδικασίες που προβλέπονται στις συνθήκες της ΕΕ·

–    η συμφωνία πρέπει να συμμορφώνεται με τη νομοθεσία της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τα στοιχεία του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, και στις περιπτώσεις που τα συμβαλλόμενα μέρη επιθυμούν να επιδιώξουν στόχους διαφορετικούς από εκείνους που ορίζονται στην νομοθεσία της ΕΕ, αυτό θα πρέπει να συμβαίνει μέσω των εφαρμοστέων νομικών διαδικασιών της ΕΕ χωρίς να οδηγεί στη δημιουργία διπλών μέτρων και σταθμών·

–    η δημοκρατική απόδοση λογαριασμών θα πρέπει να γίνεται σεβαστή μέσω της ενίσχυσης της κοινοβουλευτικής συμμετοχής σε όλες τις πτυχές του ευρωπαϊκού οικονομικού συντονισμού και της διακυβέρνησης·

–    η συνεργασία ανάμεσα στα εθνικά κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να πραγματοποιείται μέσα στο πλαίσιο των συνθηκών της ΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου 1 της Συνθήκης·

–    η νέα συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει, με νομικά δεσμευτικό τρόπο, τη δέσμευση των συμβαλλόμενων μερών να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι η συμφωνία θα ενσωματωθεί στη Συνθήκη το αργότερο μέσα σε πέντε έτη·

6.  επιφυλάσσεται του δικαιώματος να χρησιμοποιήσει όλα τα πολιτικά και νομικά μέσα που διαθέτει για να υπερασπιστεί τη νομοθεσία της ΕΕ και τον ρόλο των θεσμικών της οργάνων, ιδίως εάν η τελική συμφωνία περιέχει στοιχεία ασυμβίβαστα με τη νομοθεσία της ΕΕ·

7.  υπογραμμίζει ότι οι ίδιες θεσμικές, νομικές και πολιτικές πτυχές αφορούν και άλλες πολυμερείς συμφωνίες σχετικά με την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης, όπως τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, και για αυτό τον λόγο ζητεί να συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις αυτές με τον τρόπο με τον οποίο συμμετείχε και στην τρέχουσα διεθνή συμφωνία·

8.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι είναι καθήκον της να ασκεί πλήρως τον θεσμικό της ρόλο ως θεματοφύλακα των Συνθηκών·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, στον Πρόεδρο του Συμβουλίου, στον Πρόεδρο της Ευρωομάδας, στην Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.