Päätöslauselmaesitys - B7-0004/2012Päätöslauselmaesitys
B7-0004/2012

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS 8.–9. joulukuuta 2011 pidetystä Eurooppa-neuvoston kokouksesta (2011/2546(RSP))

16.1.2012

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Roberto Gualtieri, Stephen Hughes, Enrique Guerrero Salom, Udo Bullmann S&D-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0003/2012

Menettely : 2011/2546(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0004/2012
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0004/2012
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0004/2012

Euroopan parlamentin päätöslauselma 8.–9. joulukuuta 2011 pidetystä Eurooppa-neuvoston kokouksesta (2011/2546(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon 9. ja 10. joulukuuta 2011 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät,

–   ottaa huomioon euroalueen valtion- ja hallitusten päämiesten 9. joulukuuta 2011 antaman julkilausuman,

–   ottaa huomioon kuusi säädösehdotusta sisältävän talouspolitiikan ohjauspaketin (ns. six-pack) sekä komission kaksi ehdotusta budjettikurin tiukentamiseksi[1],

–   ottaa huomioon vahvistettua talousliittoa koskevan kansainvälisen sopimuksen luonnoksesta käytävien neuvottelujen nykytilanteen,

–   ottaa huomioon esityksen, jonka parlamentin edustajat tekivät sen puolesta tilapäiselle työryhmälle,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

1.  epäilee tällaisen hallitustenvälisen sopimuksen tarpeellisuutta, sillä suurin osa sen tärkeimmistä tavoitteista voidaan saavuttaa paremmin ja tehokkaammin EU:n lainsäädännön avulla ja samalla voidaan antaa nopeasti päättäväinen ja kestävä vastaus monien EU:n jäsenvaltioiden tämänhetkiseen rahoitus- ja talouskriisiin sekä sosiaaliseen kriisiin; on kuitenkin edelleen valmis työskentelemään rakentavan ratkaisun saavuttamiseksi;

2.  vahvistaa tukevansa esitystä, jonka puheenjohtajakokouksen parlamentin edustajiksi nimeämät jäsenet tekivät tilapäiselle työryhmälle; pitää valitettavana, että Euroopan parlamentin ehdotukset eivät toistaiseksi näy 10. tammikuuta 2012 hyväksytyssä kansainvälisen sopimuksen luonnoksessa; panee merkille, että monet jäsenvaltiot tukivat joitakin sen ehdotuksista, ja katsoo kantansa saavan lopullisen muotonsa 18. tammikuuta 2012;

3.  on täysin vakuuttunut siitä, että yhteisömenetelmä on ainut tie siihen, että rahaliitosta voi kehittyä todellinen talous- ja finanssipoliittinen liitto; palauttaa mieliin, että EU on poliittinen hanke, joka perustuu vahvoihin yhteisiin toimielimiin ja yhteisten sääntöjen noudattamiseen;

4.  toistaa pyyntönsä, jonka mukaan unionin on oltava vakaa ja perustuttava kestävään kasvuun; on sitä mieltä, että vaikka budjettikuri onkin kestävän kasvun perusta, se ei yksin riitä talouden elvyttämiseen, ja että sopimuksen on annettava selkeä viesti siitä, että Euroopan johtajat ryhtyvät yhtä tiukkoihin toimiin molemmilla rintamilla; vaatii tämän vuoksi, että sopimus sisältää sopimuspuolten sitoutumisen toimiin, jotka edistävät voimakkaampaa lähentymistä ja kilpailukykyä, sekä ehdotuksia, jotka koskevat lunastusrahastoa, hankejoukkovelkakirjoja, EU:n lainsäädäntöön sisältyvää pääoman siirtoja koskevaa veroa ja vakausjoukkolainoja koskevaa etenemissuunnitelmaa niin, että samalla taataan budjettikuri;

5.  vaatii lisäksi erityisesti, että

–    uudessa sopimuksessa hyväksytään yksiselitteisesti ja nimenomaisesti EU:n lainsäädännön ensisijaisuus sopimuksen määräyksiin nähden;

–    kaikki toimenpiteet sopimuksen täytäntöönpanemiseksi toteutetaan EU:n perussopimuksissa vahvistettuja asiaa koskevia menettelyjä noudattaen;

–    sopimuksen on oltava sopusoinnussa EU:n lainsäädännön kanssa erityisesti vakaus- ja kasvusopimuksessa vahvistettujen lukujen osalta, ja jos sopimuspuolet haluavat sitoutua EU:n lainsäädännöstä poikkeaviin tavoitteisiin, on noudatettava sovellettavia EU:n oikeudellisia menettelyjä eikä saa syntyä kaksoisstandardeja;

–    on taattava demokraattinen vastuu siten, että vahvistetaan parlamentin osallistumista EU:n taloudellisen koordinoinnin ja talouspolitiikan ohjauksen kaikilla osa-alueilla;

–    kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välisen yhteistyön on toteuduttava EU:n perussopimusten mukaisesti perussopimuksen 1 pöytäkirjan 9 artiklaa noudattaen;

–    uudessa sopimuksessa on vahvistettava oikeudellisesti sitovasti, että molemmat osapuolet sitoutuvat toteuttamaan kaikki tarvittavat toimet varmistaakseen, että sopimuksen sisältö sisällytetään perussopimukseen viiden vuoden kuluessa;

6.  pidättää itsellään oikeuden käyttää kaikkia käytössään olevia poliittisia ja oikeudellisia välineitä puolustaakseen EU:n lainsäädäntöä ja EU:n toimielinten asemaa etenkin, jos lopullisessa sopimuksessa on osia, jotka ovat ristiriidassa EU:n lainsäädännön kanssa;

7.  korostaa, että samat institutionaaliset, oikeudelliset ja poliittiset näkökohdat liittyvät myös muihin rahoituskriisiä koskeviin monenvälisiin sopimuksiin, kuten Euroopan vakausmekanismiin; pyytää siksi saada osallistua samalla tavalla kuin nykyisen kansainvälisen sopimuksen yhteydessä;

8.  muistuttaa komissiota siitä, että sen tehtävänä on toimia perussopimusten valvojana;

9.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman valtioiden ja hallitusten päämiehille, neuvoston puheenjohtajalle, euroryhmän puheenjohtajalle, komissiolle sekä Euroopan keskuspankille.