Предложение за резолюция - B7-0007/2012Предложение за резолюция
B7-0007/2012

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно дисбалансите по веригата за снабдяване с хранителни продукти (2011/2904(RSP))

16.1.2012

внесено вследствие на въпроси с искане за устен отговор B7‑0021/2012, B7–0675/2011 и B7‑0676/2011
съгласно член 115, параграф 5 от Правилника за дейността

James Nicholson, Janusz Wojciechowski от името на групата ECR

Процедура : 2011/2904(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0007/2012
Внесени текстове :
B7-0007/2012
Приети текстове :

B7‑0007/2012

Резолюция на Европейския парламент относно дисбалансите по веригата за снабдяване с хранителни продукти(2011/2904(RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид своите резолюции от 8 юли 2010 г. относно бъдещето на ОСП след 2013 г.[1], от 18 януари 2011 г. относно признаване на селското стопанство за сектор от стратегическо значение за продоволствената сигурност[2] и от 23 юни 2011 г. относно Общата селскостопанска политика през 2020 г.: подготовка за бъдещите предизвикателства в областта на хранителното снабдяване, природните ресурси и териториалния баланс[3],

–   като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „По-добре функционираща верига на предлагането на храни в Европа“ (COM(2009)0591),

–   като взе предвид Решение на Комисията от 30 юли 2010 г. за учредяване на Форум на високо равнище за подобряване на функционирането на веригата на предлагането на храни (2010/C 210/03),

–   като взе предвид окончателните препоръки на Групата на високо равнище по въпросите на конкурентоспособността на селскостопанската и хранително-вкусовата промишленост от 17 март 2009 г.,

–   като взе предвид доклада „Селскостопанската и хранително-вкусовата промишленост и правото на храна“, изготвен от специалния докладчик на ООН относно правото на храна,

–   като взе предвид член 115, параграф 5 и член 110, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че в съобщението на Комисията, озаглавено „По-добре функционираща верига на предлагането на храни в Европа“ (COM (2009) 0591), се признава, че дялът на храната представлява 16 % от разходите на европейските домакинства и високите потребителски цени са повод за безпокойство, тъй като оказват натиск върху доходите на домакинствата;

Б.  като има предвид, че в съобщението на Комисията се цитират няколко установени дисбаланса във веригата на разпространението на храните в Европа, в това число: злоупотреби с господстваща пазарна мощ; неправомерни договорни условия; забавени плащания; едностранни промени в договорите; ограничен пазарен достъп и неравномерно разпределение на печалбата по веригата на храните; редица проблеми, свързани с нарастващата концентрация в сектора на дребно;

В.  като има предвид, че неотдавнашните колебания в цените на храните и стоките породиха опасения за функционирането на веригите на предлагането на храни и възможностите за постигане на ключовите цели на веригата на предлагане, а именно осигуряването на справедливи доходи на селскостопанските производители и сигурни доставки на качествени продукти на европейските потребители на цени, които те са готови да заплатят, в общия контекст на устойчивото производство;

Г.  като има предвид, че е необходимо да бъде улеснен и подобрен достъпът на МСП до пазарите по цялата верига за снабдяване;

Д. като има предвид, че ефектите на пазарната концентрация във всеки сектор на икономиката водят до намаляване на ценовите равнища и следователно до ползи за потребителите, но ако не бъдат ефективно контролирани от органи за защита на конкуренцията, могат да имат отрицателен ефект, като нарушат свободната конкуренция;

Е.  като има предвид, че поради броя на участниците във веригата и факта, че цената на първичния продукт може да формира само малка част от цената на крайния продукт, невинаги е лесно да се установи докъде се простира връзката между цените, които земеделските производители получават за своята продукция, и цените, на които се таксуват потребителите;

Ж. като има предвид, че земеделските производители много често минават през преработватели, както и търговци на дребно, които извършват директни доставки, и свързаната с преработката част на веригата на предлагането на храни изисква допълнителен анализ;

З.  като има предвид, че съществува ясно разграничение между евентуалните нелоялни търговски практики и евентуалните практики, свързани с нарушаване на конкуренцията, и че нито едните, нито другите са неизбежна последица от различните възможности за договаряне;

И. като има предвид, че собствените търговски марки представляват марки, произведени от или за търговци на дребно, че те водят до увеличаване на стойността и избора за потребителите, осигуряват реализация на стоките на множество малки и средни доставчици в много държави членки, произвеждат се от някои водещи производители на други марки и често са пазарни лидери по отношение на информирането на потребителите и общественото здраве;

1.  призовава Комисията и държавите членки изрично да признаят, че добре функционираща верига за предлагане на храни се обслужва най-добре от пазар на свободната конкуренция, на който всички участници могат да извършват разумни търговски действия, да постигат честна печалба и на който регулирането се прилага за гарантиране и прилагане на конкуренцията, осигуряване на достъп за възможни нови участници, обезпечаване на сигурността и отстраняване на ясно доказана неефективност на пазара;

2.  счита, че асиметричната реакция, наблюдавана между промените на цените на основните селскостопански продукти и потребителските цени на храните, може да е сигнал за неравномерно разпределение по веригата на предлагане на храни и да има отрицателни последствия както за производителите, така и за потребителите; призовава Комисията да провери и, при необходимост, да засили инструментите на Съюза с цел да намали нестабилността на цените на пазара на селскостопански и хранителни продукти;

3.  призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че законодателството в областта на конкуренцията и неговото прилагане са адекватно средство за разрешаване на случаите на нарушения на правилата на конкуренцията във веригата на храните; подчертава, че промени в правилата са необходими единствено ако е налице ясно доказателство, че с надлежното прилагане на съществуващите правила не могат да бъдат преодолени по неутрален начин практики, очевидно свързани с нарушаване на конкуренцията;

4.  призовава националните органи и органите на ЕС за защита на конкуренцията да разследват и, при необходимост, да предприемат мерки срещу практики, свързани с нарушаване на конкуренцията, между всички участници във веригата на предлагане на храни, включително такива практики, които могат да поставят селскостопанските производители в неравностойно положение при воденето на преговори;

5.  призовава Комисията и държавите членки да идентифицират и да се борят със злоупотребите в търговските практики, които са в ущърб на функционирането на вътрешния пазар, включително използваните от търговците на едро и дребно, които биха могли да поставят селскостопанските производители в крайно неравностойно положение при воденето на преговори; подчертава, че по-добрата информираност относно договорните права ще допринесе за предотвратяването на такива практики;

6.  призовава държавите членки да осигурят по-сигурна основа за договорните отношения по цялата верига на предлагане на храни, като предложат доброволни кодекси за добри договорни практики;

7.  предлага като начална стъпка Комисията да насърчава обмена на най-добри практики между държавите членки и да проучи доброволните и регулаторните методи, които се използват в държавите членки, с цел идентифициране и прекратяване на нелоялните договорни практики;

8.  насърчава установяването във всички държави членки на омбудсмани, които да разглеждат споровете между всички участници, да проучват жалбите и да отправят препоръки относно начините за по-добро спазване на законодателството и доброволните кодекси; насърчава тези омбудсмани да си обменят най-добри практики и да координират действията си;

9.  отбелязва мерките, съдържащи се в проектопредложенията на Комисията за реформата на ОСП, целящи укрепване на позицията на селскостопанските производители във веригата за предлагане на храни посредством подкрепа за организациите на производителите и междубраншовите организации; изразява увереност, че укрепването на позициите на селскостопанските производители ще спомогне за това, те да получават по-справедлив дял от добавената стойност;

10. изисква от Комисията и държавите членки да насърчават доставчиците, по-специално селскостопанските производители, да станат по-ефективни участници във веригата на предлагането на храни, като се организират в кооперации и/или организации на производителите, така че да увеличат своите възможности за преговаряне; насърчава последните предварително да инвестират във веригата на предлагането, така че да се възползват от добавената стойност на своите продукти;

11. призовава Комисията да отхвърли всякакви предложения, основаващи се на предположението, че разработването на собствени търговски марки нарушава конкуренцията или е нелоялно, тъй като такива предложения уронват възможността на собствените търговски марки да носят ползи, съответстващи на разходите, и да осигуряват пазарен достъп за малките и средните предприятия така, както и за по-големите производители, в условията на свободна, лоялна и открита конкуренция с други марки; подчертава, че търговците на дребно са предприятия и имат правото да определят продуктите, които желаят да продават, съгласно законите за защита на конкуренцията и лоялните практики, и собствените марки следва да бъдат предмет на същото регулиране, както и другите марки;

12. призовава държавите членки да наложат действителна и подходяща гражданска отговорност на стопанските субекти и лицата, извършващи злоупотреби на пазара за снабдяване с храни.