Postup : 2011/2904(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0008/2012

Predkladané texty :

B7-0008/2012

Rozpravy :

PV 19/01/2012 - 3
CRE 19/01/2012 - 3

Hlasovanie :

PV 19/01/2012 - 10.11
CRE 19/01/2012 - 10.11

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0012

NÁVRH UZNESENIA
PDF 124kWORD 92k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0006/2012
16.1.2012
PE479.445v01-00
 
B7-0008/2012

predložený na základe otázok na ústne zodpovedanie B7-0021/2012, B7-0675/2011 a B7-0676/2011

v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku


o nerovnováhe v potravinovom distribučnom reťazci (2011/2904(RSP))


George Lyon, Britta Reimers, Liam Aylward, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Riikka Manner v mene skupiny ALDE

Uznesenie Európskeho parlamentu o nerovnováhe v potravinovom distribučnom reťazci (2011/2904(RSP))  
B7‑0008/2012

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 8. júla 2010 o budúcnosti spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2013, uznesenie z 18. januára 2011 o uznaní poľnohospodárstva ako strategického odvetvia v súvislosti s potravinovou bezpečnosťou a uznesenie z 23. júna 2011 o SPP do roku 2020: zvládnutie budúcich výziev v oblasti potravín, prírodných zdrojov a území,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Lepšie fungovanie potravinového reťazca v Európe (COM(2009)0591) a na rôzne pracovné dokumenty priložené k tomuto oznámeniu a tiež na svoje uznesenie zo 7. septembra 2010 o spravodlivých príjmoch pre poľnohospodárov: lepšie fungovanie potravinového dodávateľského reťazca v Európe,

–   so zreteľom na rozhodnutie Komisie z 30. júla 2010, ktorým sa zriaďuje fórum na vysokej úrovni na zlepšenie fungovania potravinového dodávateľského reťazca (2010/C 210/03),

–   so zreteľom na záverečné odporúčania skupiny na vysokej úrovni pre konkurencieschopnosť agropotravinárskeho priemyslu zo 17. marca 2009 a závery Rady z 29. marca 2010 o lepšom fungovaní potravinového dodávateľského reťazca v Európe,

–   so zreteľom na svoje vyhlásenie z 19. februára 2008 o vyšetrovaní a náprave zneužitia postavenia veľkých supermarketov, ktoré pôsobia v Európskej únii a svoje uznesenie z 26. marca 2009 o cenách potravín v Európe,

–   so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže oznámenie Komisie o lepšom fungovaní potravinového reťazca v Európe (COM (2009) 0591) poukázalo na závažnú nerovnováhu v potravinovom distribučnom reťazci vrátane: zneužívania dominantnej kúpnej sily, nečestných zmluvných podmienok, oneskorených platieb, jednostranných zmien zmlúv, obmedzeného prístupu na trh, nedostatku informácií o tvorbe cien, nerovnomerného rozloženia ziskových rozpätí v potravinovom reťazci a množstva problémov spojených so zvýšenou koncentráciou v maloobchodnom sektore,

B.  keďže úroveň koncentrácie veľmi veľkých maloobchodníkov v Európskej únii negatívne ovplyvňuje výrobcov, pretože má za následok rastúcu nerovnováhu sily medzi zmluvnými stranami, čo vedie k tomu, že poľnohospodársky výrobcovia postupne strácajú svoju silu pri určovaní cenovej úrovne v rámci hodnotového reťazca – od prvovýroby, cez spracovanie až ku konečnému spotrebiteľovi,

C. keďže strata sily pri určovaní cien na jednej strane a zvýšenie výrobných nákladov na strane druhej znevýhodňujú poľnohospodárske podniky, a tým eventuálne oslabujú dlhodobý potenciál výroby v členských štátoch a zhoršujú ich závislosť na vonkajších trhoch,

D. keďže nízke ceny, ktoré sú vyplácané výrobcom a iným dodávateľom, nie vždy znamenajú nízke ceny aj pre spotrebiteľov a znížený počet distribučných kanálov by mohol tiež negatívne ovplyvniť škálu produktov, ktoré sú z dlhodobého hľadiska k dispozícii na výber spotrebiteľovi,

1.  zdôrazňuje, že problém nerovnováhy v potravinovom distribučnom reťazci má jasný európsky rozmer vzhľadom na strategický význam agropotravinárskeho reťazca pre Európsku úniu; pripomína, že potravinársky dodávateľský reťazec, poľnohospodárstvo, agropotravinársky priemysel a systém distribúcie predstavuje 7 % celkovej zamestnanosti v EÚ a prináša 1400 miliárd EUR ročne;

2.  upozorňuje na neustálu prácu fóra na vysokej úrovni na zlepšenie fungovania potravinového reťazca, predovšetkým jeho platformu odborníkov v projekte Business-to-business; žiada Európsky parlament, aby bol pravidelne oficiálne informovaný o aktuálnom stave činností a prijatých rozhodnutiach;

3.  vyzýva Komisiu, aby v prípade potreby navrhla právne predpisy bez toho, že naruší riadne fungovanie trhov a aby podporovala v tomto odvetví sebareguláciu, a tým budovala korektnejšie a transparentnejšie vzťahy medzi výrobcami, dodávateľmi, spracovateľmi a distribútormi potravinárskych výrobkov, a zabezpečila riadne vykonávanie už platných nariadení;

4.  trvá na tom, aby členské štáty hrali aktívnu úlohu pri zostavovaní poradenských fór, ktoré budú podporovať dialóg a vypracovávať usmernenia, ktoré zabezpečia korektnejšie a vyrovnanejšie vzťahy medzi jednotlivými subjektmi v celom potravinárskom reťazci;

5.  nástojí na potrebe objasniť vymedzenie pojmu nečestné a nekalé praktiky, aby mohli byť prijaté príslušné opatrenia, aby sa mohol vykonávať dohľad a aby v prípade potreby mohli byť vhodne uplatnené sankcie;

6.  chce poukázať na tento neúplný zoznam praktík, ktoré už vyvolávajú obavy u výrobcov:

     I) Prístup k maloobchodníkom:

        i)  zálohová platba na začiatku rokovaní
  ii)  poplatky za zaradenie do zoznamu
  iii)  vstupné poplatky
  iv) spoplatnenie predajného miesta
  v)  nanucovanie akcií
  vi)  oneskorené platby
  vii) cenotvorba
  viii) doložka o uprednostňovaných zákazníkoch

     II) Nečestné zmluvné podmienky alebo jednostranné zmeny týchto podmienok:

        i)  jednostranné zmeny zmluvných podmienok a zmeny zmluvných podmienok so                                  spätnou platnosťou
  ii)  jednostranné porušenie zmluvy
  iii) doložky o výhradnosti/poplatky za výhradnosť    

        iv) uloženie nanútených príspevkov na súkromné značky             

        v) uloženie štandardných modelových zmlúv
  vi) odvetné praktiky    

        vii) nepísané zmluvné dohody
  viii) návratnosť marže
  ix) nadmerné zľavy
  x) oneskorené platby    

        xi) uloženie platieb za spracovanie/odvoz odpadu
  xii) skupinové nákupy/spoločné vyjednávanie
  xiii) obrátené dražby
  xiv) nereálne dodacie podmienky
  xv) vynútenie používania (konkrétneho) dodávateľa obalov alebo obalových materiálov  xvi) vynútenie využívania (konkrétneho) logistického centra alebo operátora
  xvii) platby na pokrytie (predtým nedohodnutej) reklamy
  xviii) nadmerné objednávanie výrobku na reklamné účely     

        xix) platby za nedosiahnutie určitej úrovne predaja
  xx) vynucovanie dodatočných zliav od dodávateľov za predaj nad určitú úroveň
  xxi) jednostranné stiahnutie tovaru z regálov
  xxii) vynucovanie bezpodmienečného vrátenia (nepredaného) tovaru
  xxiii) vymáhanie nákladov od dodávateľov za stratu alebo krádež tovaru
  xxiv) vymáhanie neprimeraných nákladov od dodávateľov za reklamácie zákazníkov;

 

7.  žiada, aby bol zostavený rámec na účinnú kontrolu týchto praktík predovšetkým tým, že sa urobí prieskum v celom odvetví a že sa vytvorí systém hodnotenia a monitorovania, ktorý budú viesť členské štáty a Európska komisia ho bude koordinovať;

8.  žiada o posilnenie prostriedkov, ktorými sa zabezpečí dodržiavanie konečných termínov platby, a v prípade potreby o vytvorenie nových nástrojov, ktoré by minimalizovali obdobie medzi dodávkou a časom, kedy dodávatelia skutočne dostanú platbu; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že sú naliehavo potrebné opatrenia na riešenie osobitných problémov, s ktorými sa stretávajú výrobcovia produktov podliehajúcich skaze s krátkou trvanlivosťou, ktorí majú vážne problémy s peňažným tokom;

9.  berie na vedomie opatrenia, ktoré Komisia uviedla v návrhoch reformy SPP a ktorých cieľom je posilniť pozíciu poľnohospodárov v potravinovom dodávateľskom reťazci prostredníctvom poskytnutia podpory organizáciám výrobcov a medziodvetvovým organizáciám a presadzovania krátkych reťazcov medzi výrobcami a spotrebiteľmi, akými sú trhy pre miestnu produkciu; vyjadruje presvedčenie, že posilnením pozície poľnohospodárov sa im pomôže získať spravodlivejší podiel z pridanej hodnoty;

10. tiež trvá na tom, že nezávislé značky by mali byť umiestnené na regáloch supermarketov vedľa vlastných značiek maloobchodníkov, aby mal spotrebiteľ čo možno najväčší výber; žiada o väčšiu transparentnosť a čestnosť pri stanovovaní cien pre vlastné a nezávislé značky; nástojí na tom, že musia byť stanovené pravidlá, ktoré zabránia veľkým maloobchodníkom, aby si vytvárali svoje vlastné značky tým, že jednoducho zhotovia kópiu nezávislej značky;

11. žiada o priblíženie interpretácie právnych predpisov jednotlivých členských štátov v oblasti hospodárskej súťaže, aby bolo možné poukázať na protisúťažné správanie a uplatniť tieto predpisy rovnako v celej Únii, a žiada Komisiu, aby vydala usmernenia pre vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže, aby zaujali holistický prístup k vertikálnej koncentrácii celého potravinového dodávateľského reťazca;

12. vyzýva Komisiu, aby uskutočnila hĺbkovú štúdiu rozdielov medzi prístupmi a politikami 27 vnútroštátnych orgánov pre hospodársku súťaž a aby podporila riešenia, ktoré by zahŕňali všetkých partnerov v potravinárskom dodávateľskom reťazci a ktoré by zabránili zneužívaniu dominantného postavenia, ktoré je často na úkor poľnohospodárskeho výrobcu;

13. vyzýva Komisiu, aby koordinovala činnosť svojich jednotlivých oddelení, aby mohla hrať účinnejšiu úlohu pri sledovaní cien v potravinovom dodávateľskom reťazci a monitorovaní dynamiky v maloobchode a príslušných podielov na trhu v rámci EÚ;

14. žiada o vytvorenie národného nezávislého ombudsmana pre obchodovanie s potravinami, ktorý by bol v kontakte s príslušnými orgánmi v oblasti obchodu a hospodárskej súťaže a ktorý by mal pomáhať pri výmene informácií a najlepších postupov, poskytovať poradenstvo ohľadom platných právnych predpisov a odporúčať včasné a primerané sankcie;

15. trvá na systéme sankcií, ktoré sa majú uplatňovať v prípade nekalých praktík; musia byť primerané k finančnej a obchodnej ujme spôsobenej subjektom v potravinovom dodávateľskom reťazci;

16 nazdáva sa, že riešenie nerovnováhy potravinového distribučného reťazca spočíva v upravenom rámci, ktorý by spájal reguláciu, úpravu právnych predpisov v oblasti hospodárskej súťaže a horizontálnejší prístup, súbežne so samoregulačnými dohodami; nalieha na to, aby členské štáty presadzovali vypracovanie osvedčených postupov a/alebo kódexov správania v partnerstve so všetkými zúčastnenými stranami;

17. vyjadruje presvedčenie, že by sa mala spustiť informačná kampaň v celej EÚ, prostredníctvom ktorej sa poľnohospodárom poskytnú informácie o ich zmluvných právach, ako aj o najbežnejších nekalých a nečestných zmluvných a obchodných praktikách;

18. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia