Projekt rezolucji - B7-0012/2012Projekt rezolucji
B7-0012/2012

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie konkluzji z posiedzenia Rady Europejskiej (w dniach 8-9 grudnia 2011 r.) dotyczących umowy międzynarodowej w sprawie unii stabilności fiskalnej (2011/2546(RSP))

16.1.2012

zamykającej debatę nad oświadczeniami Rady i Komisji
złożony zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu

Søren Bo Søndergaard, Jean-Luc Mélenchon, Miguel Portas, Marisa Matias, Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou, Paul Murphy, Cornelis de Jong, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Ilda Figueiredo w imieniu grupy politycznej GUE/NGL

Procedura : 2011/2546(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B7-0012/2012
Teksty złożone :
B7-0012/2012
Debaty :
Teksty przyjęte :

B7‑0012/2012

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie konkluzji z posiedzenia Rady Europejskiej (w dniach 8-9 grudnia 2011 r.) dotyczących umowy międzynarodowej w sprawie unii stabilności fiskalnej (2011/2546(RSP))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając oświadczenie szefów państw i rządów strefy euro z dnia 9 grudnia 2011 r.,

–   uwzględniając projekt międzynarodowego traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w ramach unii gospodarczej i walutowej,

–   uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że w umowie fiskalnej nie ma mowy o głównych elementach, które doprowadziły do kryzysu, a mianowicie o liberalizacji, deregulacji i nadmiernym zaufaniu do rynków finansowych, zwiększających się różnicach makroekonomicznych w strefie euro oraz narzucaniu polityki neoliberalnej;

B.  mając na uwadze, że proponowane przez szefów państw i rządów środki stanowią kontynuację polityk, które poniosły fiasko, a przyczyny kryzysu finansowego i gospodarczego leżące u ich podstaw, a szczególnie trwająca obecnie deregulacja kluczowych sektorów gospodarki oraz wzrastające różnice makroekonomiczne w obrębie strefy euro, wciąż pozostają bez rozwiązań;

C. mając na uwadze, że od początku kryzysu finansowego zależność od rynków finansowych, pomimo jej niszczycielskich skutków, jeszcze wzrosła; mając na uwadze, że kres temu może położyć wyłącznie publiczna kontrola nad bankami i udzielanie państwom członkowskim niskooprocentowanych pożyczek przez Europejski Bank Centralny;

D. mając na uwadze, że umowa fiskalna pozbawi demokratycznie wybrane rządy państw członkowskich możliwości wyboru polityki fiskalnej i wyjmie ją spod demokratycznej kontroli społeczeństw Europy, w tym spod kontroli parlamentów krajowych, oraz wprowadzi trwałe ramy drastycznych oszczędności;

E.  mając na uwadze, że rządy w całej Europie przyjęły dyktat rynków finansowych i w związku z tym całkowicie zorientowały swoje propozycje strategii politycznych na usatysfakcjonowanie rynków;

F.  zauważa, że zasady regulujące euro są zapisane w obowiązujących Traktatach i nie mogą ulec zmianie bez wprowadzenia zmian w tych Traktatach;

G. mając na uwadze, że kryzys zaufania społeczeństw państw członkowskich UE do instytucji UE staje się coraz poważniejszy, prowadząc do pogłębiania się kryzysu demokracji i legitymacji UE;

H. mając na uwadze, że w rezultacie polityki UE obywatele coraz bardziej postrzegają Unię Europejską jako zagrożenie dla ich dobrobytu ekonomicznego i społecznego, jako źródło wzrastającego zagrożenia dla ich pracy i dochodów, jako propagatorkę nierówności i niesprawiedliwości oraz jako przeszkodę dla pełnej demokracji, która może pogłębić nacjonalistyczne ciągoty, spowodować szerzenie się idei ksenofobicznych i wysoki poziom absencji w wyborach, w tym w wyborach europejskich;

1.  uważa, że działania Rady Europejskiej pogłębią światowy kryzys kapitalizmu;

2.  stanowczo sprzeciwia się międzynarodowemu traktatowi o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w ramach unii gospodarczej i walutowej oraz niedawnym zmianom w strukturze UGW (zarządzanie gospodarcze, europejski semestr, pakt euro plus); uważa, że zmiany te stanowią najbardziej reakcyjną, niedemokratyczną i skrajnie neoliberalną odpowiedź na obecny kryzys;

3.  potępia fakt, że projekt międzynarodowego traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w ramach unii gospodarczej i walutowej koncentruje się na tych samych instrumentach, które doprowadziły do kryzysu, zamiast ukierunkować rozwój gospodarczy w państwach UE-27 na pełne zatrudnienie (w szczególności więcej lepszych miejsc pracy), wzrost społeczno-gospodarczy, spójność społeczną (zwłaszcza walkę z ubóstwem, nierównością dochodów i bezrobociem) oraz ochronę środowiska, oraz powiększa deficyt demokratycznej legitymacji obecnej polityki, ignorując rolę Parlamentu Europejskiego i parlamentów narodowych;

4.  ponadto uważa, że projekt międzynarodowego traktatu zinstytucjonalizuje drastyczne oszczędności i podważy zasadę równości praw demokratycznych wszystkich 27 państw członkowskich, co nieuchronnie pogłębi kryzys, pogorszy standard życia większości obywateli UE i zwiększy nierówności między państwami członkowskimi oraz zrodzi podziały, które doprowadzą do „Unii wielu prędkości”, w ramach procesu nie tylko zagrażającego istnieniu euro, lecz może i istnieniu samej UE;

5.  nalega, by debata na temat sposobu wyjścia z kryzysu gospodarczego nie została pozostawiona instytucjom UE i rządom państw członkowskich UE, lecz by uczestniczyło w niej również społeczeństwo obywatelskie, związki zawodowe, bezrobotni i inne społecznie wykluczone warstwy społeczeństw europejskich; wzywa do kompleksowej debaty między społeczeństwami Europy na temat ich oczekiwań co do UE i ich celów;

6.  uważa, że zobowiązania tej wagi, jakie przestawiono w projekcie międzynarodowego traktatu, obligują do jak najszerszych konsultacji z obywatelami za pośrednictwem referendum zgodnie z przepisami krajowymi; kładzie nacisk na to, by te referenda zostały przeprowadzone bez politycznej ingerencji Komisji Europejskiej;

7.  zauważa, że wszelkie zmiany w konstytucji Irlandii wymagają przeprowadzenia referendum oraz że konstytucja Irlandii powierza władzę budżetową irlandzkiemu parlamentowi i rządowi, a zatem w razie przeniesienia władzy budżetowej powstaje konieczność zmiany konstytucji;

8.  uważa, że rządy w tych państwach członkowskich, w których nie ma możliwości przeprowadzenia referendum, powinny dać obywatelom prawo zadecydowania o ratyfikacji tego projektu traktatu w ramach powszechnych konsultacji;

9.  podkreśla, że wszelkie przyszłe zmiany traktatu UE muszą być przyjmowane zgodnie ze zwykłą procedurą zmiany traktatu; odrzuca zastosowanie „szybkiej ścieżki”;

10. uważa, że głosowanie nad alternatywnymi gospodarczymi lub fiskalnymi strategiami politycznymi przedstawionymi przez partie polityczne jest fundamentalnym elementem demokracji w państwach członkowskich oraz że projekt międzynarodowego traktatu znacznie ograniczy zdolność przyszłych wybranych w wyborach rządów do wdrażania własnych strategii; i to nie tylko w przypadku fiskalnych i gospodarczych strategii politycznych, ale i w odniesieniu do kwestii socjalnych, edukacyjnych i kulturalnych, co stanowi podstawowe zagrożenie dla zasady pomocniczości;

11. sprzeciwia się przekazaniu Europejskiemu Trybunałowi Sprawiedliwości i Komisji Europejskiej nowych uprawnień do ingerencji w politykę budżetową państw członkowskich;

12. zauważa, że zasady regulujące euro są zapisane w obowiązujących Traktatach UE oraz że nie mogą one ulec zmianie, jeżeli nie ulegną zmianie obowiązujące Traktaty;

13. ubolewa nad prawnym i politycznym brakiem jasności wokół tego projektu traktatu międzynarodowego, a mianowicie nad brakiem konkretnego i publicznie dostępnego projektu traktatu;

14. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz parlamentom państw członkowskich.