Návrh usnesení - B7-0016/2012Návrh usnesení
B7-0016/2012

  NÁVRH USNESENÍ o proveditelnosti zavedení dluhopisů stability (2011/2959(RSP))

  25. 1. 2012

  předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B7‑0022/2012
  v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu

  Sharon Bowles, Sylvie Goulard za Hospodářský a měnový výbor


  Postup : 2011/2959(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  B7-0016/2012

  B7‑0016/2012

  Usnesení Evropského parlamentu o proveditelnosti zavedení dluhopisů stability (2011/2959(RSP))

  Evropský parlament,

  –   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1173/2011 ze dne 16. listopadu 2011 o účinném prosazování rozpočtového dohledu v eurozóně (které je součástí tzv. balíčku šesti právních předpisů),

  –   s ohledem na zelenou knihu Komise ze dne 23. listopadu 2011 o proveditelnosti zavedení dluhopisů stability,

  –   s ohledem na vystoupení místopředsedy Rehna v Hospodářském a měnovém výboru dne 23. listopadu 2011 a na výměnu názorů s německou radou ekonomických expertů o evropském fondu pro umoření dluhu, která proběhla dne 29. listopadu 2011,

  –   s ohledem na průběžnou zprávu předsedy Van Rompuye s názvem „K silnější hospodářské unii“ ze dne 6. prosince 2011,

  –   s ohledem na čl. 115 odst. 5 a čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

  A. vzhledem k tomu, že Parlament požádal Komisi, aby předložila zprávu o možnosti zavedení evropských cenných papírů, což je nedílnou součástí dohody mezi Parlamentem a Radou o balíčku týkajícího se správy ekonomických záležitostí (tzv. six pack, balíček šesti právních předpisů);

  B.  vzhledem k tomu, že eurozóna je v unikátní situaci, kdy členské státy eurozóny používají společnou měnu, aniž by měly společnou fiskální politiku a jednotný trh s dluhopisy;

  C. vzhledem k tomu, že emise dluhopisů se společnou zodpovědností více stran by vyžadovala proces hlubší integrace;

  1.  je hluboce znepokojen neustálým napětím na trhu se státními dluhopisy v eurozóně, které se v uplynulých dvou letech projevilo zvětšováním rozpětí mezi nákupní a prodejní cenou dluhopisů, vysokou rozkolísaností ceny a zranitelností při útocích spekulantů;

  2.  je přesvědčen, že eurozóna jako emitent druhé nejvýznamnější mezinárodní měny na světě nese spoluzodpovědnost za stabilitu mezinárodního měnového systému;

  3.  zdůrazňuje, že je v dlouhodobém strategickém zájmu eurozóny a jejích členských států využít veškerých možných přínosů emise eura, které má potenciál stát se globální rezervní měnou;

  4.  zejména konstatuje, že trh se státními obligacemi USA a celkový trh se státními dluhopisy v eurozóně jsou srovnatelné velikostí, nikoli však pokud jde o likviditu, různorodost a stanovování ceny; poukazuje na to, že by mohlo být v zájmu eurozóny vytvořit společný likvidní a diverzifikovaný trh s dluhopisy, a poté, co bude v eurozóně spolehlivě nastolena kultura stability, byl by trh s dluhopisy stability životaschopnou alternativou k trhu dluhopisů denominovaných v amerických dolarech a euro by se stalo globálním „bezpečným přístavem“;

  5.  je přesvědčen, že eurozóna a její členské země mají odpovědnost za zajištění dlouhodobé stability měny, kterou používá přes 330 milionů lidí a mnoho společností a investorů, což má nepřímo vliv i na zbytek světa;

  6.  poukazuje na to, že dluhopisy stability by se lišily od dluhopisů, které vydávají federální státy jako USA a Německo, a nelze je proto bez výhrady srovnávat s US treasury bonds a Bundesanleihen;

  7.  vítá předložení zelené knihy, kterým je naplněn dávný požadavek Evropského parlamentu, a pokládá ji za užitečné východisko pro další úvahy; je otevřen této věci a má zájem aktivně diskutovat o všech otázkách – o přínosech i nedostatcích – souvisejících s proveditelností zavedení dluhopisů stability v různých variantách; vybízí Komisi, aby ještě prohloubila svou analýzu po široké veřejné diskusi, do níž by měly přispět Evropský parlament a vnitrostátní parlamenty, a také ECB, bude-li to považovat za žádoucí; má za to, že žádná ze tří variant předložených Komisí sama o sobě nevyřeší současnou krizi státního dluhu;

  8.  bere na vědomí názor Komise, který uvádí ve své zelené knize o proveditelnosti zavedení dluhopisů stability, že dluhopisy stability by usnadnily přenos měnové politiky eurozóny a podpořily by účinnost na trhu s dluhopisy v eurozóně a v jejím širším finančním systému;

  9.  opakuje svůj postoj, že nezbytným předpokladem pro společné emise dluhopisů je zavedení udržitelného fiskálního rámce, který by měl za cíl jak lepší správu ekonomických záležitostí, tak hospodářský růst v eurozóně, a klíčovou věcí je posloupnost kroků, přičemž jedním z nich by měl být závazný plán, který by byl podobný maastrichtským kritériím pro přijetí jednotné měny a vzal si z jejich uplatňování veškeré ponaučení;

  10. je toho názoru, že cíle, k nimž směřují rozhodnutí přijatá na zasedání Evropské rady ve dnech 8.‑9. prosince 2011, tj. dále zlepšovat udržitelnost veřejných financí, také přispívají k vytváření nezbytných podmínek pro možné zavedení dluhopisů stability;

  11. je přesvědčen, že dluhopisy stability by mohly být dalším prostředkem, jak motivovat k dodržování Paktu o stabilitě a růstu, pokud ovšem budou v souvislosti s nimi předmětem pozornosti otázky morálního hazardu a společné zodpovědnosti; poznamenává, že je třeba dále rozpracovat varianty obsažené v zelené knize, pokud jde o tyto otázky:

  –  účinná tržní motivace ke snižování míry zadlužení,

  –  vstupní a výstupní kritéria, dohody o podmínečnosti, dohody o splatnosti dluhopisů, přerozdělení výhod financování u zemí, které mají v současnosti rating AAA,

  –  systém diferenciace úrokových sazeb u členských států s odlišným ratingem,

  –  rozpočtová kázeň a zvyšování konkurenceschopnosti,

  –  procyklické a dluhově deflační účinky,

  –  dostatečná atraktivita pro investory na trhu, která sníží nadměrnou kolateralizaci nebo jí zabrání, a rozložení rizik mezi jednotlivé země,

  –  nadřazenost dluhopisů stability nad vnitrostátními dluhopisy v případě, že členský stát není schopen splácet svůj dluh,

  –  kritéria pro přidělování půjček členským státům a schopnost obsluhy dluhu,

  –  měřitelné a vynutitelné dluhové programy,

  –  forma závazného plánu, který by byl podobný maastrichtským kritériím pro přijetí jednotné měny,

  –  interakce s EFSF/ESM v případě členských států, které mají problémy s likviditou,

  –  příslušné právní požadavky, včetně změn Smluv a ústavních změn;

  12. je přesvědčen, že vyhlídky na zavedení dluhopisů stability mohou přispět ke stabilitě v eurozóně ve střednědobém horizontu; vyzývá však Komisi, aby urychleně předložila návrhy, jak se vší rozhodností řešit současnou krizi státního dluhu, ať již jde o evropský fond pro umoření dluhu, který navrhuje německá rada ekonomických expertů, a/nebo finalizaci a ratifikaci smlouvy o ESM a/nebo eurobondy, či také o společné řízení emisí státních dluhopisů;

  13. upozorňuje, že toto usnesení je pouze prozatímní reakcí na zelenou knihu Komise a posléze bude zpracováno obsáhlejší usnesení ve formě zprávy z vlastního podnětu;

  14. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a Evropské centrální bance.