Postup : 2011/2959(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0016/2012

Predkladané texty :

B7-0016/2012

Rozpravy :

PV 14/02/2012 - 14
CRE 14/02/2012 - 14

Hlasovanie :

PV 15/02/2012 - 8.7
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0046

NÁVRH UZNESENIA
PDF 127kWORD 84k
25.1.2012
PE479.453v01-00
 
B7-0016/2012

predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B7-0022/2012

v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku,


o uskutočniteľnosti zavedenia stabilizačných dlhopisov (2011/2959(RSP))


Sharon Bowles, Sylvie Goulard v mene Výboru pre hospodárske a menové veci

Uznesenie Európskeho parlamentu o uskutočniteľnosti zavedenia stabilizačných dlhopisov (2011/2959(RSP))  
B7‑0016/2012

Európsky parlament,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1173/2011 zo 16. novembra 2011 o účinnom presadzovaní rozpočtového dohľadu v eurozóne (súčasť balíka šiestich legislatívnych návrhov o správe ekonomických záležitostí),

–   zo zreteľom na Zelenú knihu Komisie z 23. novembra 2011 o uskutočniteľnosti zavedenia stabilizačných dlhopisov,

–   so zreteľom na vystúpenie podpredsedu Výboru pre hospodárske a menové veci Rehna 23. novembra 2011 a na výmenu názorov s nemeckou radou odborníkov na ekonomiku o európskom fonde na umorenie dlhu, ktorá sa uskutočnila 29. novembra 2011,

–   so zreteľom na predbežnú správu predsedu Van Rompuya z 6. decembra 2011: Smerom k silnejšej hospodárskej Únii,

–   so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže Parlament požiadal, aby Komisia predložila správu o možnosti zavedenia európskych cenných papierov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou dohody medzi Parlamentom a Radou o balíku šiestich legislatívnych návrhov o správe ekonomických záležitostí,

B.  keďže eurozóna je v ojedinelej situácii, keď členské štáty eurozóny majú jednotnú menu bez spoločnej fiškálnej politiky a jednotného trhu s dlhopismi,

C. keďže vydávanie dlhopisov na základe spoločnej a nerozdielnej zodpovednosti by si vyžadovalo proces hlbšej integrácie,

1.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad pretrvávajúcim napätím na trhoch so štátnymi dlhopismi v krajinách eurozóny, ktoré sa počas posledných dvoch rokov prejavuje zväčšovaním úverových rozpätí, vysokou nestálosťou a zraniteľnosťou voči špekulatívnym útokom;

2.  domnieva sa, že eurozóna ako emitent druhej najväčšej medzinárodnej meny na svete má spoločnú zodpovednosť za stabilitu medzinárodného menového systému;

3.  zdôrazňuje, že je v dlhodobom strategickom záujme eurozóny a jej členských štátov, aby využila všetky možné výhody pri vydávaní eura, ktoré má potenciál stať sa celosvetovou rezervnou menou;

4.  obzvlášť poznamenáva, že trh so štátnymi dlhopismi v USA a celkový trh so štátnymi dlhopismi v eurozóne sú veľkosťou porovnateľné, avšak nie čo sa týka likvidity, rozmanitosti a ceny; upozorňuje na to, že vytvorenie spoločného likvidného a diverzifikovaného trhu s dlhopismi by mohlo byť v záujme eurozóny a že po tom, ako sa zavedie dôveryhodná kultúra stability v eurozóne, stabilný trh s dlhopismi by ponúkal realizovateľnú alternatívu k trhu s dlhopismi v amerických dolároch a euro by bolo celosvetovým „bezpečným prístavom";

5.  domnieva sa tiež, že eurozóna a jej členské štáty sú zodpovedné za zabezpečenie dlhodobej stability meny, ktorú používa viac než 330 miliónov ľudí ako aj mnohé spoločnosti a investori, čo nepriamo ovplyvňuje zvyšok sveta;

6.  poukazuje na to, že stabilizačné dlhopisy by boli rozdielne od dlhopisov vydávaných federálnymi štátmi ako sú v USA a v Nemecku, a preto nemôžu byť presne porovnávané so štátnymi dlhopismi USA a Bundesanleihen;

7.  víta vypracovanie Zelenej knihy, ktorá spĺňa dlhodobú požiadavku Európskeho parlamentu, a považuje ju za užitočný odrazový mostík pre ďalšie úvahy; je otvorený tejto veci a uvíta aktívnu diskusiu o všetkých otázkach, ako slabých tak aj silných stránkach, týkajúcich sa uskutočniteľnosti zavedenia stabilizačných dlhopisov pri rôznych podmienkach; povzbudzuje Komisiu, aby ďalej prehĺbila svoju analýzu po širšej verejnej diskusii, do ktorej by mali prispieť aj Európsky parlament, národné parlamenty a ECB, ak to Komisia považuje za primerané; domnieva sa, že žiadna z troch možností, ktoré predložila Komisia, sama o sebe nevyrieši súčasnú krízu štátneho dlhu;

8.  berie na vedomie hodnotenie Komisie, ktoré je súčasťou Zelenej knihy o uskutočniteľnosti zavedenia stabilizačných dlhopisov, že stabilizačné dlhopisy by uľahčili prevod menovej politiky eurozóny a podporovali by efektivitu na trhu s dlhopismi a v širšom finančnom systéme eurozóny;

9.  znovu opakuje svoju pozíciu, že nevyhnutnou podmienkou na spoločné vydávanie dlhopisov je zavedenie udržateľného fiškálneho rámca, ktorý bude zameraný na lepšiu správu ekonomických záležitostí a hospodárskeho rastu v eurozóne, a že kľúčovou záležitosťou je usporiadanie, ktoré zahŕňa záväzný plán realizácie, ktorý by bol podobný k maastrichtským kritériám pre zavedenie jednotnej meny a využil by skúsenosti nadobudnuté pri ich uplatňovaní;

10. domnieva sa, že ciele, ktoré boli základom pre rozhodnutia prijaté na zasadaní Európskej rady 8. a 9. decembra 2011, ďalej posilňovať udržateľnosť verejných financií, tiež prispievajú k vytvoreniu potrebných podmienok na možné zavedenie stabilizačných dlhopisov;

11. vyjadruje presvedčenie, že stabilizačné dlhopisy by mohli byť dodatočným prostriedkom na podporu dodržiavania Paktu o stabilite a raste za predpokladu, že predmetom pozornosti budú aj otázky morálneho hazardu a spoločnej zodpovednosti; poznamenáva, že je ešte potrebné ďalej pracovať na možnostiach uvedených v Zelenej knihe v súvislosti s týmito otázkami:

–  účinné trhové motívy na zníženie úrovne dlhu,

–  kritéria pre vstup a výstup, dohody o podmienenosti, dohody o splatnosti dlhopisov, prerozdelenie výhod financovania pre štáty, ktoré majú v súčasnosti rating AAA,

–  systém rôznych úrokových sadzieb v členských štátoch s rozdielnym ratingom,

–  rozpočtová disciplína a zvýšenie konkurencieschopnosti,

–  procyklické a deflačné účinky,

–  dostatočná atraktívnosť pre investorov na trhu, pričom sa obmedzí nadmerné zabezpečenie kolaterálom a redistribúcia rizík medzi ostatné krajiny alebo sa im zabráni;

–  nadradenosť stabilizačných dlhopisov nad štátnymi dlhopismi v prípade, že členský štát nespláca svoj dlh,

–  kritéria na prideľovanie úverov členským štátom a schopnosť vykonávať dlhovú službu,

–  merateľné a vynútiteľné programy na znižovanie dlhu,

–  spôsoby pre záväzný plán realizácie podobný k maastrichtským kritériám pre zavedenie jednotnej meny,

–  spolupráca s ENFS/EMS tých členských štátov, ktoré majú problémy s likviditou,

–  primerané právne požiadavky vrátane zmien v zmluvách a ústavách;

12. domnieva sa, že perspektíva stabilizačných dlhopisov môže zo strednodobého hľadiska posilniť stabilitu v eurozóne; žiada však Komisiu, aby urýchlene predložila návrhy na rozhodné riešenie súčasnej krízy štátneho dlhu, ako je európsky fond na umorenie dlhu, ktorý navrhla nemecká rada odborníkov na ekonomiku a/alebo dokončenie a ratifikácia Zmluvy o založení EMS a/alebo eurobondy, ako aj spoločné riadenie vydávania štátnych dlhopisov;

13. upozorňuje na to, že toto uznesenie je predbežnou reakciou na Zelenú knihu Komisie, po ktorom bude nasledovať podrobnejšie uznesenie vo forme správy INI;

14. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a Európskej centrálnej banke.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia