Rezolūcijas priekšlikums - B7-0044/2012Rezolūcijas priekšlikums
B7-0044/2012

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par Eiropadomes 2012. gada 30. janvāra sanāksmi

31.1.2012

iesniegts, noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,
saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu

Elmar Brok PPE grupas vārdā
Roberto Gualtieri S&D grupas vārdā
Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā
Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE grupas vārdā

Procedūra : 2012/2506(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B7-0044/2012

B7‑0044/2012

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Eiropadomes 2012. gada 30. janvāra sanāksmi

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropadomes 2012. gada 30. janvāra sanāksmes secinājumus,

–  ņemot vērā Eiropadomes 2011. gada 9. un 10. decembra sanāksmes secinājumus,

–   ņemot vērā euro zonas valstu un valdību vadītāju 2011. gada 9. decembra paziņojumu,

–   ņemot vērā Apvienotās Karalistes valdības nostāju,

–   ņemot vērā sešu tiesību aktu kopumu par ekonomikas pārvaldību un divus Komisijas priekšlikumus par fiskālās disciplīnas turpmāku stiprināšanu[1],

–   ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja deklarāciju 2012. gada 18. janvāra sesijā,

–   ņemot vērā ad hoc Euro darba grupā un Eurogrupā notikušo sarunu rezultātus,

–   ņemot vērā to, ka jāsaglabā euro zonas līgumslēdzēju pušu un euro zonai nepievienojušos līgumslēdzēju pušu vienotība,

–   ņemot vērā ad hoc darba grupā Parlamenta vārdā tā pārstāvju iesniegto priekšlikumu,

–   ņemot vērā 2012. gada 18. janvāra rezolūciju par starptautiskā nolīguma projektu par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību ekonomiskajā un monetārajā savienībā,

–   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

1.  atkārtoti apstiprina 2012. gada 18. janvāra rezolūcijā pausto nostāju, vienlaikus ņemot vērā līguma par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību ekonomiskajā un monetārajā savienībā galīgo redakciju un atkārtoti pauž savu viedokli par to, ka būtu bijis labāk panākt vienošanos saskaņā ar ES tiesību aktiem; pauž nožēlu par to, ka Apvienotās Karalistes premjerministra iebilduma dēļ vienošanās netika panākta visām valstīm kopīgi;

2.  tomēr atzīmē, ka praktiski visu jaunā līguma elementu nodrošināšanu ir iespējams panākt, un tā jau lielā mērā ir panākta, ar Eiropas Savienības spēkā esošo tiesisko regulējumu un atvasinātajiem tiesību aktiem, vienīgie izņēmumi ir "zelta likums", apgrieztā kvalitatīvā vairākuma balsojums un EST iesaistīšana;

3.  uzskata, ka galīgajā redakcijā daudzos punktos sākotnējais teksts ir uzlabots un vairākas Parlamenta ierosinātās izmaiņas ir iestrādātas šajā tekstā, jo īpaši:

     –   nosacījums par Kopienas metodes pilnīgu piemērošanu;

–   stabilitāte, koordinācija un pārvaldība tiks īstenota izmantojot atvasinātos tiesību aktus, pilnībā iesaistot Parlamentu;

–   lielāka, tomēr nepilnīga, sešu tiesību aktu kopuma un jaunā līguma saskaņotība;

–   atzītas euro zonai nepiederošo līgumslēdzēju pušu tiesības piedalīties tajās euro zonas augstākā līmeņa sanāksmju daļās, kurās tiek izskatīti jautājumi par konkurenci, euro zonas globālo uzbūvi un nākotnē piemērojamiem pamatnoteikumiem;

–   paredzēta sadarbība starp Eiropas Parlamentu un valstu parlamentiem, pamatojoties uz abpusēju vienošanos un saskaņā ar Līgumu;

–   pievienota atsauce uz ilgtspējīgas izaugsmes, nodarbinātības, konkurētspējas un sociālās kohēzijas mērķiem;

–   apņemšanās piecu gadu laikā iestrādāt līguma saturu ES tiesiskajā regulējumā;

4.  atzīst, ka fiskālā stabilitāte ir pašreizējās krīzes risinājumu nozīmīga daļa; tomēr uzstāj, ka ekonomikas atlabšanai nepieciešami pasākumi, kas nostiprina solidaritāti un veicina ilgtspējīgu izaugsmi un nodarbinātību; atzinīgi vērtē Eiropadomē panākto izpratni par to, bet uzstāj, ka nepieciešami konkrēti un tālejoši pasākumi;

5.  atkārtoti pauž aicinājumu steidzami izveidot izpirkšanas fondu, pamatojoties uz Vācijas Ekonomikas ekspertu padomes priekšlikumu; aicina integrēt izpirkšanas fonda izveidei nepieciešamos likumdošanas priekšlikumus pašreiz notiekošajā divu tiesību aktu kopuma likumdošanas procesā; pauž nožēlu, ka tas vēl nav izdarīts; aicina Komisiju iesniegt priekšlikumus stingriem pasākumiem izaugsmes un nodarbinātības veicināšanai;

6.  prasa, lai līdztekus fiskālās stabilitātes nodrošināšanas pasākumiem nekavējoties tiktu noteiktas projektu obligācijas, ceļvedis stabilitātes obligācijām un Eiropas līmeņa finanšu darījuma nodoklis, attiecībā uz kuru Komisija jau ir iesniegusi priekšlikumu;

7.  turklāt norāda, ka jaunajā līgumā trūkst vēl citi svarīgi elementi:

–   nav novērsta dubultstandartu rašanās attiecībā uz jaunā līguma un Lisabonas līguma, kā arī acquis communautaire prasībām;

–   nav nodrošināts, ka visām līgumslēdzējām pusēm, pašreizējām un nākamajām euro zonas valstīm būtu vienādas tiesības pilnībā piedalīties visās euro augstāka līmeņa sanāksmēs;

8.  pauž nožēlu par to, ka galīgajā redakcijā nav iekļauta Parlamenta prasība attiecībā uz tā priekšsēdētāja pilntiesīgu līdzdalību neformālajās euro austākā līmeņa sanāksmēs; uzstāj, ka vēlētajam priekšsēdētājam jābūt piešķirtam pastāvīgam uzaicinājumam pilntiesīgi piedalīties euro austākā līmeņa sanāksmēs;

9.  uzstāj, ka līgumslēdzējām pusēm ir pilnībā jāievēro savas saistības vēlākais piecu gadu laikā integrēt ES līgumos līgumu par stabilitāti, koordinēšanu un pārvaldību ekonomikas un monetārajā savienībā, un prasa izmantot šo gadījumu, lai novērstu atlikušās Lisabonas līguma nepilnības;

10. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju valstu un valdību vadītājiem, Eiropadomes priekšsēdētājam, Euro grupas priekšsēdētājam, valstu parlamentiem, Komisijai un Eiropas Centrālajai bankai.