Förslag till resolution - B7-0044/2012Förslag till resolution
B7-0044/2012

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om Europeiska rådets möte den 30 januari 2012

31.1.2012

till följd av uttalandena av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

Elmar Brok för PPE-gruppen
Roberto Gualtieri för S&D-gruppen
Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen
Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen

Förfarande : 2012/2506(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0044/2012

B7‑0044/2012

Europaparlamentets resolution om Europeiska rådets möte den 30 januari 2012

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av slutsatserna från Europeiska rådets möte den 30 januari 2012,

–  med beaktande av slutsatserna från Europeiska rådets möte den 9–10 december 2011,

–   med beaktande av uttalandet av den 9 december 2011 från euroområdets stats- och regeringschefer,

–   med beaktande av den brittiska regeringens ståndpunkt,

–   med beaktande av paketet med sex lagstiftningsförslag om ekonomisk styrning och de två förslagen från kommissionen om att ytterligare skärpa budgetdisciplinen[1],

–   med beaktande av det uttalandet som kommissionens ordförande gjorde vid plenarsammanträdet den 18 januari 2012,

–   med beaktande av resultatet av de förhandlingar som förts i den tillfälliga euroarbetsgruppen och i eurogruppen,

–   med beaktande av att enheten måste bevaras mellan euroområdet och de avtalsparter som inte ingår i euroområdet,

–   med beaktande av det förslag som parlamentets företrädare har lagt fram för parlamentets räkning i den tillfälliga arbetsgruppen,

–   med beaktande av sin resolution av den 18 januari 2012 om förslaget till internationellt avtal om stabilitet, samordning och styrning i EMU,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

1.  Europaparlamentet bekräftar sin resolution av den 18 januari 2012, samtidigt som man noterar den slutliga texten till avtalet om stabilitet, samordning och styrning i Ekonomiska och monetära unionen, och upprepar sin åsikt att det hade varit bättre om man hade kunnat nå en överenskommelse inom ramen för EU-lagstiftningen. Parlamentet beklagar att det inte var möjligt att nå en överenskommelse med alla medlemsstater, på grund av den brittiske premiärministerns motstånd.

2.  Europaparlamentet noterar dock att så gott som samtliga delar i det nya avtalet kan förverkligas, och till stor del redan har förverkligats, inom EU:s nuvarande rättsliga ramar och genom sekundärlagstiftning, med undantag av den gyllene regeln, omvänd kvalificerad majoritet vid omröstningar samt EU-domstolens involvering.

3.  Europaparlamentet anser att den slutliga texten på flera sätt innebär en förbättring jämfört med ursprungstexten och välkomnar att ett antal av de ändringar som parlamentet föreslog har tagits med, särskilt

     –   en försäkran om att gemenskapsmetoden ska tillämpas fullt ut,

–   att tillämpningen av stabilitet, samordning och styrning kommer att ske via sekundärlagstiftning, och kommer att involvera Europaparlamentet helt och fullt,

–   bättre, men dock ofullständig, sammankoppling av ”sexpacket” och det nya avtalet,

–   erkännande av rätten för de avtalsparter som inte har euron som valuta att delta i de delar av eurotoppmötena som handlar om konkurrenskraft, den övergripande utformningen av euroområdet samt de grundläggande bestämmelser som kommer att gälla för området i framtiden,

–   att samarbete mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten kommer att bedrivas på en gemensamt överenskommen grund och i enlighet med fördraget,

–   en hänvisning till målen hållbar tillväxt, sysselsättning, konkurrenskraft och social sammanhållning,

–   ett åtagande att införliva avtalets innehåll i EU:s rättsliga ram inom 5 år.

4.  Europaparlamentet erkänner att finanspolitisk stabilitet är en viktig faktor för att komma till rätta med den rådande krisen. För ekonomiska återhämtning krävs det dock åtgärder som förstärker solidariteten och får fart på hållbar tillväxt och sysselsättning. Parlamentet välkomnar att Europeiska rådet numera erkänner detta faktum, men insisterar på att det krävs konkreta och långtgående åtgärder.

5.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning att snabbt inrätta en skuldinlösenfond, baserad på förslaget från det tyska rådet med ekonomiska experter. Parlamentet uppmanar till integrering av sådan lagstiftning som krävs för att inrätta en skuldinlösenfond, helst inom ramen för den nuvarande ”tvåpack”-lagstiftningsmodellen. Parlamentet beklagar att detta ännu inte har påbörjats, och uppmanar kommissionen att lägga fram förslag till kraftåtgärder för att främja tillväxt och sysselsättning.

6.  Efter alla de åtgärder som har vidtagits för att åstadkomma finanspolitisk stabilitet efterlyser Europaparlamentet nu projektobligationer, en färdplan för stabilitetsobligationer och en EU-omfattande skatt på finansiella transaktioner, vilket kommissionen redan har föreslagit.

7.  Dessutom påpekar Europaparlamentet att vissa viktiga element saknas i det nya avtalet:

–   undvikande av dubbla standarder genom olika normer i avtalet och i Lissabonfördraget samt i EU-lagstiftningen,

–   alla avtalsparter, nuvarande och framtida medlemmar i euroområdet, bör ha samma rätt att delta helt och fullt i alla eurotoppmöten.

8.  Europaparlamentet beklagar att den slutliga texten inte återspeglar parlamentets begäran om att dess talman ska få delta fullt ut i eurogruppens informella möten. Parlamentet insisterar på att den ordförande som kommer att väljas för eurotoppmötena ska ge talmannen en stående inbjudan med erbjudande om fullt deltagande.

9.  Europaparlamentet insisterar på att avtalsparterna helt och fullt respekterar sitt åtagande att senast inom 5 år integrera avtalet om stabilitet, samordning och styrning i EU‑fördragen, och begär att man vid detta tillfälle tar itu med de kvarvarande svagheterna i Lissabonfördraget.

10. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till stats- och regeringscheferna, rådets ordförande, eurogruppens ordförande, de nationella parlamenten, kommissionen och Europeiska centralbanken.