Предложение за резолюция - B7-0045/2012Предложение за резолюция
B7-0045/2012

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно проекта за регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1924/2006 във връзка със списъка на хранителните претенции

31.1.2012

внесено съгласно член 88, параграф 2 и параграф 4, буква б) от Правилника за дейността
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Процедура : 2011/2916(RPS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0045/2012
Внесени текстове :
B7-0045/2012
Разисквания :
Приети текстове :

B7‑0045/2012

Резолюция на Европейския парламент относно проекта за регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1924/2006 във връзка със списъка на хранителните претенции

Европейският парламент,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно хранителни и здравни претенции за храните[1],

–   като взе предвид проекта за регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1924/2006 във връзка със списъка на хранителните претенции,

–   като взе предвид становището от 13 октомври 2011 г. на комитета по член 25 от Регламент (ЕО) № 1924/2006;

–   като взе предвид насоките на Комисията за изпълнението на Регламент (ЕО) № 1924/2006, одобрени на 14 декември 2007 г. от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните[2],

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на потребителите[3],

–   като взе предвид член 5а, параграф 3, буква б) от решението на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията[4],

–   като взе предвид член 88, параграф 2 и параграф 4, буква б) от своя правилник,

А. като има предвид, че както е посочено в член 3 от Регламент (ЕО) № 1924/2006, използването на хранителни и здравни претенции не трябва да бъде фалшиво, двузначно или подвеждащо;

Б.  като има предвид, че както е посочено в член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1924/2006, използването на хранителните и здравните претенции може да се разреши единствено ако може да се очаква от средностатистическия потребител да разбере полезното въздействие, изразено в претенцията;

В.  като има предвид, че както е посочено в член 9, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1924/2006, сравняването на хранителни претенции трябва да съпоставя състава на съответната храна с много храни от същата категория, включително храни от други търговски наименования;

Г.  като има предвид, че както е посочено в член 7 от Регламент (ЕС) № 1169/2011 информацията за храните не трябва да заблуждава потребителите по отношение на тяхното естество, свойства и характеристики;

Д. като има предвид, че с оглед на основните принципи, определящи избора на позволени хранителни претенции относно храната, както е посочено по-горе, новата предложена от Комисията хранителна претенция „сега съдържа Х % по-малко [хранително вещество]“, която да бъде включена в приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006, противоречи на целта и съдържанието на основния акт, тъй като е двузначна, подвеждаща и объркваща за средностатистическия потребител;

Е.  като има предвид, че нововъведената претенция „сега съдържа Х % по-малко [хранително вещество]“ нарушава принципа на сравнителните претенции съгласно член 9, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1924/2006; като има предвид, че този принцип допуска хранителните стойности на даден продукт да бъдат сравнявани с предишен вариант на същия този продукт, независимо от първоначалното съдържание на съответното хранително вещество, което би могло да бъде прекалено високо в сравнение с други продукти на пазара; като има предвид, че за продукти, чийто състав не е бил променен, но които въпреки това са с по-ниско съдържание на определено хранително вещество, отколкото продукта с променен състав на друго търговско наименование, няма да бъде разрешено да бъдат обозначени с хранителна претенция, което неизбежно ще заблуждава потребителите;

Ж. като има предвид, че претенцията „сега съдържа Х % по-малко [хранително вещество]“ би могла да породи нелоялна конкуренция спрямо съществуващите претенции като например „намалено съдържание на [хранително вещество]“ и „лайт“ ; като има предвид, че в сравнение с други сходни продукти в последния случай е необходимо намаляване с най-малко 10 % (на микроелементите), 25 % (на натрия) или 30 % (на захарите/мазнините); като има предвид, че потребителят би могъл да допусне, че указаното количество в претенцията „сега съдържа Х % по-малко“ означава по-голямо намаление, отколкото намалението в претенция за „намалено съдържание на [хранително вещество]“ или „лайт“, въпреки много по-строгите изисквания по отношение на тези претенции в сравнение с претенцията „сега съдържа Х % по-малко [хранително вещество]“, за която е посочено минимално намаление от само 15 %;

З.  като има предвид, че претенцията „сега съдържа Х % по-малко [хранително вещество]“ би могла да възпира производителите от по-съществена промяна на състава на своите продукти, така че да спазват изискванията за претенциите за „намалено съдържание на [хранително вещество]“ или „лайт“, тъй като е по-лесно да се намали определено хранително вещество с 15 %, вместо с 30 %;

И. като има предвид, че в съображение 4 от проекта за мярка Комисията ясно признава, че „...когато се намалява съдържанието на захари, потребителите очакват да се намали и енергийното съдържание“; като има предвид, че по отношение на предложеното изменение на претенцията „намалено съдържание на мазнини/захари“ съгласно точка 2 от приложението към проекта за мярка Комисията също така дава възможност да се използват такива претенции дори когато енергийното съдържание на продукта, обозначен с претенцията, е все още „равно на“ енергийното съдържание на сходен продукт;

1.  се противопоставя на приемането на проекта за регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1924/2006 във връзка със списъка на хранителните претенции;

2. счита, че проектът за регламент на Комисията е несъвместим с целта и съдържанието на основния акт;

3.  призовава Комисията да внесе изменен проект за мярката в комитета;

4.   възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.