Πρόταση ψηφίσματος - B7-0045/2012Πρόταση ψηφίσματος
B7-0045/2012

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 όσον αφορά τον κατάλογο των ισχυρισμών επί θεμάτων διατροφής

31.1.2012

σύμφωνα με το άρθρο 88, παράγραφος 2 και παράγραφος 4 στοιχείο β) του Κανονισμού
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Διαδικασία : 2011/2916(RPS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0045/2012
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0045/2012
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0045/2012

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 όσον αφορά τον κατάλογο των ισχυρισμών επί θεμάτων διατροφής

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τους ισχυρισμούς επί θεμάτων διατροφής και υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα[1],

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 σχετικά με τον κατάλογο των ισχυρισμών επί θεμάτων διατροφής,

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση που παρεσχέθη στις 13 Οκτωβρίου 2011 από την επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006,

–   έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 τις οποίες ενέκρινε η μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 14 Δεκεμβρίου 2007[2],

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011 , σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές[3],

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 5α παράγραφος 3 στοιχείο β) της απόφασης του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή[4],

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 88, παράγραφος 2 και παράγραφος 4 στοιχείο β του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006, η χρήση των ισχυρισμών διατροφής και υγείας δεν πρέπει να είναι εσφαλμένη, ασαφής ή παραπλανητική,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όπως περαιτέρω αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006, η χρήση ισχυρισμών διατροφής και υγείας επιτρέπεται μόνον εάν μπορεί να αναμένεται από τον μέσο καταναλωτή να κατανοεί τα ευεργετικά αποτελέσματα όπως αυτά διατυπώνονται στον ισχυρισμό,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006, οι συγκριτικοί ισχυρισμοί διατροφής συγκρίνουν τη σύνθεση του εν λόγω τροφίμου με μια σειρά τροφίμων της ίδιας κατηγορίας, συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων άλλων εμπορικών ονομάτων,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011, οι πληροφορίες για τα τρόφιμα δεν πρέπει να είναι παραπλανητικές ως προς τα χαρακτηριστικά, τη φύση και την ταυτότητα του τροφίμου,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένων των αρχών που διέπουν την επιλογή των επιτρεπόμενων ισχυρισμών διατροφής, όπως προαναφέρθηκε, ο νέος ισχυρισμός διατροφής που προτείνει η Επιτροπή «τώρα με X% λιγότερο [θρεπτικό συστατικό]» προκειμένου να συμπεριληφθεί στο Παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 έρχεται σε αντίθεση με το στόχο και το περιεχόμενο της βασικής νομικής πράξης δεδομένου ότι είναι ασαφής και παραπλανητικός και προκαλεί σύγχυση στο μέσο καταναλωτή,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νεοεισαχθείς ισχυρισμός «τώρα με X% λιγότερο [θρεπτικό συστατικό]» παραβιάζει την αρχή των συγκριτικών ισχυρισμών όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006· λαμβάνοντας υπόψη ότι επιτρέπει τη σύγκριση της θρεπτικής αξίας ενός προϊόντος με προηγούμενη παραλλαγή του εν λόγω προϊόντος, ανεξαρτήτως του επιπέδου εκκίνησης του δεδομένου θρεπτικού συστατικού, που μπορεί να είναι υπερβολικά υψηλό σε σχέση με άλλα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προϊόντα η σύνθεση των οποίων δεν έχει αλλάξει, έχουν όμως χαμηλότερη περιεκτικότητα σε ένα συγκεκριμένο θρεπτικό συστατικό σε σχέση με ένα προϊόν διαφορετικής εμπορικής επωνυμίας η σύνθεση του οποίου έχει αλλάξει δεν μπορούν να φέρουν ισχυρισμό διατροφής και ότι τούτο αποπροσανατολίζει αναπόφευκτα τους καταναλωτές,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ισχυρισμός «τώρα με X% λιγότερο [θρεπτικό συστατικό]» ενδέχεται να οδηγήσει σε αθέμιτο ανταγωνισμό έναντι υφιστάμενων ισχυρισμών όπως «μειωμένης περιεκτικότητας σε [θρεπτικό συστατικό]» και «light/ελαφρύ»· λαμβάνοντας υπόψη ότι για την τελευταία περίπτωση απαιτείται μια μείωση της τάξης τουλάχιστον του 10% (μικροθρεπτικά συστατικά), 25% (νάτριο) ή 30% (για σάκχαρα/λίπη) σε σύγκριση με άλλα παρόμοια προϊόντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καταναλωτής μπορεί να υποθέσει ότι η δήλωση σε σχέση με την ποσότητα στον ισχυρισμό «τώρα με X% λιγότερο» σημαίνει μεγαλύτερη μείωση σε σχέση με τον ισχυρισμό «μειωμένης περιεκτικότητας σε [θρεπτικό συστατικό]» και «light/ελαφρύ» μολονότι οι απαιτήσεις είναι πολύ αυστηρότερες για τους ισχυρισμούς αυτούς σε σχέση με εκείνες που ισχύουν για τον ισχυρισμό «τώρα με X% λιγότερο [θρεπτικό συστατικό]» για τον οποίο έχει οριστεί ελάχιστη μείωση μόλις κατά 15%,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ισχυρισμός «τώρα με X% λιγότερο [θρεπτικό συστατικό]» θα μπορούσε να αποθαρρύνει τους παραγωγούς από το να αλλάξουν ουσιαστικότερα τη σύνθεση των προϊόντων τους προκειμένου να ανταποκρίνονται στους ισχυρισμούς «λιγότερο [θρεπτικό συστατικό]» ή «light/ελαφρύ», δεδομένου ότι είναι ευκολότερη η μείωση ενός θρεπτικού συστατικού κατά 15% σε σχέση με το 30%,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην αιτιολογική σκέψη 4 η Επιτροπή αναγνωρίζει σαφώς ότι «...όταν μειώνονται τα σάκχαρα, οι καταναλωτές αναμένουν μείωση της ενέργειας»· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε σχέση με την προτεινόμενη τροποποίηση στον ισχυρισμό «λιγότερα λίπη/σάκχαρα» όπως προβλέπεται στο σημείο 2 του Παραρτήματος στο σχέδιο μέτρου, η Επιτροπή επιτρέπει επίσης τέτοιου είδους ισχυρισμούς ακόμη και αν η ενέργεια στο προϊόν που φέρει τον ισχυρισμό εξακολουθεί να «ισούται με» την ενέργεια που περιέχει ένα παρόμοιο προϊόν,

1.  αντιτίθεται στην έγκριση του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 όσον αφορά τον κατάλογο των ισχυρισμών διατροφής·

2. είναι της γνώμης ότι το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής δεν είναι συμβατό με τον στόχο και το περιεχόμενο της βασικής πράξης·

3.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει ένα τροποποιημένο σχέδιο μέτρου στην προαναφερθείσα επιτροπή·

4.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.