Процедура : 2012/2522(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0047/2012

Внесени текстове :

B7-0047/2012

Разисквания :

PV 14/02/2012 - 13
CRE 14/02/2012 - 13

Гласувания :

PV 16/02/2012 - 8.7
CRE 16/02/2012 - 8.7
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 138kWORD 73k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0047/2012
8.2.2012
PE479.473v01-00
 
B7-0047/2012

за приключване на разискванията по изявление на Комисията

съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността


относно Споразумението между ЕС и Мароко за реципрочни мерки за либерализация по отношение на селскостопански продукти и рибни продукти (2012/2522(RSP))


José Bové, Raül Romeva i Rueda, Yannick Jadot от името на групата Verts/ALE

Резолюция на Европейския парламент относно Споразумението между ЕС и Мароко за реципрочни мерки за либерализация по отношение на селскостопански продукти и рибни продукти (2012/2522(RSP))  
B7‑0047/2012

Европейският парламент,

–   като взе предвид проекта на Решение на Съвета (15975/2010),

–   като взе предвид проекта на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Мароко за реципрочни мерки за либерализация по отношение на селскостопански продукти, преработени селскостопански продукти, риба и рибни продукти, за замяна на протоколи № 1, № 2 и № 3 и приложенията към тях и за изменение на Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна(15974/2010),

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че стартиралият през 1995 г. Барселонски процес доведе до споразумения за асоцииране между Европейския съюз и около дузина страни от Южното Средиземноморие, които имат за цел засилването на диалога и сътрудничеството, с което да се създаде пространство на мир, сигурност и стабилност;

Б.  като има предвид, че пътната карта от Рабат, установена през 2005 г., промени фокуса на сътрудничеството, като даде предимство на създаването на свободна търговия пред балансираното развитие на всички стълбове, което доведе до извеждането на преден план на стълба търговия на споразумението за асоцииране за по-нататъшни процеси на либерализация;

В.  като има предвид, че основният въпрос на търговската политика на ЕС спрямо страните от южния бряг на Средиземноморския басейн следва да бъде предоставянето на мерки за подобряване на мира, сигурността и стабилността в региона посредством регионална интеграция, производство по-високо по веригата за генериране на добавена стойност, и местно потребление;

Г.  като има предвид, че Арабската пролет показа, че слабостите на демокрацията трябва да бъдат разглеждани най-напред във всички области на политиката между ЕС и страните от Южното Средиземноморие;

Д. като има предвид, че усилията в това отношение следва да са подкрепени от търговски отношения, които на първо място да вземат под внимание нуждите на Мароко по отношение на икономическото развитие и развитието на селските райони, като същевременно се опазва морската среда, избягва се изтощаването на рибните запаси и се опазва околната среда в селските райони, по-специално посредством разумно управление на водите и избягването на мащабни насаждения с монокултури;

Е.  като има предвид, че дългосрочните възможностите за намиране на работа следва да бъдат укрепени в секторите на селското, рибното стопанство и в свързаните с тях стопанства в Мароко, като се изтъкне важната роля на семейното и селското земеделие, при зачитане на трудовите права и при стремеж за разширяване обхвата на хранително-вкусовата промишленост, като по този начин се увеличат възможностите за намиране на работа на по-високо квалифицирани и по-добре платени работни места;

Ж. като има предвид, че следва да се обърне специално внимание на аспекта, свързан с равенството между половете, предоставянето на все по-достойни работни места за жените, насърчаване намирането на решения за съвместяване на семейния и професионалния живот за мъжете и жените;

З.  като има предвид, че сектора на плодовете и зеленчуците е от особено значение в редица селски райони на южните държави в Европейския съюз, по-специално в Испания и Франция, където социално-икономическата криза е достигнала обезпокоителни измерения;

И. като има предвид че ГД „Търговия” е възложила на Манчестърския университет изготвянето на оценка на въздействието върху устойчивото развитие във връзка с пълноценна Зона за свободна търговия в Средиземноморието, резултатите от които прогнозират по-скоро нарастване на социалните трудности и неустойчиво екологично напрежение през първите десет години от съществуването му;

Й. като има предвид, че протоколът към споразумението между ЕС и Мароко относно рибното стопанство беше отхвърлено от Европейския парламент на 14 декември 2011 г.;

К. като има предвид, че Западна Сахара не е част от Мароко и не може да бъде включвана в каквото и да било споразумение, подписано от ЕС с Кралство Мароко, нито изрично, нито по подразбиране; като има предвид също така, че Съдът на Европейския съюз потвърди, че Съюзът е обвързан по международното право във всички свои действия и че включването на Западна Сахара в споразумението би представлявало нарушение на международното право;

1.  подчертава неотложната необходимост Комисията да разработи завършена стратегия за справяне с недостатъците на Барселонския процес досега, като вземе предвид предизвикателствата на Арабската пролет, която удиви региона през 2011 г., но все още далеч не е постигнала първоначалните си цели;

2.  предлага усилията да се съсредоточат върху укрепването на регионалната интеграция и насърчаването на демократична политическа среда при вземането на икономически и търговски решения; настоява също така за подобряване на веригите за генериране на добавена стойност в рамките на отделните държави, като по този начин се позволи създаването на достойни модели на производство и потребление;

3.  разглежда като ключови елементи за успеха на търговските отношения създаването на равни условия, по-специално по отношение на по слабите участници, опазването на природните ресурси, адекватното заплащане на производителите, справедливи възнаграждения и устойчиви работни места, като с това се допринесе за стабилността на местните пазари и за опазване на околната среда;

4.  изразява своята загриженост във връзка с последните доклади на УНИЦЕФ, в които се посочва, че на 1,5 милиона деца в училищна възраст се отказва правото на образование и че детският труд, по-специално в областта на селското стопанство, продължава да се използва и във връзка с това, че нарастването на обема на продукцията, предназначена за износ, може да подкопае всякакви усилия за преустановяване на тези незаконни практики;

5.  подчертава, че продължават да са необходими щателно извършени оценки за въздействието върху устойчивостта преди по-нататъшно либерализиране на търговията със страните от южния бряг на Средиземноморския басейн, за да се избегнат всякакви затруднения, тъй като те биха могли да застрашат Арабската пролет;

6.  изразява убеждение, че в съответствие с международното право, Западна Сахара трябва изрично да бъде изключена от обхвата на всяко споразумение, което ЕС сключва с Мароко, като същевременно се остави врата за сключването на отделни споразумения с жителите на Западна Сахара, при желание от тяхна страна;

7.  приканва Комисията да договори отново споразумението за либерализация на селскостопанския сектор и сектора на рибарството с оглед на адаптирането на предвижданите мерки към потребностите от устойчиво икономическо и социално развитие, което да засили регионалната интеграция;

8.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, на държавите членки и на правителството на Мароко.

Правна информация - Политика за поверителност