Návrh usnesení - B7-0047/2012Návrh usnesení
B7-0047/2012

NÁVRH USNESENÍ o dohodě mezi EU a Marokem o vzájemných liberalizačních opatřeních pro zemědělské produkty a produkty rybolovu (2012/2522(RSP))

8. 2. 2012

předložený na základě prohlášení Komise
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

José Bové, Raül Romeva i Rueda, Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE

Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0047/2012

Postup : 2012/2522(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0047/2012

B7‑0047/2012

Usnesení Evropského parlamentu o dohodě mezi EU a Marokem o vzájemných liberalizačních opatřeních pro zemědělské produkty a produkty rybolovu (2012/2522(RSP))

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (15975/2010),

–   s ohledem na návrh dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o vzájemných liberalizačních opatřeních pro zemědělské produkty, zpracované zemědělské produkty, ryby a produkty rybolovu, o změně Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé a o nahrazení jejích protokolů č. 1, 2 a 3 včetně příloh (15974/2010),

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že v rámci barcelonského procesu, který byl zahájen v roce 1995, uzavřela Evropská unie dohody o přidružení asi s desítkou zemí jižního Středomoří s cílem posílit dialog a spolupráci, a vytvořit tak oblast míru, bezpečnosti a stability;

B.  vzhledem k tomu, že rabatský plán přijatý v roce 2005 změnil zaměření této spolupráce tím, že přednost dostalo vytvoření systému volného obchodu před vyváženým rozvojem všech pilířů, což vedlo k vyčlenění obchodního pilíře dohod o přidružení pro další liberalizační procesy;

C. vzhledem k tomu, že hlavním cílem obchodní politiky EU zaměřené na země jižního Středomoří by mělo být přijetí opatření, která by zlepšila situaci z hlediska míru, bezpečnosti a stability prostřednictvím regionální integrace, produkce s vyšší přidanou hodnotou a místní spotřeby;

D. vzhledem k tomu, že arabské jaro ukázalo, že v každé politické oblasti, o níž se jedná mezi EU a jižním Středomořím, je nejdříve třeba řešit nedostatečnou demokracii;

E.  vzhledem k tomu, že úsilí v této oblasti je třeba podpořit i v rámci obchodních vztahů, které zohlední především potřeby Marockého království v oblasti hospodářství a rozvoje venkova a současně ochrání mořské prostředí, zabrání snižování rybolovných zdrojů a ochrání životní prostředí venkova, a to zejména prostřednictvím racionálního hospodaření s vodou a zamezení vzniku obrovských monokulturních plantáží;

F.  vzhledem k tomu, že je třeba v Maroku rozšiřovat nabídku udržitelných pracovních míst v oblasti zemědělství, rybolovu a v souvisejících odvětvích a to s důrazem na významnou úlohu rodinného a drobného zemědělství, v souladu s právy pracovníků a s cílem rozšířit potravinářský průmysl, a vytvořit tak více příležitostí pro kvalifikovanou a lépe placenou práci;

G. vzhledem k tomu, že je nezbytné věnovat zvláštní pozornost genderovým otázkám a usilovat o to, aby byly pro ženy vytvářeny ještě důstojnější pracovní příležitosti a aby byly podporovány takové postupy, které umožní sladit rodinný život a pracovní dráhu mužů a žen;

H. vzhledem k tomu, že odvětví ovoce a zeleniny má pro mnoho venkovských regionů zemí na jihu Evropské unie, zejména Španělska a Francie, značný význam, neboť hospodářská a sociální krize dosahuje v těchto regionech znepokojujících rozměrů;

I.   vzhledem k tomu, že posouzení dopadu na udržitelný rozvoj se zaměřením na vytvoření plnohodnotné zóny volného obchodu ve Středomoří, které GŘ pro obchod zadalo k vypracování Univerzitě v Manchesteru, předpovídá pro prvních deset let existence této zóny spíše rostoucí sociální problémy a neudržitelný tlak na životní prostředí;

J.   vzhledem k tomu, že protokol k dohodě o rybolovu uzavřené mezi EU a Marokem Evropský parlament dne 14. prosince 2011 zamítl;

K. vzhledem k tomu, že Západní Sahara není součástí Maroka a nelze ji explicitně ani implicitně zahrnout do žádné dohody, kterou EU uzavře s Marockým královstvím, a vzhledem k tomu, že ESD potvrdil, že Unie je v rámci veškeré své činnosti vázána mezinárodním právem a zahrnutí Západní Sahary do této dohody by bylo jeho porušením;

1.  zdůrazňuje, že je nezbytné, aby Komise co nejdříve vytvořila komplexní strategii pro odstranění nedostatků barcelonského procesu, které se dosud projevily, přičemž by měla zohlednit výzvy spojené s arabským jarem, které do tohoto regionu přineslo v roce 2011 mnoho změn, avšak zatím zdaleka nedosáhlo vytčených cílů;

2.  navrhuje, aby se při přijímání ekonomických a obchodních rozhodnutí usilovalo především o posílení regionální integrace a upevnění demokratické politiky a aby se úsilí soustředilo i na zlepšování řetězců přidané hodnoty v rámci různých zemí, a umožnilo se tak vytvoření vzorů kvalitní produkce a spotřeby;

3.  domnívá se, že klíčovými body úspěšných obchodních vztahů je vytvoření rovných podmínek se zvláštním ohledem na slabší zainteresované strany, ochrana přírodních zdrojů, přiměřené platby pro producenty, spravedlivé mzdy a udržitelná pracovní místa, čímž by se mohla zajistit stabilita pro místní trhy a ochránit životní prostředí;

4.  vyjadřuje znepokojení v souvislosti s nejnovějšími zprávami organizace UNICEF, v nichž se uvádí, že 1,5 milionu dětí školního věku je stále ještě upíráno právo na vzdělání, že zejména ve venkovských oblastech se stále ještě využívá dětské práce a že veškeré úsilí o zamezení těmto nezákonným praktikám by mohla zhatit produkce stále více orientovaná na vývoz;

5.  zdůrazňuje, že je i nadále třeba pečlivě provádět posouzení dopadu na udržitelný rozvoj, než bude přistoupeno k další liberalizaci obchodu se zeměmi jižního Středomoří, aby se zamezilo vzniku problémů, které by mohly ohrozit arabské jaro;

6.  je přesvědčen, že v souladu s mezinárodním právem musí být Západní Sahara explicitně vyloučena z oblasti působnosti jakékoli dohody, kterou uzavře EU s Marokem, přičemž by měl být ponechán prostor pro uzavření separátních dohod s obyvateli Západní Sahary, budou-li si to přát;

7.  vyzývá Komisi, aby znovu vedla jednání o dohodě týkající se liberalizace zemědělského odvětví a odvětví rybolovu s cílem přizpůsobit plánovaná opatření potřebám udržitelného hospodářského a sociálního rozvoje a rozšířené regionální integrace;

8.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, členským státům a marocké vládě.