Forslag til beslutning - B7-0047/2012Forslag til beslutning
B7-0047/2012

FORSLAG TIL BESLUTNING om aftalen mellem EU og Marokko vedrørende gensidige liberaliseringsforanstaltninger for landbrugs- og fiskeriprodukter (2012/2522(RSP))

8.2.2012

på baggrund af Kommissionens redegørelse
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

José Bové, Raül Romeva i Rueda, Yannick Jadot for Verts/ALE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0047/2012

Procedure : 2012/2522(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0047/2012
Indgivne tekster :
B7-0047/2012
Vedtagne tekster :

B7‑0047/2012

Europa-Parlamentets beslutning om aftalen mellem EU og Marokko vedrørende gensidige liberaliseringsforanstaltninger for landbrugs- og fiskeriprodukter (2012/2522(RSP))

Europa-Parlamentet,

- der henviser til forslag til Rådets afgørelse (15975/2010),

- der henviser til udkast til aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko om gensidige liberaliseringsforanstaltninger for landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter og fisk og fiskeriprodukter, erstatning af protokol nr. 1, 2 og 3 og bilagene hertil og ændring af Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side (15974/2010),

- der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at Barcelonaprocessen, der blev indledt i 1995, førte til indgåelse af associeringsaftaler mellem Den Europæiske Union og en halv snes sydlige Middelhavslande med det formål at forstærke dialogen og samarbejdet og dermed etablere et område med fred, sikkerhed og velfærd;

B. der henviser til, at Rabatkøreplanen fra 2005 rettede samarbejdets fokus mod at fremme indgåelsen af frihandelsaftaler og yderligere liberalisering frem for en afbalanceret udvikling af alle søjler, hvilket medførte en fokusering på, at associeringsaftalens handelssøjle skulle liberaliseres yderligere;

C. der henviser til, at hovedbekymringen for EU's handelspolitik over for landene i den sydlige del af Middelhavsområdet bør være at sikre foranstaltninger, der øger freden sikkerheden og stabiliteten gennem regional integration, produktionen højere oppe på merværdistigen og det lokale forbrug;

D. der henviser til, at det arabiske forår har vist, at det første, der skal tages hånd om inden for ethvert politikområde mellem EU og landene syd for Middelhavet, er de demokratiske mangler;

E. der henviser til, at indsatser på dette område bør understøttes af handelsforbindelser, som først og fremmest tager hensyn til Marokkos økonomiske behov og behov for udvikling i landdistrikterne, men samtidig sikrer, at havmiljøet bevares, man undgår en reduktion af fiskebestandene og at miljøet i landdistrikterne bevares, navnlig gennem en sund vandforvaltning og ved at undgå store monokulturer;

F. der henviser til, at skabelsen af bæredygtige jobmuligheder inden for Marokkos landbrug, fiskeri og hertil knyttede sektorer skal fremmes gennem fremhævelse af den betydelige rolle, som familie- og landmandsbaserede landbrug udgør, og med respekt for arbejdstagerrettigheder samt gennem et forsøg på at udbrede fødevareforarbejdningsindustrien for dermed at øge jobmulighederne inden for højere kvalificerede og bedre betalte arbejdspladser;

G. der henviser til, at der skal fokuseres særligt på kønsaspektet ved at skabe endnu flere anstændige job for kvinder og ved at fremme mulighederne for at forene familieliv og arbejdsliv for mænd og kvinder;

H. der henviser til, at frugt- og grøntsektoren har stor betydning i mange landdistrikter i EU’s sydlige lande, især i Spanien og Frankrig, hvor den økonomiske og sociale krise har nået et foruroligende omfang;

I. der henviser til, at en bæredygtighedsvurdering om en fuldt udbygget frihandelszone i Middelhavsområdet, som Manchester Universitet udarbejdede på bestilling af GD Handel, forudser ganske stærkt stigende sociale vanskeligheder og ubæredygtig miljøbelastning i de første ti år af zonens eksistens;

J. der henviser til, at protokollen til EU’s fiskeriaftale med Marokko blev afvist af Europa-Parlamentet den 14. december 2011;

K. der henviser til, at Vestsahara ikke en del af Marokko og hverken eksplicit eller implicit må inkluderes i nogen aftale, som EU undertegner med Kongeriget Marokko; der henviser til, at Domstolen har bekræftet, at Unionen er bundet af folkeretten i alle sine forehavender, og at en inkludering af Vestsahara i aftalen vil udgøre en overtrædelse af folkeretten;

1. understreger det presserende behov for, at Kommissionen udvikler en fuldt udbygget strategi til at håndtere Barcelonaprocessens mangler frem til nu under hensyntagen til udfordringerne fra det arabiske forår, som rystede regionen i 2011, men som stadig er langt fra at have fuldført sine oprindelige mål;

2. foreslår at koncentrere bestræbelserne omkring en styrkelse af den regionale integration og fremme af det demokratiske politiske spillerum, når der træffes økonomiske og handelsmæssige beslutninger, og om at forbedre merværdikæden inden for de forskellige lande, således at der kan skabes rimelige produktions- og forbrugsmønstre;

3. anser skabelsen af lige vilkår med særlig respekt for de svagere interesseparter, beskyttelse af naturressourcerne, lige betaling til producenterne, retfærdige lønninger og bæredygtige ansættelsesforhold for centrale elementer af vellykkede handelsforbindelser, idet disse faktorer skaber stabilitet på de lokale markeder og bevarer miljøet;

4. udtrykker bekymring over, at 1,5 millioner børn i skolealderen ifølge de seneste UNICEF-rapporter fortsat nægtes retten til uddannelse, og at der især i landdistrikterne stadig forekommer børnearbejde, ligesom det frygter, at en voksende, eksportorienteret produktion vil kunne underminere alle bestræbelser på at komme denne ulovlige praksis til livs;

5. understreger behovet for yderligere grundigt gennemførte bæredygtighedsvurderinger før der gennemføres yderligere liberalisering af handelen med landene i det sydlige Middelhavsområde, for at undgå vanskelige vilkår da de kan udgøre en trussel for det arabiske forår;

6. er overbevist om, at Vestsahara i overensstemmelse med folkeretten eksplicit skal holdes uden for enhver aftale, som EU indgår med Kongeriget Marokko, samtidig med at der åbnes mulighed for en separat aftale med Vestsaharas befolkning, såfremt den ønsker dette;

7. opfordrer Kommissionen til at genforhandle sin aftale om liberalisering af landbrugs- og fiskerisektoren med henblik på at tilpasse de forudsete foranstaltninger til behovet for bæredygtig økonomisk og social udvikling med styrket regional integration;

8. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, medlemsstaterne og den marokkanske regering.