Πρόταση ψηφίσματος - B7-0047/2012Πρόταση ψηφίσματος
B7-0047/2012

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Μαρόκου σχετικά με αμοιβαία μέτρα ελευθέρωσης για τα γεωργικά προϊόντα και τα αλιευτικά προϊόντα (2012/2522(RSP))

8.2.2012

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

José Bové, Raül Romeva i Rueda, Yannick Jadot εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0047/2012

Διαδικασία : 2012/2522(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0047/2012
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0047/2012
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0047/2012

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Μαρόκου σχετικά με αμοιβαία μέτρα ελευθέρωσης για τα γεωργικά προϊόντα και τα αλιευτικά προϊόντα (2012/2522(RSP)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (15975/2010),

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου σχετικά με αμοιβαία μέτρα ελευθέρωσης για τα γεωργικά προϊόντα, τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα, τα ψάρια και τα αλιευτικά προϊόντα, με την αντικατάσταση των πρωτοκόλλων αριθ. 1, 2 και 3 και των παραρτημάτων τους, και με τις τροποποιήσεις της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου (15974/2010),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία της Βαρκελώνης, που ξεκίνησε το 1995, κατέληξε σε συμφωνίες σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περίπου 12 χωρών της νότιας Μεσογείου, με σκοπό την ενίσχυση του διαλόγου και της συνεργασίας και, ως εκ τούτου, τη δημιουργίας ενός χώρου ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χάρτης πορείας της Ραμπάτ, που εκπονήθηκε το 2005, μετέβαλε την εστίαση της συνεργασίας, δίνοντας προτεραιότητα στην καθιέρωση ελεύθερου εμπορίου έναντι της ισόρροπης ανάπτυξης όλων των πυλώνων, που είχε ως αποτέλεσμα την επιλογή του εμπορικού πυλώνα από τις συμφωνίες συνεργασίες για περαιτέρω διαδικασίες ελευθέρωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι βασικό μέλημα της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ έναντι των χωρών του νότιου τμήματος της λεκάνης της Μεσογείου πρέπει να είναι η λήψη μέτρων για τη βελτίωση της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας μέσω της περιφερειακής ολοκλήρωσης, της παραγωγής με προστιθέμενη αξία και της τοπικής κατανάλωσης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η «Αραβική Άνοιξη» έδειξε ότι σε κάθε τομέα πολιτικής μεταξύ ΕΕ και των χωρών της Νοτίου Μεσογείου πρέπει πρώτα να αντιμετωπιστούν οι δημοκρατικές ελλείψεις·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή πρέπει να ενισχυθούν με εμπορικές σχέσεις που κατά πρωταρχικό και κύριο λόγο θα λαμβάνουν υπόψη τις οικονομικές ανάγκες του Μαρόκου και τις ανάγκες στον τομέα της ανάπτυξης της υπαίθρου, ενώ ταυτόχρονα θα προστατεύουν το θαλάσσιο περιβάλλον, θα αποτρέπουν την εξάντληση των αλιευτικών αποθεμάτων και θα προστατεύουν το αγροτικό περιβάλλον, ιδίως μέσω της χρηστής διαχείρισης των υδάτων και της αποφυγής των μεγάλων φυτειών μονοκαλλιέργειας·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βιώσιμες ευκαιρίες απασχόλησης πρέπει να ενισχυθούν στον αγροτικό, τον αλιευτικό και τους συναφείς τομείς του Μαρόκου, με έμφαση στον σημαντικό ρόλο των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων και των μικροκαλλιεργειών, με σεβασμό των εργασιακών δικαιωμάτων και με προσανατολισμό τη διεύρυνση της βιομηχανίας μεταποίησης τροφίμων, αυξάνοντας έτσι τις ευκαιρίες απασχόλησης σε υψηλής εξειδίκευσης και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη διάσταση του φύλου, με την εξασφάλιση πιο αξιοπρεπών θέσεων εργασίας για τις γυναίκες, την προώθηση λύσεων για τον συνδυασμό της οικογενειακής ζωής με την εργασία τόσο για τους άνδρες όσο και τις γυναίκες·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των οπωροκηπευτικών έχει σημαντική σημασία σε πολλές αγροτικές περιοχές των νοτίων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως την Ισπανία, την Πορτογαλία και τη Γαλλία, όπου η οικονομική και κοινωνική κρίση έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιολόγηση των επιπτώσεων στην αειφορία (SIA) που ανέθεσε η ΓΔ Εμπορίου στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, σχετικά με μια πλήρως αναπεπταμένη ζώνη ελεύθερου εμπορίου στη Μεσόγειο, προβλέπει επιδείνωση της κοινωνικής ταλαιπωρίας και μη βιώσιμη περιβαλλοντική ένταση την πρώτη δεκαετία εφαρμογής της·

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρωτόκολλο της αλιευτικής συμφωνίας της ΕΕ με το Μαρόκο απορρίφθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 14 Δεκεμβρίου 2011·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Δυτική Σαχάρα δεν αποτελεί τμήμα του Μαρόκου και δεν πρέπει να αποκλειστεί ούτε να περιληφθεί υπορρήτως σε οιαδήποτε συμφωνία συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση με το Βασίλειο του Μαρόκου· λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει επιβεβαιώσει ότι η Ένωση δεσμεύεται από το διεθνές δίκαιο σε όλες τις δράσεις της και η συμπερίληψη της Δυτικής Σαχάρας στη συμφωνία θα αποτελούσε παραβίαση του διεθνούς δικαίου·

1.  επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη η Επιτροπή να προχωρήσει στην ανάπτυξη μιας πλήρως αναπεπταμένης στρατηγικής για την αντιμετώπιση των μέχρι στιγμής αδυναμιών της διαδικασίας της Βαρκελώνης, λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις της Αραβικής Άνοιξης που αιφνιδίασε την περιοχή το 2011, αλλά που εξακολουθεί ακόμη να απέχει πολύ από το να επιτύχει τους αρχικούς στόχους της·

2.  προτείνει την επικέντρωση των προσπαθειών για την ενίσχυση της περιφερειακής ολοκλήρωσης και την ενδυνάμωση του χώρου δημοκρατικής πολιτικής, όσον αφορά τις οικονομικές και εμπορικές αποφάσεις, καθώς και στη βελτίωση των αλυσίδων προστιθέμενης αξίας εντός των διαφόρων χωρών παρέχοντας τη δυνατότητα δημιουργίας αξιοπρεπών προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης·

3.  πιστεύει ότι κομβικά στοιχεία για επιτυχείς εμπορικές σχέσεις είναι η δημιουργία ισότιμων συνθηκών με ιδιαίτερο σεβασμό στους ασθενέστερους φορείς, η προστασία των φυσικών πόρων, η επαρκής αμοιβή των παραγωγών, οι δίκαιοι μισθοί και οι βιώσιμες θέσεις εργασίας, ώστε να αποκατασταθεί η σταθερότητα στις τοπικές αγορές και να προστατευτεί το περιβάλλον·

4.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις τελευταίες εκθέσεις της UNICEF, ενάμισι εκατομμύριο παιδιά σχολικής ηλικίας εξακολουθούν να στερούνται του δικαιώματος στην παιδεία, ενώ η παιδική εργασία εξακολουθεί να αποτελεί συνήθη πρακτική κυρίως σε αγροτικές περιοχές και ότι η αύξηση της παραγωγής εξαγωγικών προϊόντων θα μπορούσε να υπονομεύσει κάθε προσπάθεια ανακοπής της αθέμιτης αυτής πρακτικής·

5.  υπογραμμίζει την ανάγκη συνέχισης των προσεκτικά διενεργούμενων ανεξάρτητων αξιολογήσεων των επιπτώσεων στην αειφορία, πριν από την περαιτέρω ελευθέρωση του εμπορίου με τις χώρες της νότιας λεκάνης της Μεσογείου, προκειμένου να αποτραπούν αρνητικές επιπτώσεις που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την Αραβική Άνοιξη·

6.  είναι πεπεισμένο ότι, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, η Δυτική Σαχάρα πρέπει να αποκλεισθεί ρητώς από το πεδίο κάθε συμφωνίας που συνάπτει η ΕΕ με το Βασίλειο του Μαρόκου, ανοίγοντας παράλληλα τον δρόμο για χωριστές συμφωνίες με τον λαό της Δυτικής Σαχάρας, μέσω των νομίμων εκπροσώπων του, εφόσον αυτός το επιθυμεί·

7.  καλεί την Επιτροπή να προχωρήσει σε επαναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας για την ελευθέρωση του αγροτικού και αλιευτικού τομέα, με σκοπό την προσαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων στις ανάγκες της βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης που ενισχύει την περιφερειακή ολοκλήρωση·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, τα κράτη μέλη και την κυβέρνηση του Μαρόκου.