Projekt rezolucji - B7-0047/2012Projekt rezolucji
B7-0047/2012

  PROJEKT REZOLUCJI w sprawie porozumienia między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim dotyczącego wzajemnych środków liberalizacyjnych w odniesieniu do produktów rolnych i produktów rybołówstwa (2012/2522(RSP))

  8.2.2012

  zamykającej debatę nad oświadczeniem Komisji
  zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu

  José Bové, Raül Romeva i Rueda, Yannick Jadot w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

  Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B7-0047/2012

  Procedura : 2012/2522(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  B7-0047/2012

  B7‑0047/2012

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie porozumienia między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim dotyczącego wzajemnych środków liberalizacyjnych w odniesieniu do produktów rolnych i produktów rybołówstwa (2012/2522(RSP))

  Parlament Europejski,

  –   uwzględniając projekt decyzji Rady (15975/2010),

  –   uwzględniając projekt Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim dotyczącego wzajemnych środków liberalizacyjnych w odniesieniu do produktów rolnych, przetworzonych produktów rolnych oraz ryb i produktów rybołówstwa, a także zastąpienia protokołów 1, 2 i 3 oraz załączników do nich, jak również zmian do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Marokańskim, z drugiej strony (15974/2010),

  –   uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

  A. mając na uwadze, że w ramach procesu barcelońskiego, uruchomionego w 1995r., Unia Europejska zawarła układy o stowarzyszeniu z dwunastoma krajami położonymi w południowej części regionu Morza Śródziemnego w celu zacieśnienia dialogu i współpracy zmierzających do ustanowienia obszaru pokoju, bezpieczeństwa i stabilności;

  B.  mając na uwadze, że plan działania uzgodniony w Rabacie w 2005 r. zmienił kierunek współpracy, w większym stopniu skupiając się na ustanowieniu wolnego handlu niż na zrównoważonym rozwoju wszystkich filarów, co doprowadziło do wyodrębnienia się filaru handlowego w ramach układu o stowarzyszeniu z myślą o dalszych procesach liberalizacji;

  C. mając na uwadze, że w centrum zainteresowania polityki handlowej UE względem krajów leżących w południowej części basenu Morza Śródziemnego powinno być podjęcie środków mających na celu zwiększenie pokoju, bezpieczeństwa i stabilności poprzez regionalną integrację, produkcję ukierunkowaną na górną część drabiny wartości dodanej oraz konsumpcję lokalną;

  D. mając na uwadze, że Arabska Wiosna pokazała, iż w każdym obszarze polityki prowadzonej przez UE z krajami położonymi w południowej części regionu Morza Śródziemnego w pierwszej kolejności należy zająć się brakami w zakresie demokracji;

  E.  mając na uwadze, że wysiłki podejmowane w tym zakresie powinny opierać się na stosunkach handlowych, które uwzględniają przede wszystkim potrzeby Maroka w zakresie rozwoju gospodarczego i rozwoju obszarów wiejskich, jednocześnie zapewniając ochronę środowiska morskiego, nie prowadząc do uszczuplania zasobów rybnych, jak również zapewniając ochronę środowiska wiejskiego, zwłaszcza poprzez racjonalną gospodarkę wodną oraz unikanie dużych plantacji monokulturowych;

  F.  mając na uwadze, że w marokańskim sektorze rolnictwa i rybołówstwa, a także w sektorach pokrewnych zwiększać należy trwałe możliwości zatrudnienia, podkreślając istotną rolę rolnictwa rodzinnego i chłopskiego, przestrzegając praw pracowniczych i dążąc do zróżnicowania przemysłu przetwórstwa spożywczego, zwiększając tym samym możliwości zatrudnienia na stanowiskach wymagających wysokich kwalifikacji i lepiej płatnych;

  G. mając na uwadze, że szczególną uwagę zwrócić należy na kwestię równości płci, tworząc godziwe miejsca pracy dla kobiet i promując rozwiązania, które umożliwiają mężczyznom i kobietom pogodzenie życia rodzinnego i zawodowego;

  H. mając na uwadze, że sektor owoców i warzyw ma istotne znaczenie w wielu regionach wiejskich południowych krajów Unii Europejskiej, zwłaszcza w Hiszpanii i Francji, gdzie kryzys gospodarczy i społeczny przybrał niepokojące rozmiary;

  I.   mając na uwadze, że przeprowadzona przez Uniwersytet w Manchesterze na zlecenia DG ds. Handlu ocena wpływu na zrównoważony rozwój w zakresie pełnoprawnej strefy wolnego handlu w regionie Morza Śródziemnego prognozuje raczej wzrost trudności społecznych oraz niezrównoważony stan środowiska w pierwszym dziesięcioleciu jej istnienia;

  J.   mając na uwadze, że dnia 14 grudnia 2011 r. Parlament Europejski odrzucił protokół do porozumienia w sprawie połowów między UE a Królestwem Marokańskim;

  K. mając na uwadze, że Sahara Zachodnia nie jest częścią Maroka i nie powinna być wyraźnie ani też w sposób dorozumiany włączona do jakiegokolwiek porozumienia, które UE podpisuje z Królestwem Marokańskim; mając również na uwadze, że Trybunał Sprawiedliwości potwierdził, że Unia podlega prawu międzynarodowemu we wszystkich podejmowanych przez siebie działaniach, a włączenie Sahary Zachodniej do porozumienia stanowiłoby naruszenie prawa międzynarodowego;

  1.  podkreśla, że Komisja musi pilnie opracować w pełni rozwiniętą strategię w celu wyeliminowania nieprawidłowości, jakie do tej pory pojawiły się w procesie barcelońskim, uwzględniając wyzwania Arabskiej Wiosny, która niespodziewanie wstrząsnęła regionem w 2011 r., ale wciąż pozostaje daleka od osiągnięcia swoich początkowych celów;

  2.  proponuje, aby przy podejmowaniu decyzji gospodarczych i handlowych skupić wysiłki na wzmacnianiu integracji regionalnej oraz promowaniu demokratycznej przestrzeni politycznej, a także na udoskonaleniu łańcuchów wytwarzających wartość dodaną w poszczególnych krajach, w sposób umożliwiający tworzenie godnych naśladowania wzorców produkcji i konsumpcji;

  3.  uważa, że kluczowymi elementami udanych stosunków handlowych są: zapewnienie równych szans dla wszystkich, zwłaszcza dla słabszych podmiotów, ochrona zasobów naturalnych, odpowiednie wynagrodzenie dla producentów, godziwe zarobki i trwałe miejsca pracy, co zapewni stabilność lokalnym rynkom i pozwoli chronić środowisko;

  4.  wyraża zaniepokojenie w związku z ostatnimi raportami UNICEF-u, które podają, że 1,5 mln dzieci w wieku szkolnym wciąż pozbawia się prawa do edukacji, nadal utrzymuje się zjawisko pracy dzieci, zwłaszcza na obszarach wiejskich, a wzrost poziomu produkcji nastawionej na eksport może zniweczyć wszelkie wysiłki podejmowane w celu wyeliminowania tej bezprawnej praktyki;

  5.  podkreśla konieczność dalszego dokładnego przeprowadzania ocen wpływu na zrównoważony rozwój przed dalszą liberalizacją handlu z krajami położonymi na południu basenu Morza Śródziemnego, w celu uniknięcia wszelkich trudności, gdyż mogłyby one zagrozić Arabskiej Wiośnie;

  6.  jest przekonany, że zgodnie z prawem międzynarodowym Sahara Zachodnia musi zostać wyraźnie wyłączona z zakresu wszelkich porozumień, jakie UE zawiera z Marokiem, przy jednoczesnym stworzeniu możliwości zawierania odrębnych porozumień z mieszkańcami Sahary Zachodniej, jeżeli taka będzie ich wola;

  7.  zwraca się do Komisji o renegocjację porozumienia w sprawie liberalizacji sektora rolnictwa i rybołówstwa z zamiarem dostosowania przewidywanych środków do potrzeb zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego zwiększającego regionalną integrację;

  8.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji, państwom członkowskim oraz rządowi Królestwa Marokańskiego.