Förslag till resolution - B7-0047/2012Förslag till resolution
B7-0047/2012

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om avtalet mellan EU och Marocko om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder angående jordbruksprodukter och fiskeriprodukter (2012/2522(RSP))

8.2.2012

till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

José Bové, Raül Romeva i Rueda, Yannick Jadot för Verts/ALE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0047/2012

Förfarande : 2012/2522(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0047/2012

B7‑0047/2012

Europaparlamentets resolution om avtalet mellan EU och Marocko om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder angående jordbruksprodukter och fiskeriprodukter (2012/2522(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av utkastet till rådets beslut (15975/2010),

–   med beaktande av utkastet till avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder angående jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter, fisk och fiskeriprodukter, om ersättande av protokoll nr 1, 2 och 3 och deras bilagor samt om ändring av Europa‑Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan (15974/2010),

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Barcelonaprocessen, som inleddes 1995, utmynnade i associeringsavtal mellan Europeiska unionen och ett dussintal länder i södra Medelhavsområdet. Målet var att stärka dialogen och samarbetet och därmed inrätta ett område med fred, säkerhet och stabilitet.

B.  Färdplanen från Rabat, som infördes 2005, ändrade samarbetets inriktning och privilegierade inrättandet av frihandel framför en balanserad utveckling av samtliga pelare, vilket ledde till en fokusering på handelspelaren inom associeringsavtalen med avseende på vidare liberaliseringsåtgärder.

C. EU:s handelspolitik gentemot länderna på södra sidan av Medelhavet bör främst fokusera på åtgärder för att främja fred, säkerhet och stabilitet via regional integration, produktion med högt mervärde tidigt i produktionskedjan och lokal konsumtion.

D.  Den arabiska våren visade att de demokratiska bristerna måste behandlas först inom alla politikområden mellan EU och länderna i södra Medelhavsområdet.

E.  Insatserna bör därför stödjas av handelsförbindelser som först och främst beaktar Marockos behov av ekonomisk utveckling och landsbygdsutveckling och samtidigt skyddar den marina miljön, undviker en utarmning av fiskbestånden samt skyddar landsbygden, särskilt genom en sund vattenförvaltning och genom att undvika stora monokulturer.

F.  Varaktiga arbetstillfällen måste främjas inom Marockos jordbruk, fiske och dithörande sektorer, genom att man framhäver familjejordbrukens och det småskaliga jordbrukets viktiga roll, respekterar arbetstagarnas rättigheter och strävar efter att bredda livsmedelsindustrin och därmed ökar möjligheterna till mer kvalificerade och bättre betalda arbetstillfällen.

G. Jämställdhetsprincipen bör särskilt uppmärksammas genom att man säkrar mer ordentliga jobb för kvinnor och främjar möjligheterna att förena familjeliv och arbete för kvinnor och män.

H. Sektorn för frukt och grönsaker är oerhört viktig i många landsbygdsområden i EU:s sydliga länder, särskilt i Spanien och Frankrike där den ekonomiska och sociala krisen har nått oroande nivåer.

I.   Enligt en bedömning av konsekvenserna för hållbar utveckling, som GD TRADE beställde av universitetet i Manchester, skulle en fullt utvecklad frihandelszon i Medelhavsområdet leda till växande sociala problem och en ohållbar miljöpåverkan under de första tio åren.

J.   Europaparlamentet avvisade den 14 december 2011 protokollet till EU:s fiskeavtal med Marocko.

K. Västsahara är inte en del av Marocko och ska varken explicit eller implicit inbegripas i något avtal som EU undertecknar med Konungariket Marocko. EU-domstolen har bekräftat att unionen är bunden av internationell rätt i all verksamhet, och inbegripandet av Västsahara i avtalet skulle strida mot internationell rätt.

1.  Europaparlamentet betonar att kommissionen måste utforma en övergripande strategi för att hantera de nuvarande bristerna i Barcelonaprocessen och samtidigt beakta de utmaningar som uppstått genom den arabiska våren, som skakade om regionen 2011 men som fortfarande inte på långa vägar har nått fram till sina ursprungliga mål.

2.  Europaparlamentet föreslår att man i samband med ekonomiska och handelsrelaterade beslut fokuserar på att stärka den regionala integrationen och främja demokratiska metoder och på att stärka de mervärdeskedjor inom de olika länderna som gör det möjligt att skapa rimliga produktions- och konsumtionsmönster.

3.  Europaparlamentet anser att lika villkor med särskild respekt för de svagaste aktörerna, skyddet av naturresurserna, tillräckligt producentstöd, rättvisa löner och varaktiga arbetstillfällen, vilket stabiliserar de lokala marknaderna och skyddar miljön, är nyckelfaktorer för framgångsrika handelsförbindelser.

4.  Europaparlamentet är bekymrat över att 1,5 miljoner barn i skolålder enligt Unicefs senaste rapport fortfarande nekas sin rätt till utbildning, att barnarbete fortfarande utnyttjas, särskilt på landsbygden, och att en allt mer exportinriktad produktion riskerar att motarbeta alla försök att hejda denna olagliga verksamhet.

5.  Europaparlamentet understryker behovet av noga genomförda bedömningar av konsekvenserna för hållbar utveckling innan man ytterligare liberaliserar handeln med länderna i södra Medelhavsområdet i syfte att undvika svåra förhållanden som skulle kunna äventyra den arabiska våren.

6.  Europaparlamentet är övertygat om att Västsahara i enlighet med internationell rätt uttryckligen måste uteslutas från tillämpningsområdet för alla avtal EU ingår med Marocko. Parlamentet vill samtidigt öppna dörren för separata avtal med det västsahariska folket, om de önskar detta.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att omförhandla avtalet om liberalisering av jordbruks- och fiskerisektorn för att anpassa de planerade åtgärderna till behovet av en hållbar ekonomisk och social utveckling som stärker den regionala integrationen.

8.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, medlemsstaterna och Marockos regering.