Предложение за резолюция - B7-0048/2012Предложение за резолюция
B7-0048/2012

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно Споразумението между ЕС и Мароко за реципрочни мерки за либерализация по отношение на селскостопански продукти и рибни продукти (2012/2522(RSP))

8.2.2012

за приключване на разисквания по изявления на Комисията
внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника на дейността

Véronique De Keyser, Bernd Lange, David Martin, Josefa Andres Barea, Vital Moreira от името на групата S&D

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0048/2012

Процедура : 2012/2522(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0048/2012
Внесени текстове :
B7-0048/2012
Приети текстове :

B7‑0048/2012

Резолюция на Европейския парламент относно Споразумението между ЕС и Мароко за реципрочни мерки за либерализация по отношение на селскостопански продукти и рибни продукти (2012/2522(RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид Барселонската декларация от 28 ноември 1995 г., която положи основата на партньорството между Европейския съюз и южните средиземноморски страни,

–   като взе предвид Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна,

–   като взе предвид решението на Съвета от 14 октомври 2005 г. да даде разрешение за преговори с Мароко относно реципрочни мерки за либерализация по отношение на селскостопански продукти, преработени селскостопански продукти, риба и рибни продукти,

–   като взе предвид решението на Съвета от 14 декември 2011 г. да даде разрешение за преговори с Египет, Йордания, Мароко и Тунис с оглед на установяването на „задълбочени и всеобхватни“ зони за свободна търговия като част от действащите евро-средиземноморски споразумения за асоцииране с тези страни,

–   като взе предвид съвместното съобщение на Европейската комисия до Европейския съвет, Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 8 март 2011 г. относно „Партньорство за демокрация и споделен просперитет с Южното Средиземноморие“, COM(2011)0200 окончателен,

–   като взе предвид съвместното съобщение на Европейската комисия до Европейския съвет, Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 25 май 2011 г. относно „Нов отговор на промените в съседните държави“, COM(2011)0303 окончателен,

–   като взе предвид процедурата за одобрение съгласно член 207 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C7-0201/2011),

–   като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2010 г. относно корпоративната социална отговорност в международните търговски споразумения (2009/2201(INI)),

–   като взе предвид член 115, параграф 5 и член 110, параграф 2 от своя правилник,

 

 

 

 

 

 

A. като има предвид, че ЕС запазва значителен излишък по салдото на търговията със стоки с Мароко, който достигна 5,9 млрд. евро през 2010 г.;

Б.  като има предвид, че ЕС има значителен излишък по салдото на търговията си със селскостопански и рибни продукти със страните от Южното Средиземноморие, надвишаващ 4 млрд. евро, но че по салдото на двустранната си търговия със селскостопански и рибни продукти с Мароко Съюзът има дефицит, който достигна 633 млн. евро през 2010 г.;

В.  като има предвид, че селското стопанство представляваше 16,4 % от БВП на Мароко през 2009 г. и че то осигурява заетост на над 40 % от мароканската работна сила; като има предвид, че селското стопанство представляваше 2,1 % от БВП на ЕС през 2006 г. и че то осигурява заетост на 5,2 % от европейската работна сила, но въпреки това има огромно значение за някои региони на ЕС;

Г.  като има предвид, че споразумението незабавно либерализира 55 % от митата върху селскостопанските и рибните продукти от ЕС (като това представлява повишаване на дела от предишните 33 %), както и 70 % от митата върху селскостопанските и рибните продукти от Мароко за период от 10 години (повишаване в сравнение с предишния 1 %);

Д. като има предвид, че контролът върху чувствителни продукти и строгото прилагане на квоти са необходимо условие за балансирано функциониране на споразумението;

Е.  като има предвид, че Мароко е една от четирите южносредиземноморски страни, за които Съветът е одобрил указания за водене на преговори за задълбочено и всеобхватно споразумение за свободна търговия (ЗВССТ); като има предвид, че търговията със селскостопански продукти ще представлява част от тези преговори;

Ж. като има предвид, че над 85 % от земеделските стопани в Мароко притежават по по-малко от пет хектара земя, и като има предвид, че Мароко е предприела значителни реформи с цел подкрепа на модернизацията на този сектор;

1.  припомня ангажиментите на ЕС след Арабската пролет за подкрепа за прехода в страните от Южното Средиземноморие в процеса на демократизация, чрез използване на търговски и икономически инструменти с цел осигуряване на по-голяма свобода и икономически възможности; в този контекст приветства споразумението като положителна стъпка за подкрепа на политическата стабилизация и взаимно устойчивото икономическо развитие;

2.  счита, че либерализацията на търговията между ЕС и Мароко може да предостави взаимни ползи, като стимулира икономическия растеж и благоденствието, създаде заетост и намали бедността;

3.  изтъква безпокойството, изразено от определени сектори в ЕС относно увеличените квоти с нулево мито за внос на плодове и зеленчуци – чувствителни продукти; отбелязва постоянните оплаквания относно прилагането на системата за входни цени и изисква гаранции, че ЕС ще продължи да регулира правилно бъдещите тарифни квоти, предвидени в споразумението, и че няма да има неправилно тълкуване на прилагането на механизма за входни цени; освен това призовава Комисията да наблюдава и да информира Парламента относно въздействието от споразумението върху европейските производители, по-специално върху арендата на земеделските стопани, и да компенсира всякакви отрицателни последици върху такива производители от ЕС;

4.  приветства допълнителните нетарифни мерки, включени в споразумението, като например допълнителната защита за европейските географски указания, засилените защитни механизми и санитарните и фитосанитарните мерки; освен това припомня, че ЕС и Мароко договориха механизъм за уреждане на спорове, които позволява на всяка от страните да получи обезщетение, ако другата страна не зачита условията на споразумението;

5.  подчертава, че достъпът до вътрешния пазар на ЕС следва да се обуславя от изпълнението на определени стандарти за хигиена и безопасност, и приветства положителния доклад на Хранителната и ветеринарна служба през 2011 г.; подчертава значението на подробните и редовни санитарни проверки; приветства факта, че споразумението набляга на санитарните и фитосанитарните мерки и призовава за това, техническата помощ да има централно място в преговорите за задълбочено и всеобхватно споразумение за свободна търговия (ЗВССТ);

6.  призовава Комисията да гарантира, че бъдещото споразумение спазва напълно международното право и е от полза за всички засегнати групи местно население;

7.  признава, че Мароко е ратифицирала повечето съответни конвенции на Международната организация по труда (МОТ) и наскоро прие законодателство за обявяване на детския труд за незаконен; въпреки това подчертава, че все още има място за подобрение, що се отнася до свободата на сдружаване и детския труд; изразява очакване, че това споразумение ще помогне за по-големи резултати в изпълнението на конвенциите на МОТ в сътрудничество с ЕС, и че Мароко редовно ще представя актуална информация относно постиженията си в прилагането им;

8.  приветства реформата в селскостопанския сектор в Мароко, а именно „Зеления план“, изготвен специално с цел подкрепа на малките земеделски производители, като им предоставя достъп до модерни технологии и инвестиции; призовава за непрекъсната подкрепа от ЕС в областта на производствените методи с цел обмяна на най-добри практики и подпомагане на усилията на Мароко в областта на опазването на водите;

9.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, делегацията на ЕП за връзки с държавите от Магреб, Бюрото на Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието и на правителството и парламента на Мароко.