Resolutsiooni ettepanek - B7-0048/2012Resolutsiooni ettepanek
B7-0048/2012

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK ELi ja Maroko vaheline leping, milles käsitletakse põllumajandustoodete ja kalandustoodetega seotud vastastikuseid liberaliseerimismeetmeid (2012/2522(RSP))

8.2.2012

komisjoni avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2

Véronique De Keyser, Bernd Lange, David Martin, Josefa Andres Barea, Vital Moreira fraktsiooni S&D nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0048/2012

Menetlus : 2012/2522(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B7-0048/2012

B7‑0048/2012

Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi ja Maroko vahelise lepingu kohta, milles käsitletakse põllumajandustoodete ja kalandustoodetega seotud vastastikuseid liberaliseerimismeetmeid (2012/2522(RSP))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse 28. novembri 1995. aasta Barcelona deklaratsiooni, millega pandi alus Euroopa Liidu ning Vahemere lõunapiirkonna riikide vahelisele partnerlusele,

–   võttes arvesse Euroopa ja Vahemere piirkonna lepingut, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel,

–   võttes arvesse nõukogu 14. oktoobri 2005. aasta otsust, millega anti luba läbirääkimiste pidamiseks Marokoga põllumajandustoodete, töödeldud põllumajandustoodete ning kala ja kalandustoodetega seotud vastastikuste liberaliseerimismeetmete üle,

–   võttes arvesse nõukogu 14. detsembri 2011. aasta otsust, millega anti luba läbirääkimiste pidamiseks Egiptuse, Jordaania, Maroko ja Tuneesiaga, et luua põhjalikud ja laiaulatuslikud vabakaubanduspiirkonnad nende riikidega sõlmitud Euroopa – Vahemere piirkonna assotsieerimislepingute raames,

–   võttes arvesse Euroopa Komisjoni 8. märtsi 2011. aasta ühisteatist Euroopa Ülemkogule, Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Partnerlus Vahemere lõunapiirkonnaga demokraatia ja ühise heaolu nimel” (KOM(2011)0200 lõplik),

–   võttes arvesse 25. mai 2011. aasta ühisteatist Euroopa Ülemkogule, Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Uus lähenemisviis muutuvale naabrusele” (KOM(2011)0303 lõplik),

–   võttes arvesse nõusolekumenetlust vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 207 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a (C7-0201/2011),

–   võttes arvesse oma 25. novembri 2010. aasta resolutsiooni ettevõtete sotsiaalse vastutuse kohta rahvusvahelistes kaubanduskokkulepetes (2009/2201(INI)),

–   võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5 ja artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et ELil on püsiv märkimisväärselt suur kaubandusbilansi ülejääk Marokoga, mis ulatus 2010. aastal 5,9 miljardi euroni;

B.  arvestades, et ELil on Vahemere lõunapiirkonna riikidega märkimisväärne põllumajandus- ja kalandustoodete kaubandusbilansi ülejääk, mis ületab 4 miljardit eurot, kuid Marokoga on kahepoolne põllumajandus- ja kalandustoodete kaubandusbilansi puudujääk, mis ulatus 2010. aastal 633 miljoni euroni;

C. arvestades, et põllumajandus moodustas 2009. aastal 16,4% Maroko SKPst ja annab tööd rohkem kui 40%-le Maroko töötajatest; arvestades, et põllumajandus moodustas 2006. aastal 2,1% ELi SKPst ja annab tööd 5,2%-le Euroopa töötajatest, kuid on sellest hoolimata teatavates ELi piirkondades ülimalt oluline;

D. arvestades, et lepinguga liberaliseeritakse viivitamata 55% ELi põllumajandus- ja kalandustoodetele kehtivatest tollitariifidest (seni 33%) ja kümne aasta jooksul 70% Maroko põllumajandus- ja kalandustoodetele kehtivatest tollitariifidest (seni 1%);

E.  arvestades, et lepingu tasakaalustatud toimimine nõuab tundlike toodete jälgimist ja kvootide ranget kohaldamist;

F.  arvestades, et Maroko on üks neljast Vahemere lõunapiirkonna riigist, mille suhtes nõukogu on võtnud vastu juhised põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu üle peetavate läbirääkimiste kohta; arvestades, et neil läbirääkimistel käsitletakse ka põllumajandustoodetega kauplemist;

G. arvestades, et rohkem kui 85%-l Maroko talupidajatel on maad vähem kui viis hektarit, ning Maroko on viinud läbi olulisi reforme põllumajandussektori ajakohastamiseks;

1.  tuletab meelde ELi kohustusi, mis võeti pärast araabia kevade toimumist ja mille sisuks on toetada Vahemere lõunapiirkonna riike demokraatiale üleminekul, kasutades suurema vabaduse ja majanduslike võimaluste loomiseks kaubandusalaseid ja majanduslikke vahendeid; kiidab seetõttu lepingu sõlmimise heaks, sest see on positiivne meede, millega saab toetada poliitilise stabiilsuse saavutamist ja vastastikust kestlikku majandusarengut;

2.  on seisukohal, et ELi ja Maroko vahelise kaubanduse liberaliseerimine võib tuua kasu mõlemale poolele, ergutada majanduskasvu, luua jõukust, tekitada töökohti ja vähendada vaesust;

3.  juhib tähelepanu teatavate ELi majandussektorite murele tundlike puu- ja köögiviljade tollimaksuvaba impordi kvootide suurendamise üle; märgib, et pidevalt esitatakse kaebusi piiril kehtiva hinna süsteemi rakendamise kohta, ning palub tagada, et lepingus kehtestavaid tariifikvoote reguleeriks tulevikus jätkuvalt ja nõuetekohaselt Euroopa Liit ja et piiril kehtiva hinna süsteemi rakendamisel ei tekiks väärtõlgendusi; palub lisaks komisjonil jälgida kõnealuse lepingu avaldatavat mõju Euroopa tootjatele, eelkõige põllumajandustootjate rendile, ja teavitada avalduvast mõjust Euroopa Parlamenti ning kompenseerida Euroopa tootjatele lepingust põhjustatud kahju;

4.  kiidab heaks lepingusse lisatud mittetariifsed meetmed nagu Euroopa geograafiliste tähiste lisakaitse, tõhustatud kaitsemehhanismid ja ühtse otsemaksete kava meetmed; tuletab lisaks meelde, et EL ja Maroko on leppinud kokku vaidluste lahendamise mehhanismis, mis võimaldab ühel lepinguosalisel saada hüvitist, kui teine osaline ei täida lepingu tingimusi;

5.  rõhutab, et pääs ELi siseturule peaks sõltuma teatavate hügieeni- ja ohutusnormide täitmisest ning avaldab heameelt Toidu- ja Veterinaarameti positiivse aruande üle 2011. aastal; toonitab põhjaliku ja regulaarse hügieenikontrolli tähtsust; kiidab heaks asjaolu, et lepingus pööratakse palju tähelepanu ühtse otsemaksete kava meetmetele ja kutsub üles keskenduma põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu üle peetavatel läbirääkimistel tehnilisele abile;

6.  palub komisjonil tagada, et tulevases lepingus võetaks täielikult arvesse rahvusvahelist õigust ja et see tooks kasu kõikidele asjaomastele kohalikele elanikkonnarühmadele;

7.  tunnistab, et Maroko on ratifitseerinud enamiku asjakohastest Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni konventsioonidest ja võttis hiljuti vastu õigusakti laste tööjõu kasutamise keelustamise kohta; rõhutab sellegipoolest, et ühinemisvabaduse ja laste tööjõu asjus on veel arenguruumi; eeldab, et kõnealuse lepingu sõlmimise korral tehakse koostöös ELiga rohkem tööd Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni konventsioonide rakendamisel, ning et Maroko esitab korrapäraselt ajakohastatud aruande rakendamisel tehtavate edusammude kohta;

8.  kiidab heaks Maroko põllumajandussektoris läbi viidava reformi, konkreetsemalt „Plan Vert”, mis kavandati nimelt väiketalupidajate toetamiseks, võimaldades neil kasutada nüüdisaegset tehnoloogiat ja investeeringuid; nõuab, et EL abistaks jätkuvalt Marokot tootmismeetodite alal, vahetades parimaid tavasid ja toetades Maroko püüdlusi vee säästmisel;

9.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Euroopa Parlamendi delegatsioonile Magribi riikidega suhtlemiseks, Vahemere Liidu parlamentaarse assamblee juhatusele ning Maroko parlamendile ja valitsusele.