Návrh uznesenia - B7-0048/2012Návrh uznesenia
B7-0048/2012

NÁVRH UZNESENIA o dohode medzi EÚ a Marokom o recipročných liberalizačných opatreniach pre poľnohospodárske výrobky a výrobky rybného hospodárstva (2012/2522(RSP))

8.2.2012

predložený na základe vyhlásenia Komisie
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Véronique De Keyser, Bernd Lange, David Martin, Josefa Andres Barea, Vital Moreira v mene skupiny S&D

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0048/2012

Postup : 2012/2522(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0048/2012

B7‑0048/2012

Uznesenie Európskeho parlamentu o dohode medzi EÚ a Marokom o recipročných liberalizačných opatreniach pre poľnohospodárske výrobky a výrobky rybného hospodárstva (2012/2522(RSP))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na Barcelonské vyhlásenie z 28. novembra 1995, ktorým sa ustanovilo partnerstvo medzi Európskou úniou a krajinami južného Stredozemia,

–   so zreteľom na Euro-stredomorskú dohodu o pridružení medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej,

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady zo 14. októbra 2005 o povolení rokovať s Marokom o recipročnej liberalizácii poľnohospodárskych výrobkov, spracovaných poľnohospodárskych výrobkov, rýb a výrobkov rybného hospodárstva,

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady zo 14. decembra 2011 o povolení rokovať s Egyptom, Jordánskom, Marokom a Tuniskom s cieľom vytvoriť „prehĺbené a komplexné“ zóny voľného obchodu ako súčasti existujúcich euro-stredomorských dohôd o pridružení s týmito krajinami,

–   so zreteľom na spoločné oznámenie Európskej komisie predložené Európskej rade, Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 8. marca 2011 na tému Partnerstvo pre demokraciu a spoločnú prosperitu s južným Stredozemím (COM(2011)0200 v konečnom znení),

–   so zreteľom na spoločné oznámenie predložené Európskej rade, Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 25. mája 2011 na tému Nová reakcia na meniace sa susedstvo (COM(2011)0303 v konečnom znení),

–   so zreteľom na postup súhlasu v súlade s článkom 207 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C7-0201/2011),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 25. novembra 2010 o sociálnej zodpovednosti podnikov v medzinárodných obchodných dohodách (2009/2201(INI)),

–   so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže EÚ má naďalej značný prebytok v obchode s tovarom s Marokom, ktorý v roku 2010 dosiahol 5,9 mld. EUR;

B.  keďže EÚ zaznamenáva značný prebytok obchodnej bilancie s krajinami južného Stredozemia v hodnote viac ako 4 mld. EUR, pokiaľ ide o výrobky poľnohospodárstva a rybného hospodárstva, ale vykazuje deficit obchodnej bilancie s Marokom, pokiaľ ide o výrobky poľnohospodárstva a rybného hospodárstva, ktorý v roku 2010 dosiahol 633 mil. EUR;

C. keďže v roku 2009 tvorilo poľnohospodárstvo 16,4 % HDP Maroka a v poľnohospodárstve je zamestnaných viac než 40 % marockej pracovnej sily; keďže v roku 2006 tvorilo poľnohospodárstvo 2,1 % HDP EÚ a v poľnohospodárstve je zamestnaných 5,2 % európskej pracovnej sily, napriek čomu však predstavuje poľnohospodárstvo v niektorých regiónoch EÚ mimoriadne dôležitý sektor;

D. keďže dohoda okamžite liberalizuje 55 % ciel na poľnohospodárske výrobky a výrobky rybného hospodárstva EÚ (zvýšenie z 33 %) a 70 % ciel na poľnohospodárske výrobky a výrobky rybného hospodárstva Maroka do 10 rokov (zvýšenie z 1 %);

E.  keďže monitorovanie citlivých výrobkov a nekompromisné uplatňovanie kvót je nevyhnutným predpokladom vyváženého fungovania dohody;

F.  keďže Maroko je jednou zo štyroch krajín južného Stredozemia, pre ktoré Rada schválila smernice na rokovania o prehĺbenej a komplexnej dohode o voľnom obchode (DCFTA); keďže obchod s poľnohospodárskymi výrobkami bude súčasťou týchto rokovaní;

G. keďže viac ako 85 % marockých poľnohospodárov vlastní menej ako päť hektárov pôdy a keďže Maroko uskutočnilo významné reformy s cieľom pomôcť modernizovať tento sektor;

1.  pripomína záväzky EÚ v nadväznosti na arabskú jar týkajúce sa pomoci krajinám južného Stredozemia s prechodom k demokracii prostredníctvom obchodných a hospodárskych nástrojov na zabezpečenie vyššej miery slobody a väčších hospodárskych príležitostí; v tejto súvislosti víta dohodu ako pozitívny krok vedúci k podpore politickej stabilizácie a vzájomnému trvalo udržateľnému hospodárskemu rozvoju;

2.  domnieva sa, že liberalizácia obchodu medzi EÚ a Marokom môže viesť k vzájomnému prospechu, zvýšeniu hospodárskeho rastu, prosperite, vytváraniu pracovných miest a odstraňovaniu chudoby;

3.  poukazuje na obavy vyjadrené niektorými sektormi EÚ z narastajúcich bezcolných kvót na dovoz citlivého ovocia a zeleniny; upozorňuje na neustále sťažnosti na uplatňovanie systému vstupných cien a žiada záruky, že EÚ bude naďalej riadne regulovať plánované tarifné kvóty, ktoré sa v dohode ustanovujú, a že nebude dochádzať k nesprávnemu výkladu uplatňovania mechanizmu vstupných cien; okrem toho vyzýva Komisiu, aby sledovala vplyv tejto dohody na európskych producentov, najmä na renty poľnohospodárov, informovala o ňom Parlament a vynahradila príslušným producentom v EÚ každý negatívny vplyv;

4.  víta ďalšie netarifné opatrenia obsiahnuté v dohode, ako je osobitná ochrana pre európske zemepisné označenia, posilnené mechanizmy ochrany a sanitárne a fytosanitárne opatrenia; okrem toho pripomína, že EÚ a Maroko schválili mechanizmus urovnávania sporov, ktorý umožňuje ktorejkoľvek strane získať odškodnenie, ak druhá strana nedodrží podmienky dohody;

5.  zdôrazňuje, že prístup na vnútorný trh EÚ by mal byť podmienený splnením určitých hygienických a bezpečnostných noriem, a víta pozitívnu správu Potravinového a veterinárneho úradu za rok 2011; zdôrazňuje, že je dôležité uskutočňovať dôkladné a pravidelné hygienické kontroly; víta skutočnosť, že v dohode sa kladie dôraz na sanitárne a fytosanitárne opatrenia, a žiada, aby technická pomoc bola ústredným bodom rokovaní o prehĺbenej a komplexnej dohode o voľnom obchode (DCFTA);

6.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že budúca dohoda bude v plnej miere dodržiavať medzinárodné právo a bude prospešná pre všetky dotknuté skupiny miestneho obyvateľstva;

7.  oceňuje, že Maroko už ratifikovalo väčšinu dôležitých dohovorov Medzinárodnej organizácie práce (ILO) a nedávno prijalo právne predpisy, ktoré zakazujú detskú prácu; napriek tomu zdôrazňuje, že ešte stále je čo zlepšovať, pokiaľ ide o slobodu združovania a detskú prácu; očakáva, že v spolupráci s EÚ sa na základe tejto dohody vyvinie viac úsilia o vykonávanie dohovorov ILO a že Maroko bude pravidelne podávať aktuálne informácie o dosiahnutých úspechoch týkajúcich sa ich vykonávania;

8.  víta reformu poľnohospodárstva v Maroku, najmä tzv. plán vert, ktorý bol navrhnutý špeciálne na podporu malých poľnohospodárov s cieľom dať im prístup k moderným technológiám a investíciám; žiada trvalú podporu EÚ v oblasti metód výroby s cieľom vymieňať si najlepšie postupy a pomáhať Maroku v úsilí o ochranu vody;

9.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, delegácii Európskeho parlamentu pre vzťahy s krajinami Maghrebu, predsedníctvu Parlamentného zhromaždenia Únie pre Stredozemie a parlamentu a vláde Maroka.