Návrh uznesenia - B7-0051/2012Návrh uznesenia
B7-0051/2012

NÁVRH UZNESENIA o dohode medzi EÚ a Marokom o recipročných liberalizačných opatreniach pre poľnohospodárske výrobky a výrobky rybného hospodárstva (2012/2522(RSP))

8.2.2012

predložený na základe vyhlásenia Komisie
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Robert Sturdy v mene skupiny ECR

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0048/2012

Postup : 2012/2522(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0051/2012

B7‑0051/2012

Uznesenie Európskeho parlamentu o dohode medzi EÚ a Marokom o recipročných liberalizačných opatreniach pre poľnohospodárske výrobky a výrobky rybného hospodárstva (2012/2522(RSP))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na Barcelonské vyhlásenie z 28. novembra 1995, ktorým sa ustanovilo partnerstvo medzi Európskou úniou a krajinami južného Stredozemia,

–   so zreteľom na Euro-stredozemskú dohodu o pridružení medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej,

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady zo 14. októbra 2005 o povolení rokovať s Marokom o recipročnej liberalizácii poľnohospodárskych výrobkov, spracovaných poľnohospodárskych výrobkov, rýb a výrobkov rybného hospodárstva,

–   so zreteľom na spoločné oznámenie Európskej komisie a vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku predložené Európskej rade, Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 25. mája 2011 s názvom Nová reakcia na meniace sa susedstvo (COM(2011)303),

–   so zreteľom na závery Rady EÚ pre zahraničné veci zo 14. decembra 2011 o povolení začať rokovania o obchode s Egyptom, Jordánskom, Marokom a Tuniskom,

–   so zreteľom na navrhovanú dohodu vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom o recipročných liberalizačných opatreniach pre poľnohospodárske výrobky, spracované poľnohospodárske výrobky, ryby a výrobky rybného hospodárstva a o nahradení protokolov č. 1, 2 a 3 a ich príloh a o zmenách a doplneniach Euro-stredozemskej dohody o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej,

–   so zreteľom na postup súhlasu v súlade s článkom 207 ods. 2 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C7-0201/2011),

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže meniaca sa politická situácia v južnom Stredozemí po nedávnych udalostiach arabskej jari, si vyžiadala silnú, účinnú a rýchlu reakciu EÚ;

B.  keďže posilnenie obchodných vzťahov a vyvážená a postupná liberalizácia obchodu s týmito krajinami je významnou súčasťou tohto prístupu;

C. keďže obchod a investície sú motormi rastu a pomáhajú znižovať chudobu, spájajú ľudí, zabezpečujú vzťahy medzi krajinami a prispievajú k politickej stabilite;

D. keďže článok 16 Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Marokom, ktorá nadobudla platnosť 1. marca 2000, ustanovuje, že Európske spoločenstvo a Maroko budú postupne zavádzať väčšiu liberalizáciu recipročného obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami, spracovanými poľnohospodárskymi výrobkami, rybami a výrobkami rybného hospodárstva;

E.  keďže EÚ má naďalej v obchode s tovarom s Marokom značný prebytok, ktorý v roku 2010 dosiahol 5,9 mld. EUR;

F.  keďže EÚ má značný prebytok obchodnej bilancie s krajinami južného Stredozemia v hodnote viac ako 4 mld. EUR, pokiaľ ide o výrobky poľnohospodárstva a rybného hospodárstva, ale má deficit obchodnej bilancie s Marokom, pokiaľ ide o výrobky poľnohospodárstva a rybného hospodárstva, ktorý v roku 2010 dosiahol 633 mil. EUR; keďže obchod s výrobkami poľnohospodárstva a rybného hospodárstva predstavuje približne 18 % vývozu Maroka;

G. keďže v roku 2009 tvorilo poľnohospodárstvo 16,4 % HDP Maroka a v poľnohospodárstve je zamestnaných 38 % marockej pracovnej sily; keďže v roku 2006 tvorilo poľnohospodárstvo 2,1 % HDP EÚ a zamestnáva približne 5 % európskej pracovnej sily;

H. keďže navrhovaná dohoda okamžite liberalizuje 55 % ciel na poľnohospodárske výrobky a výrobky rybného hospodárstva EÚ (zvýšenie z 33 %) a 70 % ciel na poľnohospodárske výrobky a výrobky rybného hospodárstva Maroka do 10 rokov (zvýšenie z 1 %);

I.   keďže všetok poľnohospodársky tovar zo všetkých tretích krajín dovážaný do EÚ musí spĺňať predpisy Únie o sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach (SPS);

J.   keďže Maroko je jednou zo štyroch krajín južného Stredozemia, pre ktoré Rada schválila smernice na rokovania o prehĺbenej a komplexnej dohode o voľnom obchode (DCFTA); keďže obchod s poľnohospodárskymi výrobkami bude súčasťou týchto rokovaní;

Všeobecné úvahy

1.  je presvedčený, že liberalizácia obchodu a postupná integrácia do vnútorného trhu EÚ sa môže stať významným nástrojom rozvoja krajín južného Stredozemia a môže pomáhať pri odstraňovaní rozšírenej chudoby a nezamestnanosti, ktoré sú príčinou hospodárskych, migračných a bezpečnostných problémov v regióne; domnieva sa, že EÚ musí byť pripravená urobiť obchodné ústupky v citlivých sektoroch, akým je poľnohospodárstvo, aby sa mohol tento potenciál realizovať;

2.  zdôrazňuje, že vzhľadom na novú situáciu, ktorú priniesla arabská jar, nesie EÚ zodpovednosť za to, aby v plnej miere využila svoje obchodné a hospodárske možnosti na pomoc v procese prechodu tých krajín južného Stredomoria, ktoré podobne ako Maroko robia významné kroky smerom k demokratizácii;

Dohoda

3.  zdôrazňuje, že dohoda poskytne významné príležitosti pre poľnohospodárske odvetvie EÚ, najmä pokiaľ ide o spracované potraviny; poukazuje na to, že vývozcovia v EÚ získajú prípadne výhody z odstránenia marockých dovozových ciel v prípade 70 % poľnohospodárskych výrobkov a výrobkov rybného hospodárstva, čím sa na clách ušetrí odhadovaná suma vo výške 100 miliónov EUR;

4.  domnieva sa, že je podstatné, aby cieľom obchodných a investičných iniciatív bol prospech pre všetky zložky spoločnosti, a aby sa iniciatívy osobitne zamerali na MSP a malých poľnohospodárov; v tomto kontexte poznamenáva, že viac ako 80 % marockých poľnohospodárov vlastní menej ako päť hektárov pôdy,  preto víta skutočnosť, že Marocká konfederácia pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (COMADER) podporuje dohodu;

5.  zdôrazňuje, že prístup na vnútorný trh EÚ je podmienený splnením určitých hygienických a bezpečnostných noriem, a víta pozitívnu správu Potravinového a veterinárneho úradu za rok 2011; víta skutočnosť, že v dohode sa kladie dôraz na sanitárne a fytosanitárne opatrenia, a žiada, aby technická pomoc bola ústredným bodom rokovaní o prehĺbenej a komplexnej dohode o voľnom obchode (DCFTA);

6.  víta ďalšie necolné opatrenia obsiahnuté v dohode, ako je osobitná ochrana pre európske zemepisné označenia, posilnené mechanizmy ochrany a sanitárne a fytosanitárne opatrenia; okrem toho pripomína, že EÚ a Maroko schválili silný mechanizmus urovnávania sporov, ktorý umožňuje EÚ získať odškodnenie v prípade, ak Maroko nedodrží ustanovenia dohody;

7.  berie na vedomie obavy vyjadrené niektorými európskymi skupinami priemyslu z narastajúcich bezcolných kvót na dovoz citlivého ovocia a zeleniny; zdôrazňuje však, že zvýšenie bezcolných kvót predstavuje malý podiel európskej produkcie (napr. približne 0,8 % v prípade paradajok), a že tieto dovozy sú ďalej obmedzované sezónnym prideľovaním a systémom vstupných cien;

8.  vyzýva Európsku komisiu, aby pravidelne informovala Európsky parlament o výsledkoch monitorovania obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami, najmä s najcitlivejšími výrobkami, aby sa zabezpečila kontrola dodržiavania tejto dohody , zabránilo skresleniu trhu a zaistila stabilita trhu a kontinuita dodávok v odvetví ovocia a zeleniny;

9.  zdôrazňuje, že Maroko podobne ako mnoho rozvojových krajín čelí značným ťažkostiam pri zaručovaní pracovných práv; konštatuje, že napriek jeho ratifikácii väčšiny dôležitých dohovorov Medzinárodnej organizácie práce (MOP) a prijatiu právnych predpisov, ktoré zakazujú detskú prácu, pretrvávajú obavy v súvislosti so slobodou združovania a detskou prácou; domnieva sa, že dohody DCFTA by mali zahŕňať pomoc pri vykonávaní dohovorov MOP, ratifikáciu nepodpísaných základných dohovorov (napr. Dohovor o slobode združovania a ochrane práva odborovo sa organizovať (č. 87)) a iniciatív týkajúcich sa sociálnej zodpovednosti podnikov;

10. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že budúca dohoda bude v plnej miere dodržiavať medzinárodné právo a bude prospešný pre všetkých miestnych obyvateľov, ktorých sa bude týkať;

11. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, delegácii Európskeho parlamentu pre vzťahy s krajinami Magrebu, predsedníctvu Parlamentného zhromaždenia Únie pre Stredozemie a parlamentu a vláde Maroka.