Návrh usnesení - B7-0052/2012Návrh usnesení
B7-0052/2012

NÁVRH USNESENÍ o politické situaci v Rusku (2012/2505(RSP))

8. 2. 2012

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

Hannes Swoboda, Libor Rouček, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Pavel Poc, Kristian Vigenin, Mitro Repo za skupinu S&D

Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0052/2012

Postup : 2012/2505(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0052/2012
Předložené texty :
B7-0052/2012
Rozpravy :
Hlasování :
Přijaté texty :

B7‑0052/2012

Usnesení Evropského parlamentu o politické situaci v Rusku (2012/2505(RSP))

Evropský parlament,

–   s ohledem na dohodu o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a Ruskou federací, která vstoupila v platnost roku 1997 a jejíž platnost byla prodloužena do doby, než bude nahrazena dohodou novou,

–   s ohledem na probíhající jednání o nové dohodě poskytující nový souhrnný rámec pro vztahy EU–Rusko i na „Partnerství pro modernizaci“ zahájené v roce 2010,

 s ohledem na své předchozí zprávy a usnesení o Rusku, zejména na svá usnesení ze dne 14. prosince 2011[1] o výsledcích voleb do Státní dumy a ze dne 7. července 2011[2] o přípravách na volby do ruské Státní dumy v prosinci 2011,

 s ohledem na závěrečnou zprávu pozorovatelské mise OBSE/ODIHR ze dne 12. ledna o výsledcích voleb do Státní dumy, které proběhly dne 4. prosince 2011,

–   s ohledem na závěrečnou zprávu pozorovatelské mise Parlamentního shromáždění Rady Evropy (PACE) ze dne 23. ledna 2012 o ruských parlamentních volbách a na prohlášení její povolební delegace do Ruska ze dne 21. ledna 2012,

–   s ohledem na konzultace o otázce lidských práv mezi EU a Ruskem, a zejména s ohledem na poslední schůzku, která se konala dne 29. listopadu 2011,

–   s ohledem na prohlášení vysoké představitelky EU Catherine Ashtonové ze dne 6. prosince 2011 o volbách do Státní dumy v Ruské federaci, na její projev ze dne 14. prosince 2011 o summitu EU-Rusko, který přednesla ve Štrasburku, a ze dne 1. února 2011 o politické situaci v Rusku,

–   s ohledem na prohlášení předsedy Evropské rady Hermana Van Rompuye ze dne 15. prosince 2011, které učinil po skončení summitu EU-Rusko,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že vztahy mezi EU a Ruskem se v uplynulých desetiletích nepřetržitě vyvíjely a vedly k hluboké a komplexní vzájemné provázanosti, která se bude v budoucnosti jistě dále prohlubovat;

B.  vzhledem k tomu, že pro další rozvoj a posílení spolupráce mezi oběma partnery je nadále nanejvýš důležité uzavření dohody o strategickém partnerství mezi EU a Ruskou federací;

C. vzhledem k tomu, že stále panují obavy ohledně vývoje v Ruské federaci, pokud jde o dodržování a ochranu lidských práv a dodržování společně dojednaných demokratických zásad, volebních pravidel a postupů; vzhledem k tomu, že Ruská federace je řádným členem Rady Evropy a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, a že se tudíž zavázala respektovat zásady demokracie a dodržovat lidská práva;

D.  vzhledem k tomu, že dne 12. dubna 2011 Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že mají být odstraněny zdlouhavé postupy pro registraci politických stran v Rusku, které odporují volebním standardům stanoveným Radou Evropy a OBSE; vzhledem k tomu, že omezování registrace politických stran a kandidátů narušuje v Rusku politickou soutěž a pluralismus;

E.  vzhledem k tomu, že před nedávnem byly sice vyvinuty omezené snahy o zlepšení volebních zákonů, přesto však zůstávají obecná pravidla příliš složitá a v některých případech nejasná, což vede k nedůslednému uplatňování právního základu;

F.  vzhledem k tomu, že ze závěrečné zprávy pozorovatelské mise OBSE/ODIHR vyplývá, že volby do Dumy, které se konaly dne 4. prosince 2011, neproběhly plně v souladu se standardy svobodných a spravedlivých voleb a vyznačovaly se sbližováním mezi státem a vládnoucí stranou, takže volební administrativa např. nebyla dostatečně nezávislá, sdělovací prostředky neposkytovaly nestranné informace a stát zasahoval do voleb na různých úrovních; vzhledem k tomu, že se ve zprávě uvádí, že volby do Dumy byly doprovázeny značným počtem procesních pochybení, zřejmou manipulací a závažnými náznaky vícenásobného hlasování;

G. vzhledem k tomu, že od skončení voleb do Dumy dne 4. prosince 2011 vyjadřují ruští občané, zejména tzv. demonstranti s bílou stužkou, na řadě masových demonstrací svou touhu po větší míře demokracie a důkladné reformě volebního systému;

H. vzhledem k tomu, že politický pluralismus je základem demokracie a moderní společnosti a představuje rovněž zdroj politické legitimity; vzhledem k tomu, že během příprav prezidentských voleb je třeba zaručit, že tyto volby budou svobodné a spravedlivé a poskytnou rovné příležitosti všem kandidátům;

1.  bere na vědomí zprávy OBSE/ODIHR a Parlamentního shromáždění Rady Evropy týkající se voleb do Dumy, v nichž se uvádí, že volby neproběhly v souladu s volebními standardy stanovenými OBSE a vyznačovaly se sbližováním mezi státem a vládnoucí stranou, procesními pochybeními, zřejmou manipulací a nedostatkem nezávislosti volební administrativy;

2.  vyzývá ruské orgány, aby pokračovaly v důkladném a transparentním šetření všech zpráv o podvodech a zastrašování s cílem potrestat osoby, které budou shledány odpovědnými za tyto činy, a aby zopakovaly hlasování tam, kde budou prokázány nesrovnalosti; zdůrazňuje, že ruské volební zákony stanovují právo na odvolání a opravu; zdůrazňuje však, že zpracování stížností ústřední volební komisí neproběhlo transparentně a že komise stížnosti neřešila efektivně a včas;

3.  vítá, že prezident Medveděv vyhlásil, že budou provedeny rozsáhlé reformy politického systému, včetně velmi potřebného zjednodušení pravidel, jimiž se řídí registrace politických stran; vyzývá k tomu, aby byla vyvinuta řádná snaha také o řešení problematiky svobody sdělovacích prostředků a svobody shromažďování a projevu; opakuje, že EU je ochotna všemi možnými způsoby spolupracovat s Ruskem, a to i v rámci partnerství pro modernizaci, aby zlepšila dodržování lidských a základních práv a účinnost nezávislého právního státu v Rusku;

4.  zdůrazňuje, že pokojné demonstrace v Rusku vyjadřují touhu ruského lidu po větší míře demokracie; vyzývá ruské orgány, aby nedávné manifestace pojaly jako příležitost k reakci na požadavek ruského lidu týkající se větší míry demokracie, k reformě volebních zákonů a dodržování standardů Rady Evropy a OBSE ve spolupráci s Benátskou komisí;

5.  připomíná, že jedním z hlavních nedostatků voleb do Dumy bylo omezení politického pluralismu během jejich příprav; vyjadřuje své znepokojení nad vyloučením opozičních kandidátů z prezidentských voleb, které proběhnou dne 4. března 2012, což jen znovu podkopává politickou soutěž a pluralismus;

6.  naléhavě žádá ruské orgány, aby se zapojily do dialogu s opozicí a přehodnotily své rozhodnutí zamítnout registraci vedoucího představitele opozice Grigorije Javlinského v kampani vedené před prezidentskými volbami; vyzývá ruské orgány, aby zaručily, že v březnu proběhnou svobodné, spravedlivé a demokratické prezidentské volby, v nichž budou mít všichni kandidáti stejné příležitosti;

7.  vyzývá OBSE a Radu Evropy, aby nadále sledovaly průběh vyšetřování nesrovnalostí a pozorně dohlížely na přípravy prezidentských voleb a prosazování volebních předpisů, jak již bylo dojednáno s ruskými orgány;

8.  konstatuje, že podle očekávání by ruské prezidentské volby mělo sledovat 600 mezinárodních pozorovatelů (pozorovatelé z OBSE/ODIHR, PACE, Šanghajské organizace pro spolupráci a SNS); zdůrazňuje, že je třeba do sledování voleb zapojit v plné míře mezinárodní i tuzemské pozorovatele a zabránit nevhodným zásahům a překážkám ze strany ruských orgánů, které byly zaznamenány v průběhu voleb do Dumy;

9.  vyjadřuje své znepokojení nad protahováním trestního vyšetřování a procesu v případě smrti Sergeje Magnitského; vyzývá k urychlenému objasnění tohoto tragického úmrtí a k potrestání odpovědných osob;

10. důrazně vyzývá Rusko, aby se připojilo k mezinárodnímu konsenzu a umožnilo Radě bezpečnosti jednat při řešení krize v Sýrii tak, jak navrhuje Liga arabských států; zdůrazňuje, že Rusko jako stálý člen Rady bezpečnosti OSN musí brát vážně svou odpovědnost za mezinárodní mír a bezpečnost;

11. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, vládě a parlamentu Ruské federace, Radě Evropy a Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.