Forslag til beslutning - B7-0052/2012Forslag til beslutning
B7-0052/2012

FORSLAG TIL BESLUTNING om den politiske situation i Rusland (2012/2505(RSP))

8.2.2012

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

Hannes Swoboda, Libor Rouček, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Pavel Poc, Kristian Vigenin, Mitro Repo for S&D-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0052/2012

Procedure : 2012/2505(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0052/2012
Indgivne tekster :
B7-0052/2012
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B7‑0052/2012

Europa-Parlamentets beslutning om den politiske situation i Rusland (2012/2505(RSP))

Europa-Parlamentet,

- der henviser til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Den Russiske Føderation, som trådte i kraft i 1997 og er blevet forlænget, indtil den kan erstattes af en ny aftale,

- der henviser til de igangværende forhandlinger om en ny omfattende rammeaftale for forbindelserne mellem EU og Rusland og til partnerskabet for modernisering, der blev indledt i 2010,

- der henviser til sine tidligere betænkninger og beslutninger om Rusland, navnlig beslutningerne af 14. december 2011 om resultatet af valget til Dumaen og af 7. juli 2011 om forberedelserne til valget til den russiske Statsduma i december 2011,

- der henviser til OSCE/ODIHR's endelige observationsrapport af 12. januar om valget til Statsdumaen den 4. december 2011,

- der henviser til Europarådets Parlamentariske Forsamlings (PACE) endelige observationsrapport af 23. januar 2012 om Ruslands parlamentariske valg og erklæringen fra den delegation, der den 21. januar 2012 besøgte Rusland på baggrund af det nyligt afholdte valg til Dumaen;

- der henviser til menneskerettighedskonsultationerne mellem EU og Rusland og navnlig det seneste møde herom den 29. november 2011,

- der henviser til erklæringen om valget til Den Russiske Føderations Duma, som EU’s højtstående repræsentant, Catherine Ashton, fremsatte den 6. december 2011, hendes taler af 14. december 2011 i Strasbourg på topmødet mellem EU og Rusland og af 1. februar 2011 om den politiske situation i Rusland,

- der henviser til erklæringen fra formanden for Det Europæiske Råd, Herman Van Rompuy, af 15. december 2011 efter topmødet mellem EU og Rusland

- der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A.  der henviser til, at forbindelserne mellem EU og Rusland fortsat har udviklet sig i de seneste årtier, hvilket har ført til en dybtgående og omfattende gensidig afhængighed, som uden tvivl vil blive øget yderligere i fremtiden,

B.  der henviser til, at indgåelsen af en strategisk partnerskabsaftale mellem EU og Den Russiske Føderation stadig er af allerstørste betydning for den fremtidige udvikling og intensiveringen af samarbejdet mellem de to parter;

C.  der henviser til, at udviklingen i Den Russiske Føderation fortsat vækker bekymring, hvad angår respekt for og beskyttelse af menneskerettigheder og overholdelse af fælles demokratiske principper, valgregler og procedurer; der henviser til, at Den Russiske Føderation er fuldt medlem af Europarådet og Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa og derfor har forpligtet sig til at overholde de demokratiske principper og grundlæggende menneskerettigheder,

D.  der henviser til, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 12. april 2011 modsatte sig de besværlige procedurer for registrering af politiske partier i Rusland, som er i uoverensstemmelse med de valgstandarder, som Europarådet og OSCE har fastlagt; der henviser til, at begrænsningerne for registreringen af politiske partier og kandidater indskrænker den politiske konkurrence og pluralismen i Rusland;

E.  der henviser til, at de generelle regler til trods for de begrænsede initiativer, der for nylig er truffet med henblik på at forbedre valglovene, fortsat er overdrevent indviklede og i nogle tilfælde uklare og fører til en uensartet anvendelse af retsgrundlaget;

F.  der henviser til, at valget til Dumaen den 4. december 2011 ifølge den endelige observationsrapport fra OSCE/ODIHR ikke fuldt ud overholdt standarderne for frie og retfærdige valg og var præget af konvergens mellem stat og regeringsparti, herunder manglende uafhængighed i valgadministrationen, partiskhed i medierne og statslig indblanding på forskellige niveauer; der henviser til, at valget til Dumaen ifølge rapporten var præget af et stort antal procedureovertrædelser, åbenlys manipulation og alvorlige tegn på, at der var lagt falske stemmesedler i valgurnerne;

G.  der henviser til, at den russiske befolkning, navnlig demonstranterne, der bar hvide armbind, med en række massedemonstrationer siden valget til Dumaen den 4. december 2011 har udtrykt deres ønske om mere demokrati og en omfattende reform af valgsystemet;

H.  der henviser til, at politisk pluralisme er en hjørnesten i et demokratisk, moderne samfund og en kilde til politisk legitimitet; der henviser til, at der under forberedelserne til præsidentvalget må garanteres en fri og retfærdig procedure med lige chancer for alle kandidater;

1.  noterer sig, at OSCE/ODIHR's og Europarådets Parlamentariske Forsamlings rapporter om valget til Dumaen påpegede, at valgene ikke opfyldte de valgstandarder, der er opstillet af OSCE, og var præget af konvergens mellem stat og regeringsparti, procedureovertrædelser, åbenlys manipulation og manglende uafhængighed i valgadministrationen;

2.  opfordrer de russiske myndigheder til fortsat indgående og på gennemsigtig vis at efterforske alle indberetninger om svig og intimidering med henblik på strafforfølgelse af de ansvarlige og til at afholde nye afstemninger i tilfælde, hvor der bevisligt har været uregelmæssigheder; understreger, at den russiske valglov indeholder bestemmelser om appel og berigtigelse; påpeger imidlertid, at klagebehandlingen i den centrale valgkomité har savnet gennemsigtighed, og at klagerne ikke er blevet behandlet effektivt og rettidigt;

3.  bifalder, at præsident Medvedev har bebudet omfattende reformer i det politiske system, herunder den stærkt påkrævede forenkling af reglerne om registrering af politiske partier; opfordrer til, at der udvises en seriøs vilje til også at tage fat på problemerne i forbindelse med mediefrihed og forsamlings- og ytringsfrihed; gentager, at EU er parat til at samarbejde med Rusland på enhver mulig måde, herunder de rammer der gives med partnerskabet for modernisering, for at forbedre respekten for menneskerettighederne og de grundlæggende rettigheder og for at sikre et virkeligt uafhængigt retsstatssystem i Rusland;

4.  understreger, at de fredelige demonstrationer i Rusland er et udtryk for det russiske folks ønske om mere demokrati; opfordrer de russiske myndigheder til at bruge de seneste demonstrationer som en mulighed for at svare på den russiske befolkning ønske om mere demokrati, reformere valglovene, bringe sig i overensstemmelse med Europarådets og OSCE's standarder i samarbejde med Venedig-kommissionen;

5.  minder om, at begrænsningerne for politisk pluralisme under forberedelsen af valget til Dumaen var en af valgets største mangler; udtrykker sin bekymring over, at oppositionskandidater forhindres i at stille op til præsidentvalget den 4. marts 2012, hvilket endnu en gang underminerer politisk konkurrence og pluralisme;

6.  opfordrer kraftigt de russiske myndigheder til at deltage i dialogen med oppositionen og overveje sin beslutning om at afslå registrering af oppositionslederen Grigorij Javlinskij til præsidentvalgskampagnen; opfordrer de russiske myndigheder til at garantere frie, retfærdige og demokratiske præsidentvalg i marts med lige muligheder for alle kandidater;

7.  opfordrer OSCE og Europarådet til at følge op på efterforskningen af uregelmæssigheder og til nøje at overvåge forberedelsen af præsidentvalget og gennemførelsen af valgbestemmelserne, hvilket de russiske myndigheder allerede har accepteret;

8.  bemærker, at 600 internationale observatører forventes at overvåge det russiske præsidentvalg (der vil være observatører fra OSCE/ODIHR, PACE, Shanghai-Samarbejdsorganisationen og SNG); understreger at international og national valgobservation bør udnyttes fuldt ud, og at de russiske myndigheders indblanding og hindringer, som det var tilfældet ved valget til Dumaen, bør undgås;

9.  udtrykker sin bekymring i forbindelse med forlængelsen af den strafferetlige efterforskning og proces i sagen om Sergei Magnitskijs død; opfordrer til en hurtig afklaring på dette tragiske dødsfald og idømmelse af straf af den skyldige;

10.  opfordrer kraftigt Rusland til at deltage i den internationale konsensus og tillade FN's Sikkerhedsråd at handle på grundlag af Den Arabiske Ligas forslag til løsning af krisen i Syrien; understreger, at Rusland som permanent medlem af FN's Sikkerhedsråd må tage sit ansvar for international fred og sikkerhed alvorligt;

11.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Den Russiske Føderations regering og parlament, Europarådet samt Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa.