Resolutsiooni ettepanek - B7-0052/2012Resolutsiooni ettepanek
B7-0052/2012

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Poliitiline olukord Venemaal (2012/2505(RSP))

8.2.2012

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2

Hannes Swoboda, Libor Rouček, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Pavel Poc, Kristian Vigenin, Mitro Repo fraktsiooni S&D nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0052/2012

Menetlus : 2012/2505(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B7-0052/2012
Esitatud tekstid :
B7-0052/2012
Arutelud :
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

B7‑0052/2012

Euroopa Parlamendi resolutsioon poliitilise olukorra kohta Venemaal (2012/2505(RSP))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu ja Venemaa Föderatsiooni vahelist partnerlus- ja koostöölepingut, mis jõustus 1997. aastal ja mida on pikendatud kuni selle asendamiseni uue lepinguga,

–   võttes arvesse jätkuvaid läbirääkimisi uue lepingu üle, mis loob uue tervikraamistiku ELi ja Venemaa vahelisteks suheteks, ning 2010. aastal algatatud moderniseerimispartnerlust,

 võttes arvesse oma eelmisi raporteid ja resolutsioone Venemaa kohta, eelkõige 14. detsembri 2011. aasta resolutsiooni riigiduuma valimiste tulemuste kohta[1] ning 7. juuli 2011. aasta resolutsiooni detsembris 2011 toimuvate Venemaa riigiduuma valimiste ettevalmistuste kohta[2],

 võttes arvesse OSCE demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroo (OSCE/ODIHR) 12. jaanuari lõplikku vaatlusaruannet 4. detsembril 2011. aastal toimunud riigiduuma valimiste kohta,

–   võttes arvesse Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee 23. jaanuari 2012. aasta lõplikku vaatlusaruannet Venemaa parlamendivalimiste kohta ning tema valimiste järgselt Venemaale saadetud delegatsiooni 21. jaanuari 2012. aasta avaldust,

–   võttes arvesse ELi ja Venemaa inimõigustealaseid konsultatsioone, eelkõige 29. novembril 2011. aastal toimunud viimast selleteemalist kohtumist,

–   võttes arvesse ELi kõrge esindaja Catherine Ashtoni 6. detsembri 2011. aasta avaldust Venemaa Föderatsiooni riigiduuma valimiste kohta ning tema 14. detsembri 2011. aasta kõnet Strasbourgis toimunud ELi ja Venemaa tippkohtumise kohta ja 1. veebruari 2011. aasta kõnet poliitilise olukorra kohta Venemaal,

–   võttes arvesse Euroopa Ülemkogu eesistuja Herman Van Rompuy 15. detsembri 2011. aasta avaldust toimunud ELi ja Venemaa tippkohtumise kohta,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et ELi ja Venemaa suhted on viimastel kümnenditel pidevalt arenenud ning toonud kaasa sügava ja ulatusliku vastastikuse sõltuvuse, mis tulevikus kindlasti veelgi suureneb;

B.  arvestades, et ELi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise strateegilise partnerluse lepingu sõlmimine on nende kahe partneri koostöö edasise arendamise ja tõhustamise seisukohast endiselt ülioluline;

C. arvestades, et Venemaa Föderatsioonis toimuv tekitab endiselt muret, kui silmas pidada inimõiguste järgimist ja kaitset ning ühiselt kokkulepitud demokraatlike põhimõtete, valimiseeskirjade ja -menetluste järgimist; arvestades, et Venemaa Föderatsioon on Euroopa Nõukogu ning Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) täisliige ning on sellega kohustunud järgima demokraatia põhimõtteid ja austama inimõigusi;

D.  arvestades, et 12. aprillil 2011 mõisteti Euroopa Inimõiguste Kohtu otsusega hukka Venemaa keerukas erakondade registreerimise kord, mis ei ole kooskõlas Euroopa Nõukogu ja OSCE kehtestatud valimisstandarditega; arvestades, et poliitiliste parteide ja kandidaatide registreerimise piirangud takistavad Venemaal poliitilist konkurentsi ja pluralismi;

E.  arvestades, et hoolimata hiljutistest piiratud algatustest valmisseaduste täiustamiseks on üldeeskirjad jäänud liialt keerukateks ja puhuti ebaselgeteks, mistõttu õigusliku aluse kohaldamine ei ole järjekindel;

F.  arvestades, et OSCE/ODIHRi lõplikus vaatlusaruandes 4. detsembri 2011. aasta duumavalimiste kohta märgitakse, et valimised ei vastanud täiel määral vabade ja õiglaste valimiste normidele ning neid iseloomustas riigi ja valitseva partei vahelise piiri ebaselgus, mis väljendus valimiste korraldajate sõltumatuse puudumises, ajakirjanduse erapoolikuses ja riiklikus sekkumises mitmel eri tasandil; arvestades, et aruande väitel ilmnes duumavalimistel arvukalt menetluseeskirjade rikkumisi, varjamatut manipuleerimist ja tõsiseid viiteid valimissedelite võltsimisele;

G. arvestades, et pärast 4. detsembril 2011. aastal toimunud riigiduuma valimisi on Venemaa kodanikud, eriti nn valge lindi kandjad väljendanud arvukatel massimeeleavaldustel oma soovi ulatuslikuma demokraatia ja valimissüsteemi põhjalikuks reformimise järele;

H. arvestades, et poliitiline pluralism on demokraatia ja kaasaegse ühiskonna nurgakivi ning poliitilise legitiimsuse allikas; arvestades, et presidendivalimisteks valmistudes tuleb tagada vaba ja õiglane valimismenetlus, mis loob kõigile kandidaatidele võrdsed võimalused;

1.  võtab teadmiseks OSCE/ODIHRi ja Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee aruanded duumavalimiste kohta, milles väidetakse, et valimised ei vastanud OSCE standarditele ning neid iseloomustas riigi ja valitseva partei vahelise piiri ähmasus, menetlusnormide rikkumine, ilmne manipuleerimine ja valimiste korraldajate sõltumatuse puudumine;

2.  kutsub Venemaa ametiasutusi üles jätkama kõigi väidetavate pettuste ja hirmutamisjuhtude põhjalikku ja läbipaistvat uurimist, et karistada nende eest vastutajaid ja korraldada kordusvalimised seal, kus rikkumisjuhud on tõendatud; rõhutab, et Venemaa valimisseadustes nähakse ette edasikaebamise ja rikkumiste parandamise võimalus; juhib aga tähelepanu sellele, et valimiste keskkomisjon ei ole käsitlenud kaebusi läbipaistvalt ega ole neile kiiresti ja tulemuslikult reageerinud;

3.  võtab rahuldusega vastu president Medvedevi teadaande poliitilise süsteemi põhjaliku reformimise kohta koos poliitiliste parteide registreerimise eeskirjade hädavajaliku lihtsustamisega; nõuab, et täie tõsidusega tegeletaks ka ajakirjandusvabaduse ning sõna- ja kogunemisvabaduse küsimustega; kordab, et EL on valmis tegema Venemaaga koostööd igal mõeldaval viisil, sealhulgas moderniseerimispartnerluse raamistikus, et parandada Venemaal inimõiguste ja põhiõiguste tunnustamist ning õigusriigi põhimõtete sõltumatut ja tulemuslikku toimimist;

4.  rõhutab, et Venemaal toimuvad rahumeelsed meeleavaldused väljendavad Vene inimeste soovi suurema demokraatia järele; kutsub Venemaa ametivõime kasutama hiljutisi rahvakogunemisi kui võimalust vastata Vene inimeste nõudele suurendada demokraatiat, muuta valimisseadusi ning täita koostöös Veneetsia komisjoniga Euroopa Nõukogu ja OSCE standardeid;

5.  tuletab meelde, et valimiste üks suuremaid puudusi oli poliitilise pluralismi piiramine duumavalimisteks valmistumise ajal; väljendab muret selle üle, et opositsiooni kandidaatidelt võeti võimalus kandideerida 4. märtsi 2012. aasta presidendivalimistel, mis järjekordselt nõrgestab pluralismi ja poliitilist konkurentsi;

6.  nõuab tungivalt, et Venemaa ametivõimud astuksid opositsiooniga dialoogi ja revideeriksid otsust mitte registreerida presidendivalimiste kampaaniaks opositsiooniliidrit Grigori Javlinskit; kutsub Venemaa ametivõime üles tagama märtsis vabad, õiglased ja demokraatlikud presidendivalimised, kus kõigil kandidaatidel on võrdsed võimalused;

7.  palub OSCEl ja Euroopa Nõukogul jätkata rikkumiste uurimist, samuti jälgida hoolikalt presidendivalimiste ettevalmistusi ning valmiseeskirjade jõustamist, nagu selles Venemaa ametivõimudega kokku lepiti;

8.  märgib, et Venemaa presidendivalimistele oodatakse 600 rahvusvahelist vaatlejat (oma vaatlejad saadavad OSCE/ODIHR, Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee, Šanghai koostööorganisatsioon ja SRÜ); rõhutab, et riikide ja rahvusvahelised valimiste vaatlejad tuleb täielikult tegevusse rakendada ning Venemaa ametivõimud ei tohi nende tegevusse sekkuda ja neid takistada, mida teadete kohaselt toimus duumavalimiste ajal;

9.  väljendab muret Sergei Magnitski surma asjaolude kriminaaljuurdluse ja protsessi venimise pärast; nõuab selle traagilise surma asjaolude kiiret väljaselgitamist ja süüdlaste karistamist;

10. nõuab tungivalt, et Venemaa ühineks rahvusvahelise üldsuse seisukohaga ja laseks ÜRO Julgeolekunõukogul Araabia Liiga ettepanekute põhjal tegutseda Süüria kriisi lahendamiseks; rõhutab, et ÜRO Julgeolekunõukogu alalise liikmena peab Venemaa võtma tõsiselt oma vastutust rahvusvahelise rahu ja julgeoleku eest;

11. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Venemaa Föderatsiooni valitsusele ja parlamendile, Euroopa Nõukogule ning Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioonile.