Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0052/2012Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0052/2012

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl politinės padėties Rusijoje (2012/2505(RSP))

8.2.2012

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

Hannes Swoboda, Libor Rouček, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Pavel Poc, Kristian Vigenin, Mitro Repo S&D frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0052/2012

Procedūra : 2012/2505(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0052/2012
Pateikti tekstai :
B7-0052/2012
Debatai :
Priimti tekstai :

B7‑0052/2012

Europos Parlamento rezoliucija dėl politinės padėties Rusijoje (2012/2505(RSP))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą, kuris įsigaliojo 1997 m. ir kurio galiojimas pratęstas, kol jis bus pakeistas nauju susitarimu,

–   atsižvelgdamas į tebevykstančias derybas dėl naujo susitarimo, kuriuo nustatomas naujas išsamus ES ir Rusijos santykių pagrindas, taip pat į 2010 m. inicijuotą Partnerystę siekiant modernizavimo,

 atsižvelgdamas į savo ankstesnius pranešimus ir rezoliucijas dėl Rusijos, ypač į savo 2011 m. gruodžio 14 d. rezoliuciją[1] dėl rinkimų į Valstybės Dūmą ir 2011 m. liepos 7 d. rezoliuciją[2] dėl pasirengimo 2011 m. gruodžio mėn. Rusijos Valstybės Dūmos rinkimams,

 atsižvelgdamas į Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro (ESBO/ODIHR) sausio 12 d. galutinę stebėjimo ataskaitą dėl 2011 m. gruodžio 4 d. rinkimų į Valstybės Dūmą,

–   atsižvelgdamas į Europos Tarybos Parlamentinio komiteto (PACE) 2012 m. sausio 23 d. galutinę stebėjimo ataskaitą dėl Rusijos parlamento rinkimų ir į po rinkimų į Rusiją nuvykusios jo delegacijos 2012 m. sausio 21 d. pareiškimą,

–   atsižvelgdamas į ES ir Rusijos konsultacijas žmogaus teisių klausimais, ypač į 2011 m. lapkričio 29 d. surengtą paskutinį susitikimą šiuo klausimu,

–   atsižvelgdamas į ES vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton 2011 m. gruodžio 6 d. pareiškimą dėl Rusijos Federacijoje vykusių rinkimų į Dūmą ir į jos 2011 m. gruodžio 14 d. kalbą Strasbūre dėl ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimo bei 2011 m. vasario 1 d. kalbą dėl politinės padėties Rusijoje,

–   atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos pirmininko Hermano Van Rompuy 2011 m. gruodžio 15 d. pareiškimą po ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimo,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi pastaraisiais dešimtmečiais ES ir Rusijos santykiai nuolat vystėsi ir tai sukūrė intensyvią ir visapusišką tarpusavio priklausomybę, kuri ateityje turi dar labiau didėti;

B.  kadangi ES ir Rusijos Federacijos strateginės partnerystės susitarimo sudarymas vis dar yra itin svarbus siekiant toliau plėtoti ir stiprinti dviejų partnerių bendradarbiavimą;

C. kadangi tebekyla nerimas dėl Rusijos Federacijoje vykstančių pokyčių, susijusių su pagarba žmogaus teisėms ir jų apsauga, taip pat su visuotinai pripažįstamų demokratijos principų, rinkimų taisyklių ir procedūrų laikymusi; kadangi Rusijos Federacija yra visateisė Europos Tarybos ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos narė ir todėl yra įsipareigojusi laikytis demokratijos principų ir gerbti žmogaus teises,

D. kadangi 2011 m. balandžio 12 d. Europos Žmogaus Teisių Teismas neigiamai įvertino pernelyg sudėtingą politinių partijų registravimo tvarką Rusijoje, kuri neatitinka Europos Tarybos ir ESBO nustatytų rinkimų standartų; kadangi politinių partijų ir kandidatų registravimo apribojimas riboja politinę konkurenciją ir pliuralizmą Rusijoje;

E.  kadangi, nepaisant neseniai priimtų ribotos masto iniciatyvų tobulinti rinkimų įstatymus, bendrosios taisyklės vis tiek pernelyg sudėtingos ir kai kuriais atvejais joms trūksta apibrėžtumo, todėl teisinis pagrindas taikomas nenuosekliai;

F.  kadangi pasak ESBO/ODIHR galutinės stebėjimo ataskaitos 2011 m. gruodžio 4 d. rinkimuose į Dūmą nevisiškai laikytasi laisvų ir sąžiningų rinkimų standartų ir rinkimai pasižymėjo valstybės ir valdančiosios partijos susiliejimu, įskaitant rinkimus rengiančių institucijų nepriklausomumo stoką, žiniasklaidos šališkumą ir valstybės kišimąsi įvairiais lygmenimis; kadangi pasak ataskaitos dėl rinkimų į Dūmą pateikta daug kaltinimų procedūriniais pažeidimais, akivaizdžiu manipuliavimu ir pagrįstų faktų dėl masinio suklastotų biuletenių įmetimo į balsadėžes;

G. kadangi po 2011 m. gruodžio 4 d. rinkimų į Dūmą vykusiose masinėse demonstracijose Rusijos gyventojai, ypač vadinamieji „baltojo kaspino“ demonstrantai, išreiškė norintys daugiau demokratijos ir visapusiškos rinkimų sistemos reformos;

H. kadangi politinis pliuralizmas yra demokratijos ir šiuolaikinės visuomenės pagrindas bei politinio teisėtumo šaltinis, kadangi pasirengimas prezidento rinkimams turi užtikrinti laisvą ir sąžiningą procesą, kuriame visi kandidatai turėtų lygias galimybes;

1.  atkreipia dėmesį į ESBO/ODIHR ir Europos Tarybos Parlamentinės asamblėjos ataskaitas dėl rinkimų į Dūmą, kuriose teigiama, kad rinkimuose nesilaikyta ESBO nustatytų rinkimų standartų ir kad rinkimai pasižymėjo valstybės ir valdančiosios partijos susiliejimu, procedūriniais pažeidimais, akivaizdžiomis manipuliacijomis ir rinkimus rengiančių institucijų nepriklausomumo stoka;

2.  ragina Rusijos valdžios institucijas ir toliau visapusiškai ir skaidriai tirti visus pranešimus apie klastojimą ir bauginimus, siekiant nubausti už tai atsakingus asmenis ir iš naujo surengti balsavimą vietovėse, kuriose nustatyti pažeidimai; pabrėžia, kad Rusijos rinkimų teisėje numatyta apeliacija ir trūkumų ištaisymas; vis dėlto pažymi, kad Centrinė rinkimų komisija skundus nagrinėjo neskaidriai ir į juos nereagavo laiku ir veiksmingai;

3.  teigiamai vertina prezidento D. Medvedevo pareiškimą, jog bus vykdomos visapusiškos politinės sistemos reformos, įskaitant labai reikalingą politinių partijų registravimą reglamentuojančių taisyklių supaprastinamą; ragina rimtai įsipareigoti taip pat spręsti žiniasklaidos laisvės, susirinkimų ir žodžio laisvės problemas; pakartoja, kad ES pasirengusi bendradarbiauti su Rusija visais įmanomais būdais, įskaitant Partnerystės siekiant modernizavimo teikiamas galimybes, siekiant didinti pagarbą žmogaus ir pagrindinėms teisėms ir nepriklausomos teisinės valstybės sistemos veiksmingumą Rusijoje;

4.  pabrėžia, kad Rusijoje vykstančios taikios demonstracijos išreiškia Rusijos gyventojų troškimą, kad šalyje būtų daugiau demokratijos; ragina Rusijos valdžios institucijas laikyti pastaruoju metu vykusius mitingus galimybe reaguoti į Rusijos gyventojų norą, kad šalyje būtų daugiau demokratijos, patobulinti rinkimų įstatymus, bendradarbiaujant su Venecijos komisija įgyvendinti Europos Tarybos ir ESBO standartus;

5.  primena, kad politinio pliuralizmo apribojimai per pasirengimą Dūmos rinkimams buvo vienas iš svarbiausių tų rinkimų trūkumų; reiškia savo susirūpinimą dėl opozicijos kandidatų pašalinimo iš 2012 m. kovo 4 d. vyksiančių prezidento rinkimų kandidatų sąrašą, nes tai dar kartą sumažina politinę konkurenciją ir pliuralizmą;

6.  ragina Rusijos valdžios institucijas užmegzti dialogą su opozicija ir peržiūrėti savo sprendimą neleisti opozicijos lyderiui Grigorijui Javlinskiui užsiregistruoti rengti prezidento rinkimų kampaniją; ragina Rusijos valdžios institucijas užtikrinti, kad kovo mėnesio vyksiantys prezidento rinkimai būtų laisvi, sąžiningi bei demokratiniai ir visi kandidatai turėtų lygias galimybes;

7.  ragina ESBO ir Europos Tarybą imtis tolesnių veiksmų tiriant pažeidimus ir atidžiai stebėti pasirengimą prezidento rinkimams ir rinkimų taisyklių vykdymą, su kuo jau sutiko Rusijos valdžios institucijos;

8.  pažymi, kad numatoma, jog Rusijos prezidento rinkimus stebės 500 tarptautinių stebėtojų (dalyvaus OSCE/ODIHR, PACE, Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos bei NVS stebėtojai); pabrėžia, kad reikėtų visapusiškai dalyvauti tarptautiniams ir nacionaliniams rinkimų stebėtojams ir išvengti Rusijos valdžios kišimosi ir trukdymo, apie kuriuos buvo pranešama Dūmos rinkimų metu;

9.   reiškia susirūpinimą dėl pratęstos baudžiamosios bylos tyrimo ir proceso Sergejaus Magnickio mirties byloje; ragina kuo greičiau išsiaiškinti šios tragiškos mirties aplinkybes ir nubausti kaltus asmenis;

10. primygtinai ragina Rusiją laikytis tarptautinio sutarimo ir leisti Saugumo Tarybai imtis spręsti Sirijos krizės problemą remiantis Arabų Lygos pasiūlymais; pabrėžia, kad Rusija, kaip nuolatinė JT Saugumo Tarybos narė, turi rimtai žiūrėti į savo atsakomybę už tarptautinę taiką ir saugumą;

11. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Rusijos Federacijos vyriausybei ir parlamentui, Europos Tarybai ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai.