Предложение за резолюция - B7-0054/2012Предложение за резолюция
B7-0054/2012

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно Споразумението между Европейския съюз и Кралство Мароко за реципрочни мерки за либерализация по отношение на селскостопански продукти, преработени селскостопански продукти, риба и рибни продукти (2012/2522(RSP))

8.2.2012

за приключване на разисквания по изявления на Комисията
внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника на дейността

Метин Казак, Marietje Schaake от името на групата ALDE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0048/2012

Процедура : 2012/2522(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0054/2012
Внесени текстове :
B7-0054/2012
Приети текстове :

B7‑0054/2012

Резолюция на Европейския парламент относно Споразумението между Европейския съюз и Кралство Мароко за реципрочни мерки за либерализация по отношение на селскостопански продукти, преработени селскостопански продукти, риба и рибни продукти (2012/2522(RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид Барселонската декларация от 28 ноември 1995 г., която полага основата на партньорството между Европейския съюз и южните средиземноморски страни,

–   като взе предвид Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна,

–   като взе предвид решението на Съвета от 14 октомври 2005 г. да даде разрешение за воденето на преговори с Мароко относно реципрочни мерки за либерализация по отношение на селскостопански продукти, преработени селскостопански продукти, риба и рибни продукти,

–   като взе предвид съвместното съобщение на Европейската комисия и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност до Европейския съвет, Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 25 май 2011 г. относно „Нов отговор на промените в съседните държави“, COM(2011)303 окончателен,

–   като взе предвид своята законодателна резолюция от 14 декември 2011 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване на Протокол между Европейския съюз и Кралство Мароко за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Кралство Мароко,

–   като взе предвид предишните си резолюции относно Западна Сахара,

–   като взе предвид проекта на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Мароко за реципрочни мерки за либерализация по отношение на селскостопански продукти, преработени селскостопански продукти, риба и рибни продукти, за замяна на протоколи № 1, № 2 и № 3 и приложенията към тях и за изменение на Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна,

–   като взе предвид процедурата за одобрение съгласно член 207 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C7-0201/2011),

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че ЕС запазва излишък по салдото на търговията със стоки с Мароко, който достигна 5,4 млрд. евро през 2010 г.;

Б.  като има предвид, че ЕС има значителен излишък по салдото на търговията си със селскостопански и рибни продукти и преработени храни със страните от Южното Средиземноморие, надвишаващ 4 млрд. евро, но че по салдото на двустранната си търговия със селскостопански и рибни продукти и преработени храни с Мароко Съюзът има дефицит, който достигна 871 млн. евро през 2010 г.;

В.  като има предвид, че селското стопанство представляваше 16,4 % от БВП на Мароко през 2009 г. и че то осигурява заетост на над 40 % от мароканската работна сила; като има предвид, че селското стопанство представляваше 5,1% от БВП на ЕС през 2009 г. и че то осигурява заетост на над 1,1 % от европейската работна сила;

Г.  като има предвид, че споразумението незабавно либерализира 55 % от митата върху селскостопанските и рибните продукти от ЕС (като това представлява повишаване на дела от предишните 33 %), както и 70 % от митата върху селскостопанските и рибните продукти от Мароко за период от 10 години (повишаване в сравнение с предишния 1 %);

Д. като има предвид, че споразумението ще позволи по-голям достъп на европейските износители до един съседен пазар с бързо променящи се модели на потребление и нарастващи демографски показатели;

Е.  като има предвид, че Мароко е една от четирите южносредиземноморски страни, за които Съветът е одобрил указания за водене на преговори за задълбочено и всеобхватно споразумение за свободна търговия (ЗВССТ); като има предвид, че търговията със селскостопански продукти ще представлява част от тези преговори;

Ж. като има предвид, че Западна Сахара е само косвено изключена от търговските разпоредби на споразумението и че е възможно продукти от Западна Сахара в действителност да се възползват от преференциалния достъп до вътрешния пазар на ЕС, предоставен от споразумението, както и обратното;

З.  като има предвид, че всяко търговско споразумение, отнасящо се до Западна Сахара, трябва да бъде прилагано в полза на сахарския народ и в съответствие с неговите желания, както определя международното право;

Общи съображения

1.  счита, че отварянето на пазарите и постепенната интеграция във вътрешния пазар на ЕС могат да бъдат могъщи инструменти за развитието на държавите от Южното Средиземноморие и помагат в борбата за намаляване на разпростиращата се бедност и безработица, които водят до икономически и миграционни проблеми и до проблеми със сигурността в региона; счита, че за осъществяването на този потенциал ЕС трябва да е готов да направи отстъпки по отношение на търговията в чувствителните отрасли като селското стопанство;

2.  подчертава, че след Арабската пролет ЕС носи отговорност за пълното използване на своите търговски и икономически възможности, за да подпомогне прехода в страните от Южното Средиземноморие, които са се демократизирали неотдавна или които, като Мароко, предприемат значителни стъпки в посока към демократизация; приветства усилията, полагани от Мароко, в посока демокрация и устойчиво развитие; призовава ЕС да подкрепи тези мерки и да свърже споразумението и задълбочаването на търговската си стратегия с Мароко с тези усилия;

3.  счита, че е важно търговските и инвестиционните инициативи да се стремят да бъдат ползотворни за всички групи на обществото и специално да бъдат насочени към МСП и малките земеделски производители; в този контекст, отбелязва, че над 80 % от земеделските стопани в Мароко притежават по по-малко от пет хектара земя, и следователно приветства подкрепата на Мароканската конфедерация за селско стопанство и развитие на селските региони (COMADER) за споразумението; припомня, че продоволствената сигурност има социално, екологично и културно измерение, в допълнение към икономическите й аспекти;

4.  подчертава, че след Договора от Лисабон Парламентът трябва да участва във всеки етап от търговските преговори и да дава своето одобрение за споразуменията; ето защо призовава Комисията и Съветът да спазват тези задължения във връзка с бъдещите протоколи, договорени с Мароко съгласно споразумението за асоцииране и потенциалното задълбочено и всеобхватно споразумение за свободна търговия (ЗВССТ);

Споразумението

5.  подчертава, че споразумението ще предостави възможности за селскостопанския отрасъл на ЕС, особено в сектора на преработените храни; посочва, че износителите от ЕС в крайна сметка ще извлекат полза от премахването на мароканските мита за внос за 70 % от селскостопанските и рибните продуктови линии, което, веднъж изцяло прилагано, ще спести приблизително 100 млн. евро годишно от мита;

6.  изразява безпокойство относно последиците за някои селскостопански региони в Южна Европа и призовава ЕС да предприеме истински реформи, за да запази конкурентоспособността на селското стопанство в Евро-Средиземноморието; отбелязва безпокойството, изразено от представителите на определени селскостопански отрасли в ЕС, като например производителите на домати, краставици, праскови и кайсии, във връзка с увеличените квоти с нулево мито за внос на плодове и зеленчуци, представляващи чувствителни продукти; при все това, подчертава, че увеличаването на квотите с нулево мито представлява незначителен процентен дял от европейското производство (напр. около 0,65 % за доматите), и че този внос допълнително се ограничава от сезонното разпределение на средства и системата за входни цени;

7.  приветства допълнителните нетарифни мерки, включени в споразумението, като например преговорите с цел осигуряване на допълнителна защита за европейските географски указания, засилените защитни механизми и санитарните и фитосанитарните мерки; призовава Комисията да предостави допълнителни обяснения на европейските предприятия относно процеса и механизмите за задействане на защитните клаузи; освен това припомня, че ЕС и Мароко договориха механизъм за уреждане на спорове, които позволява на всяка от страните да получи обезщетение, ако другата страна не зачита условията на споразумението;

По-широк кръг от търговски и икономически въпроси

8.  изразява безпокойство относно оплакванията от европейски промишлени групи, които твърдят, че в системата за входни цени има злоупотреби; във връзка с това, отбелязва предложенията за привеждане на условията за прилагане на системата за входни цени в съответствие с Митническия кодекс на Общността при последната реформа на ОСП; същевременно подчертава, че Европейската служба за борба с измамите не е получавала официални оплаквания от 2005 г. насам;

9.  подчертава, че достъпът до вътрешния пазар на ЕС следва да се обуславя от прилагането на санитарни, фитосанитарни и екологични стандарти, и приветства положителния доклад на Хранителната и ветеринарна служба относно изпълнението от страна на Мароко на тези стандарти през 2011 г.; приветства факта, че споразумението набляга на санитарните и фитосанитарните мерки и призовава за това, техническата помощ да има централно място в преговорите за задълбочено и всеобхватно споразумение за свободна търговия (ЗВССТ); приканва Комисията да осигури помощ на Мароко в областта на управлението на водите, за да се предотврати количествено и качествено влошаване, да се даде възможност за по-добър достъп до питейна вода и да се подобри управлението на отпадните води; призовава Европейския орган за безопасност на храните и Европейската агенция за околната среда да предоставят своя опит, при такова искане, на държавите членки за оценка на качеството на внесените продукти;

10. изтъква, че както и редица развиващи се страни Мароко е изправена пред значителни предизвикателства при гарантирането на трудовите права; отбелязва, че независимо от ратификацията на повечето съответни конвенции на МОТ и приемането на законодателство, с което се забранява детския труд, все още съществува безпокойство по отношение на свободата на сдружаване и на детския труд; счита, че задълбочените и всеобхватни споразумения за свободна търговия следва да включват помощ при изпълнението на конвенциите на МОТ, ратифицирането на неподписаните основни конвенции (напр. Конвенция № 87 за синдикалната свобода и закрилата на правото на синдикално организиране) и инициативите относно корпоративната социална отговорност в главата за устойчивото развитие;

11. изразява съжаление, че Комисията не успя убедително да разясни статуса на Западна Сахара в рамките на търговските разпоредби на Споразумението за асоцииране между ЕС и Мароко; счита, че подобно разясняване е необходимо, за да се сложи край на настоящата правна несигурност, и също така би благоприятствало споразуменията на ЕС в други сектори с Мароко в случаите, когато е нужно често подновяване на протоколите; ето защо настоятелно призовава Комисията да работи за всеобхватен подход по отношение на Западна Сахара, като взема предвид продължаващите преговори в рамките на ООН за намиране на трайно политическо решение; призовава Комисията да предостави значителна помощ за развитие на сахарския народ за подобряване на условията му на живот;

12. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, делегацията на ЕП за връзки с държавите от Магреб, Бюрото на Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието и на правителството и парламента на Мароко.