Návrh usnesení - B7-0054/2012Návrh usnesení
B7-0054/2012

NÁVRH USNESENÍ o dohodě mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o vzájemných liberalizačních opatřeních pro zemědělské produkty, zpracované zemědělské produkty, ryby a produkty rybolovu (2012/2522(RSP))

8. 2. 2012

předložený na základě prohlášení Komise
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

Metin Kazak, Marietje Schaake za skupinu ALDE

Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0048/2012

Postup : 2012/2522(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0054/2012

B7‑0054/2012

Usnesení Evropského parlamentu o dohodě mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o vzájemných liberalizačních opatřeních pro zemědělské produkty, zpracované zemědělské produkty, ryby a produkty rybolovu (2012/2522(RSP))

Evropský parlament,

–   s ohledem na prohlášení z Barcelony ze dne 28. listopadu 1995, kterým bylo ustanoveno partnerství mezi Evropskou unií a zeměmi jižního Středomoří,

–   s ohledem na Evropsko-středomořskou dohodu zakládající přidružení mezi Evropskou Unií a jejími členskými státy na straně jedné a Marockým královstvím na straně druhé,

–   s ohledem na rozhodnutí Rady ze dne 14. října 2005 o povolení zahájit jednání s Marokem o vzájemné liberalizaci týkající se zemědělských produktů, zpracovaných zemědělských produktů, ryb a produktů rybolovu,

–   s ohledem na společné sdělení Evropské komise a vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku adresované Evropské radě, Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů a vydané dne 25. května 2011 pod názvem „Nový přístup k sousedství, jež prochází změnami“ (COM(2011)0303),

–   s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 14. prosince k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu mezi Evropskou unií a Marockým královstvím, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím o partnerství v odvětví rybolovu,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o situaci v Západní Sahaře,

–   s ohledem na návrh Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o vzájemných liberalizačních opatřeních pro zemědělské produkty, zpracované zemědělské produkty, ryby a produkty rybolovu, o změně Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé a o nahrazení jejích protokolů č. 1, 2 a 3 včetně příloh,

–   s ohledem na postup souhlasu podle čl. 207 a čl. 218 odst. 6 druhého pododstavce písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C7-0201/2011),

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

 

A. vzhledem k tomu, že EU má v obchodu se zbožím s Marokem stále přebytek, který v roce 2010 dosáhl 5,4 miliardy EUR;

B.  vzhledem k tomu, že EU má výrazný přebytek v obchodu se zemědělskými, zpracovanými potravinami a rybolovnými produkty se zeměmi jižního Středomoří, který přesahuje 4 miliardy EUR, avšak s Marokem má v bilaterálním obchodu zemědělskými, rybolovnými a zpracovanými produkty deficit, který v roce 2010 činil 871 milionů EUR;

C. vzhledem k tomu, že zemědělství představovalo v roce 2009 16,4 % marockého HDP a zaměstnávalo více než 40 % pracovních sil v Maroku; vzhledem k tomu, že toto odvětví představovalo v roce 2009 5,1 % HDP EU a zaměstnává 1,1 % evropských pracovních sil;

D. vzhledem k tomu, že dohoda okamžitě liberalizuje 55 % cel na zemědělské a rybolovné produkty EU (nárůst z 33 %) a během 10 let 70 % cel na marocké zemědělské a rybolovné produkty (nárůst z 1 %);

E.  vzhledem k tomu, že dohoda umožní evropským vývozcům širší přístup na sousední trh s rychle se měnícími modely spotřeby a zvyšujícím se počtem obyvatel;

F.  vzhledem k tomu, že Maroko je jednou ze čtyř zemí jižního Středomoří, pro něž Rada schválila hlavní směry pro vyjednávání o prohloubené a komplexní dohodě o volném obchodu (DCFTA); vzhledem k tomu, že téma obchodu se zemědělskými produkty bude součástí těchto vyjednávání;

G. vzhledem k tomu, že Západní Sahara je vyloučena z obchodních ustanovení dohody pouze implicitně a je možné, že produkty ze Západní Sahary by ve skutečnosti mohly těžit ze zvýhodněného přístupu na vnitřní trh EU, který tato dohoda zaručuje, což by platilo i opačně;

H. vzhledem k tomu, že obchodní dohoda týkající se Západní Sahary musí být prováděna v zájmu místního obyvatelstva a v souladu s jejich přáními, jak je stanoveno v mezinárodních právních předpisech;

Obecné úvahy

1.  domnívá se, že otevírání trhů a postupná integrace do vnitřního trhu EU mohou být mocnými nástroji pro rozvoj zemí jižního Středomoří a pomohou zmírnit rozšířenou chudobu a nezaměstnanost, které vedou k hospodářským, migračním a bezpečnostním problémům v regionu; domnívá se, že aby bylo možno využít tohoto potenciálu, musí být EU připravena poskytnout obchodní koncese v citlivých odvětvích, jako je zemědělství;

2.  zdůrazňuje, že po Arabském jaru nese EU odpovědnost za plné využití svých obchodních a hospodářských schopností při poskytování pomoci při transformaci zemí jižního Středomoří, které se nedávno demokratizovaly nebo podobně jako Maroko úspěšně pokračují na cestě k demokracii; vítá úsilí Maroka o kroky směrem k demokracii a udržitelnému rozvoji; vyzývá EU, aby podporovala tato opatření a touto dohodou a prohloubením své obchodní strategie s Marokem pevně navázala na tyto snahy;

3.  domnívá se, že je důležité, aby iniciativy v oblasti obchodu a investic usilovaly o prospěch všech složek společnosti a aby byly zaměřeny zvláště na malé a střední podniky a na malé zemědělce; v této souvislosti poznamenává, že více než 80 % marockých zemědělců vlastní méně než pět hektarů půdy, a vítá proto podporu dohody ze strany Confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural (COMADER); připomíná, že zajišťování potravin má kromě hospodářských aspektů také sociální, environmentální a kulturní rozměr;

4.  zdůrazňuje, že podle Lisabonské smlouvy musí být Parlament zapojen v každém stádiu obchodních jednání a musí vyslovit svůj souhlas s dohodami; vyzývá proto Komisi a Radu, aby dodržovaly tyto zásady pokud jde o budoucí protokoly dohodnuté s Marokem v rámci dohody o přidružení a možné prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu (DCFTA);

Dohoda

5.  zdůrazňuje, že dohoda poskytne nové příležitosti pro zemědělství EU, zejména v případě zpracovaných potravin; poukazuje na to, že jakmile bude dohoda plně prováděna, budou moci evropští vývozci nakonec těžit z odstranění marockých dovozních cel ze 70 % zemědělských a rybolovných produktů, což přinese úsporu na clech ve výši přibližně 100 milionů EUR ročně;

6.  je znepokojen důsledky plynoucími pro některé zemědělské regiony v jižní Evropě a vyzývá EU, aby zahájila skutečné reformy s cílem udržet konkurenceschopnost zemědělství evropského Středomoří; bere na vědomí obavy některých zemědělských odvětví, jako je produkce rajčat, okurek, broskví a meruněk, ze zvýšených bezcelních kvót na dovozy citlivých druhů ovoce a zeleniny; zdůrazňuje však, že zvýšení bezcelních kvót se týká jen malé části evropské produkce (např. v případě rajčat to je přibližně 0,65 %) a že tyto dovozy jsou dále omezeny sezónními příděly a systémem vstupních cen;

7.  vítá dodatečná nesazební opatření zahrnutá do dohody, jako jsou jednání o poskytnutí zvláštní ochrany pro zeměpisná označení, posílené bezpečnostní mechanismy a hygienická a rostlinolékařská opatření (SPS); vyzývá Komisi, aby evropskému průmyslu poskytla další vyjasnění procesu a mechanismů pro aktivování ochranných doložek; připomíná dále, že EU a Maroko se dohodly na mechanismu řešení sporů, který zúčastněným stranám umožňuje dosáhnout nápravy, pokud jedna z nich nedodrží podmínky dohody;

Obecnější obchodní a hospodářské otázky

8.  je znepokojen stížnostmi ze strany evropských průmyslových skupin, které prohlašují, že v systému vstupních cen dochází k podvodům; v této souvislosti bere na vědomí návrhy na sjednocení způsobů uplatňování systému vstupních cen s celním kodexem Společenství v rámci poslední reformy společné zemědělské politiky; zároveň zdůrazňuje, že od roku 2005 Evropský úřad pro boj proti podvodům žádné oficiální stížnosti nezaznamenal;

9.  zdůrazňuje, že přístup na vnitřní trh EU by měl být podmíněn splněním hygienických, rostlinolékařských a ekologických norem a vítá pozitivní zprávu Potravinového a veterinárního úřadu z roku 2011 o dodržování těchto norem v Maroku; vítá skutečnost, že dohoda klade důraz na opatření SPS a požaduje, aby technická pomoc byla ústředním tématem jednání o prohloubené a komplexní dohodě o volném obchodu (DCFTA); vyzývá Komisi, aby Maroku poskytla pomoc v oblasti správy vodních zdrojů, aby se tak předešlo úbytku vody a snížení její kvality, byl umožněn lepší přístup ke zdrojům pitné vody a zlepšila se správa odpadních vod; vyzývá Evropskou agenturu pro bezpečnost potravin a Evropskou agenturu pro životní prostředí, aby na požádání daly k dispozici své odborné znalosti a pomohly členským státům hodnotit kvalitu dovážených produktů;

10. zdůrazňuje, že jako mnoho rozvojových zemí čelí i Maroko značným problémům při zaručování pracovních práv; konstatuje, že přestože podepsalo většinu příslušných úmluv Mezinárodní organizace práce a přijalo právní předpisy zakazující dětskou práci, přetrvávají obavy týkající se svobody sdružování a dětské práce; domnívá se, že DCFTA by v kapitole o udržitelném rozvoji měla zahrnovat pomoc s prováděním úmluv Mezinárodní organizace práce a ratifikaci nepodepsaných základních úmluv (např. Úmluvy o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat (č. 87)) a iniciativ sociální odpovědnosti společností ;

11. vyjadřuje politování nad tím, že se Komisi v obchodních ustanoveních dohody o přidružení mezi EU a Marokem nepodařilo přesvědčivě vysvětlit status Západní Sahary; je přesvědčen, že takové objasnění je nutné pro ukončení současné právní nejistoty a bylo by rovněž ku prospěchu dalších dohod mezi EU a Marokem v jiných odvětvích, u nichž je opakovaně třeba obnovovat protokol; proto naléhavě žádá Komisi, aby usilovala o komplexní přístup k otázce Západní Sahary a vzala přitom v úvahu probíhající jednání OSN s cílem dosáhnout trvalého politického řešení; vyzývá Komisi, aby obyvatelům Západní Sahary poskytla rozsáhlou rozvojovou pomoc v zájmu zlepšení jejich životních podmínek;

12. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, delegaci EP pro vztahy se zeměmi Maghrebu, předsednictvu parlamentního shromáždění Unie pro Středomoří a parlamentu a vládě Maroka.