Menetlus : 2012/2522(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0055/2012

Esitatud tekstid :

B7-0055/2012

Arutelud :

PV 14/02/2012 - 13
CRE 14/02/2012 - 13

Hääletused :

PV 16/02/2012 - 8.7
CRE 16/02/2012 - 8.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 120kWORD 67k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0047/2012
8.2.2012
PE479.481v01-00
 
B7-0055/2012

komisjoni avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2


ELi ja Maroko vaheline leping, milles käsitletakse põllumajandustoodete ja kalandustoodetega seotud vastastikuseid liberaliseerimismeetmeid (2012/2522(RSP))


Paul Murphy, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis, João Ferreira, Jacky Hénin, Sabine Wils, Søren Bo Søndergaard, Younous Omarjee, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi ja Maroko vahelise lepingu kohta, milles käsitletakse põllumajandustoodete ja kalandustoodetega seotud vastastikuseid liberaliseerimismeetmeid (2012/2522(RSP))  
B7‑0055/2012

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (15975/2010),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (milles käsitletakse põllumajandustoodete, töödeldud põllumajandustoodete, kala ja kalandustoodetega seotud vastastikuseid liberaliseerimismeetmeid, millega asendatakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel) protokollid nr 1, 2 ja 3 ning nende lisad ja millega muudetakse kõnealust assotsiatsioonilepingut) projekti (15974/2010),

–   võttes arvesse ÜRO resolutsioone 1754, 1783, 1813, 1920 ning kõiki ÜRO varasemaid resolutsioone, milles viidatakse Lääne-Sahara konfliktile kui dekoloniseerimise probleemile, mille lahenduse aluseks peab olema Lääne-Sahara inimeste õigus enesemääramisele,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et 1995. aastal käivitatud Barcelona protsessi tulemusel sõlmis Euroopa Liit assotsieerimislepingud enam kui kümne Vahemere lõunapiirkonna riigiga;

B.  arvestades, et Barcelona protsessi eesmärk pidi olema edendada dialoogi ja koostööd ning luua seeläbi piirkond, mida iseloomustavad rahu, julgeolek ja stabiilsus;

C. arvestades, et 2005. aastal koostatud Rabati tegevuskavas keskenduti vabakaubanduslepingute sõlmimisele ja edasisele liberaliseerimisele, selle asemel et piirkonda selle tööinimeste, väiketootjate ja vaeste huvides tasakaalustatult arendada;

D. arvestades, et rahvusvahelise õiguse ja ÜRO mitme resolutsiooni kohaselt ei ole Lääne-Sahara Maroko osa ning seda ei saa ELi ja Maroko Kuningriigi vahel sõlmitavatest lepingutest ei välja jätta ega neisse vaikimisi kaasata; arvestades, et Euroopa Kohus on kinnitanud, et Euroopa Liit peab kogu oma tegevuses järgima rahvusvahelist õigust, kuid Lääne-Sahara kaasamine lepingusse oleks vastuolus rahvusvahelise õigusega;

E.  arvestades, et hiljutised sündmused Põhja-Aafrikas ja Lähis-Idas näitavad, et EL on Vahemere lõunapiirkonna riikide suhtes aetavas poliitikas täielikult ebaõnnestunud;

F.  arvestades, et ELi kaubanduspoliitika peamine eesmärk Vahemere lõunapiirkonna riikides peab olema edendada rahu ning sotsiaalset turvalisust ja stabiilsust piirkondliku integratsiooni ning Vahemere lõunapiirkonna riikide majanduse säästva arengu ja mitmekesistamise teel, et parandada sealse elanikkonna elatustaset;

G. arvestades, et araabia kevad tõi ilmsiks vajaduse tegeleda eelkõige demokraatia puudujääkidega kõikides poliitikavaldkondades, mida ELi ja Vahemere lõunapiirkonna riikide suhetes käsitletakse;

H. arvestades, et sõltumatuseks toiduainetega varustamisel ja toiduga kindlustatuse tagamiseks, ökosüsteemide säilitamiseks ning primaarsektori majandusliku ja sotsiaalse struktuuri tugevdamiseks nii ELis kui ka kolmandates riikides on vaja suunata rahvusvahelist kaubandust eemale konkurentsiloogikast, mis toob kaasa rahvusvaheliste korporatsioonide valitsemise ning rikkuse koondumise nende kätte;

I.   arvestades, et kaubandussuhetes Marokoga tuleks võtta arvesse riigi majanduslikke ja maaelu arenguga seotud vajadusi, eelkõige väikeste ja keskmise suurusega tootjate vajadusi nii Marokos kui ka ELis; seetõttu tunnistab põllumajanduslike pereettevõtete ja väiksemahulise kalapüügi tähtsat rolli, vajadust edendada säästvat põllumajandust ja kalandust ning säilitada loodusvarasid, maakeskkonda, merekeskkonda ja kalavarusid, eelkõige nõuetekohase veemajanduse ning suurte ühele kultuurile keskendunud istanduste vältimise abil;

J.   arvestades, et tuleb suurendada jätkusuutlike töökohtade võimalusi Maroko põllumajanduses, kalanduses ja nendega seotud sektorites, tõsta esile põllumajanduslike pereettevõtete olulist rolli, austada töötajate õigusi ja teha jõupingutusi toiduainetetööstuse laiendamiseks eesmärgiga luua juurde kõrgemat kvalifikatsiooni nõudvaid, turvalisi, hea palgaga ja ametiühingutesse kuulvaid töökohti;

K. arvestades, et erilist tähelepanu tuleb pöörata sugupoolte võrdsetele võimalustele ning luua täiendavalt sobivaid ametikohti naistele, samuti leida nii meestele kui ka naistele paremaid lahendusi töö ja pereelu ühitamiseks;

L.  arvestades, et puu- ja köögiviljasektor on väga tähtis paljude Euroopa Liidu lõunapoolsete riikide, eelkõige Hispaania, Portugali ja Prantsusmaa maapiirkondades, kus majandus- ja sotsiaalkriis on omandanud murettekitavad mõõtmed;

M. arvestades, et kaubanduse peadirektoraadi ülesandel Manchesteri ülikoolis Vahemere piirkonna täieulatusliku vabakaubanduspiirkonna kohta koostatud säästvuse mõju hindamisaruandes ennustatakse pigem sotsiaalsete probleemide kasvu ja säästvale arengule vastandlikku survet keskkonnale;

N. arvestades, et Euroopa Parlament lükkas 14. detsembril 2011 tagasi ELi ja Maroko kalanduskokkuleppe protokolli pikendamise;

1.  on vastu ELi ja Maroko vahelisele lepingule, mis käsitleb põllumajandus- ja kalandustoodete vastastikuseid liberaliseerimismeetmeid, samuti kõikidele sammudele vabakaubanduslepingute sõlmimise suunas Vahemere piirkonna riikidega; on seisukohal, et vabakaubanduslepingute sõlmimine avaldab kahjulikku mõju väiketootjatele, tööinimestele ja noortele, samuti keskkonnale, nii Vahemere lõunakaldal kui ka ELis;

2.  nõuab tungivalt, et komisjon tühistaks kõnealuse lepingu ning alustaks uusi läbirääkimisi, et täita jätkusuutliku majandus- ja sotsiaalarengu nõuded ning tagada sõltumatus toiduainetega varustamisel ja toiduga kindlustatus nii Maroko kui ka ELi liikmesriikide jaoks, tagades mõlemapoolse kasu ning vältides Vahemere eri kallastel asuvate tootjate vahelist konkurentsi;

3.  nõuab majandus- ja kaubandusotsuste tegemisel jõupingutusi põhja-lõuna- ja lõuna-lõuna-arengukoostöö tugevdamiseks ning lisandväärtusahelate arendamiseks eri riikides, mis võimaldaks mõistlikku tootmist ja tarbimist;

4.  on seisukohal, et võrdsel alusel läbirääkimised, milles osalevad kõik peamised sidusrühmad, ametiühingud, väikeste ja keskmise suurusega põllumajandustootjate organisatsioonid ning väikeste kalandusettevõtjate organisatsioonid, on võtmetähtsusega edukate kaubandussuhete jaoks, mis teenivad tööinimeste, väiketootjate ja noorte huve; seepärast rõhutab, et loodusvarade kaitse, piisav tasu tootjatele, inimväärsed palgad ning kohalikele turgudele stabiilsust toovate ja keskkonda säilitavate jätkusuutlike töökohtade loomine on võtmetähtsusega näitajad, mille valguses tuleks hinnata kaubandusläbirääkimiste tulemusi;

5.  väljendab muret, et UNICEFi uusima aruande kohaselt ei saa 1,5 miljonit kooliealist last jätkuvalt koolis käia ning et peamiselt maapiirkondades jätkub lapstööjõu kasutamine ja kasvav ekspordile suunatud tootmine võib takistada selle ebaseadusliku tegevuse lõpetamist;

6.  rõhutab vajadust edasiste hoolikalt läbi viidud ja sõltumatute säästvuse mõju hindamiste järele, mis hõlmavad kõiki peamisi sidusrühmi, ametiühinguid, väikeste ja keskmise suurusega põllumajandustootjate organisatsioone ning väikeste kalandusettevõtjate organisatsioone, et vältida negatiivset mõju Vahemere lõunapiirkonna riikide ja ELi kõige nõrgema majandusega riikide inimestele;

7.  on veendunud, et rahvusvahelise õiguse kohaselt tuleb Lääne-Sahara ELi ja Maroko Kuningriigi vahelistest lepingutest selgesõnaliselt välja jätta, luues samas võimaluse eraldi lepinguteks Lääne-Sahara elanikega nende seaduslike esindajate kaudu, kui nad seda soovivad;

8.  kordab uuesti, et rahvusvaheline õigus ei ole kunagi tunnistanud Maroko õigusi Lääne-Sahara suhtes, mida mainitakse ka Haagis asuva Rahvusvahelise Kohtu 1975. aasta arvamuses; märgib, et Maroko on Lääne-Sahara territooriumi ebaseaduslikult okupeerinud ning seetõttu ei ole tal mingit õigust piirkonna loodusvaradele; palub ELil nõuda, et Maroko Kuningriik austaks Lääne-Sahara loodusvarade kasutamisega seoses rahvusvahelist õigust;

9.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile, liikmesriikidele, Maroko valitsusele ning Sahara Araabia Demokraatliku Vabariigi valitsusele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika