Förfarande : 2012/2505(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0058/2012

Ingivna texter :

B7-0058/2012

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/02/2012 - 8.6

Antagna texter :

P7_TA(2012)0054

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 122kWORD 68k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0052/2012
8.2.2012
PE479.485v01-00
 
B7-0058/2012

i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen


om det förestående presidentvalet i Ryssland den 4 mars 2012 och resultatet av dumavalet den 4 december 2011 (2012/2505(RSP))


Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson för ALDE-gruppen

Europaparlamentets resolution om det förestående presidentvalet i Ryssland den 4 mars 2012 och resultatet av dumavalet den 4 december 2011 (2012/2505(RSP))  
B7‑0058/2012

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare betänkanden och resolutioner om Ryssland, särskilt resolutionerna av den 14 december 2011(1) om resultatet av valet till duman, och av den 7 juli 2011(2) om förberedelserna inför valet till ryska statsduman i december 2011,

–   med beaktande av OSSE:s/ODIHR:s slutliga valobservatörsrapport av den 12 januari om valet till statsduman den 4 december 2011,

–   med beaktande av den slutgiltiga valobservatörsrapporten från Europarådets parlamentariska församling av den 23 januari 2012 om det ryska parlamentsvalet och uttalandet av den 21 januari 2012 från den delegation som besökte Ryssland efter valet,

–   med beaktande av uttalandet av den 6 december 2011 från vice ordföranden/den höga representanten, Catherine Ashton, om valet till duman i Ryssland samt hennes tal av den 13 december 2011 i Strasbourg om toppmötet mellan EU och Ryssland och av den 1 februari 2012 i Bryssel,

–   med beaktande av uttalandet av den 15 december 2011 från Europeiska rådets ordförande, Herman van Rompuy, efter toppmötet mellan EU och Ryssland,

–   med beaktande av den ryska allmänhetens omfattande protester och demonstrationer efter dumavalet och osäkerheten kring det förestående presidentvalet,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Med de många massdemonstrationer och andra former av offentliga protester som har ägt rum sedan valet till duman den 4 december 2011 har det ryska folket uttryckt sitt stöd för demokratin och för en allmän reform av valsystemet.

B.  Ryssland är fullvärdig medlem av Europarådet och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), och har således förbundit sig att respektera principerna om demokrati och respekt för grundläggande rättigheter. Allvarliga farhågor kvarstår avseende demokratin, respekten för de mänskliga och grundläggande rättigheterna, rättsstatsprincipen, rättsväsendets oberoende och de repressiva åtgärderna mot journalister och oppositionen.

C. I april 2011 underkände Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna det tungrodda förfarandet för registrering av politiska partier i Ryssland, vilket inte är förenligt med de valnormer som fastställts av Europarådet och OSSE. Genom att begränsa registreringen av politiska partier och kandidater minskas den politiska konkurrensen och mångfalden i Ryssland.

D. Trots de åtgärder som nyligen vidtagits för att förbättra vallagarna är de allmänna bestämmelserna fortfarande alltför komplicerade och vaga, vilket medför en inkonsekvent tillämpning av lagstiftningen.

E.  Enligt OSSE:s/ODIHR:s slutliga valobservatörsrapport respekterade dumavalet den 4 december 2011 inte reglerna om fria och rättvisa val, utan präglades av en sammansmältning av stat och regeringsparti, kännetecknad bl.a. av valadministrationens bristande oberoende, partiska medier och statlig inblandning på olika nivåer. Enligt rapporten uppdagades i samband med valet till duman flera procedurmässiga fel, uppenbar manipulering och allvarliga indikationer på att falska röstsedlar proppats ner i valurnorna.

F.  Förberedelserna inför presidentvalet måste ge garantier om en fri och rättvis process med lika chanser för alla kandidater. Registreringsförfarandet har åter utestängt vissa kandidater från valet.

G. EU bör undvika att använda sig av dubbla måttstockar gentemot icke-demokratiska regimer.

1.  Europaparlamentet är djupt oroat över rapporterna från OSSE/ODIHR och Europarådets parlamentariska församling om att valet till duman inte respekterade de valnormer som fastställts av OSSE och att det präglades av en sammansmältning av stat och regeringsparti, procedurmässiga fel, uppenbar manipulering och en inte fullt ut oberoende valadministration.

2.  Europaparlamentet betonar att demonstrationerna i Ryssland måste ses som ett uttryck för det ryska folkets vilja att stödja demokratiska principer och rättsstaten. Parlamentet fördömer polisens tillslag mot fredliga demonstrationer mot de regelbrott och det valfusk som rapporterats av internationella observatörer. Parlamentet upprepar sitt krav på att en fullständig utredning görs av alla rapporter om fusk och trakasserier, samt att de ansvariga ställs till svars.

3.  Europaparlamentet konstaterar att det på senaste tiden har rests krav på att valet till statsduman den 4 december 2011 ska ogiltigförklaras. Parlamentet uppmanar de ryska myndigheterna att grundligt ta itu med alla fall av oegentligheter vid valet för att beivra de tjänstemän som stått bakom dem och ordna med ny röstning på de ställen där det brutits mot reglerna.

4.  Europaparlamentet upprepar sitt krav på att nya fria och rättvisa val ska hållas efter det att samtliga oppositionspartier har registrerats, och betonar att det sätt på vilket presidentvalet i Ryssland förrättas den 4 mars kommer att vara avgörande för den fortsatta demokratiseringen av landet. Parlamentet upprepar sin uppmaning till Europarådet och OSSE att kontrollera huruvida Ryssland lever upp till de skyldigheter som följer av landets medlemskap i dessa organisationer, och uppmanar medlemmarna i G8-gruppen att se över Rysslands deltagande i denna grupp.

5.  Europaparlamentet beklagar att de ryska myndigheterna inte möjliggjorde en omfattande och effektiv övervakning av valet, i enlighet med de normer som fastställts av OSSE/ODIHR och Europarådet, eftersom de internationella och nationella valobservatörernas arbete stördes och hindrades.

6.  Europaparlamentet konstaterar att utredningar har gjorts av det påstådda valfusket och att ett stort antal anmälningar av brott och fusk redan har inkommit. Parlamentet betonar att Rysslands vallagstiftning möjliggör överklagande och justering. Parlamentet påpekar emellertid att den centrala valkommitténs administrering av klagomål inte har varit tillräckligt öppen och att den inte har varit snabb och effektiv i sin hantering av klagomålen. Parlamentet uppmanar de ryska myndigheterna att fortsätta att göra en omfattande och öppen utredning av alla rapporter om fusk och trakasserier i syfte att ställa de ansvariga till svars, och att ordna med ny röstning på de ställen där oegentligheter har konstaterats.

7.  Europaparlamentet konstaterar att president Medvedev har tillkännagett att det ska ske omfattande reformer av det politiska systemet, inbegripet en behövlig förenkling av de bestämmelser som styr registreringen av politiska partier. Parlamentet efterlyser även ett seriöst åtagande om att problemen med mediefriheten samt förenings- och yttrandefriheten kommer att tas upp. Parlamentet understryker vikten av att alla politiska partier och kandidater har tillgång till medierna på lika villkor under en valkampanj. Parlamentet bekräftar att EU är berett att på alla tänkbara sätt samarbeta med Ryssland för att förbättra respekten för mänskliga och grundläggande rättigheter och effektiviteten i ett oberoende rättstatssystem i Ryssland.

8.  Europaparlamentet uppmanar de ryska myndigheterna att se den senaste tidens protester som ett tillfälle att tillmötesgå det ryska folkets krav på mer demokrati, reformera vallagarna, följa OSSE:s och Europarådets normer i samarbete med Venedigkommissionen samt att i praktiken uppfylla dessa normer i syfte att garantera ett fritt och demokratiskt presidentval i mars med lika möjligheter för alla kandidater.

9.  Europaparlamentet påminner om att begränsningarna av den politiska mångfalden under förberedelserna inför dumavalet, särskilt uteslutandet av oppositionspartiet Parnas, var en av de främsta bristerna under valet. Parlamentet fördömer att oppositionskandidater som Javlinskij, från partiet Jabloko, och Irkutsks guvernör Dmitrij Mezentsev har hindrats från att ställa upp som kandidater i presidentvalet den 4 mars 2012, vilket än en gång undergräver den politiska konkurrensen och mångfalden.

10. Europaparlamentet uppmanar OSSE och Europarådet att följa upp utredningarna om oegentligheter och att noggrant övervaka förberedelserna av presidentvalet och genomförandet och tillämpningen av valbestämmelserna.

11. Europaparlamentet uppmanar de ryska myndigheterna att möjliggöra en omfattande och effektiv övervakning av presidentvalet, i enlighet med OSSE:s/ODIHR:s och Europarådets normer, och att inte blanda sig i internationella, nationella och lokala valobservatörers verksamhet före och under valet.

12. Europaparlamentet förespråkar att verksamheten i den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland ska avbrytas tills fria och rättvisa parlamentsval har hållits i Ryssland.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra ytterligare insatser för att säkerställa att gas- och energileveranserna från Ryssland i enlighet med befintliga avtal inte hindras, oavsett vilket politiskt eller meteorologiskt klimat som råder i Europa.

14. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, Ryska federationens regering och parlament, Europarådet och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa.

(1)

Antagna texter, P7_TA(2011)0575.

(2)

Antagna texter, P7_TA(2011)0335.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy